Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Práce s filmovým materiálem ve výuce češtiny jako cizího jazyka za účelem prezentace českých reálií
Kolářová, Kristýna ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Práce s filmovým materiálem ve výuce češtiny jako cizího jazyka za účelem prezentace českých reálií Abstrakt Cílem této práce je poskytnout učitelům češtiny jako cizího jazyka informace o tom, jakým způsobem je možné pro jazykovou úroveň B2 prezentovat české reálie za použití filmu. V teoretické části je vysvětlena problematika reálií, definován termín sociokulturní a interkulturní kompetence a představen rozsah toho, co vše v sobě sociokulturní kompetence v popisu úrovně B2 zahrnuje. Dále je vysvětlen didaktický přístup k reáliím Weimanna a Hosche, a uvedeny hlavní prvky komunikačního přístupu. Závěr teoretické části je věnován využití filmu ve výuce, jsou uvedeny důvody, proč film do výuky zahrnout, i pozitiva a negativa, která jsou s tím spojena, a představeny metody, jak s filmem ve výuce pracovat. V praktické části jsou analyzovány dostupné materiály, které se věnují práci s filmem ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Především však tato část obsahuje návrh práce s filmem ve výuce vytvořeným na základě poznatků z teoretické části.
Jazykové klišé v současném televizním zpravodajství
Jeřichová, Tereza ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na jazykové klišé v současném televizním zpravodajství. Cílem její teoretické části je definovat pojem klišé, vymezit jeho klíčové rysy a popsat jazykový charakter televizního zpravodajství. Analytická část se věnuje vyhledání a popisu klišé na materiálu televizního zpravodajství ze tří českých televizních stanic v předem vymezeném období. Tento materiál je čerpán z archivu Newton Media a popis jednotlivých případů klišé je doplněn o data z jazykového korpusu SYN2015. Cílem práce je systematicky definovat klišé a poskytnout jazykovědný rozbor konkrétních klišé ze současného televizního zpravodajství.
Dynamika jazykových prostředků v současných masových médiích
Hunalová, Michaela ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Diplomová práce s názvem Dynamika jazykových prostředků se zabývá srovnáním jazykových inovací na jazyce zpravodajství vysílacího a tištěného masového média. Klade si za cíl identifikovat a popsat aktuální a přibývající inovační jevy a procesy lexikální a slovotvorné. Materiál, ze kterého byl jazyková data excerpována, byl získán z mediálního archivu společnosti Newton Media. Srovnávány jsou identifikované inovace v jazyce hlavního zpravodajského pořadu ČT Události (vysílaný denně od 19 hod) s jazykem titulních stran vybraného soukromého deníku (MF DNES) v rámci jednoho kalendářního roku (2016). Tento jazykový materiál zahrnuje 17723 televizních zpráv a 1174 novinových článků. Ačkoliv identifikované jazykové inovace vykazují obdobné tendence, jejich realizace se v jednotlivých médiích liší.
Jazykový humor lékařů
Položijová, Jana ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Mareš, Petr (oponent)
Tématem diplomové práce je jazyková komika v lékařském prostředí. V první části je rozebrána charakteristika humoru a komična jako taková, vycházející především z modelů Henriho Bergsona, Bohuslava Brouka a Ladislava Dvorského. Práce se dále zaměřuje na medicínský humor, zejména humorné historky a vtipy z lékařského prostředí. Na základě vybraných ukázek je vytvořena základní typologie, a to srovnáním podobných znaků a prvků vyskytujících se v analyzovaném materiálu. Hlavními vytvořenými kategoriemi jsou homonymie a polysémie, metafory, metonymie, slovní hříčky nebo slang. Součástí práce je i krátký průzkum mezi lékaři, shrnující jejich zkušenosti s lékařským humorem přímo v lékařském prostředí.
Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách
Kapounová, Jana ; Mareš, Petr (vedoucí práce) ; Synková, Pavlína (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá vybranými jazykovými aspekty současného diskurzu o počítačových hrách. Analyzovaný materiál pochází z herních periodik Level a Score. První část práce se věnuje bližšímu vymezení tématu a shrnutí poznatků z odborné literatury, které se týkají jazyka počítačů, počítačových her a internetové komunikace. Součástí je charakteristika sebraného materiálu. Druhá část představuje analýzu herních textů se zaměřením na slovní zásobu hráčů počítačových her, expresivitu v herních textech, intertextualitu, prvky humoru  frazeologii, přirovnání, slovní hříčky rýmy, ironii a sebeironii. Dále se práce věnuje komunikační situaci v herních recenzích. Poslední část práce shrnuje poznatky získané při analýze herních časopisů a formuluje závěry týkající se jazyka užívaného v diskurzu o počítačových hrách.
Tituly filmů a jejich překlady
Valčíková, Tereza ; Mareš, Petr (vedoucí práce) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá tituly filmů a seriálů natočených v zemích z anglofonní oblasti či v koprodukci s nimi, jejichž název byl z angličtiny přeložen do češtiny, případně byl českým divákům předložen v originální podobě. Práce analyzuje a klasifikuje výstavbu originálního a překladového titulu a charakterizuje jazykové prostředky, které jsou v nich užity, a na základě získaných poznatků oba tituly porovnává. Za účelem analýzy a komparace titulů byl vytvořen korpus titulů, který byl získán excerpcí z Česko-Slovenské filmové databáze (ČSFD.cz). Do korpusu byly zařazeny tituly od roku 1990 do roku 2015 a každý rok zastupuje stejný počet titulů. Celkem bylo nashromážděno 625 titulů zahraničních filmů a seriálů tvořících hlavní korpus a 200 titulů domácích filmů a seriálů tvořících kontrolní korpus. Součástí práce je také krátký dotazník, jehož prostřednictvím dokládáme vliv titulu na diváky při výběru filmu. Klíčová slova titul, film, titul filmu, název filmu, funkce titulu, překlad, strategie překladu, ekvivalence, recipient
Specifika rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti
Mareš, Petr ; Maršík, Josef (vedoucí práce) ; Lovaš, Karol (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem rozhlasového vysílání pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti. Mapuje historii od školského rozhlasu, přes kultovní pořady jako Mikrofórum, stanici pro mládež EM, až po nástup komerčních stanic. Dále už se věnuje současnému vysílání, přesněji stanici Český rozhlas Radio Wave, jakožto veřejnoprávní stanici pro mládež, a stanici Evropa 2, jakožto nejposlouchanější stanici mezi mladými posluchači. opisuje stavbu jejich vysílání, jejich činnost v line prostředí, konkrétně na sociálních sítích a jejich vlastních webových stránkách a zaměřuje se i na jejich poslechovost a další zpětnou vazbu ásledně obě stanice srovnává s Rádiem Impuls, jakožto nejposlouchanější stanicí v České republice. Součástí práce jsou výsledky průzkumu, který na výběrovém souboru 300 respondentů zjišťoval, jaké mají posluchači ve věku 15 - nároky na rozhlasové vysílání.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 MAREŠ, Pavel
16 MAREŠ, Petr
10 Mareš, Pavel
1 Mareš, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.