Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 228 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži
Coufalová, Jitka ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rozhodné právo v mezinárodní obchodní arbitráži (abstrakt) Cílem této rigorozní práce je analyzovat volbu rozhodného práva v mezinárodní obchodní arbitráži, a to ve třech perspektivách: rozhodné právo pro hlavní smlouvu, rozhodné právo pro rozhodčí doložku a rozhodné právo procesních aspektů arbitrážního řízení (lex arbitri, arbitrabilita). Pozornost je dále věnována prvkům souvisejícím s volbou rozhodného práva, jako je zastřešující princip smluvní svobody a limity volby rozhodného práva. K zodpovězení shora uvedených tří hlavních otázek rozhodného práva je použita komparativní metoda, přičemž jsou současně analyzovány mnohé zahraniční právní úpravy arbitrážního řízení stejně jako arbitrážní nálezy a relevantní judikatura. Teoretické přístupy k volbě rozhodného práva jsou tak konfrontovány s jejich případným použitím a modifikacemi v praxi.
Rozhodčí doložky v investičních smlouvách a v mezinárodním obchodě, srovnávací studie.
Bodláková, Aneta ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent)
VII. ZÁVĚR V práci jsme se zabývali rozhodčími doložkami užívanými jak čistě ve smlouvách mezi subjekty soukromého práva, v našem případě doplněné o mezinárodní prvek, tak i v tzv. investičních smlouvách. Investiční smlouvy užité i v názvu práce jsme definovali v širším smyslu; zahrnuli jsem do nich smlouvy investiční jako smlouvy nejčastěji koncesní uzavírané mezi státem a investorem druhého státu, ale i tzv. dohody o ochraně investic uzavřené mezi dvěma státy. Cílem práce pak bylo nahlédnout do často komplikované problematiky rozhodčích doložek, přičemž autorka v zásadě provedla srovnání na jejich základních stavebních prvcích. Celá práce byla strukturována do šesti kapitol. První tři kapitoly jsou nezbytným podkladem pro samotnou studii, zahrnující vymezení základních metod, definování hlavních pojmů, vymezení rozhodčí doložky jako ústředního tématu práce. K samotnému rozboru autorka přistoupila až v kapitole IV., V. a VI. Jednotlivé kapitoly byly dále strukturovány do podkapitol. Práce má tedy logickou systematiku založenou na gradaci jednotlivých bodů podle své komplikovanosti či nejasnosti v rámci každého tématu. Ve III. kapitole autorka rozebírala základní stavební prvky rozhodčích doložek, tzn. že se zabývala arbitrabilitou a jejím pojetím v obou vymezených oblastech práva, dále způsobilostí stran...
Odpovědnost dopravce v mezinárodní silniční přepravě zboží
Lojda, Jiří ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Pro oblast mezinárodní silni ní p epravy zboží platí po více než 50 let Úmluva CMR. I p esto se v praxi i nadále vykytují rozdíly a to nejen v používání této úmluvy soudy, ale i v p ístupu odborné literatury. Tato situace samoz ejm snižuje jistotu dopravce ohledn ešení možných konflikt v mezinárodní p eprav . P i vypracovávání této práce byl brán ohled p edevším na popsání odpov dnosti dopravce jako systému podle Úmluvy CMR. Snahou bylo vymezit sporné momenty, které se v procesu mezinárodní p epravy zboží mohou objevit a navržení jejich možného ešení a to nejen za pomoci teoretických poznatk , názor doktríny a judikatury, ale i za použití rozhodného práva.
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy
Pithart, Jan ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Aktuální otázky regulace mezinárodní letecké přepravy Tato práce se soustředí na vybrané aktuální otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou. Letecká doprava je důležitou a stale rostoucí součástí globální ekonomiky. Rychlý růst odvětví během 20. století poukázal na potřebu právní regulace, která by zohledňovala jeho specifika. Účelem této práce není přinést vyčerpávající popis právní úpravy letecké přepravy, ale zaměřit se na problematiku významnou z hlediska jejích uživatelů. První kapitola práce rekapituluje vývoj v mezinárodním právu veřejném od počátku minulého století. Právě mezinárodní právo veřejné může být pokládáno za základ pro právní rámec civilního letectví. To platí zejména o Chicagské úmluvě, která nejen znamenala nezbytný konsenzus mezi státy o základních pravidlech mezinárodní letecké dopravy, ale dala vniknout i Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO). ICAO je platformou pro tvorbu právního rámce letectví v globálním měřítku. Druhá část první kapitoly se zabývá některými otázkami mezinárodního práva soukromého ve vztahu k přepravě. V tomto ohledu je popsán vývoj právní úpravy od Římské úmluvy k Nařízení Řím I. Tato část práce se stručně zabývá rozdíly mezi těmito dvěma předpisy. Dále se v ní zabývám kontroverzní otázkou volby rozhodného práva v přepravní smlouvě...
