Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 49 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychologická linka jako vyprávěcí prostředek
Dvořák, Michal ; MALIMÁNEK, Karel (vedoucí práce) ; BROTHÁNEK, Adam (oponent)
Film je medium, které vnímáme jako svět kolem nás. Zároveň má jedinečnou schopnost se podívat i do naší duše. Jelikož film a sen mají blíže, než si můžeme myslet a odkrývá nám tajemství archetypů a jejich význam pro naši společnost. Díky analytické psychologii C. G. Junga a práce Josepha Campbella se tato práce pokouší najít klíč k tomu, jakým způsobem mohou filmy komunikovat psychologickou linkou namísto linky narativní.
Snímání a rozpoznávání 3D podpisu
Molitoris, Miloš ; Dvořák, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá metódami snímania podpisov v 3D priestore, výberom vhodného modelu snímania, získaním dostatočného počtu vzoriek na vytvorenie databázy a nakoniec overovaním podpisov. V prvej časti je spracovaná problematika existujúcich riešení a spôsobov overovania podpisov, ďalej spracovanie obrazu potrebné pre účely snímania markeru v 3D priestore. Nasledujúce časti sú venované návrhu unikátneho riešenia podpisovania sa v priestore perom absenciou akéhokoľvek kontaktu. Boli navrhnuté dva modely snímania a to pomocou kamier alebo senzoru Leap Motion. Aplikácia bola implementovaná nad týmto senzorom a systém overovania dynamických podpisov pomocou algoritmu DTW. Ďalej práca obsahuje popis vytvorenia databázy a experimentálne overenie podpisov. Na konci nájdeme zhodnotenie bezpečnosti a chybovosti systému, ktoré je porovnané s inými metódami. Výsledkom práce je funkčná aplikácia na snímanie a rozpoznávanie 3D podpisov s potenciálom novej bezpečnej techniky podpisovania.
Detekce, lokalizace a určení plochy chronických ran
Gulán, Filip ; Dvořák, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a realizácia multiplatformnej aplikácie pre detekciu, lokalizáciu a určenie plochy chronických rán. Aplikácia má za úlohu pomáhať zdravotným sestrám, doktorom a ošetrovateľom sledovať a vyhodnocovať chronické rany v priebehu trvania liečby. Aplikácia je postavená na programovacom jazyku Typescript, hybridnom aplikačnom rámci Ionic a desktopovom aplikačnom rámci Electron. Vyhodnocovanie chronickej rany prebieha na strane servera, kde sa využíva programovací jazyk Python, pre RESTful aplikačné rozhranie aplikačný rámec Flask a pre spracovanie obrazu knižnica OpenCV.
Studium variabilního úseku onkoproteinu v-Myb
Starostová, Michaela ; Dvořák, Michal (vedoucí práce) ; Zadražil, Stanislav (oponent)
- 4 - Study of the v-Myb oncoprotein variable region The aim of this thesis was to analyze the significance of the variable region of oncoprotein v-Myb. The v-myb oncogene originated in the chick through a natural recombination of the MAV1 retroviral genome with the c-myb gene, which is an important transcriptional regulator involved in hematopoiesis and other important processes in different types of vertebrate cells. In comparison with the c-myb coding sequence, the retroviral v-myb is truncated on N- and C-terminals and includes 11 point mutations. Due to both these changes and the retroviral promoter which drives its expresion, the v-Myb oncoprotein became the inducer of acute myeloid leukemia in chicks. The variable region of v-Myb lies in between the N-terminal DNA binding and the central transactivating domains. This region is the least evolutionarily conserved part of the protein. No published data are available about its potential function. In this work the biological significance of the variable region was studied by means of specific deletions and sequence swaps. Two deletions (∆PstI and ∆NaeI) and two swaps (chicken v-myb to mouse and Xenopus c-myb) were prepared. Recombinant DNAs were cloned into MAV1-based retroviral vector and transfected into chick embryo fibroblasts (CEFs) in tissue...
