Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 45 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium variabilního úseku onkoproteinu v-Myb
Starostová, Michaela ; Dvořák, Michal (vedoucí práce) ; Zadražil, Stanislav (oponent)
- 4 - Study of the v-Myb oncoprotein variable region The aim of this thesis was to analyze the significance of the variable region of oncoprotein v-Myb. The v-myb oncogene originated in the chick through a natural recombination of the MAV1 retroviral genome with the c-myb gene, which is an important transcriptional regulator involved in hematopoiesis and other important processes in different types of vertebrate cells. In comparison with the c-myb coding sequence, the retroviral v-myb is truncated on N- and C-terminals and includes 11 point mutations. Due to both these changes and the retroviral promoter which drives its expresion, the v-Myb oncoprotein became the inducer of acute myeloid leukemia in chicks. The variable region of v-Myb lies in between the N-terminal DNA binding and the central transactivating domains. This region is the least evolutionarily conserved part of the protein. No published data are available about its potential function. In this work the biological significance of the variable region was studied by means of specific deletions and sequence swaps. Two deletions (∆PstI and ∆NaeI) and two swaps (chicken v-myb to mouse and Xenopus c-myb) were prepared. Recombinant DNAs were cloned into MAV1-based retroviral vector and transfected into chick embryo fibroblasts (CEFs) in tissue...
CSL proteins of Schizosaccharomyces pombe
Převorovský, Martin ; Půta, František (vedoucí práce) ; Dvořák, Michal (oponent) ; Kořínek, Vladimír (oponent)
Souhrn Transkripčnífaktory rodiny cSL jsou esenciální pro ontogenetickývyvoj mnohobuněěnýchživočichů,zejména díkysvéúlozev signálnídrázeNotch' Nalezli jsme dvě nové třídy genůCSL u několika druhůhub (Fungi), což jsou organizny, kterédráúruNotch nemají.Abychom objasnili funkci rodiny CSL u houbovýchorganizmů,experimenúí|ně jsme charakterizovalicbfll* a cbfl2*, geny CSL zkvasinky Schizosaccharomycespombe. Naše rnýsledkyukazuji, že se jedná o skutečnéčleny rodiny CsL. oba geny jsou neesenciální;nají odlišnéexpresníprofily a kódujíjademé proteinyseschopnostíaktivovattranskripci.Prokazalijsme,že cbfl l specifickyrozeznáváin vitro kanonickýcíloý element zněmý pro metazoá|níhomology (GTGryGGAA)' Delece cbfll- rnáza následekrůstovédefektya změnyv morfologii kvasinkoých kolonií.Dále jsme zjistili, žeCbfl | a Cbf12 hrajíopaěnérole v buněčnéadhezia v jadernéma buněčném dělení a jejich vzájemnékoordinaci. Narušenírovnováhy těchto dvou proteinůvede k defektůmv separacibuněk po dělení,k fenoýpu ,,c|It,,a abnormálnídiploidizaci.Našedata dokládají,Že proteiny CSL fungujív organimru, kteý je evolučněstaršínež dráha Notch, coŽ by mělo přispět k pochopenífunkcerodinyCSL v metazoích. 4
Pojetí péče řádného hospodáře v českém právním řádu
Dvořák, Michal ; Josková, Lucie (vedoucí práce) ; Eichlerová, Kateřina (oponent)
1 Resumé Předkládaná práce se zabývá problematikou institutu péče řádného hospodáře v právním řádu České republiky. Je zde, za použití deskriptivní, analytické a komparativní metody, zpracován komplexní rozbor této povinnosti člena voleného orgánu právnické osoby, která slouží jakožto kogentní úprava pro zajištění určité