Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Srovnání azylových domů v ohledu percepce potřeb dětí a reakce na tyto potřeby - Azylové domy pro matky s dětmi v Praze
Šimková, Karolína ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Froňková, Veronika (oponent)
Bakalářská práce se zabývá potřebami dětí, a jak tyto potřeby azylové domy vnímají, popřípadě jak na ně reagují. Byť jsou azylové domy určeny pro matky s jejich dětmi, jako klient se z pohledu sociální služby bere hlavně matka. Stává se tedy, že potřeby dětí jsou upozaděny za potřeby matek. Nicméně, situace, kvůli kterým matky azylový dům vyhledaly, se netýkají pouze jí samotné. Dítě je ovlivněno ve všech směrech a vnímá, jestli mu matka věnuje dostatečnou péči. Jeho fyzické a psychické potřeby mohou být někdy kvůli těžké životní situaci nedostatečně uspokojeny. Teoretická část je zaměřena na potřeby dětí, azylové domy a jejich fungování v sousedních státech, situace, které mohou zapříčinit vyhledání této služby, atd. Jak se ukazuje v praktické části bakalářské práce, azylové domy drží ochrannou ruku nejen nad matkami, ale i jejich dětmi. Posílením kompetencí matky přispívají azylové domy k plnějšímu uspokojení dětských potřeb. Pro svou praktickou část jsem zvolila kvalitativní výzkum tvořený dotazníkem s otevřenými otázkami (viz. Příloha I.). Konkrétní azylové domy jsem na základě těchto informací porovnávala a hledala mezi nimi odlišné či shodné pohledy na uspokojení dětských potřeb.
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice
Froňková, Veronika ; Šámalová, Kateřina (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Rigorózní práce se věnuje tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi.
Naplnění potřeb uživatelek azylových domů v České republice
Froňková, Veronika ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
(česky) Diplomová práce je věnována tématu naplňování potřeb uživatelek azylových domů pro matky s dětmi v České republice. Vymezuje formu a podobu pobytové sociální služby azylového ubytování pro matky s dětmi v české legislativě. Přibližuje cílovou skupinu zařízení a věnuje se příčinám, které mohly vést k potřebě vyhledání služby. Specifikuje nejčastěji řešené potřeby, problémy, deficity uživatelek azylových domů. Obecná část se v neposlední řadě zabývá také metodami sociální práce využitelnými při přímé práci s klientkami během jejich pobytu. V empirické části jsou zkoumány potřeby uživatelek azylových domů z pohledu sociálních pracovníků. Na základě vyhodnocení celorepublikového dotazníkového šetření jsou výsledky porovnávány s názory klientek formou strukturovaných rozhovorů s cílem ověření reálnosti zjištěných dat. Výzkumná část práce je uzavřena analýzou metodických nástrojů zjišťování klientských potřeb používaných v několika vybraných azylových domech. Výsledky práce přináší určení oblastí a konkrétních potřeb, se kterými se sociální pracovníci azylových domů po celé České republice setkávají nejčastěji. Interpretace výsledků otevírá prostor pro širší specifikaci sociální práce prováděné v azylových domech pro matky s dětmi.
Příčiny umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Froňková, Veronika ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Pazlarová, Hana (oponent)
(česky) Bakalářská práce je věnována problematice příčin umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zdůrazňuje nepostradatelný význam rodiny a rodinného soužití na vývoj dítěte, vymezuje funkce rodiny a hodnotí ji z hlediska funkčnosti. Dále se zabývá nejčastějšími příčinami umísťování dětí do zařízení pro okamžitou pomoc, definuje je a popisuje jejich důsledky na vývoj a rozvoj dítěte. V praktické části je zpracována deskriptivní analýza příčin umísťování dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc neziskové organizace Fond ohrožených dětí od roku 2008 do roku 2014. Výsledkem je srovnání příčin na krajské úrovni.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.