Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Srovnání (a historická podmíněnost) výstupů ze strojových překladačů
Kyselová, Soňa ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Předmětem této diplomové práce je strojový překlad, jehož výzkumu se lingvistika (a později i translatologie) věnuje poměrně dlouho a který se v posledních letech dostal i do popředí zájmu širší veřejnosti. Cílem této práce je postihnout vývoj kvality výstupů z veřejně dostupných překladačů v čase. Teoretická část se proto nejprve zabývá strojovým překladem obecně, tedy základními definicemi, stručnou historií a možnými přístupy, poté jsou představeny veřejně dostupné online překladače a metody hodnocení kvality strojového překladu. V závěru této části je popsán metodologický model pro část empirickou. V empirické části se na vzorku překladů vyhotovených s využitím veřejně dostupných online překladačů ověřuje, jak se vybrané překladače vypořádají s jednotlivými textovými typy a zda dochází ke zlepšení kvality výstupů v čase. Za tímto účelem je provedena jak translatologická analýza překladů, která zohledňuje textový typ, sémantickou, lexikální, stylistickou a pragmatickou rovinu, tak hodnocení na stupnici za účelem zhodnocení celkové použitelnosti překladu. V závěru práce jsou porovnány a shrnuty výsledky empirické studie. Na základě tohoto srovnání jsou vyvozeny závěry a nastíněny obecné tendence vyplývající z empirické části práce.
Artificial Neural Network for Opinion Target Identification in Czech
Glončák, Vladan ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Mírovský, Jiří (oponent)
Hlavným cieľom práce je využitie neurónových sietí, presnejšie sietí s pamäťovými bunkami LSTM, na identifikáciu cieľov hodnotení v českom jazyku. Ako vedľajší produkt vznikla pri vypracovávaní nová verzia českého datasetu pre identifikáciu cieľov hodnotení. Dosiahnuté výsledky pre české dáta sme porovnali s už známymi výsledkami dosiahnutými v minulosti pre iné jazyky. Celkovo sa dá povedať, že experiment bol úspešný, podarilo sa nám prekonať triviálny východiskový model a dosiahnuť výsledky porovnateľné s predošlými výsledkami. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Linguistic Issues in Machine Translation between Czech and Russian
Klyueva, Natalia ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Panevová, Jarmila (oponent) ; Strossa, Petr (oponent)
V této disertační práci zkoumáme strojový překlad mezi češtinou a ruštinou z hlediska lingvisty. Pracujeme s několika pravidlovými a statistickými překladovými systémy a pomocí změn v jejích nastavení se snážíme dosáhnout co nejlepších výsledků překladu. Jedna z otázek, které řešíme v naší práci, je nakolik příbuznost obou jazyků pomáhá strojovému překladu. Hlavním cílem práce je lingvistický rozbor chyb ve výstupu čtyř systémů strojového překladu, dvou experimentálních - TectoMT, Moses, a dvou komerčních - PC Translator a Google Translate. Analyzujeme každý typ chyb a řešíme, zda daná chyba souvisí s rozdílem mezi češtinou a ruštinou nebo zda je zapříčiněná architecturou jednotlivých systémů. Pro některé chyby nabízíme cesty, jak je opravit. Ve zvláštní kapitole se zaměřujeme na chyby v povrchové valenci sloves. Zkoumáme rozdíly v české a ruské povrchové valenci, popisujeme extrakci slovníku povrchových forem a tento slovník integrujeme do systému TectoMT. Dále nabízíme souhrn lingvistických pozorování o povaze rozdílů v české a ruské valenci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Semantic relation extraction from unstructured data in the business domain
Rampula, Ilana ; Pecina, Pavel (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
V posledních letech se využití textové analytiky v komerční sféřě postupně stává významým tématem pro vědecké a praktické aplikace. Zaměřili jsme se na určování vztahů mezi entitami z dat dodaných partnerskou společností. Analýza textu z této sféry ale vyžaduje jiný přístup: počítání s nepřesnostma a specifickými atributy. V této práci jsme se rozhodli ukázat využití dvou metod pro určování vztahů: tzv. Snowball systém a Metodu vzdáleného dohledu (z angl. Distant Supervision), které jsme přizpůsobili pro dodaná data. Dané metody byli implementovány pro využití strukturovaných a nestrukturovaných dat z firemní databáze. Klíčová slova: Získavání informací, Určování vztahů mezi entitami, Textová analytika, Distant Supervision, Snowball
