Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Question tags "right" and "isn't it": a sociolinguistic study
Maratová, Magdalena ; Brůhová, Gabriela (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Předmětem této diplomové práce jsou tázácí dovětky right a isn't it, které jsou zkoumány z pragmatické a sociolingvistické perspektivy. Historicky byly tázací dovětky častěji analyzovány ze sociolingvistického hlediska a jejich pragmatický aspekt byl zcela ignorován, ačkoliv obsahuje velmi zásadní data, která jsou relevantní k analýze i z hlediska sociolingvistického. Teoretická část této práce stručně popisuje tázací dovětky jak z formálního lingvistického hlediska, tak z hlediska sociolingvistického. Diplomová práce je korpusovou studií a Britský národní korpus (BNC) je hlavním zdrojem dat (analýza se skládá z 200 příkladů, přičemž 100 příkladů odkazuje na tázací dovětek right a zbylých 100 na dovětek isn't it). Analytická část této studie se zabývá tázacími dovětky ze sociolingvistického hlediska a zaměřuje se především na typy konverzace z hlediska pohlaví mluvčích (tj. jestli jsou účastníci konverzace stejného nebo různého pohlaví). Dále jsou pragmatické funkce tázacích dovětků brány v potaz při analýze pohlaví a věku mluvčích. Analýza mimo jiné také představuje upravenou klasifikaci pragmatických funkci obou tázacích dovětků. Klíčová slova: tázací dovětky, pragmatické funkce tázacích dovětků, okamžitá a odložená odpověď, pohlaví mluvčího
Evaluation in English news discourse
Peldová, Petra ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent) ; Tomášková, Renata (oponent)
Dizertační práce se zabývá vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Korpusy, které slouží k analýze, byly speciálně vytvořeny pro účely této práce. Skládají se z článků britských online novin - tří bulvárních novin (the Sun, the Express, the Mirror) a tří seriózních novin (the Telegraph, the Independent, the Guardian). Klasifikace základních kategorií této dizertace - kategorie názoru a emocí byla provedena na základě Appraisal Theory (Martin and White, 2005). Práce se zaměřuje na dvě hlavní otázky: 1) Jaké prostředky používají britské online noviny k vyjádření hodnotících postojů. 2) Jaké jsou rozdíly ve vyjadřování hodnotících postojů v bulvárním a seriózním tisku. K získání odpovědí byla nejprve použita malá manuální analýza, která zkoumala šest positivních a šest negativních článků (z každých novin byl použit jeden článek positivní a jeden negativní). Pozornost byla věnována analýze klíčových slov a slovním druhům, které vyjadřují hodnotící postoje, jmenovitě přídavným jménům, podstatným jménům a slovesům. Na základě získaných informací jsem se rozhodla věnovat se v druhé části práce lexiko-gramatickým vzorcům, které popsali Hunstonová a Sinclair (2000) a upravila Bednareková (2007b, 2009). Tyto vzorce, které jsou úzce spojovány se zkoumanými kategoriemi názoru a emocí,...
Components of the third syntactical plan in Czech and in English: Czech expressions with the postfix "-pak" and their English translation counterparts
Šebestová, Denisa ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Dušková, Libuše (oponent)
Diplomová práce zkoumá anglické překladové ekvivalenty českých výrazů s postfixem -pak. Tento postfix se vyskytuje u zájmen, zájmenných příslovcí, částic a citoslovcí. Uplatňuje se jako prostředek ‚třetí syntaktické roviny' (Poldauf, 1963), tj. repertoáru jazykových prostředků, které vztahují promluvu k jedinci a vyjadřují jeho zainteresovanost na obsahu promluvy, jeho postoj k jejímu obsahu či formě. Práce identifikuje a popisuje anglické prostředky ekvivalentní k postfixu, využívá jich jako ukazatelů jednotlivých diskursních funkcí, jež výrazy s postfixem -pak plní, a zpřesňuje tak popis českých výrazů. Pozornost je věnována rovněž konverzi výrazů s postfixem -pak a jejich výskytu v idiomatických konstrukcích. Práce ukázala, že základní diskursní funkce výrazů s postfixem pak zahrnují vyjadřování jistotní modality, funkci apelovou, kontaktovou a emocionálně expresivní.
