Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 327 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého
Benda, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících ve světle evropského a mezinárodního práva soukromého Předmětem této rigorózní práce je odpovědnost leteckých dopravců při přepravě cestujících, která je vzhledem ke své podstatě upravena zejména v mezinárodních smlouvách a sekundárním právu Evropské unie. Práce je rozdělena do šesti částí, které se zaměřují na všechny aspekty letecké dopravy. První část informuje o historickém vývoji letecké dopravy a jejím soudobém významu zejména s ohledem na její dopad na životní prostředí a ekonomickou situaci. Opomenuty nejsou ani základní pojmy užívané autorem v průběhu celé práce, se kterými se čtenáři setkají. Druhá část je zaměřena na právní úpravu mezinárodní letecké dopravy z pohledu mezinárodního, evropského a českého vnitrostátního práva. Jak bylo uvedeno v práci, odpovědnost dopravce při škodných událostech, které jsou zákonodárci předpokládány, je upravena zejména mezinárodními smlouvami a sekundárním právem Evropské unie, proto je nejvýznamnějším pramenům věnována kapitola třetí i s ohledem na jejich možný vývoj. Jelikož je potřeba komplexně informovat cestující o jejich právech, rozhodl se tak autor učinit ve čtvrté části této práce, která se věnuje nárokům cestujících, dojde-li k jejich smrti, zranění, nebo jinému ublížení na zdraví,...
Mezinárodní kupní smlouva: Princip dobré víry podle Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
Večeřa, Matěj ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
58 Shrnutí Diplomová práce nese název mezinárodní kupní smlouva; princip dobré víry podle Vídeňské úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Cílem práce bylo nastínit pozici konceptu dobré víry v oblasti mezinárodního obchodu společně s poukázáním na její pojetí v odlišných právních systémech se zvláštním zaměřením na právo kontinentální a právo Common law. Hlavní cílem diplomové práce byla analýza konceptu dobré víry v rámci Vídeňské Úmluvy, přičemž se autor snažil nabídnout teoretická východiska pro uskutečnění této analýzy napříč celou prací. Kromě samotné analýzy čl. 7 (1) Vídeňské Úmluvy byl tak rovněž nabídnut pohled na historický vývoj úpravy dobré víry ve Vídeňské Úmluvě, geopolitické problémy s tím spojené a rovněž došlo porovnání konceptu dobré víry dle Vídeňské Úmluvy s jinými mezinárodními dokumenty věnujícími se oblasti mezinárodního obchodu. Při analýze konceptu dobré víry dle Vídeňské Úmluvy se autor zaměřil zejména na problematiku odlišných pojetí a intepretací tohoto konceptu s důrazem na otázku, jakou přesnou funkci by měl koncept dobré víry umístění v čl. 7(1) Úmluvy zastávat. Práce byla zpracována použitím metody deskriptivní, kdy autor čerpal informace především z doktríny a judikatury a snažil se nalézt společné postoje či názory k utvoření alespoň částečně uceleného přehledu...
Jistota na náklady řízení v mezinárodní arbitráži
Trchalíková, Pavlína ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Růžička, Květoslav (oponent)
Tato práce se zabývá využitím opatření jistoty na náklady řízení v mezinárodní arbitráži, a hledá proto odpovědi na dvě základní otázky. Nejprve se práce zaměří na pravomoc rozhodců zkoumaný instrument v mezinárodní arbitráži nařídit a na vývoj, zdroje a limity takové pravomoci. Následně práce zkoumá okolnosti, za kterých je výkon této nařizovací pravomoci vůči žalobci důvodný. K nalezení odpovědí práce srovnává a interpretuje úpravu rozhodčího práva a procesních pravidel, která jsou pro tuto problematiku významná, nabízí jiný úhel pohledu či jinak diverzifikují možné závěry. Práce také čerpá z výkladu těchto norem rozhodčími tribunály a z postojů mezinárodního společenství. Z provedené analýzy pak vyplývá, že v mezinárodní arbitráži panuje většinová shoda na tom, že rozhodci zpravidla disponují pravomocí nařídit jistotu na náklady řízení či že případně takové zmocnění mohou dovodit interpretací. Na druhou stranu však výzkum této práce také ukazuje, že mezinárodní společenství dosud není jednotné v tom, za jakých okolností by rozhodci měli předmětné opatření skutečně nařídit. Obecně přijímaným je tak pouze široce definované kritérium, podle kterého je nařízení jistoty na náklady řízení důvodné tam, kde na žalovaném nelze spravedlivě požadovat, aby se v mezinárodní arbitráži bránil proti němu...
