Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Úprava biologického materiálu před HPLC analýzou - stanovení alfa tokoferolu v erytrocytární membráně
Pospíchalová, Naďa ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
α-Tokoferol je hlavním antioxidantem buněčných membrán savců, jeho účinky však nespočívají pouze v antioxidační aktivitě. Řada studií poukazuje na to, že hladiny α-tokoferolu v membráně erytrocytů vypovídají lépe o jeho saturaci organismu než hladiny plasmatické. Tato diplomová práce se zabývá stanovením α-tokoferolu pomocí HPLC-UV s využitím diferenciální ultracentrifugace a extrakce tuhou fází (SPE) v přípravě vzorku. Vzorky erytrocytů byly ultracentrifugovány (288 000  g, 3 minuty, 4 řC) v přítomnosti butylhydroxytoluenu (BHT), D-mannitolu, HEPES a CaCl2. Poté byl α-tokoferol extrahován z membrán erytrocytů hexanem pomocí extrakce na tuhou fázi za použití kyseliny askorbové a vnitřního standardu tokoferol acetátu. Extrakt, rozpuštěný v methanolu, byl separován na monolitické koloně Chromolith Performance RP-18e (100  4,6 mm) 100% methanolovou mobilní fází. Absorbance byla změřena při 295 nm.
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu
Bobríková, Michaela ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Michaela Bobríková Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Konzultant: Mgr. Barbora Šmídová Název diplomové práce: Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení obsahu antokyanů v kultivarech černého rybízu. V této práci byla vyvinuta HPLC-DAD metoda pro současné stanovení delphinidin-3-glukosidu, delphinidin-3-rutinosidu, cyanidin-3-glukosidu a cyanidin-3-rutinosidu v kultivarech černého rybízu a v rybízových džusech. Analýza probíhala za podmínek gradientové eluce za použití methanolu a 2 % kyseliny mravenčí. Jako stacionární fáze byla použita kolona Supelco Analytical, Ascentis Express C18 2,7 µm, 15 cm x 4,6 mm. Analýza probíhala při teplotě 50řC a průtoku 0,8 ml/min. Pro detekci byla zvolena vlnová délka 520 mn.
Optimalizace HPLC metody pro stanovení propranololu v tekutých léčivých přípravcích
Koval, Tomáš ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tomáš Koval Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Optimalizace HPLC metody pro stanovení propranololu v tekutých léčivých přípravcích. Obsahem diplomové práce je optimalizace a následná validace HPLC metody pro stanovení propranolol-hydrochloridu v tekutých léčivých přípravcích. Léčivé přípravky s obsahem propranolol-hydrochloridu se používají při terapii infantilních hemangiomů jako magistraliter připravený roztok. Při optimalizaci této metody byly zkoušeny dvě stacionární a různé mobilní fáze. Pro vlastní měření byla vybrána kolona Kinetex® C18 (150x4,6 mm, velikost částic 5 μm) a izokratické eluce s mobilní fází fosfátového pufru (c=17,7mM) a acetonitrilu v poměru 30:70, přičemž pH této směsi bylo upraveno na 2,2. Průtok kolonou byl ponechán na hodnotě 1,2 ml/min. Validací bylo dokázáno, že je metoda vhodná a poskytuje přesné a správné výsledky. Klíčová slova: propranolol, HPLC, optimalizace, tekuté léčivé přípravky, benzoan sodný
Stanovení neopterinu v biologickém materiálu - rešeržní práce
Arnoštová, Veronika ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Arnoštová Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení neopterinu v biologickém materiálu - rešeršní práce Hlavní náplní této diplomové práce je vytvoření přehledu současných metod používaných ke stanovení neopterinu v biologickém materiálu. Neopterin je derivát pteridinu, konkrétně patří do skupiny nekonjugovaných pteridinů. Jeho biosyntéza vychází z guanosintrifosfátu a je stimulována působením IF-γ. Neopterin představuje užitečný marker aktivace imunitního systému, je také významným prognostickým ukazatelem např. při maligních onemocněních, u HIV pozitivních pacientů či u pacientů po transplantacích. Zvýšené hladiny neopterinu se vyskytují u řady patologických stavů, jako např. u akutních i chronických virových onemocnění, u nádorových onemocnění, u pacientů s HIV, u pacientů po transplantaci při rejekci, ale i u některých neurologických, kardiovaskulárních a autoimunitních chorob. Podstatnou součástí stanovení neopterinu v biologickém materiálu je úprava vzorku před vlastním stanovením, na kterém velkou měrou závisí samotný výsledek. Proto je tomuto tématu v předkládané práci také věnována pozornost. Hlavními metodami stanovení jsou metody...
Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu B1 v klinickém výzkumu
Chadtová, Anežka ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Anežka Chadtová Školitel: RNDr. Lenka Kujovská Krčmová Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vitaminu B1 v klinickém výzkumu Předkládaná diplomová práce popisuje vývoj a částečnou validaci nové HPLC metody pro stanovení vitaminu B1 (thiamin hydrochloridu) a jeho fosforylovaných derivátů (thiamin monofosfátu, thiamin pyrofosfátu). Tato metoda je založena na využití kapalinové chromatografie s nepřímou fluorescenční detekcí. Separace bylo dosaženo využitím moderní monolitní stacionární fáze druhé generace Chromolith® High Resolution RP-18e 100 x 4,6 mm (Merck, Německo) v kombinaci s gradientovou elucí mobilní fáze, kterou tvoří směs 95% fosfátového pufru 10 mmol/l o pH 6,5 a 5% acetonitrilu (ACN), průtoková rychlost mobilní fáze byla 2,5 ml/min, od 2,1. min 4 ml/min. Pro fluorescenční detekci thiamin hydrochloridu (TH), thiamin monofosfátu (TMP) a thiamin pyrofosfátu (TPP, thiamin difosfátu) byla nutná jejich chemická oxidace hexakynoželezitanem draselným na thiochrom a jeho adekvátní estery, které mají fotoluminiscenční aktivitu. Chromatografická metoda byla částečně validována, byl stanoven faktor symetrie, účinnost kolony, rozlišení chromatografických píků, limit detekce a...
Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC
Kydlíčková, Jitka ; Chocholoušová Havlíková, Lucie (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Analytické chemie Kandidát: Jitka Kydlíčková Školitel: PharmDr. Lucie Chocholoušová Havlíková, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných antikokcidik v kuřecím mase metodami QuEChERS a HPLC Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj metody pro stanovení 5 vybraných antikokcidik - flubendazolu, robenidinu, diclazurilu, toltrazurilu a lasalocidu A v kuřecím mase modifikovanou metodou QuEChERS ve spojení s HPLC a UV detekcí. Tato práce se zabývá optimalizací chromatografických podmínek - výběrem vhodné stacionární a mobilní fáze a vhodné vlnové délky k UV detekci, dále optimalizací přípravy vzorku pomocí modifikované metody QuEChERS. Zároveň byla na konci práce metoda částečně validována - byla zhodnocena opakovatelnost analýzy, přesnost, správnost, linearita a další parametry. Pro separaci byla vybrána kolona Ascentis Express Phenyl Hexyl (4,6 x 100 mm, 2,7 µm), a jako mobilní fáze byla po sérii experimentů zvolena 0,1% kyselina mravenčí o pH 4 (pH upraveno triethylaminem) s acetonitrilem v poměru 50:50 (v/v). Nakonec byl proveden test vhodnosti chromatografického systému (SST), zahrnující následující parametry: opakovatelnost analýzy (RSD u opakovatelnosti retenčních časů < 1%, u opakovatelnosti pro plochy píků byla RSD...
Interakce fenylpropionových kyselin se železem
Mísař, Jakub ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Mgr. Jakub Mísař Konzultant: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název rigorózní práce: Interakce fenylpropionových kyselin se železem Železo patří do skupiny důležitých prvků v lidském organismu, zejména pak díky schopnosti přijímat nebo odevzdávat elektrony (přeměna mezi železitými a železnatými ionty). Tento prvek je nezbytnou součástí organismu. Za jistých okolností však může i škodit (na příklad účast na Fentonově reakci). Fenolové kyseliny jsou strukturně velmi jednoduché molekuly, které jsou součástí běžné stravy nebo vznikají v průběhu trávení. V této in vitro studii jsme testovali interakce (chelataci a redukci) mezi fenylpropionovými kyselinami a ionty železa. Celkově bylo měřeno sedm fenylpropionových kyselin při různých pH prostředích. Pro měření jsme využili spektrofotometrickou metodu, založenou na indikátoru ferrozinu. Mezi testovanými sloučeninami se stupeň chelatace a redukce iontů železa lišil. Vyšší schopnost chelatace iontů železa dosahovaly všechny sloučeniny s dihydroxylovým uspořádáním a kyselina 3-(4-hydroxyfenyl)propionová. Největší redukční aktivitu vůči železitým iontům dosáhla kyselina 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionová s katecholovou skupinou. Chelatace nebo redukce...
Vývoj HPLC metody pro stanovení amilorid-hydrochloridu v léčivém přípravku
Sohrová, Barbora ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Barbora Sohrová Konzultant: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení amilorid-hydrochloridu v léčivém přípravku Obsahem diplomové práce je vývoj metody pro HPLC stanovení amilorid- hydrochloridu v léčivém přípravku. Léčivý přípravek obsahující amilorid-hydrochlorid se používá při terapii cystické fibrózy jako magistraliter připravený roztok pro inhalaci. Při vývoji byly vyzkoušeny různé stacionární a mobilní fáze a pro vlastní měření byla vybrána kolona HS F5 (150x2,1 mm, 3 µm) a jako mobilní fáze směs acetonitrilu a kyseliny fosforečné 0,085%, které bylo pH upraveno triethylaminem na hodnotu 3,0, v poměru 75:25. Roztok standardů obsahoval amilorid-hydrochlorid, Nečistotu A jako rozkladný produkt a vnitřní standard butylparaben. Vyvinutá metoda byla kompletně validována. Z validace metody bylo zjištěno, že vyvinutá metoda je pro analýzu uvedeného přípravku vhodná a poskytuje přesné a správné výsledky. Jedním ze zjištění validace byla skutečnost, že léčivý přípravek obsahující amilorid-hydrochlorid není dostatečně stabilní. Proto je nutná vždy příprava těsně před použitím.
Vývoj a validace metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích
Břežná, Tereza ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Tereza Břežná Školitel: PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích Tato diplomová práce byla zaměřena na vývoj a validaci metody pro stanovení furosemidu a jeho rozkladného produktu v léčivých přípravcích. Při vývoji se vyházelo z HPLC metody, která jako mobilní fázi používá směs 0,1 % kyseliny mravenčí a methanolu v poměru 30:70. Vývoj metody spočíval hlavně v optimalizaci složení mobilní fáze a teplotních podmínek analýzy. V konečné verzi byla použita HPLC metoda s UV-VIS detekcí při 270 nm. Analýza probíhala při laboratorní teplotě za využití izokratická eluce a kolony C18 15 x 4,6 mm s velikostí částic 5 μm. Jako mobilní fáze byla zvolena směs kyseliny mravenčí o pH 5,75 a acetonitrilu v poměru 65:35 a průtoku 1,5 ml/min. Validace prokázala, že metoda poskytuje přesné a správné výsledky a je vhodná pro stanovení furosemidu v uvedených roztocích léčivých přípravků.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.