Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 32 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Moderní metody bezsnímačového řízení pohonů s PMSM motorem
Lepka, Jaroslav ; Klíma, Bohumil (oponent) ; Lettl,, Jiří (oponent) ; Václavek, Pavel (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je prozkoumat možnosti řízení PMSM motoru a navrhnout komplexní řešení bezsnímačového řízení ve velkém rozsahu otáček a momentů. Navržené řešení obsahuje prvky, které umožňují průmyslovou realizaci pro různé typy aplikací s PMSM motorem. Možnosti estimace polohy a rychlosti od nulových otáček až do maximálních otáček motoru jsou důkladně rozebrány v této práci. Struktura řízení na bázi vektorového řízení zpracovává estimované veličiny a optimalizuje provozní stavy motoru s ohledem na dosažení maximální účinnosti, maximálního rozběhového momentu a maximální rychlosti. Reálné použití navrženého řízení klade důraz na splnění IEC norem pro specifické typy aplikací. Splnění požadavků IEC norem vyžaduje interakci s bezsnímačovým řízením a strukturou vektorového řízení. Eliminace senzoru polohy rotoru a teploty vinutí vyžaduje nalezení nových technik pro detekci zablokovaného rotoru a stavu přetížení. Navržená řešení chráněna dvěma americkými patenty jsou detailně rozebrána v této práci. Realizace využívá mikrokontroléru NXP s unikátními vlastnostmi pro řízení motorů. Dosažené výsledky jsou demonstrovány na reálných průmyslových aplikacích.
Diagnostika výkonového měniče za chodu
Knobloch, Jan ; Chlebiš,, Petr (oponent) ; Drábek,, Pavel (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT v~pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během doby životnosti. V~dizertační práci je nejprve shrnut současný stav této problematiky. Následuje popis navrženého a zkonstruovaného automatizovaného měřicího pracoviště umožňujícího sledování a záznam přepínacích dějů během zrychleného stárnutí tranzistoru. Dále je popsána problematika vysokofrekvenčního snímání průběhů elektrických veličin během spínání výkonového tranzistoru. Zvláště je rozebrána problematika snímání proudu a je zvoleno nejvhodnější čidlo. Data nasnímaná realizovanou měřicí a záznamovou aparaturou posloužila k~identifikaci potenciálních trendových veličin umožňujících predikci poruchy. Přitom bylo třeba rozlišovat závislost trendových veličin na stárnutí a na parazitních vlivech (proud, teplota, napětí). Nakonec je provedeno zhodnocení trendových veličin, přičemž se ukazuje jejich nepříliš výrazná změna v~průběhu zrychleného stárnutí, což komplikuje praktickou implementaci za účelem predikce poruchy.
Číslicově řízený měnič pro asynchronní motor
Dráb, Dominik ; Klíma, Bohumil (oponent) ; Knobloch, Jan (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom riadiacej časti frekvenčného meniča pre asynchrónny motor, ktorý je súčasťou laboratórneho standu. Práca obsahuje základný popis činnosti asynchrónneho stroja, popis funkcie a prevedenia frekvenčného meniča. Ďalej sú v práci vysvetlené najčastejšie používané spôsoby riadenia pohonov s asynchrónnym motorom. V ďalšej kapitole je popísaný návrh riadiaceho modulu s mikroprocesorom od firmy Freescale. Práca sa taktiež zaoberá vytvorením softvéru pre mikroprocesor. Vytvorené bolo aj grafické užívateľské rozhranie pre ovládanie standu prostredníctvom počítača. V závere práce je popísané meranie na asynchrónnom motore.
Model pásového vozidla s dálkovým rádiovým ovládáním
Ctibor, Jiří ; Knobloch, Jan (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření výrobní dokumentace stejnosměrného pohonu modelu pásového vozidla na dálkové ovládání, jeho konstrukce, naprogramování a oživení. Pro vytvoření výrobní dokumentace bylo třeba seznámit s návrhovým programem pro desky plošných spojů Altium Designer. Program mikroprocesoru bude vytvořen ve vývojovém prostředí CodeWarrior a to v jazyce C. K navrhování obvodů byli využity zpravidla katalogové listy jednotlivých komponent. Návrh se skládá z několika funkčních obvodových celků, které zajišťují jednotlivé potřebné funkce. Řídícím prvkem celého zařízení je digitální signálový procesor zaměřený na aplikace v pohonech.