Společnosti v mezinárodním právu soukromém
Džoldoševa, Seda ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je shrnutí a analýza právní úpravy společností v mezinárodním právu soukromém. Důležitým pojmem, který se objevuje napříč celou prací, je osobní statut společnosti. Osobní statut společnosti je institut, který určuje, zda má organizovaný útvar vlastní právní osobnost a dále jakým právním řádem se řídí jeho vztahy. Při určování osobního statutu vycházíme ze dvou základních teorií, z teorie inkorporační a z teorie sídla, na něž se práce zaměřuje. Teorie inkorporační vychází z principu, že osobním statutem společnosti je právní řád, podle něhož byla společnost založena. Oproti tomu teorie sídla pracuje s v praxi problematickým prvkem faktického sídla, tedy místa, kde společnost svou činnost fakticky vykonává, kde sídlí její management nebo odkud je kontrolována. Jelikož v historickém vývoji nebyla nalezena shoda v přístupu k určování osobního statutu, přiklání se každý stát k jinému východisku. Zatímco inkorporační teorie ve svém důsledku napomáhá rozvoji obchodu a je flexibilnější vůči společnostem, poskytuje teorie sídla větší právní jistotu. Za časté negativum inkorporační teorie je považován Delaware efekt, tedy situace, kdy jsou společnosti zakládány ve státech s pro ně nejvýhodnější legislativou, aniž by zde společnost skutečně vykonávala činnost. Problematickou částí...
Rozhodčí řízení v rámci pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži (ICC)
Žilinčíková, Ivana ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Arbitráž jako mimosoudní forma řešení obchodněprávních sporů je stále více popularizována. Na mezinárodní úrovni je nejvýznamnější institucionalizovanou arbitráží rozhodčí řízení podle rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Paříži. Jedním z důvodů volby tohoto typu arbitráže je zejména mezinárodní význam a autorita, kterou v rámci mezinárodního obchodního styku oplývá Mezinárodní obchodní komora a její přidružené instituce zejména v daném případě tedy Soud ICC. Tento typ rozhodčího řízení považuji za jednu z nejvhodnějších forem rozhodování mezinárodních obchodních sporů, co také potvrzuje historie jejího vývoje, výhody, které poskytuje svými zásadami a autorita, kterou oplývají rozhodčí nálezy. Procesní adaptabilita řízení a vysoká odbornost rozhodců poskytuje skvělou půdu pro hladký průběh celého řízení. Základními zásadami tohoto typu rozhodčího řízení je autonomie vůle stran, zásada rovnosti stran, neveřejnost, diskrétnost, rychlost a ekonomičnost. Největší tlak je kladen právě na členy senátu, kteří při svém rozhodování musí kromě dodržení Pravidel důrazně respektovat také imperativní předpisy a veřejný pořádek státu místa konání arbitráže a také státu, ve kterém má být nález následně vykonán. Každá fáze od podání návrhu na zahájení rozhodčího řízení na Sekretariátu, přes...
International Civil Procedure in the Russian Federation - Selected Issues
Králik, Dominik ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Pfeiffer, Magdalena (oponent)
Resumé Predmetom tejto práce je medzinárodné civilné právo procesné tak, v akej podobe platí v súčasnosti na území Ruskej federácie. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v ruských civilných procesných kódexoch ako aj v súvisiacich zákonoch, poukazuje na hlavné interpretačné problémy a snaží hľadať výklad, ktorý má do budúcna najvyššie šance sa presadiť vzhľadom na svoj argumentačný podklad. V práci vychádzame z doterajších poznatkov o stave tohto oboru, vrátane judikatúry a záverov právnej doktríny. Prvá kapitola predstavuje prvotnú reakciu na túto úlohu a prináša pojednanie všeobecne o medzinárodnom práve súkromnom v Ruskej federácii s následným zameraním na medzinárodné civilné právo procesné ako nedielnu časť ruského medzinárodného práva súkromného. Podarilo sa nám pritom priniesť definíciu tohto odvetvia medzinárodného práva súkromného, ktorá zodpovedá ruským reáliám a taktiež doktrinálnym záverom ruskej odbornej literatúry. Druhá kapitola pojednáva o ruskej obdobe nášho § 8 ods. 1 zákona o medzinárodnom práve súkromnom, ktorý stanoví, že české súdy postupujú v konaní podľa českých procesných predpisov s tým a jeho teoretického pozadia. V ruskej právnej doktríne sa totižto táto zásada uplatňuje rovnako ako u nás v Českej republike, je však odôvodnená postulátom suverenity štátu a...
