Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interakce fenylpropionových kyselin s mědí
Zemanová, Kamila ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Kamila Zemanová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce fenylpropionových kyselin s mědí Měď je základní stopový prvek, který je nezbytný pro náš organismus. Má významný vliv na správnou funkci důležitých orgánů a jako prostetická skupina hraje významnou roli při přenosu elektronů u hlavních enzymatických drah. Na druhou stranu, nadbytek či nedostatek mědi v lidském organismu může způsobit řadu onemocnění. Fenylpropionové kyseliny jsou skupina látek, které mohou mít antioxidační, protizánětlivé i protinádorové účinky a podílejí se na vychytávání volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. V této diplomové práci jsem testovala měď-chelatační aktivitu šesti fenylpropionových kyselin při různých pH pomocí spektrofotometrický metod za použití hematoxylinu a disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny jako indikátorů. Nejvyšší chelatační potenciál vykázala 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionová kyselina, avšak pouze při použití hematoxylinu. KLÍČOVÁ SLOVA: Měď, Fenylpropionové kyseliny, Antioxidanty, Chelatační aktivita, Hematoxylin, Bathocuproin
Vývoj metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu v moči pro klinický výzkum
Šestáková, Veronika ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Šestáková Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu v moči pro klinický výzkum Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu, 8-hydroxyguanosinu a kreatininu pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky pro klinický výzkum. Experimenty byly prováděny na přístroji UHPLC Nexera, (Shimadzu, Japonsko) s hmotnostním spektrometrem LCMS-8030 (Shimadzu, Japonsko). Byly testovány 2 stacionární fáze. K separaci byla použita kolona Meteoric core C18 BIO o rozměrech 4,6 × 50 mm (YMC, Německo) s povrchově porézními částicemi o velikosti 2,7 μm opatřena předkolonou KrudKatcher Ultra 0,5 μm in-line filtr (Phenomenex, Německo). Mobilní fáze byla připravena z vody (pH 3 upravené pomocí kyseliny octové) a methanolu (s přídavkem kyseliny mravenčí - 0,2 mM) v poměru 90 : 10. Teplota byla nastavena na 25 řC, průtok na 0,5 ml/min a nástřik zvolen 4 µl. Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda aplikována na biologickou matrici (moč). Vzorky byly upraveny extrakcí na tuhou fázi. Metoda byla validována. Nová metoda bude...
Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení koncentrace omeprazolu v orálních suspenzích
Reiská, Veronika ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Reiská Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení koncentrace omeprazolu v orálních suspenzích Byly nalezeny vhodné podmínky pro stanovení omeprazolu a jeho rozkladného produktu v orálních suspenzích. Analýza byla provedena na koloně Kinetex TM 1,7 µm, C18 100 A, 50 x 2,1 mm, (Phenomenex, USA). Jako mobilní fáze byl použit 0,025 mol/l fosforečnanový pufr a acetonitril v poměru 74:26. Jako vhodné pH vodné fáze byla zvolena hodnota 7,6. Byla využita metoda vnitřního standardu, kterým byl methylparaben. Cílové analyty byly detekovány při vlnové délce 300 nm. Po stanovení optimálních podmínek bylo proměřeno 6 vzorků orálních suspenzí omeprazolu. K rozpouštění vzorků byla využita mobilní fáze. Metoda byla validována. Klíčová slova: omeprazol, UHPLC, orální suspenze
Validace bioanalytických metod - legislativa v rámci EU a USA (rešeršní práce)
Hrochová, Zuzana ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce byla zaměřena na porovnání legislativních požadavků a následně na porovnání konkrétních nároků na validaci bioanalytických metod vyplývajících z požadavku Food and drug administarion (FDA) v USA a European medicines agency (EMA) v Evropské unii. Bylo zjištěno, že obě agentury vycházejí z jiného právního základu. FDA je vlání agenturou, která je součástí federálního systému. Vydává vlastní zákony a jednotlivá nařízení, která mají právní závaznost. Oproti tomu EMA je nevládní agentura a slouží pouze jako poradní orgán Evropské unie. Obě tyto agentury vydaly své návody tzv. guids. FDA vydala Guidance for industry - bioanalytical method validation a EMA vydala Guideline on bioanalytical method validation. Oba návody mají pouze charakter doporučení a nemají právní závaznost. Oba návody obsahují podobné informace. Obě agentury se liší v uspořádání kapitol a důrazu na jednotlivé problémy, ale základní parametry, které diskutují a které mají oba návody společné, jsou selektivita, carry over, LLOQ a nastavení kalibrační křivky, správnost a přesnost metody, stabilita systému a cross validace. Zásadní rozdíly mezi oběma návody nejsou, liší se pouze v kriteriích, které uznávají pro jednotlivé parametry, jediný větší rozdíl panuje ve vymezení pojmu cross validace a v jeho chápaní...
