Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Identifikace a rozvoj klíčových kompetencí vysoce potenciálních zaměstnanců jako nástroj talent managementu
Eliášová, Barbora ; Běhounková, Olga (vedoucí práce) ; Gruber, Jan (oponent)
Identifikace a rozvoj vysoce potenciálních zaměstnanců tvoří součást talent managementu, který v současné době patří mezi priority strategického personálního řízení. Podle relevantních výzkumů tvoří vysoce potenciální zaměstnanci necelých pět procent z celkového počtu zaměstnanců. Nejprve se diplomová práce věnuje talent managementu, jeho teoretickým východiskům a historickému vývoji. Následně se zaměřuje, z pohledu personálních manažerů, na problematiku vysoce potenciálních zaměstnanců s cílem zjistit, které kompetence jsou pro tuto skupinu zaměstnanců klíčové. Dílčím cílem je objasnit, nakolik se vybrané společnosti v České republice shodují či naopak liší v pohledu na vysoce potenciální zaměstnance. K prozkoumání obou cílů je použito kvalitativního šetření, které je tvořeno polostrukturovaným rozhovorem s personálními manažery ve společnostech a bodovou škálou. Cílem práce je popsat soubor klíčových kompetencí vysoce potenciálních zaměstnanců a odlišit je od souboru kompetencí ostatních zaměstnanců.
Potřeby osob závislých na návykových látkách k udržení úspěšné abstinence v následné péči
Eliášová, Barbora ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Večerka, Kazimír (oponent)
Jako téma diplomové práce bylo zvoleno Potřeby osob závislých na návykových látkách k udržení úspěšné abstinence v následné péči. Následná péče je důležitá součást léčby závislosti, která není efektivně využívána a mnohdy i zcela přehlížena. Cílem práce je objasnění potřeb abstinujících osob se závislostí na alkoholu a jiných nealkoholových drogách a jejich následná komparace. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou vývoje závislosti, její diagnostiky, popisem návykových látek a procesem léčby. Kapitoly věnující se léčbě jsou deskribovány z hlediska možnosti jejich individuálního využití v léčebném procesu. Své místo v této části práce zaujímá i téma následné péče závislých osob v procesu doléčování se a problematika relapsu. Druhá část práce se zabývá výzkumem zaměřeným na zmapování potřeb závislých osob pro udržení úspěšné abstinence a jejich následné komparace. Objasnění těchto potřeb může sloužit jako doporučení jiným abstinujícím osobám či podpůrným službám v systému následné péče k úspěšnému zvládnutí abstinování v dnešní době. KLÍČOVÁ SLOVA Závislost, návykové látky, léčba závislosti, abstinence, relaps, následná péče
Finanční analýza vybrané neziskové organizace
Eliášová, Barbora ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Tato práce analyzuje finanční hospodaření největší neziskové organizace v České republice Člověk v tísni a hodnotí současný stav finančního hospodaření této organizace na základě získaných údajů z výkazů zisku a ztrát a rozvah z let 2008 - 2012. V teoretické části je popsán neziskový sektor ve společnosti, nejprve z historického hlediska (počátky neziskového sektoru na území České republiky) a posléze z hlediska cíle a smyslu tohoto sektoru. Dále jsou definovány ukazatele potřebné pro analýzu v praktické části. V praktické části je popsána konkrétní nezisková organizace Člověk v tísni a pomocí absolutních ukazatelů horizontální a vertikální analýzy jsou hodnoceny výnosy a náklady neziskové organizace Člověk v tísni, finanční zdraví této organizace je hodnoceno pomocí poměrových ukazatelů autarkie, rentability, likvidity, aktivity (obratu kapitálu a doby obratu pohledávek) a ukazatele finanční nezávislosti.
Astrocyte volume regulation during aging
Eliášová, Barbora ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Vargová, Lýdia (oponent)
Astrocyty, ako jeden z druhov gliových buniek, hrajú dôležitú úlohu v zdravo fungujúcej centrálnej nervovej sústave, ale takisto aj v jej patológii. Keďže jedna z ich funkcií je udržiavanie iónovej, neurotransmiterovej a vodnej homeostázy, astrocyty majú schopnosť regulovať svoj objem. Hypo- a hyperosmotický stres môže byť spúšťačom regulatórneho poklesu alebo regulatórneho zväčšenia objemu, vďaka čomu udržujú astrocyty svoj objem stabilný. Počas starnutia prechádzajú astrocyty spolu so zvyškom mozgu rôznymy zmenami. Aby sme určili, či sa tieto zmeny týkajú aj mechanizmov regulujúcich objem, použili sme trojdimenzionálnu morfometriu, ktorá zahŕňa skenovanie fluorescenčne značených astrocytov v mozgových rezoch z EGFP/GFAP myší pomocou konfokálnej mikroskopie a kvantifikáciu ich objemu počas aplikácie rôznych patologických stimulov. Časovo závislé zmeny objemu u hipokampálnych astrocytov boli zaznamenané počas aplikácie hypoosmotického roztoku a roztoku s vysokou koncentráciou draslíka. U štyroch skúmaných vekových skupín boli objavené niekoľké rozdiely v objemových zmenách, spoločne s pár rozdielmi v objeme astrocytov medzi pohlaviami. Podobne ako v predošlých štúdiách, pri použití hypoosmotického roztoku boli identifikované dve subpopulácie astrocytov: astrocyty s nízkou odpoveďou, ktorých objem...
