Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 167 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.
Vlnová, Jana ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Tato studie zahrnuje vyšetření šesti polytraumatizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem této práce bylo kazuistické hodnocení pacientů a hledání statisticky významných souvislostí mezi nutriční podporou, oxidací substrátů a dalšími parametry. Pacienti byli vyšetřeni antropometricky a indirektní kalorimetrií. Ke statistickému zhodnocení naměřených dat byla použita Spearmanova korelační analýza. Kazuistické hodnocení pacientů demonstruje značnou individualitu jednotlivých pacientů. Byly prokázány statisticky významné korelace vztahů mezi enterálně podanou výživou a tvorbou/úbytkem svaloviny (sacharidy: P = 0,000189, tuky: P = 0,001284, proteiny: P = 0,000255), mezi oxidací sacharidů, resp. proteinů a počtem hodin strávených na ventilátoru (sacharidy: P = 0,041278, proteiny: P = 0,02185), mezi respiračními kvocienty a délkou trvání traumatu (respirační kvocient: P = 0,014695, nebílkovinný respirační kvocient: P = 0,027904), mezi oxidací sacharidů vztaženou na ideální tělesnou hmotnost a příjmem lipidů (P = 0,014085) a mezi oxidací proteinů a příjmem sacharidů (P = 0,012703). Klíčová slova: polytrauma, indirektní kalorimetrie, nutriční podpora, malnutrice
Cystická fibróza
Riedrová, Michaela ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Semecký, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem cystická fibróza. Jedná se o vážné autozomálně recesivně dědičné onemocnění. Cystickou fibrózu nelze vyléčit, je možné pouze léčit komplikace tohoto onemocnění. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na výskyt cystické fibrózy ve světě i v České republice, na historii, princip dědičnosti a jsou zde uvedeny příznaky a komplikace spojené s cystickou fibrózou. Dále jsou v práci uvedeny diagnostické metody a principy, terapie onemocnění V praktické části je uveden průzkum veřejnosti o informovanosti na téma cystická fibróza. Průzkum probíhal formou dotazníku. Klíčová slova: cystická fibróza, mukoviscidóza, gen CFTR, dědičná onemocnění, chloridy v potu
Polycystická choroba ledvin autosomálně dominantního typu
Knesplová, Romana ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin je dědičné chronické onemocnění charakteristické tvorbou cyst. Jedná se o nejčastější vrozené onemocnění ledvin. Incidence onemocnění udává okolo 1 : 1000. Přítomnost četných cyst způsobuje úbytek funkčního parenchymu, ledviny se zvětšují a deformují. Průběh onemocnění je pozvolný a zpočátku asymptomatický. Známky onemocnění se projeví v průběhu života u každé osoby postižené tímto onemocněním. Mezi typické symptomy patří bolesti v bedrech, časté močové infekce, hematurie a arteriální hypertenze. Postupem času dochází k přibývání komplikací a ke zhoršení onemocnění v důsledku úbytku funkčních glomerulů. PCHLAD ústí téměř vždy v chronickou renální insuficienci v dospělosti. Onemocnění je většinou diagnostikováno v pozdějším věku, jelikož zpočátku nezpůsobuje postiženému žádné obtíže. Náhodná sonografie však může onemocnění odhalit již v dětství, kdy již dochází k tvorbě cyst. K diagnostice se využívá zobrazovacích metod - především sonografie a radiologických metod - výpočetní tomografie. Metody slouží pro průkaz mnohočetných cyst a zvětšení ledvin. Nalezení těchto příznaků je indikací pro molekulárně genetické vyšetření, které prokáže přítomnost mutace genu PKD1 nebo PKD2. Při mutaci genu PKD2 má nemoc mírnější průběh a k selhání ledvin dochází...
