Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podstata a strategie šíření turnerského "völkisch" světonázoru
Klement, Martin ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Skřivan, Aleš (oponent) ; Kaiserová, Kristina (oponent)
V rakousko-uherských, etnicky německých tělovýchovných svazech "Deutscher Turnerbund" a "Turnkreis Deutsch-Österreich", v rakouském svazu "Deutscher Turnerbund 1919", ve svazu "Deutscher Turnverband", který existoval v Československu, a v některých segmentech říšskoněmeckého svazu "Deutsche Turnerschaft" byly mezi koncem 80. let 19. století a počátkem 30. let 20. století oficiálně zastávány a šířeny "rasové", nacionalistické a religiózně-etické ideje, pro jejichž soubor dobové prameny i německá historiografie používají obrat "völkische Weltanschauung" - "völkisch" světonázor. S pomocí odborné literatury, archivních písemností a především dosud přehlížených vydaných pramenů, například svazových periodik, výchovně-vzdělávacích brožur či beletristických knih, se dizertační práce analyticko-syntetickou metodou a v komparativní perspektivě pokouší odpovědět na otázky, z jakých myšlenek turnerský "völkisch" světonázor sestával, kdo jej formuloval a jak se vyvíjel. Zvláštní pozornost je dále věnována instituci vzdělavatelů ("dietwartů), krásné literatuře, periodikům a festivitám - čtyřem strategiím využívaným k indoktrinaci dospělých cvičenců a turnerské mládeže světonázorovými ideami. Tematickou šíří a zejména distinkcí mezi oficiálním svazovým světonázorem a světonázorem jednotlivých turnerů se studie...
Vznik, premeny a vplyv rímskokatolickej farnosti v Bošáckej doline
Klement, Martin ; Šmíd, Marek (oponent)
V predloženej licenciátnej práci sa venujeme pôsobeniu Rímskokatolíckej cirkvi v Bošáckej doline, nachádzajúcej sa v Trenčianskom kraji. Možnosť vplyvu cirkvi na vývoj v spomenutej oblasti je determinovaný existenciou farnosti, čo je v tomto prípade pramenne doložené od 13. storočia, keď bola erigovaná farnosť v Haluziciach a zároveň sa tu až do 18. storočia nachádzalo sídlo farára i farský chrám. Dodnes stojí v Haluziciach zrúcanina opevneného gotického chrámu dedikovaného Všetkým svätým. V roku 1778 bolo sídlo farnosti prenesené do obce Bošáca, v ktorej bol v roku 1733 vybudovaný nový kostol s patrocíniom Nanebovzatia Panny Márie. Farnosť Bošáca pozostáva dnes z farnosti Bošáca a jej filiálok v Trenčianskych Bohuslaviciach, Haluziciach, Zemianskom Podhradí, Novej Bošáci a Štvrtku. Cieľom našej práce bola heuristika, analýza a interpretácia zachovaných archívnych dokumentov pochádzajúcich z činnosti farnosti, filiálok, jej predstavených, ako aj zmapovanie dostupných informácii o sakrálnych stavbách na území celej farnosti. Predložená licenciátna práca informuje o náboženskom vývoji v sledovanom mikroregióne, snaží sa prispieť k hlbšiemu poznaniu histórie vzniku, premenám a vplyvu farnosti v Bošáckej doline. Kľúčové slová: Bošáca, Bošácka dolina, Rímskokatolícka cirkev, farnosť, Haluzice, kostol,...
