Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 67 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Performance Awareness in Agile Software Development
Horký, Vojtěch ; Tůma, Petr (vedoucí práce) ; Rabiser, Rick (oponent) ; Koziolek, Anne (oponent)
Za agilní metody vývoje softwaru jsou obecně považovány přístupy, kdy jsou programy často sestavovány, testovány a nasazovány. Výsledkem je tak kratší vývojový cyklus. Přístupy typu DevOps pak dovádí tuto koncepci do extrému, kdy jsou setřeny rozdíly mezi vývojovým a produkčním prostředím a nasazený software průběžně aktualizují. V tomto kontextu se tato práce zaměřuje na nalezení míst, kde by jednotliví účastníci měli mít větší povědomí o výkonu vyvíjeného softwaru. Práce nabízí přístupy a nástroje jak toto povědomí zvýšit; hlavním cílem je vytvářet lepší (rychlejší) software v kratším čase. Zlepšení je dosaženo pomocí testování, dokumentace a sledování výkonu během všech fází vývoje software. V této práci ukážeme (1) nástroje pro psaní testů výkonu pro jednotlivé komponenty (např. knihovny). Tyto testy zachycují a kodifikují předpoklady o výkonu a převádí je do spustitelných entit, které zjednodušují automatizaci a opakovatelnost. Pro vyhodnocení testů výkonu jsme (2) navrhli nové metody které dokáží automaticky nalézt regrese. Tyto metody jsou navrženy tak, aby braly v úvahu variabilitu dat pocházejících z měření výkonu softwaru a dokázaly odlišit skutečné regrese od šumu. Testy výkonnosti pak také (3) zužitkujeme pro vytvoření aktuální a přesné API dokumentace výkonu, která vývojářům usnadní psaní...
Performance Testing for LTE Infrastructure
Polanka, Martin ; Tůma, Petr (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
V posledních pár letech přišly na poli telekomunikačních sítí nové stan- dardy, které přinesly změny ve vnitřní architektuře a představily nové kom- ponenty. Jednou z nových komponent je i PCRF server, který zajišťuje alokaci šířky pásma pro veškeré uživatele v síti, díky čemuž jsou na něj kladeny vysoké výkonnostní nároky. Přesto pro tento server neexistují žádné chytré generátory provozu a nejsou dostupné žádné komplexní analýzy imple- mentací. Na základě serveru, který byl poskytnut předním českým teleko- munikačním poskytovatelem, byl navržen a implementován generátor pro testování reálných scénářů a výkonnostních testů. Kromě toho bylo re- alizováno sbírání statistických dat ze serveru pomocí instrumentace. Obě tyto části pak byly spojeny dohromady do podoby testovacího frameworku, který byl použit pro měření na navržených testovacích scénářích. Výsledky z měření byly vyhodnoceny a popisují chování serveru jak v každodenním scénáři, tak při velké zátěži. Na základě vyhodnocení testů může poskytova- tel vylepšit svoji implementaci a případně provést další analýzu. Generátor provozu pak může být rozšířen tak, aby podporoval více testovacích scénářů a může být...
Chytrý termostat pro platformu STM32
Marek, Pavel ; Bureš, Tomáš (vedoucí práce) ; Tůma, Petr (oponent)
Cílem práce je vytvořit systém pro regulaci domácího vytápění. Součástí celého sys- tému je embedded zařízení z platformy STM32, které je umístěno u uživatele doma a pravidelně měří a udržuje teplotu tak, jak ji uživatel přednastavil. Dále centrální webový server, se kterým zařízení komunikuje, a pomocí kterého uživatel může na dálku měnit nastavení a sledovat aktuální stav zařízení. Součástí práce je návrh a implementace ko- munikace mezi a zařízením a webovým serverem, v rámci které zařízení periodicky posílá na server naměřenou teplotu a synchronizuje s ním nastavení. 1
Network Interface Controller Offloading in Linux
Hlavatý, Ondřej ; Tůma, Petr (vedoucí práce) ; Bulej, Lubomír (oponent)
Moderní síťové kontrolery umožňují přesunout dílčí práci spojenou se zpracováním paketů do hard- ware za účelem zvýšení výkonu. V současnosti se v Linuxovém jádře některé pokročilé schopnosti kontrolerů využívají pro akceleraci subsystému Traffic Control. Jelikož tento subsystém byl vytvořen za zcela jiným účelem, jeho využití pro akcelerované zpracování paketů je nepraktické a nespolehlivé. Navíc v současném stavu není řešení zdaleka schopné využít všechny schopnosti kontrolerů. Informace o skutečných schopnostech kontrolerů nejsou dobře dostupné. Tato práce přistupuje k problému z jiné strany. Prozkoumali jsme pět vysoce výkonných síťových kontrolerů a podrobně zmapovali jejich schopnosti klasifikace a zpracování paketů. Spolu s předpokla- dem pro budoucí vývoj jsme identifikovali a zobecnili společné rysy. Z těchto informací jsme navrhli nový subsystém Linuxového jádra, který lépe slouží účelu hardwarové akcelerace. Model navrhovaného subsystému je dostatečně flexibilní, aby pokryl pokročilé schopnosti kontrolerů, ale zároveň dostatečně striktní, aby umožnil hardwarovou akceleraci a neopakoval problémy, kterými trpí akcelerace obecného subsystému Traffic Control.