Novější možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu
Boučková, Karolína ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Vopršalová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá civilizačním onemocněním diabetes mellitus, charakterizuje jednotlivé druhy, laboratorní diagnostiku a komplikace. Práce je zaměřena na diabetes mellitus 2. typu, příčiny jeho vzniku, rizikové faktory a klinický obraz. V současné době tato choroba zaznamenává enormní nárůst, postihuje téměř všechny věkové skupiny a pohlaví, a proto je důležitá volba terapie. Velká pozornost je věnována standardní terapii a novým trendům farmakologické a nefarmakologické léčby. Díky vhodné terapii a dodržování léčebného plánu mohou žít pacienti plnohodnotným životem. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, klinická symptomatologie, terapie
Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění
Novotná, Veronika ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Veronika Novotná Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění Diplomová práce se zabývá mitochondriálními dysfunkcemi a neurodegenerativními nemocemi a je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá klasifikací neurogenerativních onemocnění a obecnou charakteristikou mitochondrií. Dále jsou popsány procesy oxidačního stresu, excitotoxicity, apoptózy a stručně popsán nervový systém. Druhá část se zabývá popisem mitochondriálních dysfunkcí u vybraných neurodegenerativnch onemocnění. Současné studie poukazují na souvislost mezi mitochondriálními dysfunkcemi a vznikem neurodegenerativních onemocnění. Klíčová slova: excitotoxicita, mitochondriální dysfunkce, neurodegenerativní onemocnění, zánik neuronu, oxidativní poškození
Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů
Dobrovodová, Monika ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Dobrovodová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Název práce: Vztah BMI, hyperinsulinémie a vybraných biochemických ukazatelů Tato práce se zabývá zpřesněním vztahů mezi BMI, insulinemií, věkem pacientů, hladinou C - peptidu a glykemií a též hledáním vztahu mezi vybranými parametry lipidového spektra a hyperinuslinémií ve skupině vybraných pacientů. U 3472 jedinců bylo provedeno měření tělesné výšky a hmotnosti a vyšetření lačné glykémie a insulinémie, celkové cholesterolémie, hladiny HDL a LDL a také hladiny C - peptidu nalačno z krve. Poté bylo pomocí jednoduchých vzorců vypočítáno několik základních indexů inzulinorezistence a insulinosenzitivity. V tomto souboru pacientů se prokázalo, že s rostoucím BMI vzrůstá hladina lačné insulinémie i C-peptidu. Taktéž došlo i k mírnému nárůstu lačné glykémie. V této práci použité indexy insulinorezistence a insulinosenzitivity závisí na BMI. Ačkoli se mezi jednotlivými věkovými skupinami prokázaly statisticky významné rozdíly ve vztahu k indexům insulinosenzitivity a insulinorezistence, tak u těchto indexů nepozorujeme jasně rostoucí či klesající trend v závislosti na rostoucím věku. HDL...
Hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy
Čuchalová, Marcela ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Semecký, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Marcela Čuchalová Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Hypotalamo - hypofýzo - gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy Náplní diplomové práce je stručný přehled anatomie a fyziologie hypotalamo- hypofýzo-gonádové osy (HHG). Další kapitoly jsou věnovány vlivu epilepsie na funkci HHG, vlivu hormonů HHG na samotnou epileptickou aktivitu. Rovněž bude objasněn vliv antiepileptik na funkci HHG. Druhá část diplomové práce se věnuje samostatným kapitolám - katameniální epilepsii a epilepsii v těhotenství. Klíčová slova: antiepileptika, gonadotropin, hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa, pohlavní hormony, prolaktin, temporální epilepsie.
Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích
Jakubová, Žaneta ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Kudláčková, Zděnka (oponent)
Bc. Žaneta Jakubová, Odborný pracovník v laboratorních metodách Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Cíl práce: Cílem této diplomové práce je zmapování výskytu symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na psychostimulanciích a prokázání vlivu psychostimulancií na výskyt této poruchy. Metody: Ke sběru dat bylo využito dotazníkové šetření, kdy se probandům předkládaly celkem 3 dotazníky. Vstupní anamnestický sloužil k získání obecných informací, zbývající dva byly zaměřeny na symptomy sledované poruchy - Complex Partial Seizure-like Symptoms Inventory (CPSI) a Limbic System Checklist-33 (LSCL-33). K vyhodnocení byly použity následující statistické postupy: procentuální srovnání, chí-kvadrát test a nepárový t-test. Výsledky: Neobvyklého skóre a skóre pro poruchu epileptického spektra dosáhlo u dotazníku CPSI celkem 60 % respondentů. U dotazníku LSCL-33 dosáhlo suspektního a abnormálního skóre 100 % respondentů. Závěry: Podařilo se prokázat obě výchozí hypotézy a sice, že psychostimulancia ovlivňují výskyt symptomů poruchy epileptického spektra a že výsledky budou srovnatelné se souborem pacientů obecně závislých na...
Hodnocení oxidace nutričních substrátů a energetického výdeje u polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře
Beil, Kamil ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Biologických a lékařských věd Kandidát: Mgr. Kamil Beil Konzultant: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. Název rigorózní práce: Hodnocení oxidace nutričních substrátů a energetického výdeje u polytraumatizovaných pacientů na nutriční podpoře Cílem této práce bylo zjistit a vyhodnotit vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatizovaných pacientů na jednotce intenzivní péče, protože tyto souvislosti nejsou dosud zcela známé. Studie zahrnovala vyšetření 14 pacientů v kritickém stavu (11 mužů a 3 ženy). Jejich průměrný věk byl 45,29 ± 17,67 roků. Vyšetření probíhalo nejméně 4 hodiny od podání nutriční podpory. Energetický výdej a oxidace nutričních substrátů byly měřeny nepřímou kalorimetrií za standardních podmínek. Pro určení hodnot převodnění byla využita metoda bioimpedanční analýzy pomocí monitoru složení těla. Z relativně velkého množství výsledků bylo prokázáno, že příjem energie v kcal · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,01254664; r = -0,646108), sacharidů v g · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,0107968; r = -0,6563097), proteinů v g · kg-1 · 24 hod-1 (p = 0,001696631; r = -0,7576163) snižoval oxidaci proteinů v g · kg-1 · 24 hod-1 , které organizmus nevyužival jako zdroj energie, ale s velkou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 167 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 HERINK, Jakub
1 Herink, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.