Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 156 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Shakespeare Salesman
Sharda, Saksham ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent) ; Lanier, Douglas (oponent)
Obchodník se Shakespearem Práce přináší celkovou analýzu shakespearovské trilogie indického filmového režiséra Vishala Bhardwaje, Maqbool (2003), Omkara (2006) a Haider (2014). Vzhledem k tomu, že tato trilogie byla dokončena teprve nedávno, předchozí pokusy o výklad Bhardwajova díla se omezují na kapitoly v kolektivních monografiích, často ve vztahu k obecnému tématu filmového průmyslu. Na rozdíl od nich se tato práce ve svém celku soustřeďuje na Bhardwajovy filmy. Analýza tří výše zmíněných filmů ukazuje, že Bhardwajovo dílo zápolí s problémy authenticity, věrnosti Shakespearovým textům i originality, což často vede k situacím, které práce popisuje jako "narativní krize" a které Bhardwaj řeší myšlenkově podnětným, občas problematickým, ale vesměs jedinečným způsobem. Všechny tři kapitoly se proto zaměřují na tyto krize, což ale nevede ke snižování nebo zkreslování kvalit, přínosu a významu Bhardwajova díla. Naopak, práce se ve svém celku věnuje řešení těchto problémů právě proto, že se jim dosud v odborné literatuře o Bhardwajových filmech nedostalo patřičné pozornosti jako zásadním tématům. Práce vyúsťuje v závěr, že Bhardwaj, místo toho, aby Shakespeara uváděl do Indie jako univerzální hodnotu, jak to dělali někteří shakespearovští "obchodníci" před ním, se zjevně vyhýbá tomuto pojetí a ztvárňuje...
Setting in Poe's Short Stories and Its Relationship to Characters
Nekvasilová, Klára ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Veselá, Pavla (oponent)
Práce analyzuje prostorové umístění děje ve vybraných povídkách Edgara Allana Poea. Navíc se zabývá i problematikou časového umístění děje. Analýza čerpá zejména z děl Daniely Hodrové "Místa s tajemstvím" a "Poetika míst." Pro práci byly vybrány Poeovy povídky "Sud vína amontilladského," "Černý kocour," "Zrádné srdce," "Eleonora," "Pád domu Usherů," "Maska červené smrti," "Oválný portrét," "Jáma a kyvadlo" a "Ligeia." Bakalářská práce zjišťuje, jak prostorové umístění děje v těchto povídkách souhlasí s konceptem "místa s tajemstvím," který Daniela Hodrová ve svém díle zkoumá a definuje. Současně se práce zaměřuje i na koncept "postavy s tajemstvím," jelikož dle Hodrové jsou postavy a místa v literárních dílech neoddělitelně propojeny. Hlavním cílem práce tedy je nejen prokázat, že prostory v Poeových povídkách spadají do kategorie "místa s tajemstvím," ale především prozkoumat, jak se postavy a místa v jednotlivých povídkách vzájemně ovlivňují. Práce je započata třemi teoretickými kapitolami, které slouží jako základ pro následnou analýzu. Nejprve jsou díla Edgar Allan Poea a Daniely Hodrové zařazeni do kontextu. V případě E. A. Poea se jedná o kontext romantické a gotické literatury, která je představena jak v anglickém, tak v americkém kontextu. Daniela Hodrová je uvedena současně s osobnostmi,...
Zpracování komplexního karotážního měření
Hanák, David ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Kobr, Miroslav (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou stanovení smykových ploch svahových nestabilit (včetně fosilních) z výsledků měření komplexu karotážních metod. Popisuje provedené kroky během měření, zpracování a interpretace dat. Veškerá data pocházejí z měření ve vrtech provedených v rámci inženýrskogeologickém průzkumu sesuvného území v bezprostředním okolí dálničního tělesa dálnice D8 či měření ve vrtu z lokality Děčín-Loubí. Na druhé zmíněné lokalitě mohl být z důvodu odlišné konstrukce vrtů použit rozsáhlejší komplex karotážních metod. Po vymezení smykových ploch svahových nestabilit bylo provedeno porovnání, zda si výsledky v sousedících vrtech navzájem odpovídají, a zhodnotit jaké metody (či kombinace metod) se pro daný úkol osvědčily nejlépe.
