Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 319 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích
Machová, Daniela ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent) ; Feigerlová, Monika (oponent)
Disertační práce je zaměřena na aplikaci právních předpisů, zejména pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, v prostředí internetu. Jádro disertační práce je rozděleno do šesti hlavních kapitol. První se týká světa internetu a vysvětlení jeho základních pojmů, přičemž rovněž vymezuje systém a metody mezinárodního práva soukromého. Následuje rozbor nejdůležitějších pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního v oblasti kyberprostoru a kapitola o hlavních aspektech e-businessu. Dvě stěžejní kapitoly práce pojednávají o elektronických smlouvách a použití mezinárodních pravidel soukromého práva v oblasti elektronických právních vztahů. Disertační práce je uzavřena se segmentem věnovaným rozvoji e-governmentu, jakožto důležité součásti e-businessu. Cílem disertační práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu elektronických právních vztahů, na použití a vývoj těchto norem a dalších důležitých prvků e-businessu.
Ochrana investic v Evropské unii
Olík, Miloš ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Feigerlová, Monika (oponent) ; Ondřej, Jan (oponent)
1 Anotace Tato práce se zabývá ochranou investic v Evropské unii, a to z několika úhlů pohledu. První část práce pojednává o historii ochrany investic a jejích hlavních východiscích a základech pro současnou právní úpravu a pro návrhy budoucí úpravy, zejména v rámci EU. V dalších částech je pak podrobně analyzována současná právní úprava a nastavení ochrany investic v EU, přičemž je posouzena i otázka platnosti a aplikovatelnosti tzv. intra-EU BITs, tj. bilaterálních dohod uzavřených mezi dvěma členskými státy EU. Analýza je provedena jak prizmatem práva Evropské unie, tak z pohledu mezinárodního práva. Práce se dále věnuje jejich vzájemnému vztahu a demonstruje rozpory mezi nimi na dvou klíčových kauzách Eureko/Achmea a Micula. Dalšími tématy, jimiž se tato práce zabývá, jsou pravomoci Evropské unie na poli ochrany investic a sjednávání mezinárodních dohod, jako jsou například CETA nebo TTIP. Práce dále pojednává o statutu, pravomoci a fungování Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ICSID, na kterém ukazuje relativně bezproblémový a široce akceptovaný systém řešení investičních sporů. V návaznosti na to je analyzován plánovaný projekt investičního soudu Evropské unie, včetně jeho kritického zhodnocení a doporučení pro další směřování ochrany investic v EU a efektivního systému řešení sporů...
Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva
Plachá, Pavla ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent) ; Bělohlávek, Alexander (oponent)
Disertační práce s názvem "Aktuální otázky mezinárodního insolvenčního práva" se zaměřuje na zachycení a zdůraznění momentů, které tuto právní oblast do dnešního dne podle názoru její autorky nejvíce formovaly, tzn. že obsahuje zejména rozbor dosavadní regulace oblasti evropského insolvenčního práva, jehož stěžejní část je založena na Nařízení o úpadkovém řízení a na nařízení o insolvenčním řízení, závěrem doplněný o výběr relevantní judikatury, díky níž se pohled na některé otázky a instrumenty s touto právní oblastí bezprostředně související v průběhu času proměnil. Pro komplexní zachycení problematiky však tato práce reaguje též na určování mezinárodní příslušnosti v přeshraničním úpadkovém řízení a uznávání účinků zahraničního insolvenčního řízení ve vztahu mezi členskými státy EU a třetími státy, tj. státy mimo Evropskou unii. Hlavním cílem této práce je proto hledání odpovědi na otázku, které právní dokumenty současnou podobu mezinárodního insolvenčního práva nejvíce ovlivnily, zda a jak se v průběhu času změnilo chápání COMI, jaké změny lze očekávat v oblasti přeshraničního úpadkového řízení v důsledku přijetí nařízení o insolvenčním řízení a na závěr, zda je chápání COMI v režimu evropské úpravy přeshraničního úpadkového řízení formou nařízení shodné s jeho chápáním v režimu Vzorového zákona.