Java Performance Testing For The Masses
Stefan, Petr ; Tůma, Petr (vedoucí práce) ; Hnětynka, Petr (oponent)
Java je jeden z hlavních jazyků pro psaní výkonově náročných aplikací. Běžnou součástí softwarového vývoje se stalo automatické testování funk- čnosti (unit testing), nicméně počet projektů zabývajících se také testováním výkonnosti je značně menší. K prozkoumání aktuálního stavu testování mezi open-source projekty byla provedena komplexní studie v kombinaci s krátkým dotazníkem pro vývojáře. Výsledky ukazují, že vhodné měřící nástroje již existují, avšak často mají komplikované použití nebo mají výstupy, které jsou těžké k pochopení. Ke zlepšení aktuálního stavu ve prospěch testování výkonu je navržena a implementována sada uživatelsky přívětivých nástrojů pro získávání, porovnávání a zobrazování dat. Celé řešení je následně ověřeno na vybraném projektu. 1
Využití kapilární elektroforézy s UV fotometrickou a hmotnostně spektrometrickou detekcí s ionizací elektrosprejem ke studiu interakcí látek
Konášová, Renáta ; Jaklová Dytrtová, Jana (vedoucí práce) ; Mikšík, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
Kapilární elektroforéza (CE) je vysoce účinná separační metoda založená na rozdílné rychlosti pohybu iontů v kapalném prostředí v elektrickém poli. Běžně se používá v analytických laboratořích a díky odlišnému principu separace slouží jako komplementární metoda k chromatografickým metodám (zejména HPLC a UHPLC). Vedle využití CE pro kvantitativní/kvalitativní analýzu lze tuto metodu také použít pro studium fyzikálně-chemických vlastností látek, např. pro stanovení aciditních konstant slabých elektrolytů či konstant stability komplexů. Tato práce se zabývá využitím CE metod s UV fotometrickou detekcí (CE-UV) pro stanovení fyzikálně chemických charakteristik látek (aciditní konstanty fungicidů a konstanty stability komplexů dibenzo-18-crown-6, benzo-18-crown-6 a 18-crown-6 etherů s ionty kovů v hydro- organických směsných rozpouštědlech) a možnostmi využití afinitní CE s hmotnostně spektrometrickou detekcí s ionizací elektrosprejem (ACE-ESI/MS) pro studium nekovalentních interakcí látek. Pro spojení ACE-ESI/MS byla testována dvě rozhraní: i) rozhraní s porézní špičkou a ii) rozhraní s nano-tokem pomocné kapaliny. Byla studována schopnost připravených CE-MS rozhraní efektivně oddělit sprejovací napětí od napětí separačního a citlivost těchto rozhraní pro studované analyty. Konstanty stability...
Využití vysokoúčinných separačních metod pro analýzy biologicky aktivních látek
Adamusová, Hana ; Bosáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
V rámci první části disertační práce byla vypracována nová analytická metoda HPLC-MS/MS pro sledování koncentračních změn 17β-estradiolu (βE2) během kapacitace myších spermií in vitro. Kapacitace byla prováděna se třemi počátečními koncentracemi βE2 (200, 20 a 2 μg/L). Pro všechny koncentrace byl pozorován obdobný trend závislosti koncentrace nevázaného βE2 na čase kapacitace. Koncentrace βE2 se snižovala, aby dosáhla svého minima a poté se opět zvyšovala. Pozice minima se lišila pro jednotlivé testované koncentrace βE2. Experimentálně získané výsledky byly podrobeny kinetické analýze. Křivky proložené experimentálně získanými body vykazovaly autokatalytický charakter. Pro shodu mezi křivkami, získanými proložením experimentálními body, a teoreticky vypočítanými křivkami je nutné předpokládat, že prvním krokem je adsorpce βE2 na povrch spermií řízená Langmuirovou izotermou. Kinetická studie byla použita i pro studium působení fluoridů a fluorohlinitých komplexů na kapacitaci myších spermií. Bylo zjištěno, že teoreticky získané křivky vykazují velmi dobrou shodu s experimentálně získanými body, tento fakt potvrzuje mechanismus kinetiky kapacitace myších spermií. Ve druhé části této disertační práce byly vyvinuty dvě analytické metody pro chirální separaci aclidinium bromidu (AB) a tapentadolu...