The Influence of James Joyce on Bohumil Hrabal: Stylistic Experimentation and Epiphanies of the Everyday
Mullen, Zachariah Devereaux ; Vichnar, David (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá, do jaké míry m la tvorba Jamese Joyce vliv na Bohumila Hrabala. Analyzuji nejen historický kontext obou autor , ale i hnutí, jako je surrealismus, a postavy od Andrého Bretona až po Adolfa Hoffmeistera, které oba autory spojují. Využívám Poggioliho Teorii avantgardy jako základ analýzy surrealistických i obecn jších stylistických prvk v Joyceov a Hrabalov díle, a zárove rozebírám jejich spole enské cíle. Tato dvojice sdílí spole nou pozici pozorovatel , kte í vášniv odhalují epifanii každodenního života. Dílo Henriho Lefebvra napomáhá objasnit tento pojem "každodennosti" a potvrzuje hodnotu všednosti života. Z hlavního zam ení práce vyvstávají t i otázky, které se týkají toho, jak lze s takovýmto uv dom ním v písemné tvorb naložit. Zaprvé, jak vnímáme, co je kolem nás a jak m že fantazie pracovat s vnímáním? Zadruhé, jaký by m l být p ístup k vypráv ní, pokud jde o vypráv ní p íb h ve snaze odhalit toto uv dom ní nebo v domí? Zat etí, jaká je skute ná metoda sestavování p íb h a jak p esn by m lo být jazyka používáno nebo manipulováno? Každá kapitola zkoumá jednu z t chto otázek ve vztahu k n kolika text m. V p ípad každé kapitoly zasazuji tyto texty do širšího kontextu s ohledem na aspekty avantgardy, stádia autorova vývoje i všech relevantních historických událostí.
Statistická analýza rizikových indikátorů firmy
Procházka, Martin ; Jančíková, Kateřina (oponent) ; Karpíšek, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl zanalyzovat účetní a finanční ukazatele pomocí metod časových řad, regresní analýzy a intervalové regresní analýzy vybrané společnosti VIDEN plus, a.s. V práci se analyzují trendy vývoje jednotlivých ukazatelů, které jsou schopny prozradit stav společnosti. Na základě získaných dat je poté v práci řešena problematika rizik společnosti vycházejících z analýz a jejich náprava.
Literary Doubling in Self-Conscious Fiction: Nin, H.D., Quin, Brophy and Acker".
Siljanoska, Anastasija ; Vichnar, David (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent)
Závěrečná práce zkoumá díla pěti autorek z dvacátého století, které využívají fenomén literární dvojakostí: H.D., Anaïs Nin, Ann Quin, Brigid Brophy a Kathy Acker. Autorky můžeme rozdělit do třech skupin. První skupina je zastoupena autorkami H.D. a Nin z první poloviny dvacátého století. Autorky jsou modernistky, jejichž autobiografická próza je ovlivněna vývojem psychoanalýzy. Psychoanalýza se pro ně stává zdrojem inspirace, ale zároveň autorky docházejí ke zjištění, že nese známky omezení a šovinismu. Druhou skupinu tvoří Quin a Brophy z počátku druhé polovin dvacátého století, jejichž díla přímo odrážejí změny vyvolané feministickým hnutím. Díla svojí podstatou otevřeně zpochybňují a odmítají patriarchální struktury, které ženy omezují. Acker, jako představitelka třetí generace, vnímá omezování práv žen jako sociální problém. Její sociálně-politická kritika vyjádřená punkovými romány dává do popředí okrajové sociální skupiny. V díle je přítomna dvojakost na různých úrovních, například: odvozování postav od skutečných osobností, přítomnost autora jako postavy, poukazování na duplicitu postav, bipolarita pohlaví, dvojznačnost jazyku a významu, atd. Účelem je zdůraznit a zaměřit pozornost na některé aspekty prózy, která se snaží vyvrátit tradiční diskurz. Diskutované romány jsou metafikčný, což...
Determinace spontánních abortů- úloha genu pro APO E, význam vybraných trombofilních stavů a funkce štítné žlázy v graviditě
Kašparová, Dita ; Fait, Tomáš (vedoucí práce) ; Procházka, Martin (oponent) ; Límanová, Zdeňka (oponent)
Úvod: Spontánní potrat (SA) je nejčastější komplikací v těhotenství. Cílem práce bylo prověřit kauzalitu vybraných faktorů genetických - apolipoproteinu E (APO E), mutace faktoru V Leiden (FVL), mutace protrombinu (PT G20210A) a faktorů negenetických - tyreoidálního stimulačního hormonu (TSH), volného tyroxinu (fT4), protilátek proti tyreoidální peroxidáze (a-TPO) v etiopatogenezi časného SA. Materiály a metody: Ke genotypizaci polymorfismů APO E byla využita metoda PCR-RFLP. K detekci mutací v genech FV a FII byla použita metoda HRM. Laboratorní tyreoidální markery TSH, a- TPO a fT4 byly stanoveny na automatickém analyzátoru využívajícím chemiluminiscenční imunoanalýzu. U infertilních žen po SA proběhlo do 8 týdnů od krevního odběru sonografické vyšetření štítné žlázy. Výsledky: APOE genotypy ve sledovaném souboru 410 vzorků embryonální /fetální tkáně se významně neliší od kontrolní skupiny 2 606 adultních jedinců (P = 0.653). Ve sledovaném souboru 75 žen s izolovaným SA byla FVL mutace zjištěna v heterozygotní konstituci s prevalencí 12 %. Prevalence FVL v souboru žen s izolovaným časným SA byla signifikantně vyšší oproti kontrolní skupině 76 zdravých žen (12 % vs. 2.6 %, P = 0,031). Při vzájemném statistickém porovnání zjištěných prevalencí PT G20210A mezi soubory žen s izolovaným SA a kontrolní...
