Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 110 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The genitive as a style marker
Nováková, Tereza ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Diplomová práce vychází z předpokladu, že užití syntetické a analytické formy genitivu se v angličtině mění, Práce se zaměří na žurnalistické texty (novinové články v seriózních britských online denících), kde k preferenci s-formy genitivu může přispívat také důraz na kondenzované vyjádření. Pro potřeby práce bude shromážděn korpus novinových článků (z internetových zdrojů). V nich autorka vyhledá nejméně 200 genitivních konstrukcí. Tyto konstrukce popíše z hlediska parametrů, které mohou přispívat k volbě analytického (of) nebo syntetického ('s) genitivu. Zaměří se na faktory fonologické (koncová sykavka), sémantické a pragmatické (životnost posesora, sémantický vztah vyjádřený genitivem, případně kontextová začleněnost posesora), a faktory spojené s délkou obou substantiv (‚end-weight') a opakováním obdobné struktury v textu (‚persistence'). Analýza zastoupení těchto faktorů u obou typů genitivu může ukázat na jejich relativní důležitost v daném typu textu. Klíčová slova: Genitiv, s-genitive, of-genitiv, variace, žurnalistiká próza
General extenders in English and in Czech
Novotný, Tomáš ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Neurčité dovětky (general extenders) jsou vágní víceslovné výrazy (např. or something (like that), and stuff (like that) vs. nebo něco (takovýho), a tak(ový věci)), jež se vyskytují zejména ve spontánní neformální konverzaci, v níž plní různé (propoziční i expresivní) komunikativní funkce. Zatímco se však anglickými dovětky za posledních čtyřicet let zabývalo již mnoho lingvistů, odpovídajícím českým tvarům nebyla zdaleka věnována taková pozornost (snad jediné studie věnované přímo českým dovětkům tvoří Tárnyiková 2009 a Novotný & Malá 2018). Předkládaná studie se snaží (1) identifikovat širokou škálu anglických i českých dovětků (za použití metody kolokačních rámců (Aijmer 2015)), jež jsou následně formálně vymezeny, a nabízí tak možnost výrazy skutečně chápat jako víceslovné jednotky (vzorce). Studie dále (2) zkoumá komunikativní funkce dovětků v současné angličtině a češtině, které jsou zde reprezentovány dvojicí srovnatelných korpusů neformální mluvené řeči (Spoken BNC2014 a ORAL2013). Při popisu funkcí se tato studie značně opírá o předchozí studie věnované anglickým dovětkům (např. Overstreetová 1999, 2014). Studie tak potvrzuje, co je již známo o anglických dovětcích, a zkoumá, do jaké míry jsou tyto funkce doložitelné i pro odpovídající české výrazy. Kvalitativní rozbor některých z...
Adjectival evaluative patterns in lifestyle magazines
Podsedníková, Andrea ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Dušková, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na klasifikaci, popis a srovnání výskytu evaluativních adjektiv a adjektivních evaluativních vzorců ve dvou časopisech o životním stylu, Cosmpolitanu (pro ženy) a Esquire (pro muže). V teoretické části jsou prezentovány obecné informace o evaluaci a evaluativním jazyce, o lokálních gramatikách, časopisech o životním stylu a rozdílech mezi ženami a muži v používání jazykových prostředků. Materiál pro praktickou část je čerpán z internetových článků Cosmopolitanu a Esquire, ve kterých jsou pomocí programu TagAnt označkované slovní druhy, analýza dále probíhá pomocí korpusového programu AntConc. První část analýzy obsahuje popis a srovnání nejfrekventovanějších evaluativních adjektiv použitých v obou korpusech, druhý úsek vychází z evaluativních vzorců popsaných v teoretické části diplomové práce, vyhledává jejich výskyt, případné variance a vzorce, které ještě nebyly popsány. Klíčová slova: Evaluace, časopisy o životním stylu, lokální gramatika, evaluativní vzorce
Textual Patterns and Idiolect: a Corpus-Assisted Study of Individual Textual Profiles of Hillary Clinton and Donald Trump
Kvítková, Alena ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Diplomová práce prozkoumá idiolekt dvou prezidentských kandidátů - Hillary Clintonové a Donalda Trumpa na pozadí projevů ostatních kandidátů na post prezidenta Spojených států amerických v předvolební kampani v roce 2016. Za užití metodologického přístupu označovaného jako ‚corpus-assisted discourse analysis' (Partington et al., 2013) se práce snaží odhalit slova, fráze a vzorce, které odlišují mluvu obou kandidátů v kontextu politického diskurzu od zbylých kandidátů. Práce se nejprve zabývá analýzou klíčových slov, slovních spojení, negativních klíčových slov a klastrů obou zkoumaných korpusů. Ačkoliv jsou hlavním bodem studie lexikální a gramatické indikátory stylu, vlastní jména a tematická klíčová slova (‚aboutness keywords') jsou také podrobena analýze. Další krok porovnává výsledky analýz a popisuje rozdíly mezi promluvami Hillary Clintonové i Donalda Trumpa.
