Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Novostavba rodinného domu se zubními ordinacemi v Brně-Žebětíně
Matoušek, Jan ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Kalousek, Lubor (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu se zubními ordinacemi v Brně – Žebětíně a dále také zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je navržen pro účely smíšeného provozu - v 1NP se nachází stomatologické zařízení dostupné veřejnosti, ve 2NP byt majitele s rodinou. Obě části jsou od sebe provozně a stavebně odděleny, včetně samostatných vstupů do objektu. Objekt bude umístěn na okraji severní části obce Brno - Žebětín. Lokalita je mírně zastavěna rodinnými domy. Architektonické řešení je navrženo s ohledem na umístění stavby a charakter okolní zástavby. Část pro bydlení v rodinném domě je navržena pro tří až čtyřčlennou rodinu. Dům je samostatně stojící, je umístěný v rovinatém terénu a je navržen jako částečně podsklepený. Navrhovaný objekt má dvě nadzemní podlaží a suterén, ve kterém se nachází garáž pro odstavení dvou osobních automobilů a technické zázemí objektu. Vjezd do garáže je z boční strany objektu. Hlavní vstupy do objektu jsou přístupné z přilehlého vnějšího zakřiveného schodiště, kopírující obloukovitý tvar fasády 1NP. Provozní část se zubními ordinacemi v 1NP je navržena jako bezbariérová - pro handicapované pacienty s omezenou schopností pohybu. Bílé řešení fasády domu se střídá s použitím šedého kamenného obkladu. Zastřešení rodinného domu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
Pokročilý FTP server
Matoušek, Jan ; Urban, František (oponent) ; Horváth, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá protokolem FTP a jeho možnostmi ověřování kontrolních CRC součtů, třídění multimediálních dat podle autorů, žánrů, roků a tvorbě statistik přenosu. Tyto možnosti byly ukázány na FTP serveru GlFTPd. Do GlFTPd byl nainstalován plugin PZS-NG umožňující další nastavení. Byl také nainstalován IRC robot Eggdrop, který při použití skriptu ngBot z PZS-NG umožní vypsat informace o nahrávaných souborech a serveru na IRC kanál. GlFTPd byl nainstalován na fyzický stroj s linuxovou distribuci Debian.
Hodnocení výkonnosti podniku s využitím EFQM Excelence Model
Matoušek, Jan ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. Hodnocení je prováděno prostřednictvím Modelu START, vycházejícího z EFQM Modelu Excelence. Teoretická část práce je zaměřena na popis vybraných metod hodnocení výkonnosti podniku s důrazem na EFQM Model Excelence. V praktické části práce je představena obchodní korporace PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., a její ekonomická činnost a prostřednictvím Modelu START je provedeno hodnocení podniku. Závěrem práce jsou doporučena opatření, díky kterým by bylo možné zvýšit výkonnost hodnocené obchodní korporace.
Nucleon spin structure studies in Drell-Yan process at Compass
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Aschenauer, Elke-Caroline (oponent) ; Závada, Petr (oponent)
Doktorská práce pod dvojím vedením Název: Studium spinové struktury nukleonu s pomocí procesu Drell-Yan v ex- perimentu COMPASS Autor: Jan Matoušek Abstrakt: Struktura nukleonů je v současné době popisována pomocí partonových dis- tribučních funkcí závislých na příčné hybnosti (TMD PDF), které zobecňují ko- lineární PDF a zohledňují spin a příčnou hybnost partonů. Nedávná měření pro- dukce hadronů v hluboce nepružném rozptylu (SIDIS) leptonů na příčně polarizo- vaných protonech, provedená na experimentech HERMES a COMPASS, přinesla důkazy platnosti tohoto modelu. Nicméně, je důležité studovat také další reakce, jako jsou tvrdé srážky protonů a proces Drell-Yan. Například, Siversova TMD PDF, která popisuje korelaci spinu nukleonu a příčné hybnosti kvarku a projevuje se jako Siversova asymetrie, by měla mít opačné zmanénko v procesech Drell-Yan a SIDIS. V roce 2015 COMPASS naměřil Drell- Yan proces s příčně polarizovaným terčem π− p↑ → µ− µ+ X, aby tuto předpověd' jako první ověřil. Výsledky byly nedávno publikovány. Hlavním tématem mojí práce je první měření spinových asymetrií vážených příčnou hybností mionového páru ze stejných dat. Vážené asymetrie doplňují ty klasické, jejich výhoda...
Dopady ekonomických reforem na soudobý čínský venkov
Matoušek, Jan ; Klimeš, Ondřej (vedoucí práce) ; Hudeček, Jiří (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl představit situaci na čínském venkově a změny, ke kterým došlo po roce 1978 v souvislosti se zaváděnými ekonomickými reformami. Hlavní část práce se věnuje daňové problematice na nejnižší administrativní úrovni a daňovému zatížení rolníků v 90. letech. Práce tak činí především na základě poznatků z pramene s názvem Průzkum situace čínských rolníků Zhongguo nongmin diaocha 中国农民调查 od autorů Chen Guidi 陈 棣 a Wu Chuntao 吴春 a další relevantní sekundární literatury. Závěrečná kapitola informuje o reformách uváděných v prvním desetiletí 21. století, které měly zlepšit situaci na venkově.