The English progressive forms in Arts and Humanities university lectures
Kváčová, Michaela ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Cílem této bakalářské práce je prozkoumat použití anglických finitních průběhových tvarů v univerzitních přednáškách z oblasti humanitních věd. Toto použití je zkoumáno lexiko- gramaticky a je porovnáno s výsledky práce Ute Römer (2005), která prozkoumala funkce průběhových forem v hovorové britské angličtině. Práce poskytuje přehled funkcí průběhových finitních forem tak, jak jsou popsány a doloženy v několika různých gramatikách. Součástí teoretické části práce je také kapitola zabývající se charakterem přednášky, jejími složkami a odlišnostmi od běžného mluveného i psaného projevu. Analyzováno bylo sto vět obsahujících finitní průběhové formy; jako zdroj byl zvolen korpus BASE. Analytická část obsahuje přehled funkcí a účelů průběhových forem nalezených v přednáškách. Klíčová slova: průběhové slovesné formy, univerzitní přednášky, funkce průběhových forem
Adverbial intensifiers of adjectives in today's British English
Jindrová, Pavlína ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Popelíková, Jiřina (oponent)
Cílem bakalářské práce je popsat výskyt a chování adverbiálních intenzifikátorů adjektiv v současné neformální mluvené britské angličtině. Pro nedostatek volně dostupných korpusů je materiál čerpán z dialogů populárního televizního seriálu Skins. Teoretická část práce stručně vymezuje výskyt intenzifikátorů na základě jejich elementárních syntaktických a sémantických funkcí a charakterizuje hlavní tendence, jež mají vliv na chování intenzifikátorů v současné hovorové angličtině. Dále podává stručný přehled základních gramatických rysů konverzace a popisuje rozdíly mezi autentickou konverzací a televizním dialogem. Závěrem stručně komentuje výskyt a chování intenzifikátorů v jazyce amerického sitcomu Friends. Praktická část práce nejprve zkoumá gramatické rysy konverzace v jazyce seriálu Skins. Dále se pak zabývá vlastní analýzou intenzifikátorů, a to především frekvencí výskytu, stupněm delexicalizace a kolokacemi, ve kterých se vyskytují. klíčová slova: intenzifikace, adverbiální intenzifikátory adjektiv, kolokace, gramatické rysy konverzace, hovorová angličtina, televizní dialog, autentická konverzace
Keywords and Frequent Words of J.D. Salinger's The Catcher in the Rye
Krajcsovicsová, Vladimíra ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Tichý, Ondřej (oponent)
Bakalářská práce si klade za cíl podat korpusově-stylistickou analýzu románu J. D. Salingera The Catcher in the Rye (Kdo chytá v žitě). Analýza se opírá o seznam frekventovaných a klíčových slov Salingerova románu, která jsou vygenerována na základě porovnání frekvencí slov v cílovém a referenčním korpusu. Referenční korpus tvoří pět knih, které vyšly mezi lety 1996 a 2014, a které jsou určeny stejné věkové skupině a sdílí se Saligerovým románem jisté charakteristcké prvky (zejm. neformální jazyk a vyprávění v první osobě). Teoretická část popisuje především hlavní přínosy elektronické analýzy (literárních) textů a dále definuje nejdůležitější pojmy, které budou dále využívány v praktické části. Metodologická část pak uvádí konkrétní texty, které tvoří použité korpusy, a hlavní funkce softwaru, který byl pro analýzu využit. V praktické části bylo prvních sto klíčových slov rozděleno do tří skupin (vlastní jména, slova gramatická a lexikální) a tato slova byla následně podrobena dalšímu zkoumání, přičemž důraz byl kladen především na jejich kolokace a n- gramy. Analýza identifikovala jak charakteristické rysy idiolektu hrdiny Salingerova románu, tak i rysy jazyka teenagerů obecně. Práce zároveň nažnačuje, že se některé tyto rysy během posledních šedesáti let změnily.