CSL proteins of Schizosaccharomyces pombe
Převorovský, Martin ; Půta, František (vedoucí práce) ; Dvořák, Michal (oponent) ; Kořínek, Vladimír (oponent)
Souhrn Transkripčnífaktory rodiny cSL jsou esenciální pro ontogenetickývyvoj mnohobuněěnýchživočichů,zejména díkysvéúlozev signálnídrázeNotch' Nalezli jsme dvě nové třídy genůCSL u několika druhůhub (Fungi), což jsou organizny, kterédráúruNotch nemají.Abychom objasnili funkci rodiny CSL u houbovýchorganizmů,experimenúí|ně jsme charakterizovalicbfll* a cbfl2*, geny CSL zkvasinky Schizosaccharomycespombe. Naše rnýsledkyukazuji, že se jedná o skutečnéčleny rodiny CsL. oba geny jsou neesenciální;nají odlišnéexpresníprofily a kódujíjademé proteinyseschopnostíaktivovattranskripci.Prokazalijsme,že cbfl l specifickyrozeznáváin vitro kanonickýcíloý element zněmý pro metazoá|níhomology (GTGryGGAA)' Delece cbfll- rnáza následekrůstovédefektya změnyv morfologii kvasinkoých kolonií.Dále jsme zjistili, žeCbfl | a Cbf12 hrajíopaěnérole v buněčnéadhezia v jadernéma buněčném dělení a jejich vzájemnékoordinaci. Narušenírovnováhy těchto dvou proteinůvede k defektůmv separacibuněk po dělení,k fenoýpu ,,c|It,,a abnormálnídiploidizaci.Našedata dokládají,Že proteiny CSL fungujív organimru, kteý je evolučněstaršínež dráha Notch, coŽ by mělo přispět k pochopenífunkcerodinyCSL v metazoích. 4
Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu
Dvořák, Michal ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Resumé Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých, tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG a americké judikatury podle práva státu Delaware. Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem obchodní korporace. Mimo optiku...
Lego Mindstorm EV3 ve výuce programování a robotiky
Páral, Jaroslav ; Dvořák, Michal (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Cílem je umožnit začínajícím programátorům vytvářet i složitější programy, které již nelze jednoduše navrhnout ve standardním prostředí. Práce porovnává dostupné platformy a na základě výskledků testů vybírá jako nejlepší systém EV3RT. Součástí je návrh objektového API, které snižuje obtížnost přechodu z originálního systému.Zároveň poskytuje vhodnou platformu uživatelům, kterým již standardní vývojové prostředí dodávané se stavebnicí nedostačuje a hledají výkonnější alternativu.
Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob
Chudý, Andrej Oliver ; Dvořák, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva programy. Jeden pre spracovávanie 2D výstupu z web-kamery a druhý, určený pre spracovanie hĺbkových 3D dát. Oba programy boli otestované aj v reálnych podmienkach farmaceutického skladu, kde bola dosiahnutá úspešnosť až 98%. Aplikácia realizovaná v rámci tejto práce má tak potenciál stať sa základom systémov zabezpečujúcich objektovú bezpečnosť alebo jedinečným systémom umožňujúcim zber relevantných štatistických údajov o návštevnosti objektov v reálnom čase. Súčasťou práce je aj porovnanie troch používaných hĺbkomerov.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 49 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 DVOŘÁK, Marek
61 DVOŘÁK, Martin
4 DVOŘÁK, Matěj
8 DVOŘÁK, Miloš
9 DVOŘÁK, Miroslav
1 Dvořák, M.
1 Dvořák, Marcel
19 Dvořák, Marek
1 Dvořák, Marian
61 Dvořák, Martin
61 Dvořák, Martin
4 Dvořák, Matěj
1 Dvořák, Max
1 Dvořák, Michael
14 Dvořák, Milan
3 Dvořák, Miloslav
1 Dvořák, Miloň
8 Dvořák, Miloš
9 Dvořák, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.