Spolupráce Chorvatska a Srbska s ICTY od roku 2000: srovnání politického, společenského a právního kontextu
Eliášová, Barbora ; Váška, Jan (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá spoluprácí Chorvatska a Srbska s Mezinárodním trestním tribunálem pro země bývalé Jugoslávie (ICTY). Pomocí komparace spolupráce těchto dvou zemí odhaluje příčiny toho, proč Chorvatsko dosáhlo uspokojivé spolupráce o šest let dříve než Srbsko. Protože studie vychází z předpokladu, že příčiny lze najít zejména ve vnitropolitických záležitostech, analyzuje politický, společenský i legislativní vývoj spjatý se spoluprácí s tribunálem v obou zemích. Jelikož ale spolupráce do velké míry závisela na vnějších aktérech zejména EU, je zde často analyzována i její role. Práce je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, z nichž každá obsahuje tři podkapitoly - politickou, společenskou a právní. Analýza se soustředí na období po roce 2000, kdy došlo k významné demokratizační politické změně v obou zemích. V případě Chorvatska končí v roce 2005, kdy byl předán jejich poslední obžalovaný, což se v případě Srbska stalo až v roce 2011, tudíž analýza Srbska sahá až do tohoto roku. Práce dochází k závěru, že v politické rovině byl významným přelomem rok 2003, kdy se v Chorvatsku konsolidovala situace a politická scéna se spojila v podpoře spolupráce s ICTY. Nic podobného se v Srbsku neudálo a většina stran byla minimálně do roku 2008 proti spolupráci. Veřejné mínění zřejmě nemělo...
Glial cells and their role in Alzheimer disease
Eliášová, Barbora ; Anděrová, Miroslava (vedoucí práce) ; Manakov, Dmitry (oponent)
Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, postihujúce hlavne starších ľudí. Postihuje ich pamäť, schopnosť rozprávať, učiť sa či rozhodovať sa. Tie sa postupne zhoršujú až ich pacient úplne stráca. Alzheimer je najčastejšia forma demencie vo svete, no dodnes nie je známy liek, ktorý by ho úplne vyliečil. Hlavným dôvodom je, že ešte stále nie sú úplne objasnené všetky mechanizmy a dôvody, prečo k tomuto ochoreniu dochádza. Okrem postupného odumierania neurónov vplyvom hromadenia proteínu βamyloidu a hyperfosforylovanéhotau proteínu hrajú v priebehu Alzheimerovej choroby dôležitú úlohu aj gliové bunky centrálnej nervovej sústavy. Astrocyty, mikroglie, oligodendrocyty a nedávno objavené synantocyty zabezpečujú rôznorodé funkcie, ktoré sú životne dôležité pre správne fungovanie mozgu a ich poškodenie môže byť smrteľné. Pri neurodegenratívnych ochoreniach mozgu ako je Alzheimer sú schopné pomáhať a zmierňovať ochorenie, no často naopak priebeh choroby zhoršujú nesprávnym fungovaním alebo stratou jednej či viacerých funkcií. Kľúčové slová: Alzheimerova choroba, βamyloid, tauproteín, astrocyty, oligodendrocyty, mikroglie, synantocyty
Agonistické a antipredační chování myši kyperské (Mus cypriacus)
Eliášová, Barbora ; Frynta, Daniel (vedoucí práce) ; Sedláček, František (oponent)
U diplomových prací obhajovaných před rokem 2010 nebyl abstrakt povinný. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Tlak sedla na hřbet koně
Eliášová, Barbora ; Neumann, Cyril (vedoucí práce) ; Doležalová, Jana (oponent)
Práce je rozdělena na tři části. První část pojednává o obecné anatomii hřbetu koně o kostře hřbetu, kde jsou popsány jednotlivé části páteře, lopatky a žebra. Dále o hřbetních svalech z čeho se svaly skládají a jaký mají vliv a o jednotlivých vazech páteře. Druhá čas je teoretická o sedlech a jejich příslušenství. Práce popisuje jednotlivé části sedla a kostry sedla, druhy sedel a druhy jednotlivých sedlových koster. V této části se práce zabývá doplňky sedla a jejich vlivu na rozložení tlaku na hřbet koně. Třetí část popisuje samotný tlak sedla na hřbet koně. Dále se zabývá způsoby měření tlaku pod sedlem, jednotlivými aspekty, které se sledují při měření tlaku, správnému usazení sedla na hřbet koně a jednotlivými faktory, které působí na hřbet koně, jako je jezdec, sedlo a vliv koně. Na konci třetí části se zabývá běžnými vadami sedla a následky, které můžou nastat při neznalosti všech těchto aspektů. Práce se zabývá popisem veškeré problematiky související se hřbetem koně, tlakem sedla na hřbet koně, vlivem sedla na hřbet koně a z toho vyplývající problémy.
Marketingové nástroje při prodeji a získávání nemovitostí
Eliášová, Barbora ; Kristenová, Lenka (oponent) ; Chalupský, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou uplatnění marketingových nástrojů ve specifických podmínkách činnosti realitních kanceláří a návrhem pro uplatnění moderních marketingových nástrojů při prodeji realit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 ELIÁŠOVÁ, Barbora
1 Eliášová, Bohumíra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.