Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 184 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Metodika práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou
Hoidekrová, Kristýna ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Jeníček, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo vytvořit metodiku práce ergoterapeuta u pacientů s myoelektrickou protézou, která se využívá nejen u pacientů po amputaci horní končetiny, ale i u pacientů s vrozenou vývojovou vadou horní končetiny. V České republice neexistuje komplexní metodika, která by uceleně prezentovala informace o ergoterapii a myoelektrických protézách horních končetin, navzdory velkému počtu zahraničních studií vztahujících se k této problematice. Myoelektrická protéza využívá principu snímání myoelektrických signálů, které jsou následně transformovány na motorický výstup v terminální části protézy. Ergoterapeutická intervence začíná již ve fázi preprotetické, kdy ergoterapeut hodnotí obecný potenciál k využití myoelektrické protézy a snímá myoelektrické signály z reziduálního pahýlu. Ve fázi interprotetické se ergoterapeut věnuje nácviku běžných denních činností s využitím cvičené myoelektrické protézy a tréninku reziduálního pahýlu. Fáze postprotetická obsahuje ergoterapeutická hodnocení a testování, která se zaměřují na pacientovy schopnosti myoelektrické kontroly, zapojení protézy do běžných denních činností a na Školu úchopu. V rámci Školy úchopu se ergoterapeut věnuje tréninku provedení úchopu v oblasti tempa, síly stisku a cílených pohybů. Praktická část je tvořena třemi kazuistikami, které...
Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO
Vavřinová, Dominika ; Říha, Michal (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Možnosti měření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO Cíle: Cílem této práce je v její teoretické části zhodnotit možnosti vyšetření spasticity dolních končetin se zaměřením na odlišení jednotlivých symptomů syndromu centrálního motoneuronu dle konceptu francouzského profesora J.- M. Gracies: Vyšetření spastické parézy v pěti krocích. Ve výzkumné části práce je zjišťován vztah mezi tímto klinickým vyšetřením a svalovou aktivitou při chůzi měřenou pomocí polyEMG u dospělých pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Metodologie: Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce je zpracována jako rešerše na téma spasticity, možností diagnostiky spastické parézy a využití polyEMG při vyšetření chůze u spastické parézy. Druhá, empirická část práce, má formu pilotního kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 6 probandů (4 muži a 2 ženy) mezi 24 a 36 lety s diparetickou formou DMO. U každého z nich proběhla dvě na sobě nezávislá měření. Při každém měření bylo provedeno vyšetření spasticity dle unikátního vyšetřovacího protokolu Vyšetření spastické parézy v pěti krocích dle J.-M. Graciese, kde byly jako sledované proměnné určeny první dva kroky vyšetření - tedy pasivní rozsah pohybu (PROM) a koeficient zkrácení pro krok 1, úhel spasticity a koeficient spasticity pro krok 2....
Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Heger, Mikuláš ; Rašev, Eugen (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti. Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnání efektu aktivních a pasivních přístupů, popř. jejich kombinací, užívaných v běžné fyzioterapeutické praxi při bolestivých syndromech šíje. Aktivní fyzioterapeutické techniky představují koncept Dr. Raševa, cviky v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích a prvky vývojové kineziologie. Pasivní fyzioterapeutické techniky představují techniky měkkých tkání, mobilizace a manipulace. Kombinace těchto technik představuje aplikaci aktivních a pasivních technik tj. koncept Dr. Raševa, cviky v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích, prvky vývojové kineziologie a techniky měkkých tkání, mobilizace a manipulace. Metody: Studie se zúčastnilo celkem 30 probandů s chronickými bolestmi šíje, kteří byli náhodně rozděleni do třech skupin po 10. V první skupině (LTV) byly náplní aktivní léčebné přístupy tj. koncept Dr. Raševa, cviky v otevřených a uzavřených kinematických řetězcích a prvky vývojové kineziologie. Ve druhé skupině (TMT) byly náplní pasivní léčebné přístupy tj. techniky měkkých tkání, mobilizace a manipulace. Ve třetí skupině (Kombinovaná) šlo o kombinaci užití aktivních a pasivních přístupů....