Protection of Investments under the Bilateral Investment Treaty between Thailand and the Czech Republic
Tanchinwuttanakul, Kamol ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Pauknerová, Monika (oponent) ; Chovancová, Katarína (oponent)
Obchodní a investiční vztahy mezi Thajskem a Českou republikou jsou dlouhodobé. V současné době Česká republika dováží řadu zemědělských produktů a potravin z Thajska a Thajsko dováží z České republiky průmyslové technologie. Výsledkem je, že české společnosti mají příležitost investovat a vytvářet obchodní spolupráci s thajskými podniky s dohodami, které zaručují stabilní obchodní vztahy mezi Thajskem a Českou republikou, protože dvoustranná dohoda na ochranu a podporu investic (BIT) mezi oběma zeměmi usnadňuje tento rozvoj. Dizertační práce se zabývá výzkumem ochrany investic v rámci dvoustranné investiční smlouvy mezi Thajskem a Českou republikou. Prvním BIT mezi Thajskem a Českou republikou byla "Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic (1991)" a tato smlouva byla nahrazena " Dohoda mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994) (BIT mezi Thajskem a Českou republikou 1994) a tento BIT je stále v platnosti a nebyl pozměněn. Předmětem výzkumu je analýza ochrany investic podle Dohody mezi vládou Thajského království a vládou České republiky o podpoře a ochraně investic (1994). Tento výzkum analyzuje preambuli, definice a ustanovení, standardy zacházení s ochranou investic,...
Procedure on European Order for Payment - parallels and differences in comparison with European, Czech and German law
Ranič, Radim ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Brodec, Jan (oponent)
Táto rigorózna práca sa zabýva problematikou európskeho platobného rozkazu z hľadiska paralel a rozdielov s právom eur ópskym, českým a nemeckým. Práca na základe dopredu definovaných kritérií porovnáva európsky platobný rozkaz s českým platobným rozkazom a nemeckým platobným rozkazom, pričom pozornosti neunikol ani vzťah s inými inštitútmi EMPS. Vzhľadom na dlhšiu účinnosť úpravy eur ópskeho platobného rozkazu bolo možné v práci už zhodnotiť skúsenosti s aplikáciou a tiež judikatúru. V práci bolo identifikovaných niekoľko zhodných znakov platobných rozkazov, napr. rýchlosť konania, fakultatívnosť, vydanie bez vypočutia odporcu a ich zrušenie po podaní námietok voči nim. Zistené boli ale aj odlišnosti, predovšetkým v rozsahu aplikácie, rôznom použití v cezhraničných prípadoch, rôznymi nárokmi na rozsah poskytnutia dôkazov v návrhu na vydanie, štruktúrou konania ako jedno alebo dvojstupňového a rôzne lehoty na podanie námietok.
Vývoj a použití norem mezinárodního práva soukromého v elektronických vztazích
Machová, Daniela ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent) ; Feigerlová, Monika (oponent)
Disertační práce je zaměřena na aplikaci právních předpisů, zejména pravidel mezinárodního práva soukromého a procesního, v prostředí internetu. Jádro disertační práce je rozděleno do šesti hlavních kapitol. První se týká světa internetu a vysvětlení jeho základních pojmů, přičemž rovněž vymezuje systém a metody mezinárodního práva soukromého. Následuje rozbor nejdůležitějších pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního v oblasti kyberprostoru a kapitola o hlavních aspektech e-businessu. Dvě stěžejní kapitoly práce pojednávají o elektronických smlouvách a použití mezinárodních pravidel soukromého práva v oblasti elektronických právních vztahů. Disertační práce je uzavřena se segmentem věnovaným rozvoji e-governmentu, jakožto důležité součásti e-businessu. Cílem disertační práce je poskytnout ucelený pohled na právní úpravu elektronických právních vztahů, na použití a vývoj těchto norem a dalších důležitých prvků e-businessu.
Ochrana investic v Evropské unii
Olík, Miloš ; Pauknerová, Monika (vedoucí práce) ; Feigerlová, Monika (oponent) ; Ondřej, Jan (oponent)
1 Anotace Tato práce se zabývá ochranou investic v Evropské unii, a to z několika úhlů pohledu. První část práce pojednává o historii ochrany investic a jejích hlavních východiscích a základech pro současnou právní úpravu a pro návrhy budoucí úpravy, zejména v rámci EU. V dalších částech je pak podrobně analyzována současná právní úprava a nastavení ochrany investic v EU, přičemž je posouzena i otázka platnosti a aplikovatelnosti tzv. intra-EU BITs, tj. bilaterálních dohod uzavřených mezi dvěma členskými státy EU. Analýza je provedena jak prizmatem práva Evropské unie, tak z pohledu mezinárodního práva. Práce se dále věnuje jejich vzájemnému vztahu a demonstruje rozpory mezi nimi na dvou klíčových kauzách Eureko/Achmea a Micula. Dalšími tématy, jimiž se tato práce zabývá, jsou pravomoci Evropské unie na poli ochrany investic a sjednávání mezinárodních dohod, jako jsou například CETA nebo TTIP. Práce dále pojednává o statutu, pravomoci a fungování Mezinárodního střediska pro řešení investičních sporů ICSID, na kterém ukazuje relativně bezproblémový a široce akceptovaný systém řešení investičních sporů. V návaznosti na to je analyzován plánovaný projekt investičního soudu Evropské unie, včetně jeho kritického zhodnocení a doporučení pro další směřování ochrany investic v EU a efektivního systému řešení sporů...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 327 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Pauknerová, Marie
1 Pauknerová, Márie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.