Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Glass in fashion and trade in Bohemia in the 9th-11th century (archaeology and archaeometry)
Tomková, Kateřina ; Jonášová, Šárka ; Zlámalová Cílová, Z.
An overview of the archaeological typology of early medieval glass beads and chemical glass types in Bohemia in the 9th-11th centuries, with examples of local production of some types of beads from imported glass.
Current issues of the studies of multicoloured beads from the early medieval Bohemia
Tomková, Kateřina ; Křížová, Šárka
A summary of the findings of early medieval finds of polychrome beads from Bohemia, including the basic typological scheme based on the inventory of these beads. Special attention is paid to beads with simple and especially millefiori eyes in combination with crossing trails. The different chemical composition of glasses of both types of beads, as determined by the SEM-EDS method, may indicate different production centers. The topography of Central European findings suggests that these beads have spread to Bohemia from the Carpathian basin, which has been the mediator of cultural influence from Southern and Eastern Europe.
Postavení Levého Hradce v procesu formování a vývoje raně středověké přemyslovské domény
Tomková, Kateřina ; Sláma, Jiří (vedoucí práce) ; Štefan, Ivo (oponent) ; Štefanovičová, Tatjana (oponent)
Tématem předložené práce je studium postavení Levého Hradce v procesu formování a vývoje raně středověké přemyslovské domény. Východiskem je charakteristika současného stavu poznání na základě výpovědi písemných a archeologických pramenů, které vyúsťuje v nové vymezení sídelního areálu, jehož je Levý Hradec součástí. Jádrem práce je kritické vyhodnocení pohřebišť levohradeckých obyvatel Žalov-Na Panenské, nově definovaných pohřebišť Žalov-cihelna A a Žalov-cihelna B, Žalov-Levý Hradec a Levý Hradec - u kostela sv. Klimenta s přihlédnutím k dalším pohřebním aktivitám na katastru Žalova. Analýza pohřebního ritu a hmotné kultury dovoluje stanovení kulturních a chronologických rámců, které bude možno využít při studiu raně středověkých pohřebišť nejen v Čechách, ale i ve středoevropském prostoru obecně. Studium sociálních aspektů pohřbívání dovoluje vysledovat jak rozdíly mezi chronologicky a sociálně odlišnými komunitami samotných levohradeckých obyvatel, tak v kontextu s dostupnými prameny k pohřbívání obyvatel pražské aglomerace a Mělnicka se zabývat shodami a rozdíly mezi jednotlivými hrady. Prokazuje se tak, že právě pohřebiště mohou být cenným pramenem pro poznání vývoje středočeské domény Přemyslovců. Je-li v úvodní části definován sídelní prostor Levého Hradce, jsou v závěrečné části...
Pohřebiště na akropoli libického hradiště. Nové zhodnocení archeologického výzkumu.
Koštová, Nikola ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Tomková, Kateřina (oponent)
Předkládaný text se zabývá revizním pracováním pohřebiště na akropoli hradiště v Libici nad Cidlinou. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších raně středověkých pohřebišť na území Čech s doklady pohřbívání společenských elit. V průběhu existence pohřebiště byl při něm postaven kostel. Nekropole byla zkoumána v letech 1948-1953 a 1967-1973. Stávající publikace pohřebiště ale již v řadě ohledů nesplňuje kritéria kladená na moderní vyhodnocení. Z tohoto důvodu byla provedena komplexní revize dochované dokumentace a nálezového fondu a nová analýza a interpretace zjištěných skutečností.
Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti
Tomková, Kateřina ; Sovová, Olga (vedoucí práce) ; Císařová, Dagmar (oponent)
Resumé: Cílem mé diplomové práce na téma "Disciplinární odpovědnost zdravotnických pracovníků, vztah k trestní odpovědnosti" je analyzovat tyto dva druhy právní odpovědnosti ve vztahu k výkonu lékařského povolání, provést jejich komparaci a vymezit vzájemný vztah. Toto téma jsem si zvolila s ohledem na jeho aktuálnost a interdisciplinární charakter. Ačkoli je otázka právní odpovědnosti v medicíně v současné době stále velice populární a často diskutované téma, existují v ní i nadále určité nedořešené aspekty, k nimž je z hlediska právní jistoty lékařů při výkonu jejich profese třeba zaujmout jednoznačná stanoviska. Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola pojednává o druzích právní odpovědnosti, které sice nejsou ústředním zájmem této práce, ale též úzce souvisí s poskytováním zdravotní péče a mohou být rovněž uplatněny spolu s odpovědností trestní a disciplinární. Druhá kapitola sestává z osmi částí a zabývá se významnými aspekty trestní odpovědnosti. První dvě části se dotýkají trestní odpovědnosti jako důsledku výskytu chyby v léčebném procesu a principu ultima ratio trestního práva jako jedním z výchozích bodů při uplatňování trestní odpovědnosti lékaře. Třetí část charakterizuje předpoklady vzniku trestní odpovědnosti, část čtvrtá pak nastiňuje otázku existence okolností vylučujících...
