Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 60 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Interbank markets, monetary transmission and bank efficiency
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Brei, Michael (oponent)
Disertační práce se skládá ze tří článků, které propojují vztah transmise měnové politiky s charakteristikami bank, zejména jejich nákladovou efektivitou. První článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany. Druhý článek zkoumá průsak změn sazeb finančního trhu ovlivňovaných centrálními bankami do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Článek analyzuje mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty, a zaměřuje se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na...
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
Bank lending surveys and financial cycles
Mayr, Samuel ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
V roce 2003 Evropská centrální banka vydala povinné kvalitativní šetření uvěrových podmínek bank. Obsahující 22 otázek týkajících se úvěrových stan- dardů, úvěrových pravidel, úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech, šetření uvěrových podmínek bank má za úkol umožnit Evropské centrální bance lépe rozpoznat mezi silami nabídky a poptávky ovlivňujícími výslednou situaci na bankovním úvěrovém trhu. Tato práce schraňuje výsledky dostupných šetření a zkoumá potencionální využití těchto výsledků v modelech včasného varování pro bankovní krize. Na základě AUROC analýzi logistických modelů, postavených částečně na současně využívaných indikátorech včasného varování a částečné na datech z šetření uvěrových podmínek bank, ukazuje, že je možno vybrat 27 proměnných extrahovaných z šetření, které oproti současným indikátorům stati- sticky významně zlepšují úspěšnost předpovídaní bankovních krizí pro obodbí 2003-2017. Klasifikace JEL C23, C40, F47, G01, G21, G28 Klíčová slova indikátory včasného varování, šetření úvěrových podmínek bank, ROC, finanční cyklus E-mail autora mayr.samuel@gmail.com E-mail vedoucího práce adam.gersl@gmail.com
Interaction between Macroprudential and Monetary Policies, and Bank Runs
Kolomazníková, Barbora ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce je zaměřena na koordinaci monetárních a makroprudenčních politik v přítomnosti ,,runů" na banky. Především je zkoumáno, zdali by tyto dvě politiky měly být koordinované a tedy v kompetenci jedné centrální autority, a nebo jestli by měly být rozhodovány nezávisle. Dále se práce soustředí na to, jestli je tento výsledek ovlivněn případným runem na banku a jak taková událost působí na efektivitu obou politik. \\ Výsledky simulací zkoumaného modelu naznačují, že koordinovat monetární a makroprudenční politiky je méně efektivní, než je rozhodovat samostatně. Důvod může být ten, že v případě koordinace je oběma politikám přidělen stejný cíl. Toto může způsobit neefektivitu daných politik, jelikož obě musí být určeny tak, aby splňovaly monetární i makroprudenční cíle. Na druhou stranu koordinace politik v přítomnosti runu na banku snižuje pravděpodobnost dalšího ,,runu" a tedy přispívá k větší finanční stabilitě. Důvodem je to, že pokud nastane run na banku, tak v případě koordinace daná centrální autorita volí agresivnější makroprudenční politiku a tím eliminuje pravděpodobnost dalšího runu. Run na banku sám o sobě nemá vliv na rozhodnutí, jestli by politiky měly být praktikovány koordinovaně nebo nezávisle. Avšak run způsobuje, že se monetární i makroprudenční politika stávají účinnějšími. Účinnost je...
Analysis of contagion between energy and CEE financial markets
Kosar, Mariia ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce analyzuje nákazy mezi energetickými a finančními trhy v střední a východní Evropě během dvou krizových obdobích (globální finanční krize 2008-2009 a energetické krize na trhu 2014), za použití vzorku denních údajů z roku 2004 do roku 2015. Odhalili jsme nákazu tím, že jsme sledovali míru a strukturu dvou dummy proměnných pro stanovené období krize, která je zařazena do kvantilových regresních modelů na základě opatření závislosti s názvem "coexceedances". Naše výsledky ukazují, že existují významné nákazy přítomné mezi obdobím 2008-2009 a smíšeného důkazu nákazy mezi trhu s ropou a CEE akciovými trhy. CEE akciové trhy se nezdají, že by vykazovaly významné nákazy s energetickými trhy během nedávné krize trhu s energií. Tyto výsledky se podstatně odlišují od těch, nalezených na rozvinutých Evropských trzích. Naše výsledky zejména ukazují, že trhy s energií a akciové trhy v rozvinuté Evropě zdánlivě vykazují významné dominové efekty v letech 2014-2015. Klíčoví slova: Střední a východní Evropa, nákazy, energetický trh, kvantilová regrese
Impact of sovereign debt crisis in Greece on its neighboring countries
Papoušek, Radan ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Kuc, Matěj (oponent)
V této práci se zabývám vlivem finanční nákazy šířící se z Řecka v době řecké dluhové krize do následujících zemí: Bulharska, Kypru, Itálie a Turecka. Pomocí upravených korelačních koeficientů získaných z VAR modelu se snažím odhalit nákazu do výše zmíněných zemí. K výzkumu používám 10leté vladní dluhopisy a akciové indexy v období od prosince 2004 do srpna 2012. Tato bakalářská práce odhaluje šíření nákazy způsobené řeckou dlouhovou krizí do všech zkoumaných zemí. Analýza ukazuje, že existuje velmi silná vzájemná závislost mezi některými zkoumanými trhy. Existence přenosových kanalů naznačuje, že krize se z Řecka mohla šířit jednoduše.
The Evolution of Optimum Currency Area Index: Post-crisis Perspective
Kadlecová, Pavlína ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce odhaduje determinanty variability měnového kurzu pro 21 vyspělých ekonomik v období 1980-1998. Výsledky ukazují, že tradiční kritéria vyplývající z teorie optimálních měnových zón (OCA), jako například synchronizace hospodářského cyklu, obchodní toky a velikost ekonomiky, významně ovlivňují variabilitu kurzu. Pomocí metody nejmenších čtverců počítáme tzv. OCA indexy pro evropské ekonomiky vzhledem k Německu a identifikujeme země, které stabilně vykazují známky velké či malé konvergence. Jelikož od roku 1998 se většina evropských zemí přiblížila k Německu bez ohledu na to, zda používají euro či ne, konstatujeme, že strukturální podobnost je poháněna i jinými faktory, než pouze měnovou integrací. Naše výsledky na základě zobecněné metody momentů zároveň naznačují, že také další kritéria, flexibilita pracovního trhu a růst dluhu soukromého sektoru, jsou signifikantní proměnné vysvětlující variabilitu měnového kurzu a vedou k rozdílnému řazení zemí ve srovnání s tradičním přístupem OCA. Nalézáme pozitivní vztah mezi OCA indexem a poklesem HDP během hospodářské krize v letech 2008-09, což dále podporuje tezi, že OCA index je užitečný nástroj ke zhodnocení připravenosti kandidátské země na členství v eurozóně. Aplikujeme výsledky na země střední a východní Evropy a konstatujeme, že země, které...
The Determinants of Inflation Differentials across Central and Eastern European Countries
Gurbulea, Mihaela ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
The thesis aims at identifying the reasons behind the heterogeneous inflation performance of countries across Central and Eastern Europe. The impact of a large number of variables is being assessed in a dynamic panel data model covering 20 countries over the period 2003-2013. The empirical results suggest that cross-country differences in inflation are attributed to the structure of the economy, to the capital deepening effects and openness. Along with the structural factors, cyclical positions also prove to be of particular importance in explaining inflation across the region, since during the last decade most of the Central and Eastern European countries have experienced fast GDP growth, a credit boom and increased domestic demand that in turn fueled inflation.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 60 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Geršl, Adam
2 Geršl, Adam,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.