Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Foreign direct investment spillovers and tax havens
Ehrlich, Matěj ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
V posledních dekádách vzrostla schopnost nadnárodních korporací využívat daňové ráje a snižovat tak svoji daňovou zátěz, případně skrývat svou skutečnou identitu. Jedním z dopadů těchto praktik je zkreslení (nadhodnocení) oficiálních statistik přímých zahraničních in- vestic, což nevyhnutelně ovliňuje i výzkum zabývající se zahraničními investicemi. Tato práce je jednou z prvních, která výše zmíněné zkres- lení explicitně zahrnuje do své analýzy, když zkoumá následné efekty přímých zahraničních investic na produktivitu domácích firem, a to zvlášt' pro investice přicházející z daňových rájů a zvlášt' pro investice z ostatních zemí. Hlavním poznatkem práce je, že tyto efekty jsou sta- tisticky významně nižší u investic z daňových rájů.
Macro-prudential policy and banks' cross-border capital flows
Rabinovich, Ilia ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent)
Tato diplomová práce analyzuje přelévací dopady prudentní politiky na přeshraniční kapitálové toky v období od roku 2000 do roku 2014 v 64 zemích. Odhaduje velikost dopadu, které 9 nejčastějších nástrojů prudentní politiky mělo na kapitálové toky založené na BIS LBS. Závěry práce ukazují přelévací dopad obecných kapitálových požadavků a spotřebitelských požadavků na přeshraniční toky kapitálu. Tato práce se zabývá analýzou efektů přelévání v několika skupinách zemí se zvláštním důrazem na země střední a východní Evropy. Klasifikace F32, F34, G21 Klíčová slova Makroprudenční politika; Prudenční a dohledové opatření; Přeshraniční bankovní toky; Úniky; Regulatorní arbitráž; CEE E-mail autora ilyshar@gmail.com E-mail vedoucího práce adam.gersl@gmail.com
The Impact of Mergers and Acquisition Activity on the Time Series Variation in the Stock Size Premium
Kaplan, Robert ; Novák, Jiří (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce zkoumá, zda změna budoucí akviziční aktivity v čase vysvětluje změnu velikostní prémie veřejně obchodovaných společností v čase. Bereme-li v úvahu, že akviziční aktivita se každý rok týká 2-9% akciových společností a stavíme-li na stávajících studiích, uvádějících, že malé společnosti mají vyšší šanci stát se akvizičním cílem a získávají o 40% vyšší akviziční prémii než velké společnosti, tvrdíme, že malé společnosti mají z akviziční aktivity větší prospěch než velké společnosti, a tedy velikostní prémie by měla být výraznější v období s vyšší akviziční aktivitou. Zabýváme se akviziční aktivitou a velikostní prémií na agregátní úrovni a testujeme, zda velikostní prémie může být vysvětlena očekávanou akviziční aktivitou, resp. její změnou oproti minulosti. Zjistili jsme, že změna akviziční aktivity v následujících šesti měsících oproti minulým šesti měsícům je pozitivně korelované s velikostní prémií. Nad to jsme sestavili jednoduchý predikční model k odhadování akviziční aktivity. Vztah mezi velikostní prémií a změnou akviziční aktivity zůstává signifikantní, když místo skutečné akviziční aktivity v budoucnosti použijeme odhad z predikčního modelu.
Liquidity creation and banks' capital casual effect: GIIPS countries case
Gjuzi, Gladiola ; Tůma, Zdeněk (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce zkoumá dopad kapitálových požadavků na tvorbu likvidity bank zemí GIIPS mezi lety 2006-2016. Výsledky jsou odhadnuty analýzou panelových dat za pomocimodelu Fixního efektu a 2SLS regresní metody. Výsledky ukazují, že existuje negativní vztah mezi kapitálovými požadavky a tvorbou likvidity. Slouží tak jako podpora tvůrcům Basel III/CRD IV, při posuzování dopadů zavedení vyšších kapitálových požadavků.Dále bylo zjištěno, že velikost banky je negativně korelována s tvorbou likvidity a že finanční krize má vliv na významnost vztahu mezi kapitálovými požadavky a tvorbou likvidity. Přesto navrhujeme, aby nové polštáře likvidity a kapitálové požadavky byly doprovázeny ostatními nástroji, z důvodu zajištění stabilního finančního systému v zemích GIIPS. Klasifikace E58,F33, G21, G28 Klíčováslova Kapitálové požadavky, Tvorba likvidity, Bankovní regulace, Fixní efekt E-mail autora gladiolagjuzi@hotmail.com E-mail vedoucího práce ztuma@kpmg.cz
Interbank markets, monetary transmission and bank efficiency
Lešanovská, Jitka ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent) ; Fungáčová, Zuzana (oponent) ; Brei, Michael (oponent)
Disertační práce se skládá ze tří článků, které propojují vztah transmise měnové politiky s charakteristikami bank, zejména jejich nákladovou efektivitou. První článek vysvětluje vývoj rizikové prémie na mezibankovním trhu v České republice během globální finanční krize. Významné odchýlení mezibankovních úrokových sazeb od měnověpolitické sazby je vysvětlováno kombinací různorodých faktorů včetně likviditního rizika, rizika protistrany, zahraničními vlivy, mezibankovními vztahy a strategickým chováním bank. Výsledky naznačují relevantní roli tržních faktorů a určitý význam rizika protistrany. Druhý článek zkoumá průsak změn sazeb finančního trhu ovlivňovaných centrálními bankami do sazeb, které banky stanovují pro firmy a domácnosti. Článek analyzuje mechanismus průsaku na unikátním souboru dat, který pokrývá české depozitní a úvěrové produkty, a zaměřuje se na roli determinant cenové politiky jednotlivých bank, a to zejména na roli nákladové efektivity bank, kterou odhadujeme pomocí stochastické hraniční analýzy a analýzy obalu dat. Naše hlavní výsledky jsou následující: Zaprvé, dlouhodobý průsak úrokových sazeb byl před krizí u většiny produktů téměř kompletní, ale poté výrazně zeslábl. Zadruhé, banky, které poskytují vysoké úrokové sazby na depozita, také často vyžadují vyšší rizikové prémie na...
