Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Predikce sázkových kurzů na základě logistické regrese
JANDA, Pavel
Kurzové sázení v mnoha oblastech lidského života se stává velmi populárním. Tato bakalářská práce se zabývá predikcí sázkových kurzů založených na logistické regresi. Tato práce popisuje obecné informace o sázkových kurzech, historii sázek jak v České republice, tak i v zahraničí, formy sázek, kdo je bookmaker a jak jsou sázkové kurzy vytvářeny. K dispozici jsou 3 sady dat. Konkrétně se jedná o výhodu domácího hřiště, předzápasová tabulka a předchozí vzájemné zápasy. Data jsou zpracovány logistickou regresí za účelem predikce sázkových kurzů. Tři výše zmíněné podmínky jsou zahrnuty do programu STATISTICA, který počítá pravděpodobnost každé varianty na základě logistické regrese. Výsledku z programu STATISTICA jsou následně porovnány s vypsanými kurzy sázkové kanceláře.
Graphite Electrode Modified by Poly(Methylene Blue) and its Electrocatalytic Activity towards Hydrogen Sulfide Oxidation
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
This research is focused on the electrochemical synthesis and characterization of\npoly(methylene blue) (pMB). Two different carbon-based electrode substrates, basal plane\nhighly oriented pyrolytic graphite (HOPG) and pencil graphite electrode (PGE), have been\nmodified by conductive film of pMB. Electrochemical properties and nanomorphological\nchanges have been investigated by cyclic voltammetry and atomic force microscopy.\nImproved electroactivity of the modified electrodes (PGE/pMB and HOPG/pMB) towards\nsulfhydryl group has been observed and examined modified electrodes were researched for\ntheir possible application in electrochemical sensor for hydrogen sulfide in aqueous solutions.
Stanovištne premenlivý rast smreku na hornej hranici lesa, Hrubý Jeseník
Boszczyková, Dita ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Janda, Pavel (oponent)
Zo stromov z dvanástich stanovísk v Hrubom Jeseníku boli postupne vytvorené letokruhové chronológie smreku obyčajného (Picea abies) s cieľom odhaliť variabilitu v radiálnom raste a odozve na teploty, s ohľadom na pozíciu v ekotone hornej hranice lesa a na orientáciu svahu voči slnečnému žiareniu. Vzorky boli odoberané na svahoch s juhozápadnou a severovýchodnou orientáciou v troch výškových úrovniach v ekotone hornej hranice lesa: na hranici lesa v zapojenom poraste a v stromových skupinkách v strednej a najvyššej časti ekotonu. Výsledky ukázali, že radiálny prírast stromov z juhozápadných svahov na hranici lesa je mierne väčší v porovnaní so stromami zo severovýchodných svahov, predovšetkým pri starších stromoch. V stromových skupinkách neboli nájdené významné rozdiely v raste smreku medzi opačne orientovanými lokalitami. Na všetkých stanoviskách bola identifikovaná zreteľná rastová depresia v 70. a 80. rokoch, ktorá je pravdepodobne výsledkom silného znečistenia a súčasne klesajúcich teplôt v tomto období. Od 90. rokov bol zaznamenaný trend zvyšujúceho sa prírastu, súvisiaci pravdepodobne s rastúcou teplotou a so zvyšujúcimi sa dusíkovými vstupmi. Stromy z ekotonu hornej hranice lesa ukázali najsilnejší vzťah k teplotám vo vegetačnej sezóne. S nadmorskou výškou sa prejavil posun od najsilnejších...
