Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení soudce v České republice
Stieberová, Marie ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Název práce v českém jazyce: Právní postavení soudce v České republice Abstrakt Rigorózní práce je rozdělena do 23 kapitol. Začátek práce je věnován historickému vývoji soudnictví a s tím souvisejícímu vývoji postavení soudce v České republice. Vykreslení v historických souvislostech je důležité pro snadnější pochopení vlivů, které měly a mají vliv na dnešní právní postavení soudce. Z historického hlediska to pomáhá vyvarovat se v budoucnu případných chyb z minulosti. Soudnictví současnosti je specifikováno v následujících kapitolách, jež upravují právní úpravu soudnictví, podmínky vzniku a výkonu funkce soudce. Postavení soudce s sebou nese i pro funkci charakteristické povinnosti. Na výkonu soudnictví se vedle soudců podílejí rovněž přísedící a jiné soudní osoby (justiční čekatelé, asistenti soudců, vyšší soudní úředníci). Samostatná kapitola je věnovaná postavení ženám soudkyním. V rigorózní práci se dále věnuji osobnosti soudce a profesní etice, a s tím souvisejícímu právu na informace o členství soudců v KSČ, funkčnímu a pracovnímu postavení soudců, podmínkám, kdy je soudce nezpůsobilý k výkonu funkce, důvodům zániku funkce, soustavě soudů, vnitřní organizaci soudů a určení zákonného soudce. Ústavnímu soudu a právnímu postavení soudce Ústavního soudu je s ohledem na jeho významnost a odlišnost věnovaná...
Komparace systémů zdravotního pojištění České republiky a Spolkové republiky Německo
Stieberová, Marie ; Štefko, Martin (vedoucí práce) ; Koldinská, Kristina (oponent)
V předkládané diplomové práci se zabývám tématem "Komparace systémů zdravotního pojištění České republiky a Spolkové republiky Německo". Problematika zdravotního pojištění nás v různých podobách provází po celý život, což je jeden z důvodů, proč mě toto téma zaujalo a rozhodla jsem se mu blíže věnovat. Za zajímavé považuji srovnání systémů veřejného zdravotního pojištění dvou sousedních států, zejména systémů České republiky, jejíž mám státní občanství, a Spolkové republiky Německo, jejíž systém má v porovnání s českým systémem řadu odlišností a zvláštností (např. samostatné sociální soudnictví). Oba systémy však spočívají i na několika společných základech. Za zmínku stojí některé německé reformy v této oblasti, které se už v 80. letech 19. století staly vzorem pro ostatní evropské státy (např. Bismarckův model sociálního pojištění), které Německo v procesu přijímání sociálních reforem postupně následovaly. V diplomové práci jsem se zaměřila na historický vývoj, právní úpravu, osobní a věcný rozsah, institucionální zajištění a financování zdravotního pojištění v obou státech. Poslední část je věnována komparaci řízení ve věci zdravotního pojištění. Text diplomové práce je dokončen k právnímu stavu platnému ke dni 31. květnu 2011.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.