Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Areál VUT Kraví hora
Kříčková, Zuzana ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Obsahem práce je architektonická studie, která navrhuje nové využití pozemků areálu VUT na Kraví hoře. Cílem bylo skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Studie řeší nejen pozemky VUT, ale dotýká se i celkového území Kraví hory, která je jedním z jedinečných zelených míst v centru města Brna. Areál Vysokého učení technického na Kraví Hoře patří k nejcennějším územím města Brna. Stejně tak jako zbytek Kraví hory. Hovoříme však o území, které je rozkouskované na několik dílčích částí. Největším problémem celé hory je neprostupnost a necelistvost. Kraví hora je místo, které od historie sloužilo k vycházkám, odpočinku, odpoledním aktivitám a rodinným výletům. Dnes slouží převážně z části jako zahrádkářská kolonie - tedy soukromému sektoru. Z jiné části jsou zde prostory, které se pronajímají různým firmám a soukromníkům. Využití těchto prostor však ve většině případů neodpovídá charakteru, které toto místo odedávna mělo. Dalším problémem je špatná dopravní dostupnost, malá kapacita parkovacích stání a velké vzdálenosti od území k zastávkám MHD. V zájmu města Brna je kultivace Kraví hory jako městského zeleného prostoru a vytvoření celistvého zeleného parku, který bude sloužit především veřejnosti.
Areál VUT Kraví hora
Muroň, Jakub ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Předmětem zadání této diplomové práce je navázání na předchozí Specializovaný ateliér, jenž byl zaměřen na vypracování strategické urbanisticko—architektonické studie území Kraví hory a pozemku VUT, který se zde nachází. Mělo by vzniknout polyfunkční zařízení, které by zahrnovalo aktivity, které VUT zatím postrádá. V žádném případě by se nemělo jednat o rozšíření výukových, výzkumných nebo ubytovacích kapacit, neboť těch v posledních letech vybudovalo VUT dostatek. Zároveň by navrhované činnosti neměly působit kontroverzně vůči záměrům města. Areál VUT na Kraví hoře patří k nejcennějším územím města Brna. O toto území má eminentní zájem Město Brno, které se jej několikrát pokusilo od VUT odkoupit. VUT jej ovšem pokládám za své „rodinné stříbro“, neboť si uvědomuje jeho mimořádnou hodnotu. Vzhledem ke svazujícím regulačním podmínkám jsou však možnosti výstavby velmi omezené. Záměrem této studie je tedy nalézt takové využití území, které by bylo kompromisem odpovídajícím jak představám města, tak potřebám VUT., Záměrem předchozího ateliérového projektu, na který navazuje tato diplomová práce, bylo odstranění nevyhovující zástavby, redukce zahrádkářské kolonie; oproti studii vypracované Magistrátem města Brna ale část ponechat, zkultivovat a přeorganizovat; a přetvořit areál VUT, který se otevře veřejnosti a propojí se s parkem. Odstraněním nevyhovující zástavby a plotů, vytvořením jedné hlavní páteřní komunikace; která vznikne rozšířením stávající silnice a která bude sloužit pouze pro obsluhu a zásobování objektů, pěší a cyklisty; a úpravou veřejných prostranství dojde k celkovému zpřístupnění dnes nepřístupného a nepropustného území veřejnosti. Nově vzniklý areál VUT se svou strategickou polohou na vrcholu Kraví hory a blízkostí hvězdárny přímo vybízí, aby přilákal k návštěvě velké množství lidí nejen z přilehlého okolí, ale i z širšího okolí.
Areál VUT Kraví hora
Trčálková, Miroslava ; Dvořák, Miloš (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Dvořák, Miloš (vedoucí práce)
Podstatou diplomové práce je podrobné zpracování studie areálu VUT na Kraví Hoře a to do měřítka 1:200. Cílem je skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území k prospěchu obou subjektů. Pro potřeby města jsem vytvořila veřejně přístupný park, do kterého jsem umístila objekty muzea VUT a prostory pro propagaci jednotlivých fakult VUT, které Vysoké učení technické postrádá. Dále jsem zde umístila objekt kreativního podnikatelského centra. Jedná se o prostory s možností pronájmu zejména pro absolventy a zaměstnance VUT, kteří chtějí podnikat s kreativním zaměřením. Oba objekty s pochůzí zelenou střechou jsou zapuštěné do terénu tak, aby nerušily celkový dojem krajiny a byl vytvořen přirozený přechod mezi objekty a městským parkem.