Whiplash syndrom - zhodnocení efektu terapie skrze různé fyzioterapeutické přístupy
Kadeřábková, Diana ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Vomáčková, Helena (oponent)
Název: Whiplash syndrom-zhodnocení efektu terapie skrze různé fyzioterapeutické přístupy Cíle: Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký postup léčby je nejvhodnější z hlediska zkrácení doby rekonvalescence u akutního whiplash syndromu a jakým způsobem léčby lze nejefektivněji ovlivnit chronický whiplash syndrom. Práce také shrnuje nejaktuálnější poznatky o této problematice. Metody: Diplomová práce je zpracována formou literární rešerše, má analyticko deskriptivní charakter. Práce je členěna do dvou častí, první část se zabývá teoretickými východisky a druhá část metodologií práce spolu s výsledky. Teoretická východiska jsou věnována dané problematice a fyzioterapeutickým metodám využívaných v léčbě whiplash syndromu formou pasivního a aktivního přístupu. V druhé části jsou v metodologii popsána kritéria pro zařazení studií do práce a dále jsou uvedeny závěry studií a jejich efekt. Výsledky: Do diplomové práce bylo vybráno 23 studií. U akutního whiplash syndromu je doporučována léčba formou aktivního přístupu. Z fyzioterapeutických metod je využívána metoda McKenzie a léčebná tělesná výchova, není však jasné, která forma je účinnější. Na otázky, jaký přístup je nejefektivnější v léčbě chronického stádia, se nedá jednoznačně odpovědět. Dle studií lze chronický whiplash syndrom nejefektivněji...
3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv na posturu.
Koukalová, Martina ; Rašev, Eugen (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv® na posturu Cíle: Diplomová práce si klade za cíl ukázat okamžitý efekt aplikace na míru vyrobených vložek do bot na posturální držení vybraných tělesných segmentů a rádi bychom zjistili, zda je možné tyto vložky (PodoAktiv® a vložky s posturální pelotou dle Raševa) využít ke korekci vadného držení těla. Metodologie: Naše diplomová práce je studií, ve které jsme pracovali s 9 probandy, kteří souhlasili se zařazením do naší diplomové práce. Využili jsme přístroje Balance®4D od firmy Paromed. Vybrané tělesné segmenty byly označeny bílými kruhovými markery. K porovnání posturálního držení vybraných tělesných segmentů byli probandi měřeni celkem ve 4 situacích. Ve stoji na boso, ve stoji v botách bez vložek, ve stoji v botách s vložkami PodoAktiv® a v botách s vložkami s posturální pelotou dle Raševa. Výsledky: Výsledky práce ukazují, že vliv na míru vyrobených ortopedických vložek má okamžitý vliv na držení tělesných segmentů. Větší vliv byl pozorovatelný u probandů, kteří měli vadné držení těla již ve stoji na boso. Nejvíce ovlivněný parametr z celkově 6 parametrů, které byly pozorovány, byl posun celkové osy těla a to po aplikaci vložek PodoAktiv®. Klíčová slova: Vložky do bot, proprioceptory,...
Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Heger, Mikuláš ; Rašev, Eugen (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti. Cíle: Hlavním cílem této práce je porovnání běžně užívaných, fyzioterapeutických technik, léčebné tělesné výchovy a měkkých a mobilizačních, popř. manipulačních technik při chronických, bolestivých syndromech šíjové oblasti. Metody: Studie se zúčastnilo celkem 30 probandů s chronickými bolestmi šíje, kteří byli náhodně rozděleni do třech skupin po 10. V první skupině byla náplní léčebná tělesná výchova, ve druhé skupině terapie měkkými a mobilizačními technikami (manipulacemi) a ve třetí skupině šlo o kombinaci obou terapií. Probandi byli individuálně ošetřeni v pěti návštěvách po půl hodině. Hodnotícími metodami byly NRS, NDI a goniometrie. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Office Excel. Výsledky: Výsledky ukázaly, že po 5 terapiích dochází ke statisticky významnému snížení bolestí na škále NRS u všech 3 skupin. V rámci dotazníku NDI došlo k velmi malým změnám ve směru zlepšení u všech 3 skupin a pouze u skupiny TMT, nebyla prokázána statistická významnost. V goniometrii nedošlo ke statisticky významným změnám a změny v rozsahu byly velmi malé u všech 3 skupin. Klíčová slova: chronické bolesti šíje, krční páteř, cvičení, mobilizace, NDI
Porovnání mozkové aktivity pomocí sLoreta mezi Feldenkraisovou metodou a vizuální stimulací
Novotná, Tereza ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název diplomové práce: Porovnání mozkové aktivity pomocí sLORETA mezi Feldenkraisovou metodou a vizuální stimulací Cíle práce: Cílem práce je vyhodnotit intracerebrální zdrojovou aktivitu v průběhu jednoduchého pohybu paže inspirovaném Feldenkraisovou metodou a porovnat ho jednak s vizuální stimulací téhož pohybu pomocí videozáznamu, jednak s imaginací téhož pohybu. Pohyb vycházející z Feldenkraisovy metody byl zjednodušen na opakovaně provednou flexi dominantní horní končetiny. Zdrojová aktivita byla hodnocena z povrchového EEG a vyhodnocena pomocí sLORETA programu. Metody: K získání dat byla vytvořena experimentální studie obsahující vzorek 12 probandů ve věku 22-60 let, s věkovým průměrem 27 let, obou pohlaví. Participantům byla změřena mozková aktivita pomocí skalpového EEG přístroje při provedení flexe dominantní horní končetiny inspirovaném Feldenkraisovou metodou. Experiment se skládal z pěti částí: 1. klidové EEG vyšetření s otevřenýma a zavřenýma očima, 2. aktivní provedení flexe dominantní horní končetiny s otevřenýma očima, 3. aktivní provedení flexe dominantní horní končetiny se zavřenýma očima, 4. sledování videozáznamu s opakovaným pohybem dominantní horní končetiny do flexe, 5. imaginace flexe dominantní horní končetiny se zavřenýma očima. Každá část trvala dvě minuty. Mezi...