Meningokokové infekce
Malá, Markéta ; Vejsová, Marcela (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
6 1. ABSTRAKT Autor: Markéta Malá Název: Meningokokové infekce Bakalářská práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotnická bioanalytika Klíčová slova: Neisseria meningitidis, meningokok, meningokokcémie, meningitida Cíl: Cílem této bakalářské práce bylo shrnout poznatky o meningokokových infekcích a jejich původci, kterým je Neisseria meningitidis. Dále podat informace o vývoji v oblasti vakcín, léčby a diagnostiky meningokokových infekcí. Hlavní poznatky: N. meningitidis se dostává do organismu z nosohltanu, kde překonává epitelové buňky a vstupuje do krevního řečiště. Podle toho, jak výkonný je imunitní systém hostitele a o jaký kmen se jedná, dochází k rozvoji různě závažného meningokokového onemocnění. Meningokok má pro průnik do organismu účinné nástroje v podobě mnoha faktorů virulence. Při propuknutí nemoci je důležité včasné rozpoznání klinických projevů a rychlé laboratorní potvrzení původce. Dnes lze meningokokovým onemocněním již předcházet konjugovanou tetravalentní vakcínou v kombinaci s vakcínou proti séroskupině B. Závěry: Infekce způsobené N. meningitidis mají širokou škálu, zahrnují běžné nasofaryngitidy, bakterémii a smrtelné akutní hnisavé meningitidy. N. meningitidis je bakterie, která se přizpůsobila lidskému hostiteli jako žádná jiná. V...
Discourse connectives in texts written by non-native speakers of English
Kubánková, Eliška ; Rysová, Magdaléna (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Tématem práce je analýza diskurzních konektorů jako prostředků textové koheze ve formálních textech psaných nerodilými mluvčími angličtiny. Materiálem pro výzkum byl korpus 161 formálních dopisů psaných studenty, jejichž jazyková úroveň odpovídá úrovni B2 ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké typy konektorů se v textech nerodilých mluvčích vyskytují a s jakou frekvencí, a tím specifikovat úroveň B2 v oblasti psaného projevu. Zkoumanými jevy byly kromě frekvence druhy konektorů (jednoslovné/víceslovné, primární/sekundární), jejich morfologické a syntaktické kategorie, rozsah (srov. mezivětné či vnitrovětné konektory), pozice ve větě; dále typy diskurzních argumentů a sémantické typy vztahů, které konektory vyjadřovaly. Výsledky práce ukázaly, že konektory byly nejčastěji jednoslovné primární výrazy realizované spojkami a příslovečnými určeními. Nejčastěji používaným konektorem byla spojka and, druhým nejčastějším spojka because. Častý výskyt měla i adverbia so a also. Konektory nejběžněji vyjadřovaly vztahy konjunkce a příčiny, což mohlo být ovlivněno typem zkoumaných textů. V textech se objevily i některé sekundární konektory, jako například varianty vět The reason is a That is why. Konektory se častěji objevovaly na začátku argumentu a...
