Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nečistoty 2-ethylpyridinu v gelu obsahujícím dimetinden-maleinát
Hudcová, Petra ; Matysová, Ludmila (oponent) ; Hájková, Renata (vedoucí práce)
Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení nečistoty 2- ethylpyridinu v gelu obsahujícím dimetinden-maleinát Petra Hudcová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra analytické chemie Byla vyvinuta a validována metoda pro stanovení obsahu 2- ethylpyridinu a dimetinden-maleinátu ve Fenistil® gelu za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Vhodných výsledků bylo dosaženo na chromatografické koloně Supelco Discovery® Cyano (100 x 4 mm; 5 μm) s mobilní fází acetonitril:hydrogenfosforečnan amonný 50 mM o pH 5,5 s přídavkem 0,5 ml triethylaminu ve 100 ml pufru (acetonitril:pufr 40:60 v/v) při průtokové rychlosti 0,7 ml/min. K detekci byl použit UV detektor s nastavenou vlnovou délkou 258 nm. Vnitřním standardem byl diltiazem-hydrochlorid. Látky byly eluovány v pořadí 2-ethylpyridin, diltiazem-hydrochlorid, dimetinden-maleinát. Při validaci byly testovány tyto parametry: přesnost, správnost, linearita, robustnost, selektivita, detekční a kvantitativní limit. Byl proveden test vhodnosti chromatografického systému (počet teoretických pater, asymetrie píku, rozlišení píků a opakovatelnost analýzy).
Vývoj HPLC metody stanovení vitamínu D v biologickém materiálu
Vlčková, Alena ; Matysová, Ludmila (oponent) ; Solich, Petr (vedoucí práce)
V diplomové práci byla vyvinuta nová HPLC metoda pro stanovení vitamínů D (vitamín D2, D3) a jeho metabolitů (1,25(OH)2D3, 25(OH)D3) v jednom vzorku s využitím vnitřního standardu. Při navrhovaném stanovení byla použita monolitní kolona Chromolith Performance RP- 18e, 100 x 4,6 mm. Detekce byla prováděna pomocí diode array detektoru při vlnové délce 265 nm pro vitamíny D a jeho metabolity, 295 nm pro vnitřní standard tokol. Jako mobilní fáze byla použita směs methanol : acetonitril : voda v procentuelním zastoupení 12,5 : 85 : 2,5. Průtok mobilní fáze byl 1,5 ml/min a nástřik vzorku na kolonu 20 μl. Celková doba analýzy byla 3,5 minuty včetně ekvilibrace kolony. Metoda byla vypracována a částečně optimalizována se standardy vitamínu D a bude dále validována pro biologický materiál.
Optimalizace HPLC stanovení klotrimazolu
Žáková, Petra ; Matysová, Ludmila (oponent) ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce)
Byla vypracována metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení obsahu účinné látky klotrimazolu a příslušných nečistot (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a imidazolu v přípravku Clotrimazol spray 1 %. Předložená práce byla zaměřena na výběr vhodné chromatografické kolony, složení mobilní fáze, jejího pH a vnitřního standardu pro analýzu léčivého přípravku obsahujícího lokálně užívané antimykotikum klotrimazol. Celkem bylo testováno 7 chromatografických kolon. Testované kolony: Discovery HS F5 (5 μm, 150 x 4,6 mm); Chromolith® Performance, RP-18e (100 x 3 mm); ZIC® HILIC (3,5 μm, 50 x 2,1 mm); XTerra® RP 18 (5 μm, 100 x 3 mm); Discovery RP Amide C 16 (5 μm, 250 x 3 mm); Zorbax Extend-C18 (3,5 μm, 75 x 4,6 mm); Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Jako optimální kolona byla zvolena Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Tato kolona je na bázi oxidu zirkoničitého, který je potažený vrstvou polybutadienu. Oxid zirkoničitý je stabilní v celém rozsahu pH při vysokém tlaku a teplotě až do 200 řC. Byla použita spektrofotometrická detekce při 210 nm. Jako optimální mobilní fáze byla vybrána směs acetonitrilu a vody (pH 9,7) v poměru 50:50. pH vodné fáze bylo upraveno roztokem NH4OH 25 % na hodnotu 9,7. Výsledný roztok byl přefiltrován přes membránový filtr 0,45 mm. Jako optimální množství...