Úprava biologického materiálu před HPLC analýzou - stanovení alfa tokoferolu v erytrocytární membráně
Pospíchalová, Naďa ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
α-Tokoferol je hlavním antioxidantem buněčných membrán savců, jeho účinky však nespočívají pouze v antioxidační aktivitě. Řada studií poukazuje na to, že hladiny α-tokoferolu v membráně erytrocytů vypovídají lépe o jeho saturaci organismu než hladiny plasmatické. Tato diplomová práce se zabývá stanovením α-tokoferolu pomocí HPLC-UV s využitím diferenciální ultracentrifugace a extrakce tuhou fází (SPE) v přípravě vzorku. Vzorky erytrocytů byly ultracentrifugovány (288 000  g, 3 minuty, 4 řC) v přítomnosti butylhydroxytoluenu (BHT), D-mannitolu, HEPES a CaCl2. Poté byl α-tokoferol extrahován z membrán erytrocytů hexanem pomocí extrakce na tuhou fázi za použití kyseliny askorbové a vnitřního standardu tokoferol acetátu. Extrakt, rozpuštěný v methanolu, byl separován na monolitické koloně Chromolith Performance RP-18e (100  4,6 mm) 100% methanolovou mobilní fází. Absorbance byla změřena při 295 nm.
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn.
Optimalizace HPLC metody pro stanovení propranololu v tekutých léčivých přípravcích
Koval, Tomáš ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tomáš Koval Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace HPLC metody pro stanovení propranololu v tekutých léčivých přípravcích. Obsahem diplomové práce je optimalizace a následná validace HPLC metody pro stanovení propranolol-hydrochloridu v tekutých léčivých přípravcích. Léčivé přípravky s obsahem propranolol-hydrochloridu se používají při terapii infantilních hemangiomů jako magistraliter připravený roztok. Při optimalizaci této metody byly zkoušeny dvě stacionární a různé mobilní fáze. Pro vlastní měření byla vybrána kolona Kinetex® C18 (150x4,6 mm, velikost částic 5 μm) a izokratické eluce s mobilní fází fosfátového pufru (c=17,7mM) a acetonitrilu v poměru 30:70, přičemž pH této směsi bylo upraveno na 2,2. Průtok kolonou byl ponechán na hodnotě 1,2 ml/min. Validací bylo dokázáno, že je metoda vhodná a poskytuje přesné a správné výsledky. Klíčová slova: propranolol, HPLC, optimalizace, tekuté léčivé přípravky, benzoan sodný
Stanovení neopterinu v biologickém materiálu - rešeržní práce
Arnoštová, Veronika ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Arnoštová Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení neopterinu v biologickém materiálu - rešeršní práce Hlavní náplní této diplomové práce je vytvoření přehledu současných metod používaných ke stanovení neopterinu v biologickém materiálu. Neopterin je derivát pteridinu, konkrétně patří do skupiny nekonjugovaných pteridinů. Jeho biosyntéza vychází z guanosintrifosfátu a je stimulována působením IF-γ. Neopterin představuje užitečný marker aktivace imunitního systému, je také významným prognostickým ukazatelem např. při maligních onemocněních, u HIV pozitivních pacientů či u pacientů po transplantacích. Zvýšené hladiny neopterinu se vyskytují u řady patologických stavů, jako např. u akutních i chronických virových onemocnění, u nádorových onemocnění, u pacientů s HIV, u pacientů po transplantaci při rejekci, ale i u některých neurologických, kardiovaskulárních a autoimunitních chorob. Podstatnou součástí stanovení neopterinu v biologickém materiálu je úprava vzorku před vlastním stanovením, na kterém velkou měrou závisí samotný výsledek. Proto je tomuto tématu v předkládané práci také věnována pozornost. Hlavními metodami stanovení jsou metody...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.