Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Objektivita a vyváženost v mediích - správněprávní aspekty
Villarroel, Nelson ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
110 Abstrakt Název diplomové práce: Objektivita a vyváženost v médiích - správněprávní aspekty Tato práce se zabývá správněprávními aspekty objektivity a vyváženosti jakožto speciálních požadavků na mediální obsah. V první kapitole je nejprve definován pojem médií. Dále jsou analyzovány jednotlivé mediální zákony a z nich pak odvozeny základní typy médií, které české právo zná a reguluje. Zvláštní pozornost je věnována tzv. médiím veřejné služby (zejména Českému rozhlasu a České televizi - podkapitola 1.4). Druhá kapitola se věnuje pojmům objektivity a vyváženosti. Nejprve jsou definovány z pohledu mediální teorie (podkapitola 2.1). Dále jsou analýzou mediálních zákonů identifikovány relevantní právní instituty, které se objektivity a vyváženosti týkají, a je poskytnut jejich výklad. Podrobnější výklad včetně kritického zhodnocení je věnován těm institutům, které jsou správněprávního charakteru (podkapitola 2.2). V závěru druhé kapitoly je zdůrazněn lidskoprávní rozměr celé problematiky. Třetí kapitola se věnuje Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, což je orgán ukládající pokuty za porušení zásad objektivity a vyváženosti v televizním a rozhlasovém vysílání. Rozebrána je především její pravomoc, působnost a prvky její nezávislosti. Podkapitoly 3.3 a 3.4 pak rozebírají systém kontroly a ukládání sankcí...
Maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění
Adámková, Karolína ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Cílem této práce je osvětlit některé problémy cizineckého práva, konkrétně zdvojení úpravy maření správního rozhodnutí cizincem, tj. zda se v takovém případě má postupovat dle zákona o pobytu cizinců či dle trestního zákoníku, a tím určení, která z těchto úprav má přednost. V této práci jsou proto oba instituty podrobně rozebrány včetně geneze jejich vzniku a případných proměn v rámci novelizací, stejně jako jejich dopadů na cizince. Dále byly rozebrány příbuzné instituty, kterým je např. rozhodnutí o povinnosti opustit území, anebo zajištění a zadržení cizince, které mohou ovlivnit rozhodování o využití té které právní úpravy. V této práci byla analyzována platná a účinná právní úprava ČR, jakož i judikatura, a to nejen českých soudů, ale taktéž soudů mezinárodních, kterými jsou Soudní dvůr Evropské unie event. Evropský soud pro lidská práva. Provedenou podrobnou rešerší za využití statistik od pověřených státních orgánů, jakož i ze sesbírané sbírky případů, jsme zjistili, že variabilita využití obou institutů, potažmo institutů dalších či náhradních, odpovídá tomu, co by bylo možné označit za "náhodný výběr", tj. že v našem právním řádu pro rozhodování o tom, zda bude v případě maření správního rozhodnutí postupováno dle zákona o pobytu cizinců nebo dle trestního zákoníku, není systémově...
Správní delikt provozovatele vozidla
Šudoma, Ondřej ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Kopecký, Martin (oponent)
Název práce: Správní delikt provozovatele vozidla Práce se zabývá jedním ze specifických institutů správního trestání v dopravě, a to správním deliktem provozovatele vozidla. Kromě obecných otázek správního trestání, pojetí správních deliktů dle současné platné a účinné právní úpravy, zahrnuje práce popis vývoje tohoto institutu, jeho charakteristiku, právní zakotvení a způsob, jakým funguje. Podrobně je znázorněno jeho vzájemná provázanost s institutem uhrazení určené částky a graficky přehledně naznačen systém fungování. Dále se práce zabývá potenciálními zásahy do některých základních práv a svobod a zhodnocuje jejich přiměřenost. Cílem práce je kromě detailní právní analýzy institutu správního deliktu provozovatele vozidla také poukázání na jeho silná a slabá místa. Hlavním cílem práce je ale právní analýza z hlediska souladu dané právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. Po úvodu, ve kterém jsou nastíněny metody a cíle práce, následuje obecná část o správních deliktech. Jejím smyslem je uvedení do problematiky správního trestání a poukázání na značnou roztříštěnost a nevyváženost zejména procesních otázek. Jsou rozebrány jednotlivé druhy správních deliktů se zaměřením na přestupku a tzv. jiné správní delikty, dále jsou rozebrány znaky správních deliktů. Třetí část práce se nejprve...
Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků v České republice
Baloušek, Filip ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Otázka legislativních a etických požadavků na výzkum nových léčiv nabrala v souvislosti s rozmachem farmaceutického průmyslu během minulých desetiletí na značné intenzitě. Tato diplomová práce si tak klade za cíl komplexně popsat a analyzovat teoretická východiska současné legislativy upravující provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků na území České republiky, jakož i blíže rozebrat etický přezkum, který vykonávají specializované nezávislé etické komise. Autor se blíže věnuje i některým správněprávním aspektům spojeným s jejich činností, zejména se zabývá povahou souhlasných stanovisek etických komisí, které jsou předpokladem pro zahájení klinického hodnocení. Práce samotná je rozdělena do devíti kapitol, přičemž úvodní kapitola se zaměřuje na obecné nastínění problematiky klinického hodnocení humánních léčivých přípravků na území České republiky. Druhá kapitola vysvětluje základní pojmy, se kterými pracuje zákon o léčivech a které jsou pro tuto oblast farmaceutického práva specifické. Další kapitola rozebírá činnost státních institucí, které vykonávají působnost v rámci klinických studií. Čtvrtá kapitola obsahuje prameny právní úpravy, přičemž zvláštní důraz je kladen zejména na rozlišení závazných a doporučujících mezinárodních dokumentů a genezi tuzemské právní úpravy mající...
Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě v řízení o mezinárodní ochraně
Mašlej, Jiří ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí v řízení o mezinárodní ochraně, především v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Text srovnává současný právní stav se stavem před novelou zákona o azylu provedenou zákonem č. 314/2015 Sb., účinným od 18. 12. 2015, reflektuje judikaturu, odbornou literaturu a správní praxi v dané oblasti. Dále rozebírá výklad některých neurčitých právních pojmů, které mají pro řízení o mezinárodní ochraně stěžejní význam, jako například "přiměřená lhůta", "bez zbytečného odkladu", "věcná a právní složitost". Práce rozebírá z pohledu žadatele jednotlivé prostředky ochrany před nečinností, které pro žadatele přicházejí v úvahu, a porovnává jejich efektivitu. Cílem práce proto je sledovat a vyhodnotit častý úkaz správní praxe, kdy nedodržování lhůt spolu s uplatňováním možností prodloužení lhůty v řízení z mimořádných důvodů se stávají obvyklým postupem, nikoliv jevem mimořádným. V neposlední řadě je mým cílem vznést otázku, zda ve vztahu k žadatelům o mezinárodní ochranu jakožto ke zranitelným osobám v obtížné životní situaci nedochází k porušování jejich základních práv zaručených Listinou, zejména její pátou hlavou.
Regulace užívání tabákových výrobků
Šimáková, Lucie ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Předmětem této diplomové práce je právní úprava užívání tabákových výrobků v České republice. Práce vychází ze současných legislativních změn týkajících se ochrany zdraví před působením tabákových výrobků. V práci jsem popsala vývoj přístupu ke kouření a zákazů kouření, současně účinnou a nově připravovanou právní úpravu regulující užívání tabákových výrobků, přestupky a správní delikty související s tabákovými výrobky, souvislost mezi regulací užívání tabákových výrobků a lidskými právy a svobodami, právní úpravu Evropské unie a několika vybraných států. V úvodu vysvětluji svůj pohled na současnou protikuřáckou právní úpravu v České republice. Snažím se nastínit, jaké problémy současná úprava přináší a jaké má nedostatky. První kapitola vysvětluje postoj společnosti v průběhu času, můžeme vidět, že kouření se velmi rychle stalo "normálním" a státy se ho vůbec nesnažily kontrolovat. Druhá část srovnává lidskou svobodu a právo na zdraví. Další kapitoly obsahují současnou právní úpravu v České republice - přestupky, reklamu a další její součásti, zejména pak aktuální novelu zákona o potravinách a tabákových výrobcích, která přinesla novou vizuální podobu tabákových výrobků, zejména co do varování umístěných na těchto výrobcích. Vysvětluji pojmy související s danou problematikou, závazky vůči Evropské...
