Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Resuscitace a stabilizace extrémně nezralých novorozenců.
Lamberská, Tereza ; Plavka, Richard (vedoucí práce) ; Zoban, Petr (oponent) ; Kokštein, Zdeněk (oponent)
Stabilizace a resuscitace na porodním sále je důležitou součástí péče o extrémně nezralé novorozence, jejím úkolem je podpořit základní životní funkce a usnadnit adaptaci nezralého organismu na podmínky mimoděložního prostředí. Současně doporučované postupy jsou dobře propracovány pro donošené a lehce nezralé novorozence, ale zcela chybí cílená doporučení pro stabilizaci a resuscitaci extrémně nezralých novorozenců. Výzkumná část předkládané disertační práce shrnuje nejdůležitější výsledky klinického výzkumu prováděného v letech 2010-2015 na Neonatologickém oddělení Gynekologicko- porodnické kliniky VFN a 1. LF UK. Výzkum hodnotí efektivitu a nežádoucí účinky stávajících doporučovaných postupů stabilizace a resuscitace na porodním sále u extrémně nezralých novorozenců a ve své druhé části se zabývá studiem nových a potencionálně účinných metod. Důležitým výstupem této práce je doporučení pro praxi, strukturované podle gestačního stáří extrémně nezralých novorozenců. Doporučení je založené na předložených výsledcích dílčích klinických studií a jeho cílem je zlepšit současnou úroveň postupů stabilizace a resuscitace extrémně nezralých novorozenců v klinické praxi.
Dopplerovské parametry myokardiální dysfunkce u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti.
Širc, Jan ; Straňák, Zbyněk (vedoucí práce) ; Plavka, Richard (oponent) ; Janota, Jan (oponent)
Po narození prodělává oběhový systém nedonošeného novorozence výrazné hemodynamické změny. Důležitou roli v tomto období mají intrakardiální a extrakardiální zkraty, především tepenná dučej. Při poruše adaptace a perzistenci otevřené tepenné dučeje (PDA) může dojít k oběhovému selhání s hypoperfůzí životně důležitých orgánů se závažnými důsledky pro krátkodobou i dlouhodobou morbiditu a mortalitu. Nejrizikovější skupinou jsou novorozenci velmi nízké porodní hmotnosti. Diagnostické možnosti oběhového selhání jsou limitovány specifikami těchto pacientů. Klinický stav novorozence a fyzikální vyšetření jsou velice nespecifické a subjektivní. Echokardiografie umožňuje vyšetření systolické i diastolické funkce srdce a měření oběhových parametrů včetně srdečního výdeje a návratu horní dutou žílou (SVC flow). Diagnostika i terapie se dosud soustředila na systolickou funkci, o diastolické funkci je informací méně. Near infrared spectroscopy (NIRS) je neinvazivní metoda umožňující měření oxygenace tkáně a umístěním sondy na hlavu lze měřit oxygenaci mozku. Další možností jsou biochemické markery, které jsou důležité v diagnostice srdečního selhání u dospělých pacientů. V novorozeneckém věku jejich význam stoupá. Cílem naší první práce bylo popsat diastolickou funkci levé i pravé komory v prvních 48 hodinách...
Kvantitativní faktor proteinu ve výživě extrémně nezralých novorozenců
Lamberská, Tereza ; Plavka, Richard (vedoucí práce)
Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě svého zájmu o neonatologii a péči o extrémně nezralé novorozence, které bych se chtěla věnovat po skončení studia. Prudký rozvoj neonatologie v posledních dvou desetiletích přinesl významnou změnu v možnostech přežití nedonošených novorozenců. Zlepšením kvality péče o kriticky nemocné novorozence v perinatologických centrech došlo k výraznému snížení novorozenecké mortality. Hlavním úkolem současné neonatologie je kromě udržení nízké novorozenecké mortality především snížení závažné morbidity a zlepšení dlouhodobé prognózy. Výživa extrémně nezralých novorozenců je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících jejich růst. Recentní klinické studie navíc ukazují, že kvantitativní obsah některých živin, zejména proteinů, ve výživě extrémně nezralých novorozenců, má významný vliv na psychomotorický vývoj a dlouhodobou prognózu těchto dětí. Dosažení optimálního příjmu živin u konkrétních pacientů je často velmi obtížné a je potřeba jej velmi citlivě přizpůsobit konkrétnímu stavu novorozence.
Retrospektivní diagnostika nepoznaných příčin náhlého úmrtí kojence
Strnadová, Kristina ; Lebl, Jan (vedoucí práce) ; Janda, Jan (oponent) ; Plavka, Richard (oponent) ; Vízek, Martin (oponent)
Background: Sudden infant death syndrome (SIDS) is defined as sudden unexpected death of an infant that remains unexplained after thorough post-mortem examination, investigation of the scene of death and case history. The autopsy findings and the physiological characteristics of these infants suggest a possible role of insufficient cardiorespiratory control and arousal mechanisms. The etiology is probably multifactorial based on a genetic predisposition combined with environmental factors. Several candidate genes have been studied, e.g. those involved in serotonin transport, autonomic nervous system embryology, inflammation, energy production, nicotine and glucose metabolism. A small number of cases may be caused by monogenic diseases that can lead to sudden death and leave no characteristic autopsy findings and thus imitate SIDS. Fatty acid beta-oxidation disorders (FAOD) have been associated with SIDS since 1976 and it is nowadays estimated that they may be responsible for about 1% of SIDS cases. Congenital long QT syndrome, a cardiac channelopathy, that may cause a fatal arrhythmia was a logical candidate for SIDS and indeed it was found out that about 9,5% of SIDS cases carry a mutation or a function changing variant in one of seven cardiac ion channel genes. We assumed that the severe salt...
Příspěvek k problematice bronchopulmonální dysplázie
Herknerová, Magdalena ; Plavka, Richard (vedoucí práce) ; Kobr, Jiří (oponent) ; Herget, Jan (oponent)
Bronchopulmonální dysplázie (BPD) přispívá výrazně k morbiditě dětí s porodní hmotností <1000g. Experimentální a klinický výzkum v rámci postgraduálního studia se omezil na dvě intervence, které mohou pozitivně ovlivnit postnatální vývoj silně nezralých plic. V animálním experimentu jsme testovali schopnost kyseliny retinové (RA) omezit rozvoj plicního poškození po sedmi dnech expozice 40% nebo 80% hyperoxii. RA signifikantně omezuje hyperoxickou růstovou retardaci, ke které došlo při expozici 80% hyperoxii. Histopatologické změny plicní tkáně byly zmírněny aplikací kyseliny retinové ve skupinách 40A i 80A. Aplikace RA moderuje pokles exprese genu pro VEGF-A při expozici 80% hyperoxii, tento rozdíl ale není signifikantní. Ve druhém animálním experimentu jsme zaznamenali signifikantní nárůst exprese genu proinflamačního cytokinu TNF- ve skupině vystavené 40% i 80% hyperoxii po dobu 72hod. Mechanická ventilace je jedním z rizikových faktorů vzniku BPD. Klinický management strategie optimálního plicního objemu je obtížnější během ventilačního módu HFOV než během konvenční ventilace. Monitorace dechových objemů by mohla napomáhat v kontinuálním monitorování míry ventilace během HFOV. Prezentujeme data anemometricky měřených exspiračních dechových objemů (VTE) během HFOV, jejich porovnání vzhledem k hodnotě...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.