Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 312 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vzorový zákon UNCITRAL a rozhodčí řízení v České republice
Drzková, Veronika ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
v češtině: Mezinárodní obchodní arbitráž je typem rozhodčího řízení, které je na vzestupu. Mělo by být zájmem každého státu, aby pro konání mezinárodní obchodní arbitráže na svém území zajistil co nejpříznivější podmínky. Tím stát získá nejen mezinárodní prestiž a zlepší svou konkurenceschopnost, zároveň konání arbitráže na území určitého státu přináší nové finanční prostředky. Jedním ze způsobů, jak poskytnou příznivé podmínky, je přijetí Vzorového zákona UNCITRAL. Ten přináší především právní jistotu a jednoduchou orientaci zahraničním subjektům, které nejsou obeznámeny s vnitrostátními předpisy týkajícími se arbitráže. Přijetí Vzorového zákona UNCITRAL by bylo pro Českou republiku krokem k příznivějším podmínkám pro mezinárodní obchodní arbitráže a přineslo by výše zmíněné výhody.
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Předmětem této diplomové práce je regulace mezinárodní letecké dopravy, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do pěti částí, které se průřezově zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na svůj ekonomický a environmentální význam. Opomenuty nejsou ani základní pojmy, se kterými se čtenáři v průběhu práce setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou normotvůrci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich vzájemný vztah, který definoval Soudní dvůr Evropské unie. Jelikož je potřeba obsáhle informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví, zničení, ztrátě, poškození a zpoždění zavazadla, zpoždění a zrušení letu a...
Postavení třetích stran v mezinárodní obchodní arbitráži
Šedivý, Martin ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
RESUMÉ Cílem této práce je vymezení úlohy třetích stran na poli mezinárodní obchodní arbitráže stejně jako vymezení pojmu samotného. Úloha třetích stran je dle autora spatřována v souvislosti se změnou tradičního smluvního pojetí mezinárodní obchodní arbitráže v reakci na ekonomickou realitu. Práce vychází z analýzy zákonů, komentářů, odborné literatury, článků, rozhodčích nálezů a judikatury, kdy autor aplikuje poznatky plynoucí z aplikační praxe a přetváří současné smluvní pojetí mezinárodní obchodní arbitráže. Přínos této práce autor spatřuje především v zapracování poznatků z rozhodovací praxe do výchozích teoretických koncepcí mezinárodní obchodní arbitráže a zachycení posunu souhlasu s arbitráží. V důsledku toho teorie reflektuje stav rozhodovací praxe a potřeby mezinárodního obchodu. Z toho důvodu je možné její užití jako předlohy při rozhodování arbitrů a s ohledem na rozhodovací proces soudců národních soudů s ohledem na výkon a uznání rozhodčího nálezu. Práce se stává ze čtyř kapitol, z nichž první kapitola se zabývá pojetím třetí strany v mezinárodní obchodní arbitráži v širším smyslu a dále pak v užším smyslu, kde je vymezena definice třetí strany dle autora. Následné kapitoly jsou reakcí na poznatky získané v souvislosti s důkladným studiem problematiky třetích stran, kdy díky současné...
Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém
Horáková, Monika ; Pfeiffer, Magdalena (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
RESUMÉ Cílem diplomové práce na téma Vyživovací povinnosti v mezinárodním právu soukromém je zaměřit se na úpravu vyživovací povinnosti v rámci mezinárodního práva soukromého, zejména na vyživovací povinnosti rodičů vůči dětem. Rozebrány jsou zde prameny právní úpravy vyživovací povinnosti v mezinárodním právu soukromém a podrobněji je analyzován zejména Haagský protokol ze dne 23. listopadu 2007 o rozhodném právu ve věcech vyživovacích povinností. Diplomová práce se také zaobírá Nařízením Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti ze dne 18. prosince 2008 a vztahem tohoto nařízení k Haagskému protokolu. První kapitola je zaměřená na prameny právní úpravy pojmu vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém, zejména na normy kolizní. Právní úprava je obsažena na úrovní vnitrostátní v Zákoně č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, na úrovní evropské v Nařízení Rady (ES) č. 4/2009, o příslušnosti, rozhodném právu, uznáváni a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovací povinnosti ze dne 18. prosince 2008, a na úrovni mezinárodní v Haagském protokolu. V poslední podkapitole je rozebrána problematika mezinárodněprávní ochrany dětí a ústřední úřad, který tuto činnosti vykonává v České republice, tedy Úřad...