Časté úrazy při aerobiku, možnosti prevence a následné fyzioterapie
Antošová, Lenka ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Stupková, Michaela (oponent)
Název: Nejčastější úrazy při aerobiku, možnosti prevence a následná fyzioterapie. Cíl práce: Hlavním cílem práce je zjistit četnost a typ úrazů, délku léčby a vznik onemocnění u závodníků aerobiku FISAF I., II. a III. VT. Zjistit nejčastější preventivní opatření, které závodníci využívají a zkušenosti závodníků s fyzioterapií. Metoda: V diplomové práci v teoretických východiskách použita metoda literární rešerše. Výzkum byl proveden pomocí metody písemného dotazování. K získání dat byl tvořen nestandardizovaný dotazník. S pomocí dotazníku byla provedena analýza nejčastějších úrazů, míry prevence a zkušeností závodníků s fyzioterapií. Dotazník byl distribuován do 21 klubů závodících v I., II. a III VT aerobic FISAF. Získaná data byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel 2013 a převedena do grafické podoby. Výsledky: Získaná data ukázala, že v sezóně roku 2016 bylo zraněno 91 dotázaných závodníků z celkového počtu 157 závodníků. Nejčastější lokalitou zranění závodníků aerobiku FISAF I., II. a III. VT byla v 57% oblast pánve a dolní končetiny. Detailnější analýza ukázala, že nejčastěji zraněným segmentem je ve 24% hlezenní kloub. Bylo zjištěno, že 56% úrazů se stalo při tréninku. 74% závodníků uvedlo využití preventivních opatření během či po tréninku. Z celkového počtu všech dotázaných má...
Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů
Svobodová, Barbora ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název práce: Hodnocení muskuloskeletálních poruch u klavíristů Úvod: Muskuloskeletální (MS) poruchy rozvinuté v důsledku hry na klavír jsou dle zahraničních zdrojů častým problémem. Allsop a Ackland (2010) zhodnotili prevalenci MS poruch u klavíristů v Austrálii na 42 %. V České republice nejsou zdroje hodnotící prevalenci MS poruch u klavíristů dostupné. Zhodnocení prevalence je důležité pro stanovení kvality prevence MS poruch u klavíristů v České republice. Cíle práce: Cílem této práce je zhodnotit četnost muskuloskeletálních poruch vzniklých v důsledku hry na klavír u klavíristů v České republice. Metody práce: Výzkum byl proveden pomocí dotazníkového šetření. Dotazníky byly distribuovány mezi studenty klavíru, klavírní pedagogy a klavíristy po celé České republice v eletronické podobě pomocí odkazů i v tištěné formě. Výsledky práce: V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 390 vhodných probandů, z vyplněných dotazníků (80) jich 78 splňovalo kritéria pro zařazení do výzkumu. Prevalence MS poruch respondentů ve věku od 18 let výše vyšla v rámci této práce 72 %. Ve věkové skupině od ukončení studií do 60 let věku vyšla prevalence MS poruch 90 %. Nejčastěji se MS porucha vyskytovala na horní končetině. Jako rizikový faktor pro rozvoj těchto poruch se ukázal nízký věk (3-4 roky) zahájení učení...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 184 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pavlů, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.