Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metody přenosu grafenu vedoucí k vysoké kvalitě grafenových polem řízených tranzistorů
Tesař, Jan ; Kormoš, Lukáš (oponent) ; Procházka, Pavel (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem různých metod přenosu grafenu na jeho kvalitu. Grafen byl vyroben pomocí metody chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapor Deposition -- CVD). Charakterizace kvality následně přeneseného grafenu je založena na měření pohyblivosti nosičů náboje, které probíhalo na polem řízených tranzistorech vyrobených přenesením grafenové vrstvy na křemíkový substrát s vrstvou SiO$_2$. Metody přenosu, které jsou v této práci porovnávány, jsou chemické leptání a elektrolytická delaminace. Výsledky měření ukázaly, že grafenové vrstvy přenesené elektrolytickou delaminací vykazují přibližně čtyřikrát vyšší pohyblivost nosičů náboje, než ty, které byly přeneseny pomocí metody chemického leptání.
Koordinace provozu PST transformátorů v propojeném regionu
Tesař, Jan ; Topolánek, David (oponent) ; Bátora, Branislav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá transformátory s příčnou regulací fáze (PST) a jejich koordinací v elektricky blízkém propojeném regionu. V práci je provedena teoretická rešerše popisující způsoby řízení výkonu, popis funkce a konstrukce PST, dále popis stávajících metod pro koordinaci PST ve světě. Na základě této rešerše je vytvořen optimalizační algoritmus v prostředí MATLAB, který počítá doporučené nastavení odboček PST na základě vstupní konfigurace sítě. V druhé části práce jsou popsány dílčí části tohoto algoritmu a prezentovány výsledky ze tří demonstračních scénářů. Algoritmus je schopen vyřešit malé problémy v síti, větší problémy jsou nad síly samotných PST. Pro kompletní funkčnost algoritmu je třeba rozšířit řešení o algoritmus redispečinku sítě.
Interpretace komunistických pohřebních rituálů v Československu v 50. letech
Tesař, Jan ; Randák, Jan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
(česky) Hlavním tématem diplomové práce je analýza a interpretace vztahu mezi pohřebními rituály, politickou mocí a společností. Pohřební rituál je vnímán jako soubor performativních, sociálních a symbolických aktů, složený z jednotlivých fází a znaků, jejichž specifický význam reflektuje a mění podobu a praxi kolektivu, jemuž je určen. Diplomová práce má za cíl provést nejen zhuštěný popis různých variací komunistického pohřebního rituálu v určeném časovém rámci, ale i jeho interpretaci v širším sociálním a kulturním kontextu. V diplomové práci je využito politické náboženství jako heuristický koncept, který umožňuje postihnout ambivalentní povahu komunistické ideologie, jež se objevovala i v pohřebních rituálech. Na rituály je nahlíženo jako na modely pro vhodné chování, reprezentující hlavní hodnoty a normy komunistické ideologie, a zároveň jako na instrument umožňující kulturní management v praxi. Proto jsou podrobeny empirické analýze jak pohřební rituály, jež měly být signifikantní pro celou společnost, tak pohřební rituály individuálních aktérů.
Miroslav Kárný. Studie o vlivu ideologie a politické moci na jedince v letech 1919-1974
Tesař, Jan ; Pullmann, Michal (oponent) ; Čechurová, Jana (vedoucí práce)
Studie se zabývá životem Miroslava Kárného v letech 1919-1974. Zvláštní zřetel byl kladen na utváření myšlenkových map a vliv ideologie na individuum. V první části je zkoumán život M. Kárného v ghettu Terezín a účinky aplikace "Konečného řešení" na konkrétního člověka s ohledem na možnosti rezistence. Druhá část se zabývá formováním veřejného názoru M. Kárného pod dojmem z komunistické ideologie, jejímž byl aktivním recipientem. Zkoumány jsou jak pilíře sekulární víry v období totality, tak příčiny jejího pozdějšího rozpadu.
Dřevokazné houby v oblasti Pustý zámek (Doupovské hory)
Tesař, Jan ; Čížková, Dana (vedoucí práce)
Cílem mé práce je prozkoumat okolí druhého nejvyššího vrcholku doupovských hor (Pustý zámek) a charakterizovat dřevokazné houby tamních dřevinných porostů.
Elektroinstalace rodinného domu
Tesař, Jan ; Procházka, Petr (oponent) ; Ondrejček, Vladimír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá návrhem elektroinstalace rodinného domu. Celá práce je rozdělena na dvě části - teoretické podklady a vlastní projekt. V teoretické části je čtenář nejprve seznámen se silnoproudou částí, která popisuje elektroinstalaci od přípojky z distribuční sítě po koncové prvky v domě. Další částí jsou slaboproudé rozvody, kde jsou popsány jednotlivé typy rozvodů a zařízení použitých v civilní zástavbě. Ve třetí části je čtenářovi popsán návrh hromosvodu a jednotlivé části vnitřní a vnější ochrany. Vlastní projekt obsahuje situační schémata zařízení a rozvodů v domě, návrh použitých rozvaděčů, kontrolu jištění a technickou zprávu.
Stanovení hodnoty podniku
Tesař, Jan
Předmětem bakalářská práce je stanovení hodnoty podniku. Bakalářská práce obsahuje shrnutí hlavních teoretických východisek oceňování a popis metod a postupů stanovení tržní hodnoty podniku. Praktická část bakalářské práce aplikuje teoretické metody na data konkrétního podniku FLSmidth spol. s r.o. na základě předem vypracované finanční, SWOT, strategické analýzy a prognózy vývoje podniku následujících pět let. Cílem návrhové části bakalářské práce je stanovit hodnotu sledovaného podniku pro účely informování managementu.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Klinkovský, Lukáš ; Tesař, Jan (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby části městského bloku v Brně novým objektem popř. objekty. Řešená parcela je situována na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Vzhledem k charakteru stavby, která je koncipována jako studentské bydlení, jsem navrhl jednoduchou a prostou stavbu, která svým měřítkem nepřevyšuje okolí. Stavba se možná může někomu jevit jako brutální a necitlivá, ale beton má charakterizovat strohost, skromnost, pracovitost a pokorný přístup studenta v přípravě na své životní poslání. Nejedná se o palác, ale „klášter“ pro studenty.
Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí
Kálalová, Kateřina ; Tesař, Jan (oponent) ; Mikulášek, David (vedoucí práce)
Budova studentského centra doplňuje městský blok s ohledy na svojí unikátní polohu na nároží u řeky a s ohledem na přilehlé dominanty, zejména klášterní kostel v sousedství. Funkční náplní přízemí je vysokoškolská menza s veškerým zázemím a menší plochy pro komerci, horní podlaží jsou určeny ubytování studentů. Objekt nabízí vnitřní i venkovní plochy pro společné aktivity studentů, srdcem domu je vnitřní dvůr.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 TESAŘ, Jan
7 TESAŘ, Jaroslav
8 Tesař, Jakub
7 Tesař, Jaroslav
2 Tesař, Jiří
2 Tesař, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.