Právní rámec řešení sporů z mezinárodního obchodního styku v České republice a ve Francii
Fuchsová, Michaela ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent) ; Kunz, Oto (oponent)
PRÁVNÍ RÁMEC ŘEŠENÍ SPORŮ Z MEZINÁRODNÍHO OBCHODNÍHO STYKU V ČESKÉ REPUBLICE A VE FRANCII Srovnávací studie právní úpravy v České republice a ve Francii se zdůrazněním hlediska rozsahu a limitů autonomie vůle stran při řešení sporů ANOTACE V souvislosti s významným a nadále vzrůstajícím rozvojem mezinárodní obchodní a hospodářské spolupráce dochází k logickému a přímo úměrně vzrůstajícímu jevu, a to je vznik a nutnost řešení sporů, které z dané spolupráce a obchodních vztahů vyplynou. Tato práce se zaměřuje na konkrétní segment daných vztahů - na řešení majetkových sporů, které z mezinárodního obchodního a hospodářského styku vznikají na soukromoprávní úrovni mezi podnikateli a kde jsou jakýmkoliv způsobem dotčeny teritoria, resp. jurisdikce, resp. právní řády dvou konkrétních států, a to Francie a České republiky. Cílem práce je zkoumat rozsah autonomie vůle, kterou strany mohou v rámci různých způsobů řešení sporů uplatnit a upozornit na její limity dané příslušnou právní úpravou. Právě s ohledem na hlavní kritéria zkoumání - rozsah a limity autonomie vůle stran při řešení jejich sporů - se autorka podrobněji věnuje třem rozdílným způsobům řešení sporů s tím, že každý ze zkoumaných způsobů byl zvolen podle rozsahu autonomie vůle, kterou stranám umožňuje. Soudní řízení s mezinárodním prvkem před obecnými...
Mezinárodně-právní aspekty deliktní odpovědnosti na internetu
Vondřich, Lukáš ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Poláček, Bohumil (oponent) ; Kunz, Oto (oponent)
Technologický rozvoj posledních let s sebou přinesl nejen nové formy elektronické komunikace a sociální fenomény, ale i řadu souvisejících právních otázek. Jelikož internet vytváří paralelní kyberprostor, byla zpochybněna dostatečnost tradičních právních norem, a to včetně pravidel určování příslušnosti soudu a rozhodného práva. Právě této problematice se disertační práce věnuje. Cílem této práce je identifikovat problematické momenty výkladu a aplikace stávajících norem mezinárodního práva soukromého v kontextu přeshraničních deliktů na internetu, a pokud existují, rovněž nalézt jejich vhodné řešení. Z hlediska metodologického práce využívá analytického přístupu, a to zejména ve vztahu k judikatuře a právním předpisům. Ten je doplněn komparativní metodou, a to jak z pohledu časového, tak z pohledu rozdílných právních kultur. V první kapitole se zabývá fenoménem digitálních informací, internetu a souvisejících filosofických a sociálních oblastí jako virtualita či kyberprostor. Druhá část se věnuje tématu právní regulace internetu, cenzury a zvláštnímu postavení některých subjektů informačních služeb. V třetí části jsou definovány pojmy deliktu a deliktní odpovědnosti s akcentem na specifika tohoto institutu v kyberprostoru. Čtvrtá část se zabývá problematikou mezinárodního práva soukromého, zejména...
