Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předpovídání trendů akciového trhu z novinových článků
Serebryannikova, Anastasia ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Vidová Hladká, Barbora (oponent)
In this work we made an attempt to predict the upwards/downwards movement of the S&P 500 index from the news articles published by Bloomberg and Reuters. We employed the SVM classifier and conducted multiple experiments aiming at understanding the shape of the data and the specifics of the task better. As a result, we established the common evaluation settings for all our subsequent experiments. After that we tried incorporating various features into the model and also replicated several approaches previously suggested in the literature. We were able to identify some non-trivial dependencies in the data which helped us achieve a high accuracy on the development set. However, none of the models that we built showed comparable performance on the test set. We have come to the conclusion that whereas some trends or patterns can be identified in a particular dataset, such findings are usually barely transferable to other data. The experiments that we conducted support the idea that the stock market is changing at random and a high quality of prediction may only be achieved on particular sets of data and under very special settings, but not for the task of stock market prediction in general. 1
Srovnání (a historická podmíněnost) výstupů ze strojových překladačů
Kyselová, Soňa ; Svoboda, Tomáš (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Předmětem této diplomové práce je strojový překlad, jehož výzkumu se lingvistika (a později i translatologie) věnuje poměrně dlouho a který se v posledních letech dostal i do popředí zájmu širší veřejnosti. Cílem této práce je postihnout vývoj kvality výstupů z veřejně dostupných překladačů v čase. Teoretická část se proto nejprve zabývá strojovým překladem obecně, tedy základními definicemi, stručnou historií a možnými přístupy, poté jsou představeny veřejně dostupné online překladače a metody hodnocení kvality strojového překladu. V závěru této části je popsán metodologický model pro část empirickou. V empirické části se na vzorku překladů vyhotovených s využitím veřejně dostupných online překladačů ověřuje, jak se vybrané překladače vypořádají s jednotlivými textovými typy a zda dochází ke zlepšení kvality výstupů v čase. Za tímto účelem je provedena jak translatologická analýza překladů, která zohledňuje textový typ, sémantickou, lexikální, stylistickou a pragmatickou rovinu, tak hodnocení na stupnici za účelem zhodnocení celkové použitelnosti překladu. V závěru práce jsou porovnány a shrnuty výsledky empirické studie. Na základě tohoto srovnání jsou vyvozeny závěry a nastíněny obecné tendence vyplývající z empirické části práce.
Artificial Neural Network for Opinion Target Identification in Czech
Glončák, Vladan ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Mírovský, Jiří (oponent)
Hlavným cieľom práce je využitie neurónových sietí, presnejšie sietí s pamäťovými bunkami LSTM, na identifikáciu cieľov hodnotení v českom jazyku. Ako vedľajší produkt vznikla pri vypracovávaní nová verzia českého datasetu pre identifikáciu cieľov hodnotení. Dosiahnuté výsledky pre české dáta sme porovnali s už známymi výsledkami dosiahnutými v minulosti pre iné jazyky. Celkovo sa dá povedať, že experiment bol úspešný, podarilo sa nám prekonať triviálny východiskový model a dosiahnuť výsledky porovnateľné s predošlými výsledkami. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Linguistic Issues in Machine Translation between Czech and Russian
Klyueva, Natalia ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Panevová, Jarmila (oponent) ; Strossa, Petr (oponent)
V této disertační práci zkoumáme strojový překlad mezi češtinou a ruštinou z hlediska lingvisty. Pracujeme s několika pravidlovými a statistickými překladovými systémy a pomocí změn v jejích nastavení se snážíme dosáhnout co nejlepších výsledků překladu. Jedna z otázek, které řešíme v naší práci, je nakolik příbuznost obou jazyků pomáhá strojovému překladu. Hlavním cílem práce je lingvistický rozbor chyb ve výstupu čtyř systémů strojového překladu, dvou experimentálních - TectoMT, Moses, a dvou komerčních - PC Translator a Google Translate. Analyzujeme každý typ chyb a řešíme, zda daná chyba souvisí s rozdílem mezi češtinou a ruštinou nebo zda je zapříčiněná architecturou jednotlivých systémů. Pro některé chyby nabízíme cesty, jak je opravit. Ve zvláštní kapitole se zaměřujeme na chyby v povrchové valenci sloves. Zkoumáme rozdíly v české a ruské povrchové valenci, popisujeme extrakci slovníku povrchových forem a tento slovník integrujeme do systému TectoMT. Dále nabízíme souhrn lingvistických pozorování o povaze rozdílů v české a ruské valenci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Semantic relation extraction from unstructured data in the business domain