Kogentní normy v mezinárodním obchodním styku
Kinkor, Daniel ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Kogentní normy v mezinárodním obchodním styku Tématem této diplomové práce je problematika kogentních neboli imperativních norem v mezinárodním obchodním styku. Jedná se o normy, jejichž aplikace nemůže být v konkrétním případě vyloučena volbou cizího práva. Tyto normy, které jsou většinou veřejnoprávní povahy, slouží k ochraně některých důležitých veřejných zájmů a mohou mít na soukromoprávní poměry existující v rámci mezinárodního obchodu podstatný vliv. Cílem této práce je tyto normy charakterizovat a následně analyzovat jednu z oblastí jejich typického výskytu, kterou je regulace zahraničního obchodu s některými zvláštními druhy zboží. Práce je rozdělena do 12 kapitol a obsahuje i obecný úvod a závěrečné shrnutí. První kapitoly přinášejí komplexní definici imperativních norem včetně jejich odlišení od institutu výhrady veřejného pořádku. Podrobně je rozebráno zejména používání těchto norem v závislosti na jejich původu, přičemž největší prostor je věnován těm normám, které jsou součástí práva třetího státu. Navazující kapitoly pak analyzují jednu z charakteristických oblastí použití imperativních norem, a to systém kontroly vývozu zboží a technologií dvojího užití. Jedná se o takové zboží, které je primárně určeno pro civilní použití, ale může být využito i k vojenským účelům. Po úvodním...
Mezinárodní dědické právo s důrazem na evropskou úpravu
Káplová, Eva ; Pfeiffer, Magdalena (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
MEZINÁRODNÍ DĚDICKÉ PRÁVO S DŮRAZEM NA EVROPSKOU ÚPRAVU Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním dědickým právem s důrazem na evropskou úpravu, a to zejména na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012 ze dne 4. července 2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení (nařízení o dědictví). Toto nařízení o dědictví se uplatní v dědických řízeních s mezinárodním prvkem týkající se zůstavitelů, kteří zemřeli po 17.8.2015. Cílem nařízení o dědictví je zjednodušit a urychlit tato dědická řízení v rámci Evropské unie. V zásadě by se mělo rozhodnout o celém majetku zůstavitele v průběhu jediného dědického řízení a vyloučit tím konflikt v rámci soudních rozhodnutí, který by jinak hrozil v případě štěpení dědického řízení na několik samostatných řízení v různých státech. Diplomová práce se dále věnuje pojmu hraniční určovatel v mezinárodním právu, kdy stále více nabývá na významu obvyklý pobyt /habitual residence/, přičemž do pozadí již ustupují hraniční určovatelé, jako je bydliště či státní občanství. V rámci své práce objasňuji tzv. estate planning, tedy uspořádání dědických poměrů za života budoucího zůstavitele. Naplánování pozůstalosti se sice může zdát jako složitý...
Vykonatelnost mediačních dohod v mezinárodním obchodu
Godál, Ondrej ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Cílem této práce je objasnit problematiku vykonatelnosti mediačních dohod se zaměřením na oblast obchodního práva. Práce předkládá hlavní problémy či výkladové rozpory a autor k nim zaujímá vlastní stanovisko. V první kapitole, tedy v úvodu, se čtenář seznámí s povahou mediační dohody jako soukromoprávní smlouvy, jež není v drtivé většině právních řádů per se vykonatelná. Ve druhé kapitole se práce zabývá různými způsoby, jimiž lze mediační dohodu učinit vykonatelnou, a to postupně v českém, slovenském a okrajově i rakouském právním řádu. Lze říci, že ve všech třech právních řádech existují v zásadě tři možnosti konverze mediační dohody. Za prvé, schválení soudem ve formě soudního smíru, popřípadě prétorského smíru. Za druhé, vydání rozhodcovského smíru neboli rozhodčího nálezu s dohodnutými podmínkami v rámci rozhodčího řízení, přičemž však není jasné, zda lze zahájit rozhodčí řízení pouze pro účely vydání rozhodčího nálezu s dohodnutými podmínkami v případě, že se strany již usmířily. Za třetí, sepsání notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. Třetí kapitola práce nabízí rozbor výkonu cizích mediačních dohod, které jsou v jiném státu vykonatelnými na základě jednoho ze zmíněných způsobů konverze. Poukazuje na rozdíly vzhledem k tomu, v jakém státu byla mediační dohoda učiněna vykonatelnou. V rámci...
Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží
Hovorka, Martin ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
1 Abstrakt Diplomové práce se zaobírá problematikou odpovědnosti dopravce v mezinárodní přepravě zboží. Téma je zúženo na námořní přepravu, která je z hlediska objemu přepravovaného zboží nejvýznamnějším přepravním oborem, jehož mezinárodní úprava je členitá a plná specifik, která odůvodňují potřebu hlubšího rozboru. Aktuálnost předmětného tématu spočívá v postupném vytváření nových přepravní trendů, v technologickém vývoji, a především v trvající potřebě unifikovat právní úpravu. Cílem práce je představit a analyzovat příslušná mezinárodní pravidla a následně provést jejich vzájemné porovnání a hodnocení. První kapitola je věnována teoretickému úvodu, v rámci něhož je vymezen institut odpovědnosti a jsou poskytnuty základní informace o dopravě a přepravě, jejich subjektech a dělení. Zahrnuta je též úprava přepravy v českém právním řádu. Druhá kapitola se zabývá námořní přepravou v širším kontextu. V této kapitole jsou zpracovány charakteristiky tohoto přepravního oboru, zejména pokud jde o její dělení, druhy využívaných přepravních dokumentů a typické subjekty. Načrtnuty jsou také základy české, evropské i mezinárodní právní úpravy námořní přepravy. Třetí kapitola představuje nejdůležitější část diplomové práce a dopodrobna se zabývá úpravou odpovědnosti dopravce v jednotlivých mezinárodních úmluvách. Těmi...
Vzorový zákon UNCITRAL a rozhodčí řízení v České republice
Drzková, Veronika ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
v češtině: Mezinárodní obchodní arbitráž je typem rozhodčího řízení, které je na vzestupu. Mělo by být zájmem každého státu, aby pro konání mezinárodní obchodní arbitráže na svém území zajistil co nejpříznivější podmínky. Tím stát získá nejen mezinárodní prestiž a zlepší svou konkurenceschopnost, zároveň konání arbitráže na území určitého státu přináší nové finanční prostředky. Jedním ze způsobů, jak poskytnou příznivé podmínky, je přijetí Vzorového zákona UNCITRAL. Ten přináší především právní jistotu a jednoduchou orientaci zahraničním subjektům, které nejsou obeznámeny s vnitrostátními předpisy týkajícími se arbitráže. Přijetí Vzorového zákona UNCITRAL by bylo pro Českou republiku krokem k příznivějším podmínkám pro mezinárodní obchodní arbitráže a přineslo by výše zmíněné výhody.
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Předmětem této diplomové práce je regulace mezinárodní letecké dopravy, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do pěti částí, které se průřezově zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na svůj ekonomický a environmentální význam. Opomenuty nejsou ani základní pojmy, se kterými se čtenáři v průběhu práce setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou normotvůrci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich vzájemný vztah, který definoval Soudní dvůr Evropské unie. Jelikož je potřeba obsáhle informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví, zničení, ztrátě, poškození a zpoždění zavazadla, zpoždění a zrušení letu a...
Postavení třetích stran v mezinárodní obchodní arbitráži
Šedivý, Martin ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
RESUMÉ Cílem této práce je vymezení úlohy třetích stran na poli mezinárodní obchodní arbitráže stejně jako vymezení pojmu samotného. Úloha třetích stran je dle autora spatřována v souvislosti se změnou tradičního smluvního pojetí mezinárodní obchodní arbitráže v reakci na ekonomickou realitu. Práce vychází z analýzy zákonů, komentářů, odborné literatury, článků, rozhodčích nálezů a judikatury, kdy autor aplikuje poznatky plynoucí z aplikační praxe a přetváří současné smluvní pojetí mezinárodní obchodní arbitráže. Přínos této práce autor spatřuje především v zapracování poznatků z rozhodovací praxe do výchozích teoretických koncepcí mezinárodní obchodní arbitráže a zachycení posunu souhlasu s arbitráží. V důsledku toho teorie reflektuje stav rozhodovací praxe a potřeby mezinárodního obchodu. Z toho důvodu je možné její užití jako předlohy při rozhodování arbitrů a s ohledem na rozhodovací proces soudců národních soudů s ohledem na výkon a uznání rozhodčího nálezu. Práce se stává ze čtyř kapitol, z nichž první kapitola se zabývá pojetím třetí strany v mezinárodní obchodní arbitráži v širším smyslu a dále pak v užším smyslu, kde je vymezena definice třetí strany dle autora. Následné kapitoly jsou reakcí na poznatky získané v souvislosti s důkladným studiem problematiky třetích stran, kdy díky současné...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 319 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pauknerová, Marie
1 Pauknerová, Márie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.