Reporting clauses in English original and translated fiction
Jelínková, Marcela ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Dušková, Libuše (oponent)
The bachelor thesis is concerned with the means of introducing direct speech. It explores reporting clauses in English original and English translated fiction. It presents a corpus based study, focusing on the differences between English original and English translated reporting clauses and the influence of Czech reporting clauses on their English translation counterparts. The analysis is carried out on a sample of 100 reporting clauses from English original fiction and 50 reporting clauses from English translated fiction and their counterparts in the Czech original, extracted from the InterCorp parallel corpus. Reporting clauses are analysed with respect to the reporting verb and optional modification in the reporting clause. The analysis also focuses on translation shifts between Czech reporting clauses and their English translation counterparts. The findings confirm the hypothesis that English translated reporting clauses exhibit a tendency for greater diversity compared to English original reporting clauses as a result of the influence of the Czech original. Keywords: reporting clauses, reporting verbs, corpus-based study
Unmarked personal reference forms in academic texts
Vaculíková, Juliana-Magdalena ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Brůhová, Gabriela (oponent)
Práce se zabývá pronominálními formami rodově neutrální reference v anglickém jazyce. V důsledku absence bezrodého neutrálního zájmena pro třetí osobu jednotného čísla v angličtině neexistuje jednotný, gramaticky i stylisticky univerzálně přijatelný způsob takovéto reference. V teoretické části jsou popsány různé v současnosti používané strategie, pronominální i jiné, například nahrazení zájmena určitým členem nebo opakování substantiva namísto použití zájmena. V druhé části je analyzováno dvě stě článků vydaných po roce 2009, z toho sto publikovaných ve Spojených Státech a sto v Austrálii nebo na Novém Zélandu. Články byly shromážděny manuálně prostřednictvím databáze ProQuest. Pracovní hypotézou bylo, že v australsko-novozélandských článcích se bude nejčastěji vyskytovat tzv. singulární they, zatímco v amerických bude převládat rodově neutrální he. Metody pronominální rodově neutrální reference byly posouzeny z hlediska použitého zájmena, shodnosti v textu, kolokací a publikace, ve které se článek objevil.
Impersonalization strategies in English, French and Czech: the translation counterparts of the French pronoun "on"
Machová, Eva ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zkoumání charakteru všeobecného lidského konatele v angličtině a češtině. Práce analyzuje anglické a české překladové protějšky francouzského zájmena on, které funguje jako "marker" všeobecného lidského konatele. Toto zájmeno má mnoho funkcí, naše práce však zkoumá pouze jeho generickou podobu, která může být nerestriktivní nebo restriktivní. Ani angličtina, ani čeština nedisponují přímým překladovým protějškem on, a pro vyjádření všeobecného lidského konatele tak využívají různé jazykové prostředky, které mají jiné primární funkce. Tyto jazykové prostředky jsou jak explicitní, tak implicitní, a byly zkoumány v pracích Duškové (1999), Tláskala (2004), Čermáka (2010) nebo Železné (2011). Práce studuje charakter překladových protějšků on v obou jazycích a jak byl jejich výběr ovlivněn prvky přítomnými ve francouzského textu. K této analýze byl využit materiál ze 4 francouzských románů a jejich překladů do angličtiny a češtiny. Z každého románu bylo excerpováno 25 náhodně seřazených příkladů, které jsou prostudovány i s jejich anglickými a českými překlady. Výsledné jazykové koreláty jsou analyzovány zvlášť v angličtině a zvlášť v češtině, kde byly vždy rozděleny podle jejich typu reference, a zda jsou kongruentními či divergentními překladovými protějšky...
Quantity partition of noncount nouns expressed by partitive constructions
Divišová, Klára ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat kategorii počitatelnosti. Největší pozornost je věnovaná nepočitatelným substantivům a lexikálním prostředkům, díky kterým je možné nepočitatelná substantiva převést na počitatelná. V teoretické části jsou popsány gramatické, formální a sémantické rozdíly mezi počitatelnými a nepočitatelnými substantivy. Práce se dále zaměřuje na popsání partitivních prostředků, kterých se používá k tomuto přechodu, jejich typů, a možné vágnosti jejich významu. Praktická část se skládá z analýzy dvanácti vybraných nepočitatelných substantiv a jejich příslušných singulativ (partitivních substantiv). Materiál a příklady jsou čerpány z Britského národního korpusu. Singulativa jsou rozdělena podle jejich typu; práce podává jak kvantitativní, tak sémantickou klasifikaci singulativ ke každému z vybraných nepočitatelných substantiv. Dalším aspektem analýzy je také sledování modifikace nepočitatelných substantiv pomocí přídavných jmen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 MALÁ, Michaela
2 Malá, Magdalena
2 Malá, Magdaléna
3 Malá, Marcela
2 Malá, Margita
8 Malá, Marie
1 Malá, Marta
8 Malá, Martina
15 Malá, Michaela
1 Malá, Monika
1 MÁLA, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.