Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Webový systém pro prodej předplacených služeb
Kafka, Tomáš ; Poch, Tomáš (oponent) ; Kofroň, Jan (vedoucí práce)
Software jako služba je moderní zpusob monetizace software, kde aplikace je hostována poskytovatelem a zpoplatnena mesícními poplatky. Vyvinuli jsme platformu pro prodej predplacených služeb po internetu, jako webovou aplikaci na LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP 5) serveru. Dále byly vytvoreny znovupoužitelné objektové komponenty pro tvorbu, príjem a validaci formuláru a pro zacházení s tabulkami. Aplikace je internacionalizována a umožnuje i ruzné cenové plány pro ruzné zeme. Nakonec jsme analyzovali výkonnostní dopad použití ORM frameworku, porovnali dva soucasné PHP ORM frameworky, vybrali MyActiveRecord jako vhodnejší pro práci, a benchmarkovali ho, abychom zjistili vliv SQL cachování na pocet databázových dotazu. Namerili jsme 29% zmenšení poctu dotazu.
Geoinformatické modelování srážkových anomálií ve střední Evropě
Kafka, Tomáš ; Kastner, Jiří (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
Tématem práce je metodické hodnocení prostorové variability srážkových anomálií ve střední Evropě s využitím nástrojů geografických informačních systémů (GIS). Různé on-line dostupné datové zdroje v řešené oblasti jsou představeny a vzájemně porovnány z hlediska jejich prostorové informace. Pro vzorovou analýzu za období 1950 - 2006 byl vybrán dataset Ensembles gridded observational dataset (E-Obs) v prostorovém rozlišení přibližně 25 x 25 km. Tato datová sestava je uložena ve vícerozměrném rastrovém formátu NetCDF, který je v práci podrobně představen. Tento způsob uložení dat je pro geografické analytické úlohy podporován desktopovým GIS softwarem - ESRI ArcGIS a pro práci s NetCDF daty E-Obs v jeho modulu ArcMap je vytvořena sada samostatných funkcí (toolbox). S využitím těchto nástrojů bylo pro řešené území z datasetu E-Obs vyextrahováno několik časových řad, vztažených k plochám referenčních podoblastí zájmového území. Za srážkové anomálie jsou pak v těchto řadách považovány události indikované extrémním denním srážkovým úhrnem, nebo dlouhodobým počtem po sobě jdoucích dní s nepřetržitým úhrnem srážek nebo naopak dlouhodobým bezesrážkovým obdobím. Podle intenzit příp. délky srážkových úhrnů a zasažené plochy jsou vybrány nejextrémnější epizody, které jsou dále v prostředí GIS modelovány. Dále je...
Nastavení kontrolních a řídících mechanismů v podniku
Luzanová, Marianna ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Malý, Milan (oponent) ; Kafka, Tomáš (oponent)
Doktorská disertační práce přináší nový pohled na řídicí a kontrolní mechanismy v organizaci a způsoby jejich nastavení. Přestože zkoumaný obor je relativně mladou vědeckou disciplínou, problematika řízení a správy organizace, neboli Corporate Governance byla, je a bude aktuální pro každou společnost, bez ohledu na to, v jakém oboru, na jakém území nebo v jakém rozsahu podniká. Předkládaná disertační práce se zaměřuje na různé modely Corporate Governance a interního auditu ve světě, nicméně za hlavní modely jsou označeny anglo-americký model, západoevropský a japonský model. V metodologické části práce jsou označeny jejich hlavní rysy a podstata každého modelu, včetně výhod a nevýhod využití za konkrétních podmínek. K modelům Corporate Governance se v práci vrací v aplikační části, kde pomoci vědeckého modelování řídicího a kontrolního orgánu se zjišťuje vhodnost či nevhodnost každé ze zmíněných metod. Další problematikou, kterou řeší doktorská disertační práce, je současný stav vědeckého poznání v oblasti Corporate Governance a interního auditu. Z vybraných monografií a dílů českých a zahraničních autorů se v práci použily poznatky, které nejvíc popisují problémy stávajících mechanismů správy a řízení společnosti. V této části doktorské disertační práce je použitá metoda historická -- vývoj interního auditu a Corporate Governance od samého vzniku až po současnost. Předkládaná práce zkoumá oblast interního auditu z hlediska různého zaměření této vědní disciplíny v praxi -- risk managementu, compliance a fraud auditu. V práci jsou nalezeny odpovědi na otázky, v jakém vzájemném působení musí být tyto oblasti auditu, a do jaké míry jsou propojeny s vedením společnosti, zejména jakou odpovědnost a kompetenci mají. Jako příklad nastavení řídicích a kontrolních mechanismů v podniku je uvedena finanční organizace působící na území České republiky jako vydavatel elektronických peněz malého rozsahu. Protože se jedná o společnost připravující se k expanzi, hierarchické upořádání jednotlivých organizačních článků musí zabezpečovat řádný chod společnosti a těsnou vazbu mezi klíčovými útvary a zaměstnanci. Oblast bankovnictví a finančních služeb patří k nejvíc rizikovým oblastem podnikání z hlediska kontroly a compliance, proto tato společnost je velmi vhodným příkladem.