Analýza svarových spojů z termoplastů
Procházka, Martin ; Kytýr, Jiří (oponent) ; Gratza, Roman (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou svarových spojů z termoplastů. Byly provedeny experimenty, ve kterých byly sady nesvařovaných těles, těles s oboustrannými koutovými svary a těles s tupými svary zkoušeny tahem a tříbodovým ohybem. Pro zkoušení byly vybrány dva materiály: polypropylén a polyetylén. Dále byly vytvořeny modely zkušebních těles pomocí programu ANSYS, které byly podrobeny numerické analýze. Výsledky analýz byly porovnávány s hodnotami z analytického výpočtu a experimenty.
Changing Tendencies in Self-Conscious Narratives: A Contrastive Interpretation
Sedláček, Martin ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Robbins, David Lee (oponent)
Předložená práce se zaměřuje na souvislosti mezi vybranými metafikčními texty a narativní teorií. Výběr sestává ze dvou skupin sebereflexivních textů. První ze skupin se zaměřuje na metafikční tendence románů 17. a 18. století. Výběr záměrně nebere v úvahu původ textů. Kromě Toma Jonese od Henryho Fieldinga a Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho od Laurence Sterna se kapitola zabývá i Cervantesovým Důmyslným rytířem Donem Quijotem de la Manchou. Druhá ze skupin se zaměřuje na poválečnou americkou metafikci (Ztracen v panoptiku Johna Barthe, Sněhurka Donalda Barthelma a Jatka číslo pět Kurta Vonneguta). Tyto texty představují souvislý celek z předem vymezeného období. Obecně je metafikce chápána jako fikce o fikci. Předložená práce navrhuje odlišnou interpretaci, a to v rámci Foucaultova pojetí epistémé. Metafikce tak není chápána jako samostatný literární žánr, ale jako součást širšího kontextu chápání reprezentace. Reprezentace je v metafikci klíčovým pojmem a rostoucí vypravěčské sebeuvědomění tak lze interpretovat v širších souvislostech. Diplomová práce klade důraz na kontrastivní a interdisciplinární přístup. Práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola představuje teoretický úvod zaměřený na problematickou definici metafikce. Opírá se o Dvorní dámy od Diega Velázqueze a...
Resonance and Self-resonance: Gilles Deleuze's Involuntary Memory in Marcel Proust and Samuel Beckett
Suchánek, Tomáš ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Vichnar, David (oponent)
Má bakalářská práce se zaměří na kontrast mezi dvěma díly. Na jedné straně bude figurovat heptalogie A la recherche de temps perdu (1913) Marcela Prousta, a to především její interpretace v podání Gillesa Deleuze, a na té druhé trilogie Samuela Becketta sestávající se z knih Molloy (1951), Malone meurt (1951) a L'Innommable (1953). Podobnost i rozdíl mezi těmito díly bude zkoumán skrz prisma Deleuzeova pojetí mimovolné paměti, které vychází z jeho analýzy Proustových narativů. Má práce si vezme za úkol prozkoumat mimovolnost, a znaky reminiscence a resonance, tak, jak s nimi nakládá Beckett, což bude komparováno s jejich distribucí v Proustovi, neboť ony kontrastní aspekty mimovolnosti, jež poodkrývají schizoidního vypravěče u obou zmíněných autorů, souvisejí s Deleuzovou redefinicí tradičního smýšlení o podstatě pravdy, kterou Deleuze charakterizuje prazákladním schizofrenním nastavením. Proto bude nutné vypíchnout odlišné variace na termíny mimovolné paměti, a znaků reminiscence a resonance, v každém z těchto děl. Práce bude rozdělená na čtyři hlavní části. Abych čtenáře řádně zasvětil do teorie Gillesa Deleuze, obsahem první kapitoly bude úvod do jeho redefinice konceptu pravdy - oproti tomu druhá se bude zabývat způsobem odhalení její podstaty v uměleckém díle, a to konkrétně na příkladech této...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 156 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
54 PROCHÁZKA, Martin
20 PROCHÁZKA, Michal
1 Procházka, M.
1 Procházka, Marcel
6 Procházka, Marek
6 Procházka, Matěj
20 Procházka, Michal
2 Procházka, Milan
3 Procházka, Miloslav
2 Procházka, Miloš
8 Procházka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.