Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 81 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interakce fenylpropionových kyselin s mědí
Zemanová, Kamila ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Kamila Zemanová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce fenylpropionových kyselin s mědí Měď je základní stopový prvek, který je nezbytný pro náš organismus. Má významný vliv na správnou funkci důležitých orgánů a jako prostetická skupina hraje významnou roli při přenosu elektronů u hlavních enzymatických drah. Na druhou stranu, nadbytek či nedostatek mědi v lidském organismu může způsobit řadu onemocnění. Fenylpropionové kyseliny jsou skupina látek, které mohou mít antioxidační, protizánětlivé i protinádorové účinky a podílejí se na vychytávání volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. V této diplomové práci jsem testovala měď-chelatační aktivitu šesti fenylpropionových kyselin při různých pH pomocí spektrofotometrický metod za použití hematoxylinu a disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny jako indikátorů. Nejvyšší chelatační potenciál vykázala 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionová kyselina, avšak pouze při použití hematoxylinu. KLÍČOVÁ SLOVA: Měď, Fenylpropionové kyseliny, Antioxidanty, Chelatační aktivita, Hematoxylin, Bathocuproin
Stanovení nelegálních látek v kosmetice pomocí moderních chromatograsfických metod
Novotná, Aneta ; Khalikova, Maria (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta Katedra analytické chemie Kandidát: Aneta Novotná Školitel: Dr. Maria Albertovna Khalikova, Ph.D. Konzultant: doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení nelegálních látek v kosmetice pomocí moderních chromatografických metod Tato diplomová práce se zabývá vývojem ultra - rychlé kapalinové chromatografické metody, která bude separovat konzervační látky používané v kosmetice (parabeny). Vývoj metody zahrnuje výběr optimální stacionární fáze a mobilní fáze. V další fázi výběr vhodné teploty, gradientu, a rychlosti průtoku. Před aplikací reálných vzorků kosmetiky, bylo nutné provést validaci, která ukázala, že metoda je dostatečně přesná, opakovatelná a vhodná pro toto stanovení. Vývoj metody probíhal na přístroji UltiMate™ 3000 HPLC and UHPLC Systém, bylo posuzováno 9 stacionárních fází od 4 výrobců (Fortis, Ascentis, Kinetex, Onyx). Nejvhodnější stacionární fázi, která separovala všech 9 látek, se stala Kinetex Biphenyl 100A, 2.6 µm 150 x 4.6 mm. Vzhledem k rozpustnosti a vlastnostem parabenů se zkoušely dvě mobilní fáze a jedna jejich kombinace (ACN, MEOH). Mobilní fáze s obsahem acetonitrilu lépe separovala testované parabeny, doba separace byla také kratší. Teplota byla zvolena 40 řC, rychlost průtoku mobilní fáze 2 ml/min a...
Interakce fenylpropionových kyselin s mědí
Zemanová, Kamila ; Karlíčková, Jana (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Kamila Zemanová Školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce fenylpropionových kyselin s mědí Měď je základní stopový prvek, který je nezbytný pro náš organismus. Má významný vliv na správnou funkci důležitých orgánů a jako prostetická skupina hraje významnou roli při přenosu elektronů u hlavních enzymatických drah. Na druhou stranu, nadbytek či nedostatek mědi v lidském organismu může způsobit řadu onemocnění. Fenylpropionové kyseliny jsou skupina látek, které mohou mít antioxidační, protizánětlivé i protinádorové účinky a podílejí se na vychytávání volných radikálů a reaktivních forem kyslíku. V této diplomové práci jsem testovala měď-chelatační aktivitu šesti fenylpropionových kyselin při různých pH pomocí spektrofotometrický metod za použití hematoxylinu a disodné soli bathocuproindisulfonové kyseliny jako indikátorů. Nejvyšší chelatační potenciál vykázala 3-(3,4-dihydroxyfenyl)propionová kyselina, avšak pouze při použití hematoxylinu. KLÍČOVÁ SLOVA: Měď, Fenylpropionové kyseliny, Antioxidanty, Chelatační aktivita, Hematoxylin, Bathocuproin
Vývoj metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu v moči pro klinický výzkum
Šestáková, Veronika ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Šestáková Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu v moči pro klinický výzkum Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení 8-hydroxy-2-deoxy guanosinu, 8-hydroxyguanosinu a kreatininu pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky pro klinický výzkum. Experimenty byly prováděny na přístroji UHPLC Nexera, (Shimadzu, Japonsko) s hmotnostním spektrometrem LCMS-8030 (Shimadzu, Japonsko). Byly testovány 2 stacionární fáze. K separaci byla použita kolona Meteoric core C18 BIO o rozměrech 4,6 × 50 mm (YMC, Německo) s povrchově porézními částicemi o velikosti 2,7 μm opatřena předkolonou KrudKatcher Ultra 0,5 μm in-line filtr (Phenomenex, Německo). Mobilní fáze byla připravena z vody (pH 3 upravené pomocí kyseliny octové) a methanolu (s přídavkem kyseliny mravenčí - 0,2 mM) v poměru 90 : 10. Teplota byla nastavena na 25 řC, průtok na 0,5 ml/min a nástřik zvolen 4 µl. Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda aplikována na biologickou matrici (moč). Vzorky byly upraveny extrakcí na tuhou fázi. Metoda byla validována. Nová metoda bude...
Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení koncentrace omeprazolu v orálních suspenzích
Reiská, Veronika ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Veronika Reiská Školitel: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a validace UHPLC metody pro stanovení koncentrace omeprazolu v orálních suspenzích Byly nalezeny vhodné podmínky pro stanovení omeprazolu a jeho rozkladného produktu v orálních suspenzích. Analýza byla provedena na koloně Kinetex TM 1,7 µm, C18 100 A, 50 x 2,1 mm, (Phenomenex, USA). Jako mobilní fáze byl použit 0,025 mol/l fosforečnanový pufr a acetonitril v poměru 74:26. Jako vhodné pH vodné fáze byla zvolena hodnota 7,6. Byla využita metoda vnitřního standardu, kterým byl methylparaben. Cílové analyty byly detekovány při vlnové délce 300 nm. Po stanovení optimálních podmínek bylo proměřeno 6 vzorků orálních suspenzí omeprazolu. K rozpouštění vzorků byla využita mobilní fáze. Metoda byla validována. Klíčová slova: omeprazol, UHPLC, orální suspenze
Validace bioanalytických metod - legislativa v rámci EU a USA (rešeršní práce)
Hrochová, Zuzana ; Matysová, Ludmila (vedoucí práce) ; Kujovská Krčmová, Lenka (oponent)
Tato bakalářská práce byla zaměřena na porovnání legislativních požadavků a následně na porovnání konkrétních nároků na validaci bioanalytických metod vyplývajících z požadavku Food and drug administarion (FDA) v USA a European medicines agency (EMA) v Evropské unii. Bylo zjištěno, že obě agentury vycházejí z jiného právního základu. FDA je vlání agenturou, která je součástí federálního systému. Vydává vlastní zákony a jednotlivá nařízení, která mají právní závaznost. Oproti tomu EMA je nevládní agentura a slouží pouze jako poradní orgán Evropské unie. Obě tyto agentury vydaly své návody tzv. guids. FDA vydala Guidance for industry - bioanalytical method validation a EMA vydala Guideline on bioanalytical method validation. Oba návody mají pouze charakter doporučení a nemají právní závaznost. Oba návody obsahují podobné informace. Obě agentury se liší v uspořádání kapitol a důrazu na jednotlivé problémy, ale základní parametry, které diskutují a které mají oba návody společné, jsou selektivita, carry over, LLOQ a nastavení kalibrační křivky, správnost a přesnost metody, stabilita systému a cross validace. Zásadní rozdíly mezi oběma návody nejsou, liší se pouze v kriteriích, které uznávají pro jednotlivé parametry, jediný větší rozdíl panuje ve vymezení pojmu cross validace a v jeho chápaní...
Úprava biologického materiálu před HPLC analýzou - stanovení alfa tokoferolu v erytrocytární membráně
Pospíchalová, Naďa ; Solich, Petr (vedoucí práce) ; Matysová, Ludmila (oponent)
α-Tokoferol je hlavním antioxidantem buněčných membrán savců, jeho účinky však nespočívají pouze v antioxidační aktivitě. Řada studií poukazuje na to, že hladiny α-tokoferolu v membráně erytrocytů vypovídají lépe o jeho saturaci organismu než hladiny plasmatické. Tato diplomová práce se zabývá stanovením α-tokoferolu pomocí HPLC-UV s využitím diferenciální ultracentrifugace a extrakce tuhou fází (SPE) v přípravě vzorku. Vzorky erytrocytů byly ultracentrifugovány (288 000  g, 3 minuty, 4 řC) v přítomnosti butylhydroxytoluenu (BHT), D-mannitolu, HEPES a CaCl2. Poté byl α-tokoferol extrahován z membrán erytrocytů hexanem pomocí extrakce na tuhou fázi za použití kyseliny askorbové a vnitřního standardu tokoferol acetátu. Extrakt, rozpuštěný v methanolu, byl separován na monolitické koloně Chromolith Performance RP-18e (100  4,6 mm) 100% methanolovou mobilní fází. Absorbance byla změřena při 295 nm.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 81 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.