Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 178 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989
Valeš, Václav ; Hrdina, Antonín (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Václav Valeš: Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989 Tato práce obsahuje rozbor citlivého tématu restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. Dva výčtové restituční zákony (č. 298/1990 Sb. a č. 338/1991 Sb.) reagovaly na akutní problém obnovy činnosti římskokatolických řádů a kongregací v letech 1990-1991. Obecný restituční právní předpis, který by celou otázku řešil globálně, nikdy nebyl přijat (dva nejvážnější pokusy: 1992, 2008) a tento stav, omezující práci církví a náboženských společností v mnoha oblastech, trvá do současnosti. Nic na tom nemění fakt, že malá část majetku byla církvím a náboženským společnostem vrácena jiným způsobem (exekutivní cestou, na základě určovacích žalob). Kromě analýzy stávajících právních předpisů této práce obsahuje také odkazy na související judikaturu Ústavního a Nejvyššího soudu České republiky. Klíčová slova konfesní právo, Česká republika, církevní majetek, restituční proces po roce 1989
Smrt blízkého člověka v kontextu spirituality
Stretti, Sylvie ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent) ; Filo, Július (oponent)
Předkládaná disertační práce se zabývá vztahem mezi tématem smrti blízkého člověka a spirituality, především osobního pojetí spirituality. Smrt blízkého člověka je krizovým, zlomovým bodem v životě člověka. Zlomem, který ovlivňuje další život po všech stránkách lidského života, ve všech jeho dimenzích - bilogicko-psycho-socio-spirituálních. Celostní péče o člověka je čím dál více uplatňována v kontextu zdraví či oborů pracujících se vztahy či vazbami, je tedy podstatné si tento fakt víceoborovosti uvědomovat.
Subjektivní přínos tradiční liturgie vybraným současníkům
Roztočil, Vojtěch ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Tichý, Radek (oponent)
Bakalářská práce nejprve v první kapitole teoretické části ukazuje, k jakým konkrétním změnám v liturgii vedla konstituce Sacrosanctum Concilium, po ní následující pokoncilní dokumenty a jak se postupně nová liturgie proměňovala. Dále představuje vývoj a přijetí liturgické reformy v Česku na svědectví pamětníků. Třetí kapitola teoretické části ukazuje rozdíly v chápání liturgie a role jejích účastníků na porovnání katechismu z počátku století a jeho dnešní platné verze. V praktické části jsou představeny výsledky sondy ve vybrané pražské komunitě, která byla provedena formou polo-strukturovaných rozhovorů. Rozhovory a jejich následné hodnocení ukazují subjektivní přínosy slavení mimořádné formy římské liturgie pro vybrané současníky a poskytují i částečný vhled do vývoje jejich víry. Klíčová slova liturgie - misál z roku 1962 - duchovní život - komunita
Missale Posoniense I. - critical edition
Sýkora, Adam ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Kopeček, Pavel (oponent) ; Tichý, Radek (oponent)
ThLic. Mgr. Adam Sýkora: Missale Posoniense I. - kritické vydání (dizertačná práca), Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, 2017. V predkladanej práci autor prináša textovo-kritické spracovanie textu jedného z najstarších misálov Bratislavskej kolegiálnej kapituly: Missale Posoniense I. Ide o dôležitý prameň európskeho významu, ktorý je vzorovo normatívny a reprezentatívny vzhľadom na analogické pamiatky ktorý sa používal v prostredí bratislavskej kapituly už pred rokom 1341. Výnimočnosť misála spočíva aj v tom, že je nezávislý na misáloch z obdobia Inocenta III. a na reforme Aimona z Favershamu. Misál obsahuje aj časti Pontifikála, Ordines a Breviára. Text tohto misála bol doteraz publikovaný iba vo faximilnej podobe, ktorá nesie technické obmedzenia doby svojho vzniku, odvtedy boli objavené aj ďalšie folie, ktoré zatiaľ neboli publikované vôbec. Odbornej verejnosti tak predkladá text, s ktorým už môže efektívne pracovať. Kritický poznámkový aparát uľahčuje prácu s textom, podobne ako indexy, tabuľky a fotodokumentácia v prílohe. Kľúčové slová: Rímsky misál, Missale Romanum, Missale Posoniense I., Bratislavský misál I., Missale Bratislaviense I. [sic], Missale notatum Strigoniense, ordinarium, proprium, kritické vydanie, Pontifikál, Ordines. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Časopisy Tarsicius a MINIPOST - obsahová analýza a zhodnocení přínosu pro formaci ministrantů
Lukeš, Jan ; Dřímal, Ludvík (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Diplomová práce p edstavuje eský ministrantský asopis Tarsicius v komparaci s jeho n meckou obdobou s názvem MINIPOST. P edkládá obsahovou analýzu periodik, zam uje se na jednotlivé rubriky a grafickou stránku asopis . Na základ díl ích analýz a komparace pak popisuje a hodnotí pastora ní p ínos obou asopis pro formaci p isluhujících.
Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým dnům nemocných
Voborská, Ludmila ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Bartůšková, Ludmila (oponent)
Diplomová práce "Nemoc a nemocní v poselstvích sv. Jana Pavla II. ke Světovým dnům nemocných" se zaměřuje na pojetí utrpení v teologii sv. Jana Pavla II., zvláště na jeho poselství ke Světovým dnům nemocných. Pro lepší porozumění papežově teologii utrpení a bolesti se práce nejprve zaměřuje na pojetí nemoci a utrpení v katolické teologii. Poté pokračuje analýzou poselství ke dnům nemocných během pontifikátu sv. Jana Pavla II., na jejímž základě a s přihlédnutím k jeho dalším textům, zvláště k apoštolskému listu Salvifici doloris, byly zpřehledněny a charakterizovány jeho postoje k nemoci a nemocným v různých kulturách a také instrukce věnované různým konkrétním adresátům. Zároveň byla předmětem práce i papežova vlastní zkušenost s nemocí, která jistě ovlivnila jeho pohled na nemocné. Pro lepší uchopení jeho teologie utrpení a bolesti bylo nahlédnuto také do dalšího papežova díla.
Druhý vatikánský koncil v textech časopisu Duchovní pastýř
Březinová, Lada ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Dřímal, Ludvík (oponent)
Druhý vatikánský koncil v textech časopisu Duchovní pastýř Bakalářská práce se zabývá publikovanými texty o Druhém vatikánském koncilu na stránkách časopisu Duchovní pastýř s podtitulem měsíčník pro katolické duchovenstvo a to v období 1960 - 1989 a s ním související otištěné Dokumenty tohoto koncilu v textech časopisu. Práce je rozdělena celkem do šesti hlavních kapitol a několika podkapitol. V těchto kapitolách je zachycena politická situace v Československé socialistické republice, historický vývoj časopisu Duchovní pastýř, průběh Druhého vatikánského koncilu, schválené koncilové dokumenty, prezentace dokumentů a jejich aplikace v tehdejší ČSSR. Práce představuje vztah časopisu Duchovní pastýř a dvou katolických hnutí, z nichž jedním je Mírové hnutí katolického duchovenstva a později Sdružení katolických duchovních Pacem in terris. V poslední kapitole je představen kardinál František Tomášek a jeho vliv na uplatnění reformních změn schválených koncilem. Závěr práce vyhodnocuje uveřejněné dokumentů Druhého vatikánského koncilu, které byly zveřejněny v časopisu Duchovní pastýř. A srovnává je s požadavky kardinála Tomáška na přiblížení koncilu kněžím. Klíčová slova Koncil - koncilové dokumenty - totalitní režim - církev v Československu - Pacem in terris Počet znaků (včetně mezer): 1 168
Kniha Il senso religioso jako pomůcka na cestě víry?
Bechyňová, Lenka ; Dřímal, Ludvík (vedoucí práce) ; Opatrný, Aleš (oponent)
Hlavním tématem této bakalářské práce je kniha Il senso religioso (Náboženský smysl), která je prvním dílem volné trilogie PerCorso (Cesta) italského kněze, teologa a učitele dona Luigiho Giussaniho. V první kapitole je nastíněn autorův životopis a doba, ve které žil. Ve druhé kapitole je podrobně představena kniha samotná, její vznik a první vydání, její analýza a následně také její syntéza zaměřená na hlavní myšlenky tohoto díla. Na základě malého dotazníku, jehož výsledky jsou zařazeny do třetí kapitoly, je v závěru práce posouzeno, zda by se tato kniha mohla stát i v naší kultuře pomůckou pro ty, kteří hledají odpovědi na otázky týkající se smyslu života a víry v Boha.
Výzkum znalostí o křesťanství ve farnosti Řevnice
Winzorová, Dana ; Opatrný, Aleš (vedoucí práce) ; Dřímal, Ludvík (oponent)
Bibliografická citace Výzkum znalostí o křesťanství ve farnosti Řevnice [rukopis]: Bakalářská práce / Dana Winzorová; vedoucí práce: Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Praha, 2015. -- 55s. Anotace Bakalářská práce Výzkum znalostí o křesťanství ve farnosti Řevnice pojednává o zjištění skutečného stavu znalostí o křesťanství, mezi dospělými římskokatolíky, účastníky nedělní bohoslužby. Cílem výzkumu bylo nalezení odpovědí na otázky: Jaké jsou znalosti dnešních dospělých římských katolíků o křesťanství ve farnosti Řevnice? Znají základy obsahů křesťanské víry? Liší se znalosti s věkem? Ovlivňuje znalosti pohlaví, vyšší dosažené vzdělání, výuka náboženství nebo výchova v křesťanské rodině? Výzkum byl proveden pomocí dotazníku a následně zpracován pomocí statistických metod. Práce popisuje prostředí a historický kontext, vymezuje základní okruhy znalostí, pojednává o tvorbě i náležitostech dotazníku a jeho následnou distribuci, zpracování a vyhodnoceni. Klíčová slova Kvantitativní výzkum, farnost, znalosti, křesťanství, Katechismus katolické církve Počet znaků (včetně mezer): 95 596

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 178 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.