Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Aschenauer, Elke-Caroline (oponent) ; Závada, Petr (oponent)
Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových dis- tribučních funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF), které zobecňují ko- lineární PDF a zohledňují spin a příčnou hybnost partonů. Nedávná měření pro- dukce hadronů v hluboce nepružném rozptylu (SIDIS) leptonů na příčně polarizo- vaných protonech, provedená na experimentech HERMES a COMPASS, přinesla důkazy platnosti tohoto modelu. Nicméně, je důležité studovat také další reakce, jako jsou tvrdé srážky protonů a proces Drell-Yan. Například, Siversova TMD PDF, která popisuje korelaci spinu nukleonu a příčné hybnosti kvarku a projevuje se jako Siversova asymetrie, by měla mít opačné zmanénko v procesech Drell-Yan a SIDIS. V roce 2015 COMPASS naměřil Drell- Yan proces s příčně polarizovaným terčem π− p↑ → µ− µ+ X, aby tuto předpověd' jako první ověřil. Výsledky byly nedávno publikovány. Hlavním tématem mojí práce je první měření spinových asymetrií vážených příčnou hybností mionového páru ze stejných dat. Vážené asymetrie doplňují ty klasické, jejich výhoda...
Dopady ekonomických reforem na soudobý čínský venkov
Matoušek, Jan ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl představit situaci na čínském venkově a změny, ke kterým došlo po roce 1978 v souvislosti se zaváděnými ekonomickými reformami. Hlavní část práce se věnuje daňové problematice na nejnižší administrativní úrovni a daňovému zatížení rolníků v 90. letech. Práce tak činí především na základě poznatků z pramene s názvem Průzkum situace čínských rolníků Zhongguo nongmin diaocha 中国农民调查 od autorů Chen Guidi 陈 棣 a Wu Chuntao 吴春 a další relevantní sekundární literatury. Závěrečná kapitola informuje o reformách uváděných v prvním desetiletí 21. století, které měly zlepšit situaci na venkově.
Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Struktura hadronu zatím není plně objasněna. Zatímco nepolarizované partonové distribuční funkce (PDFs) a PDFs závislé na helicitě jsou známy, o transverzitě, a některých dalších PDFs souvisejících s příčným momentem hybnosti partonů (TMDs) informace chybějí. Experiment COMPASS v CERN se v současnonsti připravuje na studium TMDs pomocí Drellova-Yanova (DY) procesu na příčně polarizovaném terči a pionovém svazku v letech 2014-2015. Práce obsahuje úvod do problematiky partonového modelu hadronů a významu TMDs. Popisuje spek- trometr COMPASS, zejména modifikace nutné pro DY program, a stručně zhod- nocuje jeho možnosti v měření TMDs. Zvláštní pozornost je věnována polarizo- vanému terči. Práce popisuje rozpouštěcí refrigerátor, zařízení pro dynamickou polarizaci jader (DNP) a NMR systém pro měření polarizace. Také se věnuje novému software pro monitoring refrigerátoru, na němž se podílí i autor práce. Na závěr je rozebrána problematika návrhu nových NMR cívek. 1
Spin-mřížková a spin-spinová relaxace NMR jader 1H v deuterovaném etanolu a butanolu dotovaném TEMPO radikálem
Matoušek, Jan ; Englich, Jiří (vedoucí práce) ; Štěpánková, Helena (oponent)
Práce se zabývá studiem deuterovaného etanolu a butanolu (ethyl-D5 alkohol a butyl-D9 alkohol) s malým množstvím (0 až 1,5% hmotnosti) rozpuštěného stabilního volného radikálu TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl) metodami NMR. Tento systém má využití v polarizovaných terčích pro vysokoenergetické experimenty. Byla naměřena lineární závislost spin- mřížkové a spin-spinové relaxační rychlosti vodíkového jádra z OH skupiny alkoholu na koncentraci radikálu a klesající závislost relaxačních rychlostí na teplotě (v rozsahu 250-298K). Byl zjištěn poměr T1/T2 přibližně od 1,3 do 2, což je interpretováno jako vliv kontaktní interakce prostřednictvím vodíkové vazby alkoholu a radikálu. Byla zjištěna lineární závislost rezonanční frekvence vodíkového jádra z OH skupiny na koncentraci radikálu, přičemž sklon přímky nezávisel na teplotě. Na základě této závislosti byla odhadnuta konstanta hyperjemné interakce mezi vodíkovým jádrem a volným elektronem radikálu kolem 8·10-28 J. Bylo zjištěno, že doba života vodíkových vazeb mezi alkoholem a radikálem je v řádu 10-11 s, nebo delší.