Kolizní úprava závazků ve srovnávacím pohledu
Chvosta, Luděk ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Kunz, Oto (oponent) ; Poláček, Bohumil (oponent)
Disertační práce vychází z výsledků autorových dřívějších analýz, které výrazně rozšiřuje a doplňuje, a klade si za hlavní úkol detailněji popsat (a to jak z hlediska historie, tak optikou soudobých trendů a teorií) neustále se opakující ideový rozkol kolizní úpravy závazků v České republice, příp. Evropské unii, na straně jedné, a v angloamerické právní kultuře, zejména ve Spojených státech amerických, na straně druhé. Nedávné a v kontinentální evropě zatím téměř nerecenzované články a teze jsou též analyzovány. Jsou extrapolovány hlavní determinační okruhy amerického mezinárodního práva soukromého, které lze mimo jiné popsat následovně: (i) americké mezinárodní právo soukromé je oproti svému evropskému protějšku právem mezistátním, a to mimo jiné vzhledem k federálnímu uspořádání Spojených států a objemu mezistátního obchodu (tj. obchodu mezi jednotlivými státy USA), (ii) americké mezinárodní právo soukromé paradoxně téměř neexistuje na federální úrovni a pokud by snad už musela být použita federální právní úprava k úpravě materie mezinárodního práva soukromého, tak se toliko analogicky použije úprava amerického občanského práva procesního, a (iii) americké mezinárodní právo soukromé je vzhledem k výše zmíněnému vnitrostátnímu charakteru Conflict of Laws i rozhodovací praxi Nejvyššího soudu...
Mezinárodní kupní smlouva
Staňková, Monika ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Shrnutí Diplomová práce nese název mezinárodní kupní smlouva. Cílem práce bylo poskytnout přehled o možných právních režimech mezinárodní kupní smlouvy a o pramenech práva, které se na takovou smlouvu vztahují. Hlavním cílem diplomové práce byla analýza Vídeňské úmluvy, přičemž její přednosti i nedostatky jsem se pokoušela hodnotit napříč celou prací. Zaměřila jsem se zejména na problematiku aplikace Úmluvy, naopak stranou zůstala práva a povinnosti, které tato hmotněprávní úprava stranám smlouvy stanoví. Část mé práce byla věnována analýze významného praktického nástroje na poli mezinárodního obchodu, kterým jsou doložky INCOTERMS. Práci jsem zpracovala použitím metody deskriptivní, kdy jsem čerpala informace z právních předpisů, doktríny a judikatury a snažila jsem se charakterizovat jisté právní instrumenty, jejich funkci a postavení. Dále jsem aplikovala metodu komparativní, neboť jsem srovnávala názory doktríny a poté si tvořila názory vlastní. Práci jsem rozdělila na pět kapitol. V první kapitole jsem charakterizovala mezinárodní kupní smlouvu a poukázala jsem na její rozdíly od kupní smlouvy vnitrostátní. V druhé kapitole jsem se zabývala prameny práva mezinárodní kupní smlouvy, jejich vzájemnými vztahy a charakterem. Třetí kapitola práce se věnovala vývoji a unifikaci mezinárodní kupní smlouvy, kam...
Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů
Plevka, David ; Dobiáš, Petr (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl blíže analyzovat vybrané oblasti práva na ochranu investicí a to zejména z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. Předložená práce popisuje rozhodovací praxi rozhodčích institucí a její roli v utváření práva na ochranu investic. Práce je dělena na čtyři části. První část práce je pojata jako stručný úvod do problematiky investičních sporů formou vymezení základní terminologie. Pro správné uchopení tématu je nutné vymezení pojmů, které budou v práci dále rozváděny. Druhá část je historickým úvodem k dané problematice, na níž navazuje současný vývoj na poli ochrany investic. V třetí části práce pojednává o různých způsobech řešení investičních sporů. Ústřední částí práce je její čtvrtá část, která se věnuje aktuálním tématům v rozhodovací praxi mezinárodních rozhodčích soudů. Tato část je dále dělena na čtyři do jisté míry samostatně stojící kapitoly. První kapitola pojednává o vyvlastnění, které je jedním ze zásadních pojmů práva na ochranu investic. Práce definuje, co je považováno dle rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů za vyvlastnění a jaké jsou jeho modality. Druhá kapitola se věnuje vymezení definice investice pomocí tzv. testů, které používají rozhodčí tribunály jako vodítka ke stanovení jejích charakteristik. Třetí kapitola...
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Béreš, Ján ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Poláček, Bohumil (oponent) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 312 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pauknerová, Marie
1 Pauknerová, Márie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.