Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 197 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Comparison between the Effectiveness of Extracorporeal Shockwave Therapy (ESWT) and the Surgical Approach in the Treatment of the Rotator Cuff Tendinopathy: A Literature Review
Saqqa, Mohammed Maher H ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Vomáčková, Helena (oponent)
Název Porovnání účinnosti léčby tendinopatie rotátorové manžety mimotělní rázovou vlnou (ESWT) a chirurgickým zákrokem. Cíl Hlavním cílem této výzkumné práce bylo porovnat účinnost léčby tendinopatie kalcifikované rotátorové manžety buď mimotělní rázovou vlnou (ESWT) nebo chirurgickým. (artroskopickým) zákrokem, a to pomocí ukazatelů Constant-Murleyho skóre (CMS) a vizuální analogové škály (VAS) uváděných v odborné literatuře z posledních let. Metodika Diplomová práce spočívá v systémové literární rešerši. Zařazeny do rešerše byly randomizované kontrolované klinické studie, prospektivní studie a retrospektivní kazuistiky psané v anglickém jazyce a publikované v rozmezí let 2000 - 2018. Publikace byly vyhledávány v těchto databázích: EMBASE, PubMed, CINAHL, Medline, SpringerLink, ProQuest, a to za použití různých kombinací klíčových slov. Do studií byli zařazeni muži i ženy, a to každého věku. Zkoumanou patologií byla tendinopatie kalcifikované rotátorové manžety. Pokud jde o typy metod, byla použita radiální i fokusovaná ESWT nízké, střední i vysoké intenzity; intervence byly vesměs artroskopické. Výsledky Po konečném hodnocení studií se jich pro zařazení do tohoto výzkumu kvalifikovalo pouze 33, z toho 21 z oblasti rázových vln a 12 z chirurgické oblasti. Všechny byly publikovány v rozmezí let...
Zhodnocení úrazů a bolestivých stavů u irských tanců v ČR a Evropě
Kudrnová, Anežka ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
Autor: Anežka Kudrnová Název: Zhodnocení úrazů a bolestivých stavů u irských tanců v ČR a Evropě Cíle práce: V této diplomové práci je cílem představení irského tance s jeho specifika, jak vypadá v současné době u nás a ve střední Evropě. Zmapování nejčastějších úrazů a bolestivých stavů, zhodnocení kvality přípravy organismu na zátěž. Metodika: Pro práci byla použita metoda rešerše zahraničních i českých zdrojů zabývajících se irským tancem z pohledu historie, organizace a především úrazů. Pro mapování nejčastějších úrazů, jejich příčin i způsobu řešení byly zvoleny anonymní nestandardizované dotazníky. Tyto dotazníky byly distribuovány mezi tanečníky z různých států, všech tanečních úrovní s věkovým omezením pouze na spodní hranici a to dvanácti let. Ze 150 rozdaných dotazníků bylo vráceno kompletně vyplněných 103 a jejich výsledky zpracovány pomocí programu MicrosoftExcel. Výsledky: Na základě výzkumu bylo zjištěno, že naprostá většina poranění vzniklých během irského tance je lokalizována na dolních končetinách. Více než polovina všech zranění se pak týká oblasti hlezenního kloubu. Z vnějších příčin nejvíce tanečníky ovlivňuje obuv. Z odpovědí nevyplynulo, že by byla výrazná souvislost mezi taneční úrovní, věkem či národností jedince a jeho poraněním. Následná rehabilitace irských tanečníků po...
3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv na posturu.