Raně středověké pohřebiště v Mlékojedech a jeho regionální souvislosti
Derner, Kryštof ; Štefan, Ivo (vedoucí práce) ; Tomková, Kateřina (oponent)
Základem předložené práce je popis raně středověkého pohřebiště v Mlékojedech "Nad hřbitovem", odkrytého roku 2007. Na základě hrobové výbavy je datováno do intervalu od počátku 10. do poloviny 11. století. Vztah výbavy k antropologickým charakteristikám pohřbených ukazuje zejména nárůst poměru vybavených hrobů do časné dospělosti a poté pozvolný pokles. Úprava hrobové jámy byla závislá na dataci. Hrob s elitní ženskou ozdobou a hrob se zbraněmi jsou srovnávány s obdobnými v okolí litoměřického hradiště. Pravidelné rozmístění pohřebišť na levém břehu Labe již počátkem 10. století ukazuje na časné zasídlení této oblasti a umožňuje zjistit dosah litoměřické aglomerace. V současném opuštění obou známých pohřebišť na katastru Mlékojed spatřuji indicii pro přesun pohřbívání ke svatyni v centru dnešní obce. Klíčová slova Pohřebiště, raný středověk, Mlékojedy, Litoměřicko, 10. století, 11. století, hrozníčkovitá náušnice, zbraně, sociální topografie, dějiny osídlení, archeologie, fyzická antropologie.
Závisí ekonomická výkonnost od roku 2000 v ČR a ve vybraných státech EU na úrovni systému dohledu nad finančním trhem?
Tomková, Kateřina ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Krebs, Vojtěch (oponent)
Cílem diplomové práce je zpracovat analýzu dohledu nad finančním trhem v České republice, Německu, Švýcarsku, Španělsku a Itálii se zvláštním zřetelem na bankovní sektor, který je ve všech zemích nejvlivnějším segmentem finančního trhu. Kromě této majoritní analýzy je dále zpracována analýza ekonomického vývoje ve všech zemích v letech 2000 až 2014, respektive 2015. V posledním kroku následuje komparace systémů dohledu mezi zeměmi a jejich návaznost na ekonomickou výkonnost všech zemí. Závěry přináší odpověď na otázku, zda ekonomická výkonnost od roku 2000 až do současnosti závisí na systému dohledu v evropských zemích. Teoretická část obsahuje kapitoly o teorii národního hospodářství, finančního trhu, kde jsou vysvětleny základní pojmy týkající se teorie, funkce trhu a jak se trh dělí. V neposlední řadě je rozebrána i teorie dohledu nad finančním trhem: jaká je jeho podstata, právní ukotvení, jaké jsou pro dohled důvody a co si dohledové autority kladou za cíle. Dle původních záměrů měla být v této části zpracována i teorie centrálního bankovnictví, avšak vzhledem k tomu, jak je dohled ve vybraných státech vykonáván a jakou roli centrální banka hraje (kromě ČR, kde však ČNB výkon dohledu a ostatní politiku odděluje), je tato teorie pro vypracování diplomové práce bezpředmětná. Praktická část se skládá ze šesti subkapitol, každá je věnována jedné zemi (Česká republika, Německo, Švýcarsko, Španělsko, Itálie), v poslední subkapitole je pak celková komparace a analýza výsledků. V každém státě je rozpracována historie finančních trhů a institucionální zajištění po roce 2000, právní rámec a legislativní oblasti, dále analýza vlastního výkonu dohledu se zvláštním zřetelem na kapitál, likviditu a odolnost vůči šokům. V ekonomickém vývoji je potom analyzován vývoj HDP, inflace, nezaměstnanost, růst mezd a HDP/os. vůči EU (28) a EA (19). Z výzkumu vyplývá, že systém dohledu nad finančním trhem a ekonomická výkonnost spolu vzájemně souvisí, avšak není to jediná proměnná, jež má vliv.