Cloud database for soil information
Andreeva, Olga ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Tůma, Petr (oponent)
Title: Cloud database for soil information Author: Olga Andreeva Department: Department of Software Engineering Supervisor: doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D., Department of Software Engi- neering Abstract: The mere presence of scientific data is not enough. Reliable storage and ease of publication critically contribute to the data's usefulness. The Africa Soil Information Service's mission is to describe and understand Africa's soil and landscape resources. To ensure its accomplishment the introduc- tion of modern information technologies is essential - they provide the necessary means to safely store, easily share and analyse the information collected from soil samples and drone imagery. In the presented work we develop a system that will tackle one part of the problem - how to store the information extracted from soil samples. The current method that is employed by scientists consists of making a record on paper by hand in one of the books in the laboratory's storage room. Such system, of course, does not allow to easily share the data, it is prone to damages (e.g. in case of _re) and leaves little room for analysis (especially using methods from machine learning, which require a large set of digital data). By contrast our system, developed in the form of a web application, stores soil information in the...
Využití hmotnostní spektrometrie pro analýzu biologicky aktivních a klinicky významných látek.
Štícha, Martin ; Jelínek, Ivan (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
- 7 - ABSTRAKT (CZ) Předložená práce je komentovaným souborem devíti publikací dokumentujících možnosti využití hmotnostní spektrometrie v oblasti strukturní charakterizace vybraných organometalických komplexů, analýz léčiv a jejich metabolitů a monitorování významných biomarkerů metabolických poruch a onemocnění V průběhu práce na tématice disertační práce byly úspěšně realizovány následné dílčí projekty:  Návrh a realizace postupu mikropreparace vybraných rheniových komplexů s aromatickými ligandy za použití tetrabutylammonium tetrachlorooxorhenátu jako výchozí látky; příprava oxorhenium(V) komplexů s 1,2-dihydroxybenzenem, 1,2,3- trihydroxybenzenem a 2,3-dihydroxynaftalenem jako ligandy a jejich strukturní charakterizace s pomocí ESI/MS, APPI-MS a LDI-MS; ESI/MS a UV/Vis studie kinetického chování komplexů vznikajících při reakci tetrabutylamonium tetrachlorooxorhenátu s pyrogallolem a katecholem jako ligandy. Zvláštní pozornost byla věnována studiu následných chemických transformací primárně vzniklých Re(V) komplexů; strukturní charakterizace vybraných komplexů ferrocenu s mědí zlatem a stříbrem technikami ESI/MS.  V rámci spolupráce na grantovém projektu zaměřeném na metabolismus cholesterolu byla navržena metodologie strukturní charakterizace rozkladných produktů katalytického rozkladu hemu a...
Analýza lipidů novorozeneckého mázku chromatografickými metodami a hmotnostní spektrometrií
Míková, Radka ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Jelínek, Ivan (oponent) ; Tůma, Petr (oponent)
(CZ) Mázek (vernix caseosa) je bílý sýrovitý krém na povrchu těla novorozence, který je produkován kůží plodu v posledním trimestru těhotenství a chrání jej před vnějšími vlivy v době před porodem a novorozence v prvních sedmi až čtrnácti dnech života. Vernix caseosa má impregnační a termoregulační vlastnosti, poskytuje ochranu proti infekcím a pomáhá dokončit vývoj kůže a gastrointestinálního traktu. Předčasně narození jedinci mají mázku jen velmi málo nebo jim úplně chybí a jsou tak špatně chráněni proti vnějším vlivům. Proto je důležité důkladně poznat složení mázku a nalézt jeho vhodnou náhradu pro předčasně narozené novorozence. Mázek obsahuje lipidy, proteiny a 80 % vody. Tato práce je zaměřena na lipidy, které tvoří přibližně 10 % vernixu. Byly zavedeny metody základního zpracování vernixu. Byla zoptimalizována izolace, separace a transesterifikace lipidů. Pro separaci byla zvolena tenkovrstvá chromatografie. Lipidy byly detekovány pomocí MALDI-TOF MS a výsledky ověřeny pomocí fragmentačních spekter a transesterifikace. Esterifikované lipidy byly měřeny pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí. Pro velké množství lipidů byla jako nejvhodnější zvolena extrakce podle Folche. Lipidový extrakt byl separován pomocí kolonové chromatografie. Optimalizované metody byly aplikovány na sérii...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 67 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 TŮMA, Pavel
2 Tůma, P.
12 Tůma, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.