Measures of Machine Translation Quality
Macháček, Matouš ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Název práce: Měření kvality strojového překladu Autor: Matouš Macháček Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. Abstrakt: V této práci zkoumáme manuální i automatické metody pro vy- hodnocování kvality strojového překladu. Navrhujeme manuální metodu evaluace, ve které anotátoři hodnotí místo celých vět pouze krátké úseky strojového překladu, což zjednodušuje a zefektivňuje anotaci. Provedli jsme anotační experiment a vyhodnotili jsme systémy strojového překladu podle této metody. Získané výsledky jsou velmi podobné těm z oficiálního vy- hodnocení systémů v rámci sotěže WMT14. Získanou databázi anotací dále používáme k evaluaci nových, neviděných systémů a k ladění parametrů stati- stického strojového překladače. Evaluace nových systémů ale dává nepřesné výsledky a v práci proto analyzujeme důvody tohoto neúspěchu. V rámci zkoumání automatických metod evaluace jsme dvakrát po sobě organizovali soutěž strojových metrik v rámci workshopu WMT. V této práci uvádíme výsledky z poslední soutže, diskutujeme různé metody metaevaluace a ana- lyzujeme některé zúčastněné metriky. Klíčová slova: strojový překlad, vyhodnocování kvality,...
Porovnáni metod česko-ruského automatického překladu
Bílek, Karel ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Bojar, Ondřej (oponent)
V této práci představuji několik metod česko-ruského automatického pře- kladu, včetně jak více historických, tak více moderních systémů, a včetně jak frá- zových, tak pravidlových systémů. Nejdříve stručně popisuji lingvistické základy češtiny a ruštiny a jejich společnou historii a rozdíly. Poté popisuji automatizaci, vytváření a zlepšování některých ze systémů automatického překladu, společně s je- jich porovnáním, s použitím jak automatických metrik, tak omezené lidské anotace. Zároveň s tím také popisuji vytvoření několika korpusů česko-ruských paralelních dat a ruských monolingválních dat.
Spojování segmentů v českých souvětích
Čech, Josef ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Krůza, Oldřich (oponent)
Název diplomové práce: Spojování segmentů v českých souvětích Autor: Bc. Josef Čech Katedra (ústav): ÚFAL - Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Vladislav Kuboň Ph.D. e-mail: vk@ufal.mff.cuni.cz Abstrakt: Práce se zabývá studiem lingvisticky motivovaných částí vět - segmenty - a jejich vzájemnými vztahy. Vztahy mezi segmenty popisují jejich slučování do větších větných celků - klauzí. Detekovat segmenty je možné pomocí definice lingvistických oddělovačů založené na pravidlovém přístupu. Tento přístup se osvědčil i při určování vztahů mezi sousedními segmenty. Práce má za úkol zjistit, zda je možné pomocí pravidlového přístupu získat ze segmentů i klauze. Zároveň při práci vznikl návrh pozičního tagování segmentů. Tag segmentu popisuje jednotlivé vlastnosti segmentu jako celek. V metodách analýzy vztahů segmentů je plně zaměnitelný za celý segment. Klíčová slova: segment, klauze, tag, spojování segmentů, syntaktická analýza
Vývojové prostředí rozšiřující možnosti řízení dialogu v AIML
Brodec, Václav ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Plátek, Ondřej (oponent)
Jazyk AIML vznikl jako nástroj na tvorbu jednoduchých konverzačních agentů. Proto postrádá některé z vlastnosti pokročilých dialogových systémů. Jednou z nich je podpora pro řízení dialogu. Ta je přitom užitečná v mnoha aplikacích, v nichž byl jazyk díky své popularitě nasazen. Práce řeší problém implementace řízení dialogu v čistém AIML. A to nasazením rozšířených přechodových sítí při návrhu a generování zdrojového kódu. Jejím výsledkem je vývojové prostředí, které podporuje zvolený postup, a podstatně tak usnadňuje návrh složitějších robotů, aniž by bylo nutné uchýlit se k rozšíření standardního interpretu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.