Analýza vzájemných vztahů mezi interním auditem a risk managementem organizace z pohledu interního auditu
Kafka, Tomáš ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent) ; Vít, Vladimír (oponent)
Tato doktorská disertační práce zabývající se vztahem mezi interním auditem a risk managementem organizace z pohledu interního auditu, včetně níže prezentovaného výzkumu, si klade za cíl: ? identifikovat požadavky na vzájemné vztahy mezi interním auditem a risk managementem uvnitř různých typů organizací ? identifikovat současnou praxi uplatňování interního auditu v různých typech organizací ve středoevropském regionu ve vztahu k nastavenému risk managementu ? srovnat a zdůraznit rozdíly mezi požadavky a současnou praxí ? vytvořit (v souladu s výše uvedeným) koncepční a terminologický rámec pro měření výkonnosti systému risk managementu v organizaci K naplnění tohoto cíle posloužila shromážděná empirická data získaná dotazníkovou metodou a zpracovaná na základě retrospektivní a průběžné rešerše literatury prováděné v předchozích dvou letech, analýza výsledků a následná syntéza poznatků z definovaných zdrojů.
Využití dotačních titulů pro rozvoj regionu
KAFKA, Tomáš
Obsahem této diplomové práce je vytvoření portfolia optimálních dotacích vedoucích ke zkvalitnění života ve regionu a nalezení vhodných doporučení i pro budoucí rozvoj bez dotací. První část diplomové práce se zabývala analýzou využívání dotačních titulů na území mikroregionu Náměšťsko (metoda historická). Další část diplomové práce byla zaměřena na situační analýzu, jejíž výstupy ústily k deskripci profilu regionu. Fakta a výsledky získané ze situační analýzy byly rozhodující při zpracování SWOT analýzy. Na základě výsledků SWOT analýzy byly stanoveny návrhy rozvoje mikroregionu z hlediska optimálního portfolia dotačních titulů z České republiky a zvláště z Evropské unie. Poslední část práce pojednává o možném návrhu projektu z oblasti životního prostředí. Na základě získaných informací by se obce mikroregionu měly zaměřit na dotační tituly zejména do oblastí infrastruktura, ekonomická síla, lidé a ekologie a životní prostředí.
interní audit a procesní optimalizace
Kadlec, Pavel ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Kafka, Tomáš (oponent)
Změny v chápání úlohy interního auditu a měnící se potřeby řídicích pracovníků vedou ke stále častějšímu nasazování interních auditorů jako nezávislých konzultantů. Cílem této práce je seznámit čtenáře se širokou škálou činností interního auditu a zásadami práce interních auditorů v teoretické rovině. Druhá část se věnuje procesní optimalizaci, jež se v poslední době stává stále podstatnější náplní práce interních auditorů. V praktické části je uveden příklad analýzy na optimalizaci procesů a řízení společnosti. Tato analýza vychází ze skutečného procesního auditu a procesní optimalizace.
Interní audit a komunikace auditních nálezů
Sinkule, Jindřich ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Kafka, Tomáš (oponent)
Diplomová práci se zabývá způsobem, jakým by měl interní auditor sdělovat výsledky svých zjištění ostatním útvarům ve společnosti. Komu by měl určité skutečnosti sdělovat a jakou zvolit vhodnou formu auditorské zprávy, aby nalezené skutečnosti měly pro své adresáty smysl a oni mohli na tyto auditní nálezy adekvátně odpovědět následnými opatřeními pro účinnou nápravu zjištěných nesrovnalostí.
Interní audit finanční situace společnosti Skynet, a. s.
Podrapský, Martin ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Kafka, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá interním auditem finanční situace firmy Skynet, a. s., jedné z předních telekomunikačních společností se zaměřením na přenos a bezpečnost dat. K analýze finanční stability bylo použito rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Vypracovaná analýza má za cíl poskytnout rozbor jednotlivých finančních ukazatelů jako obraz hospodaření a inspiraci pro podnikový management. Analýza by měla poukázat na finanční kondici firmy, případně identifikovat nedostatky vyplývající z finančních výkazů. Dále zda je třeba přijmout určitá opatření vedoucí k efektivnímu vývoji v budoucnu. Byla užita horizontální a vertikální analýza absolutních ukazatelů, analýza poměrových ukazatelů, ekonomická přidaná hodnota, predikce trendu vývoje a mezipodnikové srovnání.
Analytické postupy v auditu
Elgner, Robert ; Dvořáček, Jiří (vedoucí práce) ; Kafka, Tomáš (oponent)
V teoretické části přibližuji funkci auditu, metodiku auditu, odpovědnost auditora, výroky auditora, mezinárodní auditorský standard 520. V praktické části prezentuji vlastní analytické postupy použitelné při provádění auditu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 KAFKA, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.