National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Stability and efficiency of a new Mn-oxide based sorbent in contrasting soils
Knytl, Vladislav ; Ettler, Vojtěch (advisor) ; Komárek, Michal (referee)
Metal contamination of soils is one of the most important environmental problems throughout the world. One of the possible remediation technique of contaminated soils is based on chemical stabilization using various amendments. Due to their structure and sorption properties (pHZPC, specific surface, CEC etc.), Fe, Mn and Al oxides are suitable for this remediation technique. The focus of this diploma thesis is to evaluate the stability and the effectivity of the new synthetic amorphous Mn oxide (AOM) in soil samples with contrasting physicochemical parameters, mainly pH: soil N (pH 4,2), soil H (pH 5,4), soil S (pH 7,3). In a 90-day laboratory pot experiment with incubation of AMO in these soils we found that stability of AOM is strictly pH-dependent. Higher dissolution was observed in the most acidic soil N (mass loss up to 18%), whereas in alkaline soil S themass loss attained only 10%. The dissolution of AOM in acidic soils (N, H) was connected with a significant release of Mn into the soil pore water. For soils H and S the massive formation of secondary carbonate phases (rodochrozite - MnCO3, kutnahorite - (Ca,Mn)CO3) was detected on the AOM surfaces by X-ray diffraction analysis (XRD), transmission electron microscopy (TEM) and scanning electron microscopy (SEM). Granulometric measurements...
Tree rings and peat bogs as archives of recent trends in Pb and Hg deposition in the Czech Republic
Zuna, Milan ; Mihaljevič, Martin (advisor) ; Komárek, Michal (referee) ; Soudek, Petr (referee)
1 Tree rings and peat bogs as archives of recent trends in Pb and Hg deposition in the Czech Republic Milan Zuna, 2012 Abstract The environment polluted by toxic metals is currently one of the most topical subjects studied in a great many countries. Toxic metals and their forms are studied primarily because of their negative impact on the environment and also on human health. In the territory of the Czech Republic, direct measurements of the concentrations of these substances are available only for a limited time period. Consequently, indirect methods, such as geochemical archives, are used to determine the historical environmental burdens from these metals. Historical lead concentrations (Pb) were studied on peat bog profiles and tree rings in selected localities in the Czech Republic. Altogether 12 peat bog profiles and 33 wood cores (Picea abies) were studied, in the border territories of the Czech Republic with different historical burdens (Krušné Hory - Novodomské rašeliniště - ND, Jizerské hory - Bílá Smědá - BS, Šumava - Jezerní slat - JS), and in a historically burdened area polluted by processing of Pb- Ag ores (Příbram-Brdy). In the vicinity of Příbram, areas around the Brdy ridge (9 km east of the Pb metallurgical works) as well as in the immediate vicinity of the metallurgical works. We used the...
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Migrace škodlivých látek v povodí Labe (Radionuklidy – tritium)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kalová, Hana ; Komárek, Michal ; Novák, Michal ; Marešová, Diana ; Hanslík, Eduard
Jsou uvedena data objemové aktivity tritia, která popisují bilance tritia v profilech Vltava Solenice, Vltava Praha-Podolí a Labe Hřensko. Bylo zjišťováno pozadí tritia na území povodí Labe v povrchových vodách nezatížených odpadními vodami z bodových zdrojů (JE Temelín, ÚJV Řež). Byla zjišťována možnost snížení minimální detekované aktivity tritia (MDA) u vzorků pozadí. byly vyhodnoceny roční odtoky aktivity tritia v hodnocených profilech po odečtení odtoku tritia odpovídající pozadí. Byl zkoumán spad tritia (HTO) na území českého úseku povodí Labe se srážkami. Byl hodnocen vliv kontaminace Labe tritiem na změny objemové aktivity tritia ve vodě z břehové infiltrace ve vybrané modelové lokalitě. Byla provedena bilance aktivity tritia v hodnocených profilech na základě sledování a údajů o bilanci aktivity tritia uvolňované s odpadními vodami JE Temelín. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Migrace škodlivých látek v povodí Labe (radionuklidy – tritium)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kalová, Hana ; Komárek, Michal ; Novák, Michal ; Ivanovová, Diana ; Blažková, Šárka ; Hanslík, Eduard
Získávání dat objemové aktivity tritia (kontinuálních s rovnoměrnou četností nebo v epizodách se zvětšenou četností) k popisu odtoku aktivity (bilance) tritia v profilech Vltava Solenice, Vltava Praha a Labe Hřensko. Zjištění pozadí tritia na území povodí Labe v povrchových vodách nezatížených odpadními vodami z bodových zdrojů (JE Temelín, ÚJV Řež apod.). Posouzení možností snížení minimální detekovatelné aktivity tritia (MDA) u vzorků pozadí. Vyhodnocení odtoku aktivity tritia v hodnocených profilech po odečtení odtoku aktivity tritia odpovídající pozadí. Vyjádření depozice tritia na území českého úseku povodí Labe se srážkami. Posouzení shody mezi bilancí aktivity tritia v hodnocených profilech na základě sledování a údajů o bilanci aktivity tritia uvolňované s odpadními vodami JE Temelín. Na vybrané modelové lokalitě bude hodnocen vliv kontaminace Labe tritiem na změny objemové aktivity tritia ve vodě z břehové infiltrace na základě rekognoskace terénu. Zpráva obsahuje recenzované nebo publikované příspěvky vztahující se k řešení problému.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Migrace škodlivých látek v povodí Labe (radionuklidy – tritium)
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kalová, Hana ; Komárek, Michal ; Novák, Michal ; Ivanovová, Diana ; Blažková, Šárka ; Hanslík, Eduard
Jsou popsány uskutečněné odběry vzorků pro stanovení tritia v profilu Vltava Solenice., Labe Hřensko. Na základě vzorků a kombinovaných údajů o průtocích (ČHMÚ) a o aktivitě tritia z jednotlivých vypouštěných kontrolních nádrží (ČEZ) je průběžně hodnocena migrace tritia v povodí Vltavy a Labe. Zpráva obsahuje články vztahující se k řešení problému.

See also: similar author names
1 Komárek, M.
2 Komárek, Marek
3 Komárek, Martin
1 Komárek, Matěj
1 Komárek, Milan
4 Komárek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.