Koukalová, Martina ; Rašev, Eugen (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: 3D analýza okamžitého vlivu vložek do bot s posturální pelotou dle Raševa a s proceptory PodoAktiv® na posturu Cíl: Cílem diplomové práce je vyhodnotit okamžitý efekt stélek s posturální pelotou dle Raševa a stélek s proceptory PodoAktiv® na držení těla probandů s hlavním zřetelem k postavení pánve a držení pletence ramenního. Metodologie: Naše diplomová práce je studií, ve které jsme pracovali s 9 probandy, kteří souhlasili se zařazením do tohoto výzkumu. K měření držení námi zvolených parametrů těla jsme použili přístroj Balance® 4D. Vybrané tělesné segmenty byly označeny bílými kruhovými markery. K porovnání posturálního držení vybraných tělesných segmentů byli probandi měřeni celkem ve 4 situacích. Ve stoji na boso, ve stoji v botách bez vložek, ve stoji v botách s na míru vyrobenými vložkami PodoAktiv® a v botách s na míru vyrobenými vložkami s posturální pelotou dle Raševa. Výsledky: Podařilo se prokázat, že stélky s posturální pelotou dle Raševa mají okamžitý vliv na postavení pánve a pletence ramenního. U stélek PodoAktiv® se okamžitý vliv na držení těchto segmentů nepodařilo prokázat. Byly potvrzeny hypotézy H1 a H2, hypotézy H3 a H4 potvrzeny nebyly. Nebyl nalezen žádný trend, kterým by se dala popsat okamžitá reakce probandů (držení těla se zřetelem k postavení pánve a držení...
The Effect of Airway Clearance Techniques on Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Milibari, Hussam ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Vomáčková, Helena (oponent)
Název Vliv metody uvolňování dýchacích cest u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Cíl Hlavním cílem této studie je popsat a zhodnotit účinnost metod uvolňování dýchacích cest (airway clearance techniques) u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí na základě plicních funkcí a měření kvality života podle publikovaných prací. Metodika Tato práce je literární rešerší. Vybrané studie vycházejí ze zařazovacích a vyřazovacích kritérií. Jedná se o práce v anglickém jazyce publikované v rozmezí let 2000-2017. K prohledávání publikací v zájmové oblasti byly využity tyto vědecké databáze: PubMed, MEDLINE, Embase, Cochrane, PEDro a CINAHL. Výsledky parametrů z článků byly také vybrány hodnocením statistických rozdílů na základě hodnot P. Výsledky Za použití zařazovacích a vyřazovacích kritérií a měřitelných výsledků bylo ze 117 publikací vybráno 23 článků. Jednalo se o tyto metody: metoda aktivního cyklu dýchací techniky (ACBT), pozitivního výdechového přetlaku (PEP), temporárního pozitivního výdechového přetlaku (T-PEP), oscilujícího pozitivního výdechového přetlaku (O-PEP), vysokofrekvenční oscilace hrudní stěny (HFCWO), pomalého výdechu s glottis otevřenou v laterální poloze (ELTGOL), polohové drenáže a autogenní drenáže. Věk pacientů se pohyboval v rozmezí od 30 do 91 let. Mezi články...
Sledování účinku vybraných pohybových aktivit se zřetelem k riziku pádu u seniorů
Polívková, Lenka ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Reckziegelová, Petra (oponent)
4 Abstrakt Název: Sledování účinku vybraných pohybových aktivit se zřetelem k riziku pádu u seniorů Cíle: Cílem této práce je porovnání efektu dvou pohybových aktivit používaných v prevenci pádu u seniorů na velikost ušlé vzdálenosti, za použití testu 6MWT (Six Minute Walk Test). Dvě zvolené pohybové aktivity jsou "Nordic walking" a prvky z metodiky Senzomotorická stimulace ("Senzomotorická stimulace"). Metody: Nejprve byla provedena rešerše literatury v klíčové oblasti prevence pádu u seniorů, možnosti pohybové léčby u této rizikové skupiny lidí a poté zvoleny pohybové aktivity "Nordic walking", "Senzomotorická stimulace" jako postupy používané v prevenci pádu. Byly vytvořeny dvě skupiny: skupina "provádějící pohybovou aktivitu Nordic walking" a skupina "provádějící pohybovou aktivitu Senzomotorická stimulace". Délka a intenzita cvičení: 1x týdně po dobu 3 měsíců min. 60 minut a max. 3 hodiny. Každá z nich čítá od 9 - 10 klientů, přičemž jejich věkové rozmezí činí 60 - 69 let. K získání dat určených ke zpracování je použit standardizovaný 6MWT (Six Minute Walk Test). Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí programu Microsoft Office Excel XP Professional. Měření u každého klienta probíhalo 3x, a to na začátku pohybové aktivity, ve 2. měsíci cvičení, a na konci 3. měsíce cvičení. Výsledky: Obě zvolené...
Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců
Junová, Hana ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců Cíl: Hlavním cílem tohoto výzkumu je zhodnocení nejčastějších úrazů u maratonských běžců. Výzkum je zaměřen na amatérské dálkové běžce obou pohlaví od 23 let. Dalším cílem je analyzovat možné příčiny a faktory, které ovlivňují vznik poranění. Metoda: V diplomové práci je použita metoda literární rešerše a metoda dotazování. Teoretické poznatky jsou čerpány jak z tuzemské, tak ze zahraniční literatury. Data pro analytické zhodnocení jsou získány pomocí nestandardizovaného dotazníku, které vyplňovali běžci na běžeckých závodech - Libouchecký ultramaraton a Jirkovský crossmaraton. Bylo získáno 156 dotazníků, pro analytické hodnocení jich bylo zařazeno 122, tj. 61 % z celkového počtu dotazníků. Pro analýzu dat je použit analytický program IBM SPSS a program Microsoft Excel 2016. Výsledky: Ze 122 běžců bylo zraněno 61, tedy 50 % z dotazovaných, kteří byli zařazeni do výzkumu. Z toho bylo 23 žen a 38 mužů. Výzkum potvrdil dvě hypotézy z pěti. Potvrdil se statisticky významný vztah mezi vznikem poranění a pohlavím. Dále se potvrdilo, že jsou dálkoví běžci obou pohlaví a věkových kategorií nejvíce náchylní na vznik poranění v oblasti kolenního kloubu. Jako nejčastější příčiny vzniku poranění byly uvedeny špatná běžecká technika, špatný došlap a...
Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice
Ragulová, Michaela ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Název: Zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek MOL ligy a 2. ligy žen v České republice Cíle: Hlavním cílem této práce je zhodnocení nejčastějších úrazů u házenkářek hrající v sezóně 2017/2018 nejvyšší soutěž v České republice - MOL ligu a třetí nejvyšší soutěž v České republice - 2. ligu žen. Dalším cílem mé práce bylo zjistit, zda jednotlivé týmy mají ve své tréninkové jednotce zařazené regenerační a kompenzační cvičení a jestli je v týmu přítomný fyzioterapeut či nikoli. Metody: Jako metodu ke sběru dat jsem si zvolila formu nestandardizovaného dotazníku. Dotazník byl rozeslán mezi všechny hráčky obou soutěží, které jsou uvedené výše. Celkem bylo analyzováno 112 dotazníků. Výsledky: Z výsledků je patrné, že mezi nejčastější poranění patří zranění oblasti hlezna. Celkem 56,3 % respondentek utrpělo poranění hlezna, dalším nejčastějším zraněním bylo poranění oblasti rukou (50,9 %) a kolenou (46,4 %). Menší skupinu poranění tvořilo zranění oblasti obličeje, hlavy, ramenou a loktů. Křídla a spojky měly nejčastější zranění v oblasti hlezna, naopak střední spojky, pivoti a brankáři v oblasti rukou a kolenou. Klíčová slova: házená, regenerace a kompenzace ve sportu, úrazy ve sportu, úrazy v házené, prevence, fyzioterapie ve sportu
Možnosti meření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO
Vavřinová, Dominika ; Říha, Michal (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Možnosti měření spasticity dolních končetin u pacientů s DMO Cíle: Cílem této práce je v její teoretické části zhodnotit možnosti vyšetření spasticity dolních končetin se zaměřením na odlišení jednotlivých symptomů syndromu centrálního motoneuronu dle konceptu francouzského profesora J-M. Graciese: Vyšetření spastické parézy v pěti krocích. Ve výzkumné části práce je zjišťován vztah mezi tímto klinickým vyšetřením a průměrnou amplitudou sEMG signálu sledovaného při chůzi u dospělých pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Metodologie: Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část práce je zpracována jako rešerše na téma spasticity, možností diagnostiky spastické parézy a využití povrchové elektromyografie při vyšetření chůze u spastické parézy. Druhá, empirická část práce, má formu pilotního kvantitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 6 probandů (4 muži a 2 ženy) mezi 24 a 36 lety s diparetickou formou DMO. U každého z nich proběhla dvě na sobě nezávislá měření. Při každém měření bylo provedeno vyšetření spasticity dle unikátního vyšetřovacího protokolu Vyšetření spastické parézy v pěti krocích dle J.-M. Graciese, kde byly jako sledované proměnné určeny první dva kroky vyšetření - tedy pasivní rozsah pohybu (PROM) a koeficient zkrácení pro krok 1, úhel spasticity a koeficient...