Intensifiers of adjectives in present-day spoken British English
Švedová, Zuzana ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent)
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovať prehľad používania intenzifikátorov adjektív v súčasnej hovorenej britskej angličtine. Pre tento účel bol ako najvhodnejší študijný materiál zvolený jazykový korpus Spoken BNC 2014. V teoretickej časti práce sú zhrnuté dostupné informácie o intenzifikátoroch, ako z gramatík, tak aj z novších štúdií. Sú popísané rozdiely v používaní intenzifikátorov v závislosti na rôznych sociolingvistických aspektoch a nakoniec sú spomenuté detailnejšie charakteristiky v prípade niekoľkých konkrétnych intenzifikátorov. Praktická časť práce má podobnú štruktúru ako teoretická. V prvom rade obsahuje zoznam 105 najčastejšie používaných intenzifikátorov adjektív v korpuse Spoken BNC 2014. Ďalej boli na bližšiu analýzu a porovnanie vybrané dva konkrétne intenzifikátory, a to quite a pretty. Skúmanými vlastnosťami sú ich syntaktické okolie, kolokácie a sociolingvistické charakteristiky hovorcov. kľúčové slová: intenzifikácia, intenzifikátory adjektív, hovorená britská angličtina, syntaktické okolie, sémantické preferencie, sociolingvistické charakteristiky
Question tags "right" and "isn't it": a sociolinguistic study
Maratová, Magdalena ; Brůhová, Gabriela (vedoucí práce) ; Malá, Markéta (oponent)
Předmětem této diplomové práce jsou tázácí dovětky right a isn't it, které jsou zkoumány z pragmatické a sociolingvistické perspektivy. Historicky byly tázací dovětky častěji analyzovány ze sociolingvistického hlediska a jejich pragmatický aspekt byl zcela ignorován, ačkoliv obsahuje velmi zásadní data, která jsou relevantní k analýze i z hlediska sociolingvistického. Teoretická část této práce stručně popisuje tázací dovětky jak z formálního lingvistického hlediska, tak z hlediska sociolingvistického. Diplomová práce je korpusovou studií a Britský národní korpus (BNC) je hlavním zdrojem dat (analýza se skládá z 200 příkladů, přičemž 100 příkladů odkazuje na tázací dovětek right a zbylých 100 na dovětek isn't it). Analytická část této studie se zabývá tázacími dovětky ze sociolingvistického hlediska a zaměřuje se především na typy konverzace z hlediska pohlaví mluvčích (tj. jestli jsou účastníci konverzace stejného nebo různého pohlaví). Dále jsou pragmatické funkce tázacích dovětků brány v potaz při analýze pohlaví a věku mluvčích. Analýza mimo jiné také představuje upravenou klasifikaci pragmatických funkci obou tázacích dovětků. Klíčová slova: tázací dovětky, pragmatické funkce tázacích dovětků, okamžitá a odložená odpověď, pohlaví mluvčího
Evaluation in English news discourse
Peldová, Petra ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Klégr, Aleš (oponent) ; Tomášková, Renata (oponent)
Dizertační práce se zabývá vyjadřování hodnotících postojů v anglickém novinovém diskurzu. Korpusy, které slouží k analýze, byly speciálně vytvořeny pro účely této práce. Skládají se z článků britských online novin - tří bulvárních novin (the Sun, the Express, the Mirror) a tří seriózních novin (the Telegraph, the Independent, the Guardian). Klasifikace základních kategorií této dizertace - kategorie názoru a emocí byla provedena na základě Appraisal Theory (Martin and White, 2005). Práce se zaměřuje na dvě hlavní otázky: 1) Jaké prostředky používají britské online noviny k vyjádření hodnotících postojů. 2) Jaké jsou rozdíly ve vyjadřování hodnotících postojů v bulvárním a seriózním tisku. K získání odpovědí byla nejprve použita malá manuální analýza, která zkoumala šest positivních a šest negativních článků (z každých novin byl použit jeden článek positivní a jeden negativní). Pozornost byla věnována analýze klíčových slov a slovním druhům, které vyjadřují hodnotící postoje, jmenovitě přídavným jménům, podstatným jménům a slovesům. Na základě získaných informací jsem se rozhodla věnovat se v druhé části práce lexiko-gramatickým vzorcům, které popsali Hunstonová a Sinclair (2000) a upravila Bednareková (2007b, 2009). Tyto vzorce, které jsou úzce spojovány se zkoumanými kategoriemi názoru a emocí,...
Components of the third syntactical plan in Czech and in English: Czech expressions with the postfix "-pak" and their English translation counterparts
Šebestová, Denisa ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Dušková, Libuše (oponent)
Diplomová práce zkoumá anglické překladové ekvivalenty českých výrazů s postfixem -pak. Tento postfix se vyskytuje u zájmen, zájmenných příslovcí, částic a citoslovcí. Uplatňuje se jako prostředek ‚třetí syntaktické roviny' (Poldauf, 1963), tj. repertoáru jazykových prostředků, které vztahují promluvu k jedinci a vyjadřují jeho zainteresovanost na obsahu promluvy, jeho postoj k jejímu obsahu či formě. Práce identifikuje a popisuje anglické prostředky ekvivalentní k postfixu, využívá jich jako ukazatelů jednotlivých diskursních funkcí, jež výrazy s postfixem -pak plní, a zpřesňuje tak popis českých výrazů. Pozornost je věnována rovněž konverzi výrazů s postfixem -pak a jejich výskytu v idiomatických konstrukcích. Práce ukázala, že základní diskursní funkce výrazů s postfixem pak zahrnují vyjadřování jistotní modality, funkci apelovou, kontaktovou a emocionálně expresivní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 110 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
16 MALÁ, Michaela
2 Malá, Magdalena
2 Malá, Magdaléna
3 Malá, Marcela
2 Malá, Margita
8 Malá, Marie
1 Malá, Marta
8 Malá, Martina
16 Malá, Michaela
1 Malá, Monika
1 MÁLA, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.