Návrh a simulace řízení jednofázového aktivního usměrňovače
Bareš, Jiří ; Huták, Petr (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Práce pojednává o jednofázovém aktivním usměrňovači, strategii jeho řízení a simulaci modelu. Na začátku práce je popsán princip fungování usměrňovače, a systém spínání tranzistorů, který ovlivňuje tvar odebíraného proudu. Následuje dimenzování usměrňovače pro následné sestavení modelu a návrh řízení včetně fázového závěsu a regulátorů. V závěru je popsán sestavený model usměrňovače a jeho simulace.
Měniče pro HVDC přenos elektrické energie
Martinec, Roman ; Klíma, Bohumil (oponent) ; Červinka, Dalibor (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo se seznámit se systémy HVDC, které jsou ve světě využívány. V bakalářské práci jsou uvedeny základní principy propojení stanic HVDC a konfigurace přenosové linky HVDC. V práci jsou dále popsány používané topologie měničů a jejich hlavní polovodičové součástky. V závěru práce je technologie HVDC zhodnocena a s ní i její klady a zápory.
Vzdálená diagnostika lesnických lanovek
Říha, Pavel ; Pazdera, Ivo (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na popis elektroniky a ovladačů těžebních lanovek Larix. Důraz je kladen na řídicí systém mj. pracující s GSM modemem zajišťujícím komunikaci se vzdáleným monitorovacím střediskem. Rozbor potřeby lokální i vzdálené diagnostiky vede k definici požadavků na komunikační kanál, který je třeba zajistit. Jako nejvýhodnější řešení je navrženo využít GSM síť a komunikovat prostřednictvím standardizovaných průmyslových modemů připojených přes port RS232. Hlavní část práce obsahuje specifika a možnosti komunikace prostřednictvím GPRS služby. Je navržen a naprogramován kompletní komunikační kanál včetně serveru, který předává datové packety mezi jednotlivými klienty. Závěrečná část shrnuje dosažené výsledky a výstupy z testování sestaveného řešení včetně datové propustnosti a rychlosti odezvy. Zároveň jsou na základě získaných zkušeností doporučeny některé postupy pro finální implementaci při vývoji a výrobě nových typů lanovek.
Akumulátory pro nezávislou trakci
Hladiš, Vítězslav ; Klíma, Bohumil (oponent) ; Procházka, Petr (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit literární přehled všech typů akumulátorů určených pro pohon v nezávislé trakci (dopravě). Jednotlivé typy akumulátorů mezi sebou porovnat a na základě jejich parametrů (hmotnost, cena, hustota energie /kg) vybrat vhodný typ akumulátoru pro pohon elektromobilů, invalidních vozíků, elektrických kol a skútrů. Součástí bakalářské práce není žádný praktický výrobek ani příloha. Jedná se pouze o teoretický rozbor dané problematiky.
Mikroprocesorové řízení spínaných zdrojů
Žůrek, Tomáš ; Huták, Petr (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem procesorem řízeného spínaného zdroje. Zdroj je navrhován k napájení notebooku ze sítě automobilu.
Field Programmable Gate Arrays Usage in Industrial Automation Systems
Nouman, Ziad ; Kadaník,, Petr (oponent) ; Kobrle,, Pavel (oponent) ; Klíma, Bohumil (vedoucí práce)
This doctoral thesis deals with the usage of Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) in a diagnosis of power inverters which use the IGBTs transistors as switching devices. It is focused on the IGBT gate drives and their structures. As long as the transient phenomena and other quantities such as IG, VGE, VCE shows the IGBT degradation during the switching process (turn-on, turn-off), a new IGBT gate driver architecture is proposed for measuring and monitoring these quantities. Quick measurements and monitoring during the IGBT switching process require high sampling frequencies. Therefore, high speed parallel ADC converters (> 50MSPS) are proposed. The thesis is focused on the FPGA design (hardware, software). A new FPGA board is designed for desired functions implementation such as IGBT driving using multiple stages, IGBT monitoring and diagnosis, and interfacing to inverter controller.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 32 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.