Recepce Friedricha Ludwiga Jahna a jeho idejí v Německém turnerském svazu
Klement, Martin ; Stellner, František (vedoucí práce) ; Županič, Jan (oponent)
Cílem předkládané práce je analyzovat proměnu ve vnímání osobnosti Friedricha Ludwiga Jahna (1778-1852), zakladatele německého tělocvičného hnutí, a jeho ideologie v Německém turnerském svazu. Pod vlivem stupňujícího se rasového antisemitismu docházelo od 80. let 19. století v prostředí dolnorakouských tělocvičných spolků ke specifické interpretaci Jahnových myšlenek, která spočívala na vyhrocené národnostní a rasové nesnášenlivosti. Svým radikálním pojetím Jahnova odkazu se tyto spolky, od roku 1889 sdružené v Německém turnerském svazu, plynule integrovaly do nadstátního radikálně nacionálního hnutí, označovaného zahraniční literaturou přídomkem "völkisch". Pomocí nejrůznějších metod je zkoumáno, jak svaz v oblasti jazyka, tělocvičné aktivity, nacionální a antisemitské ideologie a v neposlední řadě v oblasti slavností a symboliky recipoval, interpretoval a pro své potřeby pozměňoval Jahnovo učení. Výsledkem práce je zjištění, že svaz svým "völkisch" výkladem sporných Jahnových myšlenek položil základy nové ideologie, která se ve 30. letech 20. století stala dominantní v tělocvičném hnutí německy mluvících oblastí střední Evropy.
Friedrich Ludwig Jahn a jeho činnost mezi lety 1806-1816
Klement, Martin ; Horčička, Václav (oponent) ; Županič, Jan (vedoucí práce)
Na základě všech dosud uvedených informací si předkládaná studie neklade žádný větší cíl než s maximální mírou objektivity představit české veřejnosti kontroverzní a nejednoznačně interpretovatelnou osobnost Friedricha Ludwiga Jahna. Zdánlivě jednoduchý úkol skrývá řadu nástrah. V průběhu staletí docházelo vedle přehodnocování Jahnových činů a myšlenek ke stabilizaci jistého stereotypního obrazu, který historickou realitu ideologicky zplošťuje a ukazuje Jahna takového, jakého jej čtenáři chtěli vidět. Vzhledem k pochopitelné absenci pramenů v Čechách proto slouží zde dostupná sekundární literatura spíše než k vylíčení historické reality jako podklad pro studium vývoje stereotypu Friedricha Ludwiga Jahna. Teprve během heuristické fáze práce se společně se snahou plasticky vykreslit tuto osobnost stalo druhým záměrem studie na příkladu analyzované postavy alespoň zběžně poukázat na ideologické znásilňování a pokřivování minulosti.
Procedurální animace lidské chůze
Klement, Martin ; Žák, Pavel (oponent) ; Polok, Lukáš (vedoucí práce)
V této práci je popsána implementace programu, zobrazujícího procedurální animaci lidské chůze. Program používá takzvanou skeletální animaci, kdy rozpohybováváme virtuální kostru pomocí přímé a inverzní kinematiky, a pak podle této kostry transformujeme vrcholy 3D modelu člověka. Nastavení vah kostí pro jednotlivé vrcholy se provádí metodou obálek, model je načítán z formátu "ASE". Aplikace je psána v jazyce C++ a pro vizualizaci je použita knihovna OpenGL s rozšířením GLUT.
Fúze procedurální a keyframe animace
Klement, Martin ; Pečiva, Jan (oponent) ; Polok, Lukáš (vedoucí práce)
Cílem této práce je implementace aplikace, v níž dochází k propojení procedurální a keyframe animace, s následnou vizualizací. Jádrem aplikace je spojení dvou různých technik animace použitých pro rozpohybování virtuální postavy. Základ pohybu je tvořen metodou klíčových snímků mezi kterými dochází k interpolaci. K níž je přidána animace procedurální, jenž se skládá z přímé a inverzní kinematiky. Spojením těchto dvou technik je postava interagující na okolní prostředí ve scéně. Aplikace je psána v jazyce C++, využívající knihovnu GLM, pro matematické funkce a k výsledné vizualizaci je použita knihovna OpenGL s rozšířením GLUT.

Viz též: podobná jména autorů
1 KLEMENT, Marek
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.