STÁTNÍ BANKROT JAKO JEDNO Z MOŽNÝCH ŘEŠENÍ DLUHOVÉ KRIZE
Tomková, Kateřina ; Zeman, Karel (vedoucí práce) ; Krebs, Vojtěch (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza příčin a důsledků státních bankrotů v Argentině a na Islandu a zodpovězení otázky, zda by státní bankrot byl vhodným řešením dluhové krize některých států EU. Toto téma je aktuální s ohledem na vývoj dluhové krize v některých státech Evropské unie, jako je např. Řecko, Španělsko, Portugalsko a podobně. Teoretická část se zaměří na příčiny bankrotu (předlužení, změna režimu, rozpad státu...), bude vysvětlena finanční, hospodářská a dluhová krize. Dále bude charakterizován z teoretického hlediska státní bankrot, jaké jsou příčiny jeho vzniku a jakým způsobem se dá taková situace řešit. Praktická část zanalyzuje vývoj, příčiny a důsledky státních bankrotů v Argentině a na Islandu. Dále bude analyzována současná situace některých států EU, které jsou uměle udržovány před státním bankrotem finanční pomocí ostatních států. V této části práce následuje úvaha, zda podobná situace ohrožuje i Českou republiku. V závěru práce by měla být nalezena odpověď na otázku, zda by státní bankrot nebyl u některých zemí EU vhodnějším řešením než neustálé dotování jejich státních rozpočtů.
Analýza masného stáda skotu chovaného v ekologickém systému hospodaření
TOMKOVÁ, Kateřina
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit výsledky chovu masného stáda skotu plemene Abrdeen Angus chovaného v ekologickém zemědělství ve vztahu k welfare zvířat a zároveň porovnat změnu úrovně užitkovosti po změně systému hospodaření na farmě Angus farma Rančice chovatele pana Šebelky. Sledované období zahrnovalo roky 2006 až 2011. Do hodnocení bylo zařazeno celkem 65 kusů čistokrevných plemenic a 204 kusů telat plemene Aberdeen Angus narozených ve sledovaném období. U plemenic byl zaznamenán počet a průběh porodů, věk plemenic při vyřazování a důvody vyřazování plemenic. U telat byla zjišťována živá hmotnost a průměrné denní přírůstky v průběhu růstu. Soubor telat byl následně vytříděn podle roku narození telete, podle pohlaví a roku narození, podle pořadí narození, podle otců a podle způsobu hospodaření. Data byla statisticky zpracována v programu MICROSOFT EXCEL a vyhodnocena v programu STATISTICA 7 CZ. U plemenic bylo ve sledovaném období 94,12% spontánních porodů bez asistence ošetřovatele. Porod s pomocí proběhl pouze u, 4,41% porodů. U sledovaných telat bez ohledu na pohlaví byla zjištěna nejnižší a nejvyšší živá hmotnost při narození v roce 2007 (36,81 kg, 38,77 kg). Skupina telat narozených v roce 2010 dosahovala nejvyšší průměrné hmotnosti jak ve 120 dnech tak i ve 210 dnech (192,27 kg, 309,04 kg). Nejnižší průměrnou hmotnost ve 120 dnech měla telata narozená v roce 2009 (168,96 kg) a ve 210 dnech telata narozená v roce 2008 (262,31 kg). Nejlepší růstová schopnost od narození do 120 dnů se projevila u skupiny telat narozených v roce 2010 (1,409 kg) oproti nejnižšímu průměrnému přírůstku zaznamenaného v roce 2009 (1,099 kg). Průměrný denní přírůstek od 120 do 210 dnů byl nejslabší v roce 2009 (1,171 kg) a nejsilnější v roce 2010 (1,412 kg). Intenzita růstu od narození do 210 dnů se pohybovala v rozmezí 1,071 kg (2008) až 1,377 kg (2010). V systému ekologického zemědělství bylo dosaženo statisticky lepších výsledků užitkovosti (živá hmotnost, intenzita růstu) oproti konvenčnímu systému hospodaření.
Důvody zanedbání historických či architektonicky významných objektů v centrech měst s důrazem na hlavní město Prahu
Tomková, Kateřina ; Novák, Zdeněk (vedoucí práce) ; Tyslová, Irena (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problémem zanedbaných architektonicky či historicky významných budov. Cílem práce je zmapovat právní, ekonomické a společenské prostředí v České republice a vyhodnotit, jaké jsou hlavní příčiny existence ohrožených objektů v centrech měst. Teoretická část se zaměří na pojetí vlastnického práva, legislativní opatření, které mají k dispozici správní orgány v České republice. Je brán v potaz i společenský aspekt, normy, smýšlení a hodnotový systém obyvatel. V práci je zahrnuto i hledisko ekonomické, tedy architektonické dědictví jako součást trhu. Praktická část se věnuje dvěma objektům, které do této problematiky spadají. Je provedena analýza od počátku vzniku staveb, zmíněna je původní funkce objektu, změny ve vlastnictví, období socialismu, privatizace, současný stav a záměry vlastníka. Následuje zhodnocení situace a nástin budoucího vývoje.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 TOMKOVÁ, Kateřina
1 TOMKOVÁ, Kristýna
2 Tomková, Klára
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.