Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři
Pešek, Pavel ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři se zabývá diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.
Genetická diverzita raka kamenáče v okrajových částech areálu
Pešek, Pavel ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Kouba, Antonín (oponent)
Střední Evropa na sever od Alp byla kolonizována jednou z balkánských haplotypových linií raka kamenáče Austropotamobius torrentium po konci poslední doby ledové. V povodí Dunaje a Rýna je rak kamenáč považován za původní druh. Původ populací v povodí Labe je stále diskutován, řada recentních evropských prací zabývajících se rozšířením raků udává raka kamenáče v povodí Labe jako nepůvodní druh. Hlavním cílem mé práce bylo zhodnotit otázku původu raka kamenáče v povodí Labe pomocí popisu rozložení genetické variability, která dosud nebyla v povodí Labe u raka kamenáče studována. K tomuto účelu byl použit 617 párů bází dlouhý úsek mitochondriálního genu malé podjednotky I cytochrom c oxidázy. Variabilita tohoto markeru je u populací na sever od Alp snížená, což souhlasí s předpokladem rychlé kolonizace po skončení poslední doby ledové. Nalezená haplotypová diverzita je nicméně dostatečná pro zodpovězení dané otázky. Mezi 22 populacemi z povodí Labe byl nalezen jeden dominantní a tři vzácné haplotypy. Jedinci z izolovaného Lučního potoka v Podkrkonoší mají haplotyp, který byl dosud nalezen jen ve středním Slovinsku, a tato populace je pravděpodobně introdukovaná. Krom toho byly nalezeny dva vzácné haplotypy z nichž jeden se vyskytuje kromě povodí Labe také v jižním Německu a druhý je pro povodí Labe unikátní....
Fylogeografie a genetická variabilita bentických korýšů v evropských vnitrozemských vodách
Pešek, Pavel ; Petrusek, Adam (vedoucí práce) ; Sacherová, Veronika (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím známých údajů o geografickém rozložení genealogických linií a genetické variability převážně na vnitrodruhové úrovni a jeho historických příčin u bentických korýšů evropských kontinentálních vod z podtřídy Eumalacostraca. V práci jsou zahrnuty ty druhy, ke kterým bylo publikováno dostatečné množství souvisejících prací. Detailněji je diskutována situace raků rodu Austropotamobius. Současné rozložení genealogických linií vyšších bentických korýšů bylo ovlivněno změnami v propojenosti a obyvatelnosti vodních habitatů. Linie druhové se často oddělily v důsledku geologických a klimatických procesů ve třetihorách, příkladem může být oddělení druhových komplexů račího rodu Austropotamobius, rozdělení druhových linií komplexu blešivce potočního Gammarus fossarum a berušky vodní Asellus aquaticus. Dnešní distribuce vnitrodruhových linií byla silně ovlivněna čtvrtohorními cykly zalednění, se kterými souvisí nejen zánik mnoha ekosystémů při postupu ledovců, ale i vznik nových kolonizačních cest. Takovými byla jezera při okraji tajících ledovců, která využil například blešivec jezerní Gammarus lacustris, nebo ústup moří, který umožnil rakovi bělonohému Austropotamobius pallipes kolonizovat Británii a krabovi říčnímu Potamon fluviatile kolonizovat Itálii a je možná příčinou...
Faktory ovlivňující kariérní start začínajícího učitele na střední škole
Pešek, Pavel ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
NÁZEV: Faktory ovlivňující kariérní start začínajícího učitele na střední škole AUTOR: Pavel Pešek KATEDRA: Pedagogická fakulta UK, Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE:Mgr. Irena Lhotková, Ph.D. V této bakalářské práci se autor soustředí na problematiku kariérního startu začínajícího učitele. Zaobírá se jejich pohledem na nejobtížnější činnosti učitelské práce, např. "šokem z reality", či vztahy s rodiči žáků. Práce je rozdělena na teoretickou část a na část praktickou. Teoretická část rozvádí obecně profesní start jako takový a posléze vztahuje tuto problematiku na pedagogickou profesi. Praktická část je částí výzkumnou, kde byl proveden výzkum pomocí dotazníkového šetření, hospitací a rozhovory se začínajícími učiteli, i s učiteli s dlouhodobou praxí. Praktická část vyvozuje několik doporučení pro začínající i uvádějící učitele. KLÍČOVÁ SLOVA: Kariérní start, začínající učitel, uvádějící učitel, uvádění začínajícího učitele.
PASTORACE VE VĚZNICÍCH A NÁSLEDNÁ DUCHOVNÍ PÉČE O PROPUŠTĚNÉ
PEŠEK, Pavel
Práce se zabývá úrovní poskytované duchovní služby ve věznicích a vazebních věznicích v České republice a pastorací v azylovém domě sv. Petra v Záblatí. Teoretická část vymezuje pojmy křesťanská církev a pastorace, dále se zaměřuje na věznice v České republice a na poskytovanou duchovní službu. Rozlišuje pojem Vězeňská duchovenská péče a Vězeňská duchovní služba. Dotýká se složité situace člověka po propuštění na svobodu. Výzkumná část obsahuje metodiku výzkumu, charakteristiku zkoumaného vzorku a popis výzkumné metody. Pro získání dat od vězeňských duchovních je použita metoda dotazníkového šetření. Pro získání dat od respondentů ? uživatelů je použit polostrukturovaný rozhovor. Po zpracování dat následuje celkové shrnutí. Celá práce má za úkol zjistit pozitivní vliv pastorace na člověka, který se ocitl v tíživé životní situaci.
Problematika ústavnosti Evropské unie
Pešek, Pavel ; Jeníček, Vladimír (vedoucí práce) ; Jelínek, Jiří (oponent)
Práce se zabývá charakteristikou evropského práva jako autonomního právního řádu a zkoumá tu jeho část, která může nabývat ústavní povahy. Dále analyzuje Smlouvu o Ústavě pro Evropu a její možný dopad na evropské právo. Práce se v závěru zabývá budoucím vývojem konstitucionalizace evropského práva.

Viz též: podobná jména autorů
8 PEŠEK, Pavel
7 PEŠEK, Petr
7 Pešek, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.