Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Testing antioxidant properties of selected acetylcholinesterase inhibitors
Kucková, Jana ; Vopršalová, Marie (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Jana Kucková Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. Názov diplomovej práce: Testovanie antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholínesterázy Alzheimerova choroba je veľmi rozšírené ochorenie, ktoré je typické zložitou patológoiu. Jeho príčina nie je jednoznačne objasnená. Čoraz viac sa hovorí o negatívnom vplyve voľných radikálov na toto ochorenie. Vzniká priestor pre testovanie nových látok, ktoré majú okrem klasických účinkov aj vlastnosti antioxidačné. Diplomová práca sa zaoberá spektrofotometrickým testovaním antioxidačných vlastností vybraných inhibítorov acetylcholinesterázy. Využíva sa tzv. 2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylový (DPPH) test kde prítomnosť antioxidantov s antiradikálovou aktivitou zpôsobuje redukciu farebného stabilného (DPPH) radikálu na bezfarebnú molekulu. Princípom metódy je meranie poklesu absorbancie (odfarbenia) vybraných látok, ktoré sú priamo úmerné antioxidačnej (antiradikálovej) účinnosti analyzovaných inhibítorov. Zameriava sa na dvanásť vzoriek, fenotiazín, čo je východzia látka syntézy nových inhibítorov a dva štandardy. Antioxidačná aktivita sa vyjadruje ako účinná koncentrácia antioxidantu, ktorá je potrebná k redukcii radikálu DPPH na 50 %(...
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Ludínová, Kristýna ; Zitko, Jan (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a...
Effects of exotic plant extracts on proliferation and migration of normal human dermal fibroblasts
Lehečková, Zdeňka ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Cíl práce: Hojení ran je fyziologický, vysoce organizovaný složitý proces vedoucí k obnovení tkáně po zranění. Dynamická souhra mezi buněčnými a extracelulárními komponentami zapojenými do tohoto procesu je zásadní pro správné hojení ran, které má za následek obnovení integrity tkáně. Samojské ostrovy v Jižním Pacifiku jsou považovány za jedno z nejzachovalejších míst planety. Místní exotické rostliny jsou široce používány původními obyvateli k léčbě různých kožních poranění. Léčivé účinky těchto tradičně používaných druhů rostlin jsou nicméně z vědeckého hlediska málo prostudovány. Metody: Analyzovali jsme účinky 16-ti samojských rostlinných extraktů pro jejich potenciální hojivé vlastnosti pomocí hodnocení proliferace a migrace dermálních fibroblastů. Pro vyhodnocení těchto buněčných dějů byly použity in vitro kvantifikace DNA a "scratch wound" test. Výsledky: Screening všech extraktů ukázal různé účinky na proliferaci a migraci buněk s patrnou koncentrační závislostí. Konkrétně bylo při nejvyšší koncentraci 512 µg/ml cytotoxických 8 extraktů, zatímco při koncentraci 32 µg/ml výrazně redukovaly proliferaci fibroblastů 3 extrakty. Účinky na migraci buněk korelovaly s výsledky zkoušek proliferace. Na základě screeningových dat byly pro další hodnocení vybrány 3 extrakty z rostlinných druhů...
Vliv nutriční podpory na energetický výdej a oxidaci nutričních substrátů u polytraumatických pacientů.
Vlnová, Jana ; Hronek, Miloslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Tato studie zahrnuje vyšetření šesti polytraumatizovaných pacientů z jednotky intenzivní péče Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Cílem této práce bylo kazuistické hodnocení pacientů a hledání statisticky významných souvislostí mezi nutriční podporou, oxidací substrátů a dalšími parametry. Pacienti byli vyšetřeni antropometricky a indirektní kalorimetrií. Ke statistickému zhodnocení naměřených dat byla použita Spearmanova korelační analýza. Kazuistické hodnocení pacientů demonstruje značnou individualitu jednotlivých pacientů. Byly prokázány statisticky významné korelace vztahů mezi enterálně podanou výživou a tvorbou/úbytkem svaloviny (sacharidy: P = 0,000189, tuky: P = 0,001284, proteiny: P = 0,000255), mezi oxidací sacharidů, resp. proteinů a počtem hodin strávených na ventilátoru (sacharidy: P = 0,041278, proteiny: P = 0,02185), mezi respiračními kvocienty a délkou trvání traumatu (respirační kvocient: P = 0,014695, nebílkovinný respirační kvocient: P = 0,027904), mezi oxidací sacharidů vztaženou na ideální tělesnou hmotnost a příjmem lipidů (P = 0,014085) a mezi oxidací proteinů a příjmem sacharidů (P = 0,012703). Klíčová slova: polytrauma, indirektní kalorimetrie, nutriční podpora, malnutrice
Cystická fibróza
Riedrová, Michaela ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Semecký, Vladimír (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem cystická fibróza. Jedná se o vážné autozomálně recesivně dědičné onemocnění. Cystickou fibrózu nelze vyléčit, je možné pouze léčit komplikace tohoto onemocnění. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na výskyt cystické fibrózy ve světě i v České republice, na historii, princip dědičnosti a jsou zde uvedeny příznaky a komplikace spojené s cystickou fibrózou. Dále jsou v práci uvedeny diagnostické metody a principy, terapie onemocnění V praktické části je uveden průzkum veřejnosti o informovanosti na téma cystická fibróza. Průzkum probíhal formou dotazníku. Klíčová slova: cystická fibróza, mukoviscidóza, gen CFTR, dědičná onemocnění, chloridy v potu
Polycystická choroba ledvin autosomálně dominantního typu
Knesplová, Romana ; Semecký, Vladimír (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Autozomálně dominantní polycystické onemocnění ledvin je dědičné chronické onemocnění charakteristické tvorbou cyst. Jedná se o nejčastější vrozené onemocnění ledvin. Incidence onemocnění udává okolo 1 : 1000. Přítomnost četných cyst způsobuje úbytek funkčního parenchymu, ledviny se zvětšují a deformují. Průběh onemocnění je pozvolný a zpočátku asymptomatický. Známky onemocnění se projeví v průběhu života u každé osoby postižené tímto onemocněním. Mezi typické symptomy patří bolesti v bedrech, časté močové infekce, hematurie a arteriální hypertenze. Postupem času dochází k přibývání komplikací a ke zhoršení onemocnění v důsledku úbytku funkčních glomerulů. PCHLAD ústí téměř vždy v chronickou renální insuficienci v dospělosti. Onemocnění je většinou diagnostikováno v pozdějším věku, jelikož zpočátku nezpůsobuje postiženému žádné obtíže. Náhodná sonografie však může onemocnění odhalit již v dětství, kdy již dochází k tvorbě cyst. K diagnostice se využívá zobrazovacích metod - především sonografie a radiologických metod - výpočetní tomografie. Metody slouží pro průkaz mnohočetných cyst a zvětšení ledvin. Nalezení těchto příznaků je indikací pro molekulárně genetické vyšetření, které prokáže přítomnost mutace genu PKD1 nebo PKD2. Při mutaci genu PKD2 má nemoc mírnější průběh a k selhání ledvin dochází...