Vývoj a validace metody pro stanovení klotrimazolu v masti pomocí HPLC
Poláčková, Jitka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (oponent) ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat a validovat metodu pro stanovení obsahu klotrimazolu, degradačního produktu (2-chlorofenyl) difenylmethanolu a konzervancií (methylparaben a propylparaben) v přípravku Clotrimazol mast. Mým úkolem bylo vyvinout metodu, za které by došlo k úplnému rozdělení jednotlivých stanovovaných látek ve vzorku v přijatelném čase, najít vnitřní standard, optimalizovat podmínky separace a metodu validovat. Optimální chromatografické podmínky byly nalezeny na koloně Zozbax SB - Phenyl, 3,5 μm, 4,6 x 75 mm při průtoku mobilní fáze 0,5 ml/min a to při vlnové délce 210 nm. Složení mobilní fáze bylo acetonitril - voda (55:45), pH vodné složky upraveno kyselinou fosforečnou 5 % na 3,2. Za vnitřní standard byl zvolen hydrokortizon acetát. Za těchto podmínek byla metoda validována. Sledovali se parametry jako je přesnost, správnost, linearita, selektivita, robustnost, detekční a kvantitativní limit.
Optimalizace a validace HPLC metody pro stanovení triamcinolon-acetonidu v topickém léčivém přípravku
Krivda, Anton ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Nováková, Lucie (oponent)
Autor: Krivda A. Název: Optimalizace a validace HPLC metody pro stanovení triamcinolon-acetonidu v topickém léčivém přípravku Jazyk: Český Klíčová slova: HPLC Triamcinolon-acetonid Triamcinolon Methylparaben Propylparaben Validace Byla vyvinuta a validována nová metoda pro stanovení účinné látky triamcinolon-acetonidu, jeho degradačního produktu triamcinolonu a dvou konzervačních látek přítomných v krému (methylparaben a propylparaben), pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie na reverzní fázi, která užívá estradiol jako vnitřní standard. Separační chromatografický proces byl prováděn na koloně Supelco Discovery HSF5. Mobilní fáze pro separaci všech složek se skládá ze směsi acetonitrilu a vody (45:55 v/v). Čas analýzy byl kratší než 9 minut při průtokové rychlosti 0,6 ml/min a UV detekci při 240 nm. Metoda byla vyvinuta proto, aby mohla být aplikována do rutinních analýz topického farmaceutického produktu Triamcinolon krém 0,1%.
HPLC metoda pro současné stanovení liposolubilních vitaminů A, D, E
Nová, Alena ; Matysová, Ludmila (oponent) ; Solich, Petr (vedoucí práce)
V rigorózní práci byla vyvinuta a částečně zvalidována HPLC metoda pro současné stanovení vitaminu D (vitamin D2, D3) a jeho metabolitu 25(OH)D3, vitaminu A (retinolu) a vitaminu E (_-tokoferolu) s využitím vnitrního standardu tokolu. Pro separaci byly použity dvě sériově zapojené monolitní kolony Chromolith Performance RP-18e, 100 x 4,6 mm a Chromolith Performance RP-18e, 50 x 4,6 mm. Detekce analytů byla prováděna pomocí diode array detektoru při vlnových délkách 264 nm pro vitaminy D2, D3 a metabolit 25(OH)D3, 295 nm pro _-tokoferol a vnitrní standard tokol a 325 nm pro retinol. Mobilní fáze byla tvořena A: methanol/voda/2- propanol v objemovém poměru (75/15/10), průtok 3,0 ml/min v case 0,0-3,0 minuty a mobilní fází B: methanol/voda v objemovém poměru (95/5) s průtokem 3,5 ml/min v čase 3,5-6,5 minuty. Celková doba analýzy byla 6,5 minuty včetně ekvilibrace kolony. Nástřik vzorku na kolonu byl 20 μl. Metoda byla vypracována a zvalidována se standardy vitaminu A, D a E.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.