Studies of Drell-Yan process at Compass experiment
Matoušek, Jan ; Finger, Miroslav (vedoucí práce) ; Procházka, Ivan (oponent)
Struktura hadronu zatím není plně objasněna. Zatímco nepolarizované partonové distribuční funkce (PDFs) a PDFs závislé na helicitě jsou známy, o transverzitě, a některých dalších PDFs souvisejících s příčným momentem hybnosti partonů (TMDs) informace chybějí. Experiment COMPASS v CERN se v současnonsti připravuje na studium TMDs pomocí Drellova-Yanova (DY) procesu na příčně polarizovaném terči a pionovém svazku v letech 2014-2015. Práce obsahuje úvod do problematiky partonového modelu hadronů a významu TMDs. Popisuje spek- trometr COMPASS, zejména modifikace nutné pro DY program, a stručně zhod- nocuje jeho možnosti v měření TMDs. Zvláštní pozornost je věnována polarizo- vanému terči. Práce popisuje rozpouštěcí refrigerátor, zařízení pro dynamickou polarizaci jader (DNP) a NMR systém pro měření polarizace. Také se věnuje novému software pro monitoring refrigerátoru, na němž se podílí i autor práce. Na závěr je rozebrána problematika návrhu nových NMR cívek. 1
Spin-mřížková a spin-spinová relaxace NMR jader 1H v deuterovaném etanolu a butanolu dotovaném TEMPO radikálem
Matoušek, Jan ; Englich, Jiří (vedoucí práce) ; Štěpánková, Helena (oponent)
Práce se zabývá studiem deuterovaného etanolu a butanolu (ethyl-D5 alkohol a butyl-D9 alkohol) s malým množstvím (0 až 1,5% hmotnosti) rozpuštěného stabilního volného radikálu TEMPO (2,2,6,6-tetramethylpiperidinoxyl) metodami NMR. Tento systém má využití v polarizovaných terčích pro vysokoenergetické experimenty. Byla naměřena lineární závislost spin- mřížkové a spin-spinové relaxační rychlosti vodíkového jádra z OH skupiny alkoholu na koncentraci radikálu a klesající závislost relaxačních rychlostí na teplotě (v rozsahu 250-298K). Byl zjištěn poměr T1/T2 přibližně od 1,3 do 2, což je interpretováno jako vliv kontaktní interakce prostřednictvím vodíkové vazby alkoholu a radikálu. Byla zjištěna lineární závislost rezonanční frekvence vodíkového jádra z OH skupiny na koncentraci radikálu, přičemž sklon přímky nezávisel na teplotě. Na základě této závislosti byla odhadnuta konstanta hyperjemné interakce mezi vodíkovým jádrem a volným elektronem radikálu kolem 8·10-28 J. Bylo zjištěno, že doba života vodíkových vazeb mezi alkoholem a radikálem je v řádu 10-11 s, nebo delší.
Klíčování nákladů Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
Matoušek, Jan ; Kršňáková, Iva (oponent) ; Jakubcová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vymezení problematiky klíčování nákladů příspěvkové organizace Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč. První část je věnována charakteristice příspěvkových organizací, jejich zařazení do národního hospodářství a charakteristice nákladů. Druhá část se zabývá klíčováním nákladů vybrané příspěvkové organizace mezi hlavní a doplňkovou činnost. Práce obsahuje návrhy, kterými lze stabilizovat řízení v oblasti klíčování nákladů.
Moderní řezné nástroje pro zapichování a upichování
Matoušek, Jan ; Fiala, Zdeněk (oponent) ; Píška, Miroslav (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce pojednává o vlivu geometrie řezného nástroje s nenulovým úhlem r a řezných podmínek na změnu celkové deformace řezného nástroje při procesu upichování a zapichování. Při experimentech bylo měřeno silové zatížení řezného nástroje, na základě naměřených dat byl vytvořen jednoduchý 3D model řezného nástroje, byla provedena deformační analýza řezného nástroje pomoci simulačního programu ANSYS a na základě zjištěných skutečností byl vyvozen závěr o chování řezného nástroje během procesu upichování a zapichování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 MATOUŠEK, Jakub
20 MATOUŠEK, Jan
10 MATOUŠEK, Jaroslav
10 MATOUŠEK, Jiří
1 Matousek, Jenny Edith
3 Matoušek, Jakub
10 Matoušek, Jaroslav
3 Matoušek, Jindřich
10 Matoušek, Jiří
4 Matoušek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.