Měření elektrické aktivity mozku v průběhu stimulace spouštěcích zón z konceptu Vojtova principu
Martínek, Milan ; Pánek, David (vedoucí práce) ; Pavlů, Dagmar (oponent)
Název: Měření elektrické aktivity mozku během stimulace spoušťových zón z konceptu Vojtova principu. Cíle: Cílem této práce je objasnit, zda dochází během stimulace spoušťových zón z principu Vojtova konceptu ke změně elektrické aktivity mozku hodnocené pomocí sLORETA programu. Zdrojová aktivita během stimulace spoušťových zón byla snímána ze skalpové EEG a porovnána programem sLORETA se zdrojovou aktivitou naměřenou v klidu před a po stimulaci spoušťových zón. Metody: Výzkum proběhl na 11 zdravých, dospělých osobách. Celá skupina výzkumného souboru se skládala z žen ve věkovém rozmezí 19 - 32 let. Data byla získaná ze skalpové EEG před, během a po stimulaci spoušťových zón z principu Vojtova konceptu. U každého probanda proběhlo nejprve měření klidového EEG s otevřenýma i zavřenýma očima (2 x 10 minut), následně proběhlo měření během stimulace spoušťových zón z konceptu Vojtova principu také s otevřenýma i zavřenýma očima (2 x 15 minut). Na závěr bylo naměřeno klidové EEG, kdy se po pěti minutách střídaly otevřené a zavřené oči (4 x 5 minut). Mezi jednotlivými stimulacemi spoušťových zón byla pauza minimálně 15 minut. Pořadí otevřených a zavřených očí při klidovém EEG a během stimulace spoušťových zón bylo randomizováno. Data získaná z experimentu byla zpracována v sLORETA programu a zobrazena v...
Atypické postavení acromioclaviculárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných příčin
Bartošová, Veronika ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Novotná, Irena (oponent)
Diplomová práce Název diplomové práce: Atypické postavení acromioclaviculárního kloubu u hráčů ledního hokeje a hledání možných příčin Název diplomové práce v angličtině: An Atypical alignment of acromioclavicular joint in ice hockey players and the search of possible causes Vysoká škola: UK FTVS, obor fyzioterapie Autor: Bc. Veronika Bartošová Vedoucí práce: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Abstrakt v českém jazyce: Cílem práce je zjistit zda se atypické postavení acromioclaviculárního kloubu vyskytuje bilaterálně ve statisticky významné míře u hráčů ledního hokeje v porovnání se skupinou jedinců nehrající lední hokej profesionálně a pokusit se objasnit příčiny podílející se na vzniku tohoto postavení. Teoretické poznatky vycházejí z anatomie, kineziologie, fyziologie a biomechaniky ramenního pletence, které nám umožní pochopit problematiku tohoto segmentu a naznačit možné patologické změny vlivem stereotypního a sportovního zatížení. Součástí teoretických východisek jsou také konkrétní patologie, které vznikají v důsledku zatěžování tělesných segmentů a vyskytují se u hráčů ledního hokeje. Měření se účastnila experimentální skupina aktivních hráčů ledního hokeje (n1 = 100) ve věku 13-33 let bez předchozího úrazu v oblasti klíční kosti (fraktura, luxace) a probandů, kteří ledního hokej nikdy...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 197 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pavlů, Dominik
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.