Mezinárodní právo soukromé ve srovnávacím pohledu vybraného úseku. Dědictví v mezinárodním právu soukromém podle českého a rakouského práva.
Kernová, Lenka ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Resumé Předmětem předložené diplomové práce je srovnání české a rakouské úpravy mezinárodního práva soukromého dědického. Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že tato oblast dosud nebyla jako celek dotčena unifikací, což by se ale v dohledné době mělo změnit. Kromě legislativních prací probíhajících na půdě Evropské Unie, je navíc v České republice připravován i nový zákon o mezinárodním právu soukromém. Diplomová práce je rozdělena do 12 kapitol a několika podkapitol. Předmětem první kapitoly je historický exkurs do mezinárodního práva soukromého se zohledněním dědické oblasti, což se s ohledem na společnou rakousko-uherskou minulost ukázalo býti vhodným výchozím základem. Následující dvě kapitoly se týkají obecného úvodu do mezinárodního soukromého práva. Konkrétně jsem se zde snažila vyložit pojem "mezinárodní právo soukromé" v českém a rakouském pojetí, a dále jsem se pokusila stručně popsat strukturu příslušných zákonů ve srovnávaných úpravách. Počínaje čtvrtou kapitolou jsem se zaměřila na úpravu mezinárodního dědického práva. Pátá, úvodní kapitola vykládá pojem "mezinárodní právo soukromé dědické". Poté následuje stručný úvod do hmotného dědického práva obou srovnávaných zemí. Účelem této kapitoly je upozornit na odlišnosti obou úprav. Kapitola šestá, z mého pohledu zásadní, je věnována...
Internet a mezinárodní právo soukromé
Vágnerová, Alena ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Dobiáš, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkami mezinárodního práva soukromého spojenými se vznikem internetu a jeho využitím k obchodování. Jelikož je internet novým médiem, přináší jeho využití k obchodování nové situace, které musí právo řešit. Je otázkou, zda je lze úspěšně vyřešit přizpůsobením stávající právní úpravy, či si internet vynutí úpravu novou. V práci jsou nejdříve popsány specifické charakteristiky internetu, jako jsou nízké náklady oslovení uživatelů bez ohledu na jejich geografické umístění, či možnost prodeje zboží v digitalizované podobě, a jejich právní důsledky. Následně se zabývá principy, ze kterých vychází odlišný přístup států angloamerické a kontinetální právní kultury k určování pravomoci soudů a porovnává jejich flexibilitu. Zkoumá pravidla určování příslušnosti soudů stanovená v Nařízení Brusel I ve vztahu k elektronickému obchodu a zejména spotřebitelským smlouvám. Tato pevně daná pravidla směřující k předvídatelnosti určení státu fóra se v době internetu setkávájí s obtížemi, které se snaží překlenout autonomní výklad Evropského soudního dvora. V další části práce popisuje, jak se s nástupem internetu vyrovnaly soudy Spojených států, kde široká diskreční pravomoc umožňuje flexibilně reagovat na technologický vývoj, a jak se vyvíjela judikatura týkající se výkonu jurisdikce ve...
Funkce rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení
Ondruš, Jan ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Funkce rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení Jan Ondruš S rostoucím významem rozhodčího řízení jakožto mechanismu řešení sporů, vznikajících v mezinárodním obchodě, získává větší význam také role mezinárodních rozhodců. Pokusy najít jednotné teoretické vysvětlení všech otázek, spojených s funkcí rozhodce, však nejsou zcela úspěšné, a to kvůli různým teoretickým východiskům v různých právních kulturách. Autor se v této práci pokouší analyzovat tyto různé přístupy a detailně se zaměřit na funkci rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení, ve kterém se na jednu stranu střetávají výše uvedené odlišné teoretické přístupy, ale na druhou stranu vytvořený systém umožňuje vzájemné uznávání cizích rozhodčích nálezů, které byly vydány ve státě s odlišnou právní úpravou rozhodčího řízení. Autor se v první řadě zaměřuje na vysvětlení pojmu mezinárodní rozhodčí řízení jakožto způsob řešení sporů. Dále pak autor analyzuje požadavky, nejčastěji kladené na potenciální rozhodce vnitrostátními právními řády, rozhodčími institucemi a stranami, a také různé mechanismy ustanovení do funkce rozhodce. V další části se autor zabývá otázkou vztahu, založeného mezi stranami a rozhodcem v okamžiku vzniku jeho funkce. Přes rozdílné teoretické přístupy vysvětlující zdroj pravomoci rozhodce rozhodnout spor, většina judikatury i doktrína...
Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí v Evropské unii : (mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky)
Čáslavská, Eliška ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem "Uznání a výkon cizích rozhodnutí v Evropské unii" (Mezinárodní civilní procesní právo v Evropské unii - vybrané otázky). Záměrem práce je poskytnout systematický přehled právních nástrojů, v jejichž režimu může uznání a výkon cizího rozhodnutí v praxi probíhat. Práce je řazena do osmi kapitol, kterým předchází úvod a následuje závěr. V úvodu práce je nastíněna hlavní snaha o přehlednou analýzu jednotlivých nařízení, která tuto problematiku regulují a dále jsou vysvětleny základní pojmy důležité pro zpracovávanou problematiku. Následující kapitoly se již zabývají příslušnými nařízeními a mají logicky jednotnou strukturu. V úvodu každé kapitoly je nastíněna základní charakteristika daného nařízení, jeho přijetí a základní cíle. Následuje vymezení věcné působnosti nařízení a poté již samotná úprava uznání a výkonu cizího rozhodnutí, následně je kapitola zakončena přehledem vztahu daného nařízení k ostatním právním nástrojům. Náplní druhé kapitoly je uznání a výkon cizích rozhodnutí podle nařízení Brusel I (Nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech), které je v této oblasti prvním právním nástrojem a pro následně přijímaná nařízení určitým vzorem. Třetí kapitola zpracovává postup...
Volba práva a volba soudu v mezinárodním obchodě
Bříza, Petr ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Dolanská Bányaiová, Lucie (oponent) ; Zavadilová, Marta (oponent)
Disertační práce se věnuje úpravě volby práva a volby soudu v EU a v mezinárodních instrumentech, a to v oblasti smluv mezinárodního obchodního styku. Práce je rozdělena do 4 základních kapitol, přičemž její těžiště se nalézá v kapitolách II a III, které obsahují podrobný rozbor úpravy volby práva a volby soudu, jak v aktech EU, tak v mezinárodních smlouvách. Kapitola I představuje úvod do problematiky, zatímco kapitola IV přináší shrnutí a závěry z učiněných poznatků. Úvodní kapitola obsahuje zdůvodnění, proč se předmětem práce stala právě volba práva a volba soudu. Hned na začátku je demonstrován význam těchto institutů pro mezinárodní transakce, v nichž hraje zásada smluvní autonomie, jejíž jsou tyto instituty reflexí, klíčovou roli. Právě princip smluvní autonomie a jeho historie jsou rozebrány v prvém oddíle této kapitoly, jakkoliv se k této stěžejní a dnes již v mezinárodním obchodním styku prakticky všeobecně respektované zásadě autor vrací i v kapitolách dalších, a to ve vztahu k tam rozebíraným konkrétním právním instrumentům. Úvodní kapitola také přináší rozbor důvodů, pro které strany přistupují k volbě práva a pojednání o tom, v kterých situacích tak obvykle činí. Kapitola I se dále snaží ukázat mimořádný význam, který má forum, u něhož je spor posuzován. Samostatný oddíl je věnován...
Postavení a práva transsexuálních osob v národním a mezinárodním kontextu
Šoltísová, Eva ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Rigorózní práce je analýzou postavení a práv transsexuálních osob a právních aspektů změny pohlaví a to jak v národním, tak v mezinárodním kontextu. Zabývá se změnou pohlaví z hlediska právních podmínek de lege lata i de lege ferenda a vývojem návrhů zákonů zabývající se změnou pohlaví a přístupem k chirurgickým výkonům během posledních let, zvláštní pozornost je věnována postavení nezletilých pacientů. V práci jsou popsány právní důsledky, které změna pohlaví přináší. Práce obsáhle pojednává o základních lidských právech a svobodách, které byly předmětem sporu před evropskými soudy, a zabývá se otázkami, které se vyskytují, pokud je v procesu změny pohlaví přítomen mezinárodní prvek, zejména uznávání nově nabyté sexuální příslušnosti v cizím nebo domovském státě. Shrnuta je situace ve světě a rozdílné přístupy k transsexualitě v různých státech, opomenuta nezůstává problematika útoků z nenávisti a možnost poskytnutí azylu z důvodu transsexuality.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 228 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pauknerová, Marie
1 Pauknerová, Márie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.