Interaction of group III and IV metals with Si(100) surface in temperature range from 20 to 800K
Setvín, Martin ; Ošťádal, Ivan (vedoucí práce) ; Janda, Pavel (oponent) ; Klapetek, Petr (oponent)
1 Název práce: Interakce kovů III. a IV. skupiny s povrchem Si(100) v rozmezí teplot od 20 do 800 K Autor: Martin Setvín Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí doktorské práce: Doc. RNDr. Ivan Ošt'ádal CSc. Abstrakt: Interakce kovů III. a IV. skupiny s povrchem Si(100) v rozmezí teplot od 20 do 800 K byla studována pomocí rastrovací tunelové mikroskopie (STM) a mikroskopie atomárních sil (AFM). Adsorpci a přeskoky jednotlivých kovových atomů na povrchu Si(100)-c(4×2) lze sledovat pomocí STM za snížených teplot. Pomocí dvou metod byly určeny aktivačí energie a frekvenční prefaktory pro přeskoky jednotlivých indiových atomů - přímým STM měřením za nízké teploty a pomocí kinetických Monte Carlo simulací růstového pro- cesu za pokojové teploty. Kovy III. a IV. kupiny se v blízkosti pokojové teploty samouspořádávají do řetízků, které jsou pouze jeden atom široké. Atomární a elektronová struktura řetízků byla zkoumána pomocí STM a dynamického nekontaktního AFM. Klíčová slova: Si(100), STM, AFM, adsorpce, difúze
Ústavní aspekty zániku československé federace
Janda, Pavel ; Gronský, Ján (vedoucí práce) ; Jirásková, Věra (oponent)
Resumé - Ústavní aspekty zániku československé federace Práce se zabývá problematikou ústavních aspektů zániku československé federace (České a Slovenské Federativní Republiky), která formálně zanikla k 31.12.1992. Téma své diplomové práce jsem si vybral, protože mi bylo blízké již od prvního ročníku mého studia na právnické fakultě. Poprvé jsem se k němu dostal na vědeckém semináři Doc. Gronského, který se věnoval postavení Slovenska v Československu. V práci jsou využity informace ze zdrojů dostupných studentům Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (monografie, sborníky, učebnice, znění zákonů, časopisecké a internetové články, stenografické záznamy, vysokoškolské přednášky). Práce vychází z většího množství zdrojů tak, aby byla syntézou použitých pramenů (za použití přímých citací i parafrází s důsledným citováním původních autorů) a dostatečně pokrývala zvolené téma. Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol, které se dělí na podkapitoly. Tyto podkapitoly obsahují ještě jednotlivé části. V úvodu jsem si stanovil cíl práce, popsat zánik Československa z pohledu ústavního práva. Pro lepší kontext je do práce zařazen i vznik Československa a jeho vývoj do roku 1992. První kapitola obsahuje dvě podkapitoly. V jednotlivých částech těchto podkapitol je popsán vznik společného státu Čechů a Slováků -...
Vzestup italského fašismu z pohledu teorie elit
Janda, Pavel ; Voráček, Emil (oponent) ; Buben, Radek (vedoucí práce)
Práce shrnuje především interpretace fašismu z první poloviny dvacátých let dvacátého století. Pokládá proti sobě dvě různé interpretační roviny. První rovina ukazuje chápání fašismu v řadách jeho odpůrců a kritiků, ať už jde o komunistickou nebo liberálně demokratickou kritiku. Proti těmto názorům je postaveno Mussoliniho chápání fašismu a jeho koncepce jsou doplněny pracemi dalších příznivců fašismu nebo oficiálními materiály fašistického hnutí nebo strany. Vše je nahlíženo z pohledu teorie elit.
Řízení průmyslového robotu s kamerami
Janda, Pavel ; Obdržálek, David (oponent) ; Hlaváč, Václav (vedoucí práce)
Tato práce patří do kategorie implementačních diplomových prací. Práce přispívá do projektu EU COSPAL, IST-2003-004176. Hlavním úkolem této práce bylo vytvoření systému řízení a zpracování informace z kamer pro úlohy montážního typu. Demonstrátor je používán v rámci projektu COSPAL na rešení detské hry - skládací krabička. Pro řešení úlohy byl využit průmyslový robot CRS Robotics A465, který byl k dispozici na pracovišti vedoucího práce.