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Gmont Cable Brno
Rampáčková, Monika ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Náplňou bakalárskej práce bolo vypracovanie nadväzujúcich stupňov projektovej dokumentácie k štúdii novostavby objektu Gmont cable v Brne, ktorú som navrhla v predmete AG 032. Navrhovaný objekt sa nachádza v mestskej časti Brno - Černovice. V okolí sa nachádzajú rôzne typy služieb najmä priemyslové závody. Zástavba je prevažne jednopodlažná alebo dvojpodlažná. Novo vybudovaný závod firmy Gmont s.r.o. bude jednopodlažný, zameraný na výrobu káblov a montáž káblových zväzkov, káblov a vodičov. V objekte je administratívna časť, zabezpečujúca organizáciu spoločnosti. Hlavnou myšlienkou bolo objekt vhodne začleniť do okolitého prostredia použitím minimalistického štýlu. Kompozične sa hmota skladá z 3 objemov, ktoré dohromady tvoria výsledný tvar budovy a zároveň diagonálne nadväzujú na priľahlé komunikácie. Do stredu stavby je vložené átrium. Dôležitým prvkom, ktorý dal stavbe charakteristický výraz bolo použitie bez údržbovej fasády. Priame svetlo prichádzajúce do budovy je rozptýlené pomocou perforovaného plechu, čím vytvára zaujímavú hru svetla a tienu v interiéroch. V hlavnej výrobe je svetlo prinášané do objektu pomocou pilových svetlíkov, orientovaných na sever. Stavebne technická stránka je riešená montovaným železobetónovým prefabrikovaným konštrukčným skeletovým systémom a prevláda suchý proces výstavby.
Autocentrum VW Group
Sedláček, Jakub ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Téma bakalářské práce je návrh novostavby Autocentra VW Group. Novostavba je situována na pozemku v městské části Brno-Zábrdovice. Hlavní část řešeného území je v současnosti vedena jako brownfield referenčního čísla 3402 s bývalou průmyslovou výrobou. Pozemek je vymezen ulicemi Cejl a Jana Svobody na jeho jižní a severní hranici, přičemž právě propojení těchto dvou ulic je charakteristickým prvkem řešeného území. Řeka Svitava potom definuje východní hranici pozemku. Řešené území je mírně svažité ve směru k řece. Stavební objekt tvoří tři dilatační celky. Každý z nich odpovídá specifickému provozu – showroom, sklad a servis pro značky VW, Škoda, Audi a Seat. Navržené autocentrum je jednopodlažního halového typu, nepodsklepené. Část showroomu zahrnuje galerii s kancelářskými prostory ve druhém nadzemním podlaží. Hlavní konstrukční systém je definován ocelovým skeletem – ocelovými sloupy a vazníky. Svislé nosné prvky tvoří ocelové sloupy ze dvou profilů U280 (showroom) a profilů HEA 260 (sklad, servis). Vodorovné konstrukční prvky zahrnují příhradové vazníky a ocelové IPE profily. Zavětrování je tvořeno kombinací ztužujících železobetonových stěn a ocelových táhel. Ocelová konstrukce je založena na základových monolitických železobetonových patkách doplněných o vrtané piloty. Po obvodu jsou patky propojeny železobetonovými pasy. Prosklené části obvodového pláště jsou tvořeny fasádním systémem Schüco, který je doplněn o výrazný hliníkový stínící systém z vertikálních lamel Alaris. Zbývající plochách fasádního pláště je představována systémem izolačních panelů Kingspan s vertikální drážkou. Nosnou vrstvu konstrukce stropu a střechy tvoří trapézový plech se spřaženou betonovou deskou. Střecha všech částí je řešena jako jednoplášťová s vnitřními vtoky. Hydroizolaci tvoří souvrství asfaltových SBS pásů.
Pronajímatelný objekt MSP Brno
Valentová, Renata ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v letním semestru 3. ročníku bakalářského studia na téma pronajímatelný objekt MSP Brno. Cílem bylo navrhnout průmyslový objekt pro malé a střední podnikatele, koncentrující různé služby na jednom místě. V zásadě se bude jednat o komerční aktivity spojené s řemeslnou výrobou, službami, uměleckými řemesly a podobně. Na pozemku je navrženo pět pronajímatelných objektů dvou velikostních kategorií doplněných o společnou administrativní budovu nacházející se v severní části pozemku u příjezdové komunikace. Všechny objekty jsou orientovány rovnoběžně s osou ulice Hněvkovského a navazují tak na stávající okolní zástavbu. Půdorysně jsou pronajímatelné objekty založeny na principu opakování modulů, z nichž jeden obdélníkový modul tvoří plochu pronajímatelného prostoru. Prostory jsou slučovány do bloků po čtyřech a doplněny jedním společným modulem, kde jsou umístěna hygienická zázemí a šatny pro každý z pronajímatelných prostorů. Kombinováním a opakováním vznikají mezi jednotlivými bloky malá atria, z nichž budou provozy zásobovány.
