Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí
Kadlec, Miroslav ; Ondrák, Viktor (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem řízení informační bezpečnosti v průmyslovém prostředí. V první části práce jsou uvedena teoretická východiska z oblasti bezpečnosti informací. Následuje analýza výchozího stavu a je provedena také analýza rizik. Dále se pak práce zabývá návrhem průmyslové síťové infrastruktury a jejího managementu.
Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK
Kadlec, Miroslav
Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Zajišťování transparentnosti a kvality při zavádění ECVET v ČR
Slivková, Helena ; Kaňáková, Martina ; Kadlec, Miroslav
Cílem zpracování návrhu je připravit materiál, který – ve vazbě na aktuální stav zavádění ECVET – reaguje na potřebu zajistit informovanost, transparentnost a kvalitu v procesu zavádění ECVET a identifikovat akcenty pro zavádění ECVET v nadcházejícím období.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Reliabilita meření izokinetické síly
Kadlec, Miroslav ; Strejcová, Barbora (vedoucí práce) ; Baláš, Jiří (oponent)
Název: Reliabilita měření izometrické a izokinetické síly ve flexi a extenzi kolenního kloubu Cíle: Cílem práce bylo porovnat reliabilitu měření izokinetické a izometrické síly při flexi a extenzi v kolenním kloubu Metody: Ve své práci jsem použil koeficient vnitrotřídní korelace (intraclass correlation coefficient, ICC) a Pearsonovým korelační koeficient (interclass coefficient of correlation). Výsledky: Ve své práci jsem zjistil, že velikost reliability měřené na izokinetickém a izometrickém dynamometru můžeme řadit mezi vysoké, střední chyba reliability měření závisí na poloze účastníka při měření. Dále jsem zjistil, že reliabilita měření maximální síly byla větší při použití izokinetického dynamometru nežli v případě izometrického dynamometru. Klíčová slova: reliabilita, vnitrotřídní korelační koeficient, izometrický dynamometr, maximální izometrická síla, izokinetický dynamometr, síla v kolenním kloubu, Cybex Humac Norm
Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o.
Kadlec, Miroslav ; Ivičič, Lubomír (oponent) ; Ondrák, Viktor (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků investora. Výsledkem práce je komplexní návrh počítačové sítě a odhadovaný rozpočet nákladů na její realizaci.
Perspektivní jaderná paliva pro pokročilé typy jaderných reaktorů
Kadlec, Miroslav ; Varmuža, Jan (oponent) ; Katovský, Karel (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj jaderných reaktorů a na paliva v nich spalované. Jsou zde popsány jednotlivé druhy jaderných paliv včetně způsobů, jak se s nimi nakládá, ať už před, nebo po použití v jaderné elektrárně. Součástí je také zmínění situace jaderných elektráren v České republice i na Slovensku. Dále je zde popsán stav vývoje některých připravovaných projektů budoucnosti.
Predikce vlivu aminokyselinových mutací na sekundární strukturu proteinů
Kadlec, Miroslav ; Vogel, Ivan (oponent) ; Bendl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá aminokyselinovými mutacemi a jejich vlivem na sekundární strukturu proteinů. Hlavním cílem je dokázat hypotézu, že ačkoliv během evoluce dochází poměrně často ke změnám v primární struktuře bílkovin, sekundární struktura je vůči nim do jisté míry odolná. Elementy sekundární struktury pak zůstávájí téměř nezměněny i po provedení relativně velkého počtu mutací. Tato hypotéza byla ověřována prostřednictvím vy tvořeného simulátoru evoluce, který pracuje s libovolnou substituční maticí a integruje dva existující predikční nástroje: PSIPRED pro předpovídání sekundární struktury a PhD-SNP pro předpovídání škodlivosti konkrétních aminokyselinových mutací. Výsledky simulačních experimentů jsou graficky znázorněny a je diskutován jejich význam v souvislosti s výše zmíněnou hypotézu.
Evoluční strategie v úloze predikce vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinů
Kadlec, Miroslav ; Burgetová, Ivana (oponent) ; Bendl, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá predikcí vlivu aminokyselinových mutací na stabilitu proteinu. Cílem je vytvořit konsenzuální prediktor využívající výstupy vybraných existujících nástrojů za účelem zvýšení úspěšnosti predikce. Optimální konsenzus mezi těmito nástroji byl hledán s pomocí evolučních strategií (ES) ve třech variantách: evoluční strategie s pravidlem 1/5, varianta s autoevolucí typu 2 a metoda CMA-ES. Kvalita nalezených řešení byla následně testována na nezávislé datové sadě. Výsledky všech tří variant dosahovaly podobných přesností predikce, jako nejlepší byl vyhodnocen vektor vah nalezený ES s autoevolucí typu 2. Oproti samostatným prediktorům vykazovala konsenzuální metoda na trénovacích datech zlepšení Pearsonova korelačního koeficientu o 0,057. Na testovací sadě byl její přínos nižší (zlepšení o 0,040). Poměrně malý přínos k přesnosti predikcí na trénovací i testovací datové sadě byl způsoben tím, že pro některé záznamy se nepodařilo získat výsledky všech dílčích nástrojů. V případě vypuštění těchto záznamů přinesla konsenzuální metoda zlepšení Pearsonova korelačního koeficientu o 0,118.
Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Lužci nad Vltavou způsobenou povodní
Kadlec, Miroslav ; Škrabánek, Tomáš (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje problematice zjištění výše pojistného plnění na rodinném domu zasaženého povodní. Cílem mé práce je ocenit nemovitost nákladovým způsobem, zdokumentování škod a stanovení přiměřených nákladů na opravu poškozených částí konstrukce v souladu s pojistnou smlouvou. Dále se budu zaobírat stanovením nové pojistné hodnoty nemovitosti. V teoretické části jsou uvedeny běžně užívané základní pojmy dle platných zákonů a vyhlášek.
Manipulátor pro zakládání válců
Kadlec, Miroslav ; Kalhotka, Jiří (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem „manipulátoru pro zakládání válců“. Tento manipulátor je součástí komplexu kartáčovacího stroje, který není součástí mé diplomové práce. Pomocí manipulátoru je umožněna výměna válců z kartáčovacího stroje. Výpočtová část zahrnuje výpočet pojezdového ústrojí, zdvihového ústrojí, elektro-pohonů. Dále je řešen výpočet hlavních konstrukčních prvků. Součástí diplomové práce je samozřejmě částečná výkresová dokumentace v rozsahu sestav hlavních částí manipulátoru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
17 KADLEC, Michal
14 KADLEC, Miroslav
1 Kadlec, Marek
8 Kadlec, Martin
17 Kadlec, Michal
2 Kadlec, Milan
1 Kadlec, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.