Effect of substrate hydrophobicity on the electrocatalytic behaviour of phthalocyanine
Klusáčková, Monika ; Janda, Pavel ; Tarábková, Hana
In this work, the electrocatalytic activity of pyridinoporphyrazine mediator deposited on two substrates with different hydrophobicity has been presented. We focused on hydrophobic highly oriented pyrolytic graphite (HOPG) as well as hydrophilic annealed gold electrode (Au111). The immobilization of mediator has been carried out spontaneous adsorption from aqueous solution on electrode surfaces. The different hydrophobicity surface resulted in change the electrocatalytic activities of mediator to hydrogen in aqueous solution. For this purpose, electrochemical, in situ spectroelectrochemical, and ex situ microscopically characterizations have been performed. The detailed comparison of surface morphology, surface coverage, surface roughness parameters, thickness of deposited layers of mediator, and pH solution has been studied.
Poly(methylene blue) modified carbon based electrodes for the determination of sulfhydryl-containing compounds
Zlámalová, Magda ; Janda, Pavel ; Nesměrák, K.
This research presents the study of electrochemical polymerization of phenothiazine derivative, methylene blue (MB). Electrochemical pro perties and analytical application of resulting electrocatalytically active poly(methylene blue) (pMB) have been investigated. Three various carbon-based substrates: basal plane of highly oriented pyro lytic graphite (HOPG), pencil graphite electrode (PGE) and carbon fibre micro electrode (CFE) have been used. Aforementioned electrodes modified with the polymer (HOPG/pMB, PGE/pMB and CFE/pMB) have been prepared by potential cycling in aqueous electrolyte solution containing dissolved monomeric methylene blue. Electrocatalytic activity of three developed electrode systems towards hydrogen sulphide has been compared. Developed electrodes have been further investigated as potential sensors for sulfhydryl-containing compounds.
Struktura a režim disturbancí původního horského smrkového lesa v pohoří Fagaraš v Rumunsku
Sýkora, Ondřej ; Svoboda, Miroslav (vedoucí práce) ; Janda, Pavel (oponent)
V mnohých evropských zemích dochází v současnosti k rozsáhlým přírodním narušením smrkových porostů.Proto je pochopení dlouhodobých přirozených procesů a vlivu disturbancí na strukturu klíčové pro management horských smrčin.Pro tento účel jsme v pracovní skupině studovali strukturu a historický režim narušení ve smrkových pralesích rumunských Karpat v pohoří Fagaraš, které patří mezi nejzachovalejší lesní ekosystémy Evropy.V letech 2011 až 2013 jsme založili téměř 50 výzkumných ploch ve čtyřech údolích, na kterých byla sebrána data o struktuře lesa. Pro účely rekonstrukce historie narušení byly odebrány vývrty takřka z 3500 jedinců smrku ztepilého (Picea Abies).Data byla analyzována pomocí dendrochronologických metod a popisné statistiky. Byla zjištěna částečná synchronizace narušení mezi jednotlivými údolími a následný nárůst obnovy, který ukazuje na vliv disturbancí vyvolaných větrem a poté pravděpodobnou gradací podkorního hmyzu.Zaznamenali jsme všechny závažnosti narušení (slabé - silné), která přímo působí na strukturu a tvoří tak různorodost porostu, tzv. mozaikovitost. Historie nejstarších ploch sahá 400 let zpátky, oproti tomu nejmladší plochy vykazovaly stáří 100 let. Objem mrtvého dřeva v údolích v průměru činil 135 m3. Celkově jsme na plochách zaznamenali 1380 jedinců obnovy, s dominujícím zmlazením smrku ztepilého (Picea Abies) se 76 % zastoupením. Z našich výsledků vyplývá, že disturbance jsou částečně synchronizovány na úrovni krajiny i v rámci jednotlivých údolí a mají zásadní vliv na strukturu lesa a jeho dynamiku. Přírodní narušení jsou hlavním faktorem ovlivňujícím přirozenou obnovu smrkových pralesů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 JANDA, Patrik
10 JANDA, Petr
3 Janda, Patrik
9 Janda, Pavel
10 Janda, Petr
1 Janda, Prokop
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.