Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 148 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Changing Tendencies in Self-Conscious Narratives: A Contrastive Interpretation
Sedláček, Martin ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Robbins, David Lee (oponent)
Předložená práce se zaměřuje na souvislosti mezi vybranými metafikčními texty a narativní teorií. Výběr sestává ze dvou skupin sebereflexivních textů. První ze skupin se zaměřuje na metafikční tendence románů 17. a 18. století. Výběr záměrně nebere v úvahu původ textů. Kromě Toma Jonese od Henryho Fieldinga a Život a názory blahorodého pana Tristrama Shandyho od Laurence Sterna se kapitola zabývá i Cervantesovým Důmyslným rytířem Donem Quijotem de la Manchou. Druhá ze skupin se zaměřuje na poválečnou americkou metafikci (Ztracen v panoptiku Johna Barthe, Sněhurka Donalda Barthelma a Jatka číslo pět Kurta Vonneguta). Tyto texty představují souvislý celek z předem vymezeného období. Obecně je metafikce chápána jako fikce o fikci. Předložená práce navrhuje odlišnou interpretaci, a to v rámci Foucaultova pojetí epistémé. Metafikce tak není chápána jako samostatný literární žánr, ale jako součást širšího kontextu chápání reprezentace. Reprezentace je v metafikci klíčovým pojmem a rostoucí vypravěčské sebeuvědomění tak lze interpretovat v širších souvislostech. Diplomová práce klade důraz na kontrastivní a interdisciplinární přístup. Práce je rozdělena na pět kapitol. První kapitola představuje teoretický úvod zaměřený na problematickou definici metafikce. Opírá se o Dvorní dámy od Diega Velázqueze a...
Resonance and Self-resonance: Gilles Deleuze's Involuntary Memory in Marcel Proust and Samuel Beckett
Suchánek, Tomáš ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Vichnar, David (oponent)
Má bakalářská práce se zaměří na kontrast mezi dvěma díly. Na jedné straně bude figurovat heptalogie A la recherche de temps perdu (1913) Marcela Prousta, a to především její interpretace v podání Gillesa Deleuze, a na té druhé trilogie Samuela Becketta sestávající se z knih Molloy (1951), Malone meurt (1951) a L'Innommable (1953). Podobnost i rozdíl mezi těmito díly bude zkoumán skrz prisma Deleuzeova pojetí mimovolné paměti, které vychází z jeho analýzy Proustových narativů. Má práce si vezme za úkol prozkoumat mimovolnost, a znaky reminiscence a resonance, tak, jak s nimi nakládá Beckett, což bude komparováno s jejich distribucí v Proustovi, neboť ony kontrastní aspekty mimovolnosti, jež poodkrývají schizoidního vypravěče u obou zmíněných autorů, souvisejí s Deleuzovou redefinicí tradičního smýšlení o podstatě pravdy, kterou Deleuze charakterizuje prazákladním schizofrenním nastavením. Proto bude nutné vypíchnout odlišné variace na termíny mimovolné paměti, a znaků reminiscence a resonance, v každém z těchto děl. Práce bude rozdělená na čtyři hlavní části. Abych čtenáře řádně zasvětil do teorie Gillesa Deleuze, obsahem první kapitoly bude úvod do jeho redefinice konceptu pravdy - oproti tomu druhá se bude zabývat způsobem odhalení její podstaty v uměleckém díle, a to konkrétně na příkladech této...
Gender Consciousness and Representation in Virginia Woolf's Writing in Light of Contemporary Feminism and Gender Theory
Hrbková, Martina ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Nováková, Soňa (oponent)
Cílem této práce je analyzovat romány a eseje Virginie Woolfové z pohledu současných trendů ve feminismu a genderové teorii, které jsou pro daná díla relevantní. Diplomová práce zvažuje označení Woolfové jako feministické spisovatelky ze současné perspektivy. Práce zkoumá různé způsoby, kterými se autorčina tvorba staví proti patriarchálním hodnotám souvicejícím s přístupem k ženám a jejich reprezentací. Stanovisko Woolfové k otázce genderu, žen a feminismu není jednolité nebo sjednocené, což musí být bráno v potaz. Někerá její stanoviska mohou být místy vnímána jako problematická z pohledu dnešní feministicé perspektivy. Zároveň však její tvorba poukazuje na témata, která jsou relevantní pro současný feminismus a genderovou teorii. Práce se zaměřuje na tři oblasti související s povědomím o genderu a reprezentací v dílech Woolfové. Jsou jimi její vypravěčský styl, sociopolitický kontext jejích děl a zpochybňování genderových kategorií. Narativní styl a strategie Woolfové jsou nahlíženy ve světle écriture féminine neboli ženského psaní, které bylo popsáno Hélène Cixousovou. Woolfová svým způsobem psaní zamýšlela rozvrátit ustavené způsoby vyprávění o zkušenostech a prožitcích žen. Její koncept ženské věty může být vnímán jako předchůdce écriture féminine. Diplomová práce kromě jejího stylu mapuje vývoj...
Visual Utopianism in Victorian England: William Morris and His "Teachers"
Fabián, Erik ; Procházka, Martin (vedoucí práce) ; Beran, Zdeněk (oponent)
Tato diplomová práce představuje William Morrise jako utopického myslitele, přičemž se zaměřuje na ústřední postavení vidění rámci jeho myšlení. Hlavní důraz je kladen na společně s eho dalšími přednáškami a odbornými pojednáními. Práce se zakládá na předpokladu, že důraz na aspekt vidění je tak důležitý nejen pro jeho životní filozofii, ale rovněž pro jeho náhled na umění a společnost, že může zodpovědět mnohé otázky, které vyvstaly názorům, medievalismu nebo rukodělné výrobě. Struktura této práce respektuje ústřední argument široce respektované hypotézy "od romantika k revolucionáři" a prezentuje Morrise jakožto "revolucionářského" Viktoriána, který nikdy neztratil kontakt s myšlen romantismu. Společně s tímto postojem se má za to, že Morris značně vnímá stejně tak širší němuž se vyjadřuje, jakožto i myšlenky svých "učitelů" - Thomase Carlylela a Johna Ruskina. Na základě toho je text rozčleněn do dvou hlavních částí - vidění (v romantismu a viktoriánské době) a díle Morissových "učitelů" a třetí kapitola se zaměřuje na interpretaci Morrisova utopianismu. Vzájemně související oblasti "nowheriánského" prostoru (3.2), krásy (3.3), umění, práce a historie (3.4) napomáhají k utopianismu na pozadí teorie utopie Ernsta Blocha souběžně s

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 148 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
52 PROCHÁZKA, Martin
20 PROCHÁZKA, Michal
1 Procházka, M.
1 Procházka, Marcel
6 Procházka, Marek
3 Procházka, Matěj
20 Procházka, Michal
1 Procházka, Milan
3 Procházka, Miloslav
2 Procházka, Miloš
8 Procházka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.