Novější možnosti léčby diabetes mellitus 2. typu
Boučková, Karolína ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Vopršalová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá civilizačním onemocněním diabetes mellitus, charakterizuje jednotlivé druhy, laboratorní diagnostiku a komplikace. Práce je zaměřena na diabetes mellitus 2. typu, příčiny jeho vzniku, rizikové faktory a klinický obraz. V současné době tato choroba zaznamenává enormní nárůst, postihuje téměř všechny věkové skupiny a pohlaví, a proto je důležitá volba terapie. Velká pozornost je věnována standardní terapii a novým trendům farmakologické a nefarmakologické léčby. Díky vhodné terapii a dodržování léčebného plánu mohou žít pacienti plnohodnotným životem. Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, klinická symptomatologie, terapie
Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění
Novotná, Veronika ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Kovařík, Miroslav (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Bc. Veronika Novotná Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Mitochondriální dysfunkce a neurodegenerativní onemocnění Diplomová práce se zabývá mitochondriálními dysfunkcemi a neurodegenerativními nemocemi a je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá klasifikací neurogenerativních onemocnění a obecnou charakteristikou mitochondrií. Dále jsou popsány procesy oxidačního stresu, excitotoxicity, apoptózy a stručně popsán nervový systém. Druhá část se zabývá popisem mitochondriálních dysfunkcí u vybraných neurodegenerativnch onemocnění. Současné studie poukazují na souvislost mezi mitochondriálními dysfunkcemi a vznikem neurodegenerativních onemocnění. Klíčová slova: excitotoxicita, mitochondriální dysfunkce, neurodegenerativní onemocnění, zánik neuronu, oxidativní poškození
Vztah BMI, hyperinsulinemie a vybraných biochemických ukazatelů
Dobrovodová, Monika ; Kovařík, Miroslav (vedoucí práce) ; Herink, Josef (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Monika Dobrovodová Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Konzultant: prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. Název práce: Vztah BMI, hyperinsulinémie a vybraných biochemických ukazatelů Tato práce se zabývá zpřesněním vztahů mezi BMI, insulinemií, věkem pacientů, hladinou C - peptidu a glykemií a též hledáním vztahu mezi vybranými parametry lipidového spektra a hyperinuslinémií ve skupině vybraných pacientů. U 3472 jedinců bylo provedeno měření tělesné výšky a hmotnosti a vyšetření lačné glykémie a insulinémie, celkové cholesterolémie, hladiny HDL a LDL a také hladiny C - peptidu nalačno z krve. Poté bylo pomocí jednoduchých vzorců vypočítáno několik základních indexů inzulinorezistence a insulinosenzitivity. V tomto souboru pacientů se prokázalo, že s rostoucím BMI vzrůstá hladina lačné insulinémie i C-peptidu. Taktéž došlo i k mírnému nárůstu lačné glykémie. V této práci použité indexy insulinorezistence a insulinosenzitivity závisí na BMI. Ačkoli se mezi jednotlivými věkovými skupinami prokázaly statisticky významné rozdíly ve vztahu k indexům insulinosenzitivity a insulinorezistence, tak u těchto indexů nepozorujeme jasně rostoucí či klesající trend v závislosti na rostoucím věku. HDL...
Hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy
Čuchalová, Marcela ; Herink, Josef (vedoucí práce) ; Semecký, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Autor: Marcela Čuchalová Školitel: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. Název: Hypotalamo - hypofýzo - gonádová osa a epilepsie: vzájemné vztahy Náplní diplomové práce je stručný přehled anatomie a fyziologie hypotalamo- hypofýzo-gonádové osy (HHG). Další kapitoly jsou věnovány vlivu epilepsie na funkci HHG, vlivu hormonů HHG na samotnou epileptickou aktivitu. Rovněž bude objasněn vliv antiepileptik na funkci HHG. Druhá část diplomové práce se věnuje samostatným kapitolám - katameniální epilepsii a epilepsii v těhotenství. Klíčová slova: antiepileptika, gonadotropin, hypotalamo-hypofýzo-gonádová osa, pohlavní hormony, prolaktin, temporální epilepsie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 HERINK, Jakub
1 Herink, Jaroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.