Macro-Financial challenges in Emerging Markets
Jašová, Martina ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Schmieder, Christian (oponent) ; Babecký, Jan (oponent) ; Jakubík, Petr (oponent)
Abstrakt Tato dizertace sestává ze tří esejí na téma makroekonomie a finance. V těchto esejích se zabývám událostmi, které mají negativní dopad na rozvíjející se trhy a představují riziko pro hospodářskou politiku a centrální bankovnictví. Mým cílem je doplnit současnou empirickou literaturu o nové poznatky v oblasti soukromých úvěrů, makroobezřetnostní politiky a promítání měnového kurzu do inflace První esej se zabývá opatřeními, která si před ekonomickou krizí v letech 2003 - 2007 kladla za cíl omezit růst úvěrů v soukromém sektoru. Analýza těchto opatření je založena na původním průzkumu mezi centrálními bankami střední a východní Evropy. Výsledky odhalují výrazné zásahy hospodářské politiky a ukazují, že některá opatření, jako například klasifikace aktiv a povinných rezerv nebo kritéria způsobilosti k úvěrům, mohla být úspěšná v potlačení růstu bankovních úvěrů. Druhá esej doplňuje současnou literaturu zabývající se indikátory včasného varování a přispívá k diskuzi o přiměřenosti statistické metody odhadu nadměrného zadlužení privátního sektoru (tzv. ...
Bank lending surveys and financial cycles
Mayr, Samuel ; Geršl, Adam (vedoucí práce) ; Hlaváček, Michal (oponent)
V roce 2003 Evropská centrální banka vydala povinné kvalitativní šetření uvěrových podmínek bank. Obsahující 22 otázek týkajících se úvěrových stan- dardů, úvěrových pravidel, úvěrových podmínek a poptávky po úvěrech, šetření uvěrových podmínek bank má za úkol umožnit Evropské centrální bance lépe rozpoznat mezi silami nabídky a poptávky ovlivňujícími výslednou situaci na bankovním úvěrovém trhu. Tato práce schraňuje výsledky dostupných šetření a zkoumá potencionální využití těchto výsledků v modelech včasného varování pro bankovní krize. Na základě AUROC analýzi logistických modelů, postavených částečně na současně využívaných indikátorech včasného varování a částečné na datech z šetření uvěrových podmínek bank, ukazuje, že je možno vybrat 27 proměnných extrahovaných z šetření, které oproti současným indikátorům stati- sticky významně zlepšují úspěšnost předpovídaní bankovních krizí pro obodbí 2003-2017. Klasifikace JEL C23, C40, F47, G01, G21, G28 Klíčová slova indikátory včasného varování, šetření úvěrových podmínek bank, ROC, finanční cyklus E-mail autora mayr.samuel@gmail.com E-mail vedoucího práce adam.gersl@gmail.com
Interaction between Macroprudential and Monetary Policies, and Bank Runs
Kolomazníková, Barbora ; Hlaváček, Michal (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Tato práce je zaměřena na koordinaci monetárních a makroprudenčních politik v přítomnosti ,,runů" na banky. Především je zkoumáno, zdali by tyto dvě politiky měly být koordinované a tedy v kompetenci jedné centrální autority, a nebo jestli by měly být rozhodovány nezávisle. Dále se práce soustředí na to, jestli je tento výsledek ovlivněn případným runem na banku a jak taková událost působí na efektivitu obou politik. \\ Výsledky simulací zkoumaného modelu naznačují, že koordinovat monetární a makroprudenční politiky je méně efektivní, než je rozhodovat samostatně. Důvod může být ten, že v případě koordinace je oběma politikám přidělen stejný cíl. Toto může způsobit neefektivitu daných politik, jelikož obě musí být určeny tak, aby splňovaly monetární i makroprudenční cíle. Na druhou stranu koordinace politik v přítomnosti runu na banku snižuje pravděpodobnost dalšího ,,runu" a tedy přispívá k větší finanční stabilitě. Důvodem je to, že pokud nastane run na banku, tak v případě koordinace daná centrální autorita volí agresivnější makroprudenční politiku a tím eliminuje pravděpodobnost dalšího runu. Run na banku sám o sobě nemá vliv na rozhodnutí, jestli by politiky měly být praktikovány koordinovaně nebo nezávisle. Avšak run způsobuje, že se monetární i makroprudenční politika stávají účinnějšími. Účinnost je...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Geršl, Adam
2 Geršl, Adam,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.