Klíčování nákladů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
Matoušek, Jan ; Kršňáková, Iva (oponent) ; Jakubcová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vymezení problematiky klíčování nákladů příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. První část je věnována charakteristice příspěvkových organizací, jejich zařazení do národního hospodářství a charakteristice nákladů. Druhá část se zabývá klíčováním nákladů vybrané příspěvkové organizace mezi hlavní a doplňkovou činnost. Práce obsahuje návrhy, kterými lze stabilizovat řízení v oblasti klíčování nákladů.
Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování
Matoušek, Jan ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu geometrie řezného nástroje s nenulovým úhlem r a řezných podmínek na změnu celkové deformace řezného nástroje při procesu upichování a zapichování. Při experimentech bylo měřeno silové zatížení řezného nástroje, na základě naměřených dat byl vytvořen jednoduchý 3D model řezného nástroje, byla provedena deformační analýza řezného nástroje pomoci simulačního programu ANSYS a na základě zjištěných skutečností byl vyvozen závěr o chování řezného nástroje během procesu upichování a zapichování.
Klec výtahu
Matoušek, Jan ; Jedelský, Petr (oponent) ; Pokorný, Přemysl (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá pevnostním výpočtem rámu klece výtahu o nosnosti 400 kg (5 osob) a výpočtem maximální vzdálenosti mezi kotvami vodítek. Jmenovitá rychlost výtahu je 1 m.s -1. Součástí je analýza rámu pomocí metody konečných prvků. K této analýze byl použit program I – DEAS.
Návrh soustružnického nože s vnitřním chlazením
Matoušek, Jan ; Maixner, Vladimír (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce zaměřena na všeobecný přehled soustružení, dále na řezné nástroje s vnitřním chlazením. Popisuje výhody a nejnovější poznatky v oblasti řezných nástrojů s vnitřním chlazením u světových výrobců. V druhé části závěrečné práce je řešen návrh soustružnického nástroje s vnitřním chlazením a uvedeno jeho technologické a ekonomické zhodnocení.
Podnikatelský plán – YuLoong Dumplings
Adámek, Tomáš ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Matoušek, Jan (oponent)
Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu pro řetězec rychlého občerstvení. S tím, že základní myšlenkou podnikatelského plánu je přivedení zaběhlého Taiwanského fastfoodu formou franchisových poboček do Evropy. Teoretická část práce se věnuje samotnému rozboru jednotlivých části podnikatelského plánu, druhům právních forem podnikání a problematice franchisingu. Praktická část se již zaměřuje na konkrétní postup prvních kroků založení a provozování franchisy s rychlým občerstvením v České Republice. V této části je představena společnost YuLoong Dumplings, komplexní analýza trhu s rychlým občerstvením v ČR, marketingová a provozní činnost nově vzniklé společnosti a finanční plán. Výsledkem práce je zhodnocení konkurenceschopnosti projektu a rozpracování strategie společnosti, které by mělo být použito i jako reálný projekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MATOUŠEK, Jakub
17 MATOUŠEK, Jan
10 MATOUŠEK, Jaroslav
10 MATOUŠEK, Jiří
1 Matousek, Jenny Edith
3 Matoušek, Jakub
10 Matoušek, Jaroslav
3 Matoušek, Jindřich
10 Matoušek, Jiří
3 Matoušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.