Průmyslová pekárna Herold Brno
Valachová, Magdaléna ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Cieľom práce bolo navrhnutie novostavby priemyselnej pekárne pre firmu Herold v Brne, v časti Horné Heršpice. Hlavnou objemovou myšlienkou je striedanie vyšších a nižších hmôt. Objekt sa skladá z administratívy, expedície a hlavnej výroby. Vjazd do areálu je umožnený z ulice K terminálu, a z tejto ulice je rovnako zabezpečený aj vstup pre peších, ktorý je nekonfliktný s vjazdom. Vjazd je určený pre osobné autá, dodávky expedície ale aj dodávky zásob. Administratívna časť objektu je riešená bezbariérovo. Najväčšia časť objektu je výroba, ktorá sa rozkladá na 1000 m2 . Výroba sa rozdeľuje na tri časti podľa druhu výrobku, a tieto jednotlivé časti sú prepojené koridormi, ktoré zároveň slúžia ako svetlíky a presvetľujú celú výrobu. Rovnako sa pomocou koridorov môžu zamestnanci a tovar jednoducho presúvať do expedície. Expedícia je rozdelená na technické zázemie a sklady podľa potreby. Taktiež sa tu nachádza šesť expedičných boxov. Dôležitou požiadavkou bola variabilita priestoru, preto je v objekte zvolený skeletový nosný systém.
Autocentrum VW Group
Velfl, Martin ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Bakalářská práce zabývající se dokumentací pro DSP a DPS novostavby autocentra Volkswagen group. Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG33. Navrhovaná stavba se nachází v městské části Brno-Zábrdovice. Pozemek se nachází na převážně rovinatém pozemku mezi ulicemi Cejl, Jana Svobody, Husovická a na východní straně pozemek vymezuje řeka Svitava. Objekt autocentra se skládá ze čtyř nadzemních stavebních objektů, vzájemně dilatovaných, které vyhovují požadavkům provozu autocentra. Mezi ty patří prezentace, prodej a servis automobilů včetně příslušenství čtyř značek sdružených ve skupině VW. Objekty jsou nepodsklepené, jednopodlažní-halového typu. Výjimku tvoří pouze kanceláře v showroomu umístěné ve druhém nadzemním podlaží, které tak dělí převýšený prostor. Konstrukční systém je shodný pro všechny objekty. Skládá se z ocelové skeletové konstrukce s podélnými vazníky. Ztužení je docíleno tuhou stropní deskou ve spojení s ocelovými táhly a s železobetonovými ztužujícími stěnami. Objekty jsou založeny na železobetonových patkách v kombinaci s vrtanými pilotami a provázáním s betonovými pasy. Svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy, železobetonovými stěnami, opláštěním z Kingspan panelů a skleněného fasádního systému Schüco. Vodorovné konstrukce tvoří ocelové přímé příhradové vazníky, nosné trapézové plechy spřažené s betonovou vrstvou a válcované IPE nosníky. Zastřešení objektů je tvořeno jednoplášťovými plochými střechami, odvodněnými vnitřními svody. V showroomu jsou svody skryty uvnitř ocelových sloupů, které jsou opláštěné nerezovým plechem s leštěným povrchem. Celistvost čtyř objektů v jeden celek je docílen opakováním stejných pohledových prvků a naopak čitelnost jednotlivých staveb je zřejmá gradací jednotlivých hmot a jejich jasným rozdělením obslužnou chodbou, jakožto samostatným stavebním objektem.
Pronajímatelný objekt MSP Brno
Vogelová, Klára ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce je návrh pronajímatelných objektů pro malé a střední podnikání v Brně podél ulice Hněvkovského v městské části Brno Komárov. Návrh je řešen na pozemku vedeném jako brownfield č. 1309. V současné době dochází k přemístění mnoha ekonomických aktivit na okraj města. To přináší řadu problémů a proto je ideálním řešením využít brownfield, umístěný kousek od samotného středu města k pracovním účelům. Hlavním záměrem bylo vytvořit pronajímatelné prostory pro různá pracovní odvětví. Proto musí být objekty značně flexibilní. Na pozemku je navržen jeden velký areál, skládající se ze tří výrobních hal a jedné administrativní budovy. Výrobní haly jsou členěné na pronajímatelné buňky, které lze mezi sebou libovolně kombinovat tak, aby se případná výroba mohla rozrůstat. Administrativní budova pak slouží k udržování chodu celého areálu. Zároveň jsou i v ní umístěny volné kanceláře vhodné k pronajmutí. Areál se rozprostírá na téměř volném prostranství a není tedy divu, že tvoří dominantu okolí. Zároveň ale respektuje okolní zástavbu a nepůsobí rušivým dojmem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Nový, A.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.