Ochrana osobních údajů při podnikání
Hricová, Kateřina ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Millerová, Ivana (oponent)
Ochrana osobních údajů je pouze jednou z mnoha úzkých oblastí správního práva. V měřítku každodenního života jsou však osobní údaje a jejich ochrana poměrně širokým okruhem, který si zaslouží naši pozornost a na poli práva je možné se mu rozsáhle věnovat. Tato práce se zabývá již konkrétně ochranou osobních údajů, ke které dochází při jejich zpracování. Nejprve vymezuje právo na soukromí a pojem osobní údaj jako takový, dále se podrobně zabývá základními povinnostmi, které jsou pro zpracování osobních údajů stanoveny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, včetně náležitostí předání osobních údajů do zahraničí, a to s ohledem na aktuální vývoj v záležitosti zásad Safe Harbor, tedy pravidel pro předání osobních údajů do Spojených států amerických. Kromě toho, že jsou osobní údaje jedinečným nástrojem odlišitelnosti jedné fyzické osoby od druhé, jsou dnes již také velmi cenným a užitečným nástrojem ve světě obchodu. Nejčastěji tedy dochází k jejich zpracování podnikatelem při výkonu jeho činnosti. V závěru této práce jsou tedy vybrány konkrétní situace, kdy podnikatelé zpracovávají osobní údaje svých zákazníků a dalších osob, se kterými při výkonu své činnosti přicházejí do styku, a jsou vysvětlena základní pravidla, jak by správné zpracování osobních údajů v dané situaci mělo vypadat s...
Aktuální problémy soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany
Křižáková, Markéta ; Kryska, David (vedoucí práce) ; Rajchl, Jiří (oponent)
Cílem diplomové práce "Aktuální problémy soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany" je posouzení, zda novela azylového zákona, tedy současná úprava soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dostatečně naplňuje požadavky kladené procedurální směrnicí 2013/32/EU v otázce práva na účinný opravný prostředek. Konkrétně se jedná o požadavek úplného a ex nunc přezkumu rozhodnutí o mezinárodní ochraně, kterému je věnována značná část práce, úpravu odkladného účinku a úpravu lhůty k podání opravného prostředku, stejně jako lhůty, ve které má soud o takovém opravném prostředku rozhodnout. Za účelem dosažení cílů práce jsou formulovány dílčí otázky, z nichž jedna se týká úpravy práva na účinný opravný prostředek na mezinárodní, evropské i vnitrostátní úrovni. Z tohoto důvodu se kapitola druhá zabývá právem na opravný prostředek v Úmluvě o ochraně základních práv a svobod, Úmluvě proti mučení a Mezinárodním Paktu o občanských a politických právech, stejně jako v Listině základních práv EU a Listině základních práv a svobod ČR. Následně jsou představeny principy, na nichž spočívá správní soudnictví, tedy kasační princip a princip přezkumu ex tunc, a dále specifika soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany. Stěžejní částí práce je kapitola čtvrtá, která rozebírá výše zmíněné požadavky procedurální...
Správní řízení na úseku katastru nemovitostí
Otáhalová, Eva ; Kopecký, Martin (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Resumé Vzhledem k velkému významu, jaký mají nemovitosti pro každou ekonomiku, jsou i v České republice vedení a správa katastru nemovitostí svěřeny státu, resp. orgánům státní správy. Tento veřejný seznam je pod neustálým tlakem a kontrolou veřejnosti, aby jím evidované a poskytované údaje byly co nejkvalitnější, řízení probíhající na tomto úseku co nejrychlejší a zároveň aby poskytoval dostatečnou ochranu v něm evidovaných údajů. Autor se proto rozhodl věnovat pozornost roli státu, resp. státních orgánů při evidenci nemovitostí a nakládání s nimi. Cílem této diplomové práce je tak shrnout a podrobněji vymezit ta nejzásadnější řízení probíhající na úseku katastru nemovitostí, na podkladě kterých dochází ke změnám v zápisech v katastru nemovitostí, objasnit jejich průběh a zaměřit se zejména na jejich odchylky od správního řádu a také na nové instituty, které s sebou pro vedení řízení na úseku katastru nemovitostí v roce 2014 přinesl zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů. Autor zde proto zachycuje hned několik druhů řízení, se kterými se na úseku katastru nemovitostí můžeme setkat, aby bylo zřejmé, že v této oblasti můžeme narazit jednak na vícero typů řízení a jednak zejména na skutečnost, že ne všechny musí být řízením správním. Práce tedy obsahuje...
Řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
Sigmundová, Iva ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Kryska, David (oponent)
Cílem této práce je komplexní náhled na správní řízení o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, podané v režimu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část práce je věnována výkladu základních pojmů (cizinec, povolení k dlouhodobému pobytu a podnikání), které jsou určující pro zvolené pobytové oprávnění. Druhá část práce rozebírá podmínky pro podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a náležitosti, které je cizinec povinen k této žádosti doložit. Třetí část se zabývá řízením po podání žádosti se zaměřením na specifika řízení o dané pobytové oprávnění. Čtvrtá část je věnována vydání konečného rozhodnutí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.