Rampula, Ilana ; Pecina, Pavel (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
V posledních letech se využití textové analytiky v komerční sféřě postupně stává významým tématem pro vědecké a praktické aplikace. Zaměřili jsme se na určování vztahů mezi entitami z dat dodaných partnerskou společností. Analýza textu z této sféry ale vyžaduje jiný přístup: počítání s nepřesnostma a specifickými atributy. V této práci jsme se rozhodli ukázat využití dvou metod pro určování vztahů: tzv. Snowball systém a Metodu vzdáleného dohledu (z angl. Distant Supervision), které jsme přizpůsobili pro dodaná data. Dané metody byli implementovány pro využití strukturovaných a nestrukturovaných dat z firemní databáze. Klíčová slova: Získavání informací, Určování vztahů mezi entitami, Textová analytika, Distant Supervision, Snowball
Measures of Machine Translation Quality
Macháček, Matouš ; Bojar, Ondřej (vedoucí práce) ; Kuboň, Vladislav (oponent)
Název práce: Měření kvality strojového překladu Autor: Matouš Macháček Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. Abstrakt: V této práci zkoumáme manuální i automatické metody pro vy- hodnocování kvality strojového překladu. Navrhujeme manuální metodu evaluace, ve které anotátoři hodnotí místo celých vět pouze krátké úseky strojového překladu, což zjednodušuje a zefektivňuje anotaci. Provedli jsme anotační experiment a vyhodnotili jsme systémy strojového překladu podle této metody. Získané výsledky jsou velmi podobné těm z oficiálního vy- hodnocení systémů v rámci sotěže WMT14. Získanou databázi anotací dále používáme k evaluaci nových, neviděných systémů a k ladění parametrů stati- stického strojového překladače. Evaluace nových systémů ale dává nepřesné výsledky a v práci proto analyzujeme důvody tohoto neúspěchu. V rámci zkoumání automatických metod evaluace jsme dvakrát po sobě organizovali soutěž strojových metrik v rámci workshopu WMT. V této práci uvádíme výsledky z poslední soutže, diskutujeme různé metody metaevaluace a ana- lyzujeme některé zúčastněné metriky. Klíčová slova: strojový překlad, vyhodnocování kvality,...
Porovnáni metod česko-ruského automatického překladu
Bílek, Karel ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Bojar, Ondřej (oponent)
V této práci představuji několik metod česko-ruského automatického pře- kladu, včetně jak více historických, tak více moderních systémů, a včetně jak frá- zových, tak pravidlových systémů. Nejdříve stručně popisuji lingvistické základy češtiny a ruštiny a jejich společnou historii a rozdíly. Poté popisuji automatizaci, vytváření a zlepšování některých ze systémů automatického překladu, společně s je- jich porovnáním, s použitím jak automatických metrik, tak omezené lidské anotace. Zároveň s tím také popisuji vytvoření několika korpusů česko-ruských paralelních dat a ruských monolingválních dat.
Spojování segmentů v českých souvětích
Čech, Josef ; Kuboň, Vladislav (vedoucí práce) ; Krůza, Oldřich (oponent)
Název diplomové práce: Spojování segmentů v českých souvětích Autor: Bc. Josef Čech Katedra (ústav): ÚFAL - Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Vladislav Kuboň Ph.D. e-mail: vk@ufal.mff.cuni.cz Abstrakt: Práce se zabývá studiem lingvisticky motivovaných částí vět - segmenty - a jejich vzájemnými vztahy. Vztahy mezi segmenty popisují jejich slučování do větších větných celků - klauzí. Detekovat segmenty je možné pomocí definice lingvistických oddělovačů založené na pravidlovém přístupu. Tento přístup se osvědčil i při určování vztahů mezi sousedními segmenty. Práce má za úkol zjistit, zda je možné pomocí pravidlového přístupu získat ze segmentů i klauze. Zároveň při práci vznikl návrh pozičního tagování segmentů. Tag segmentu popisuje jednotlivé vlastnosti segmentu jako celek. V metodách analýzy vztahů segmentů je plně zaměnitelný za celý segment. Klíčová slova: segment, klauze, tag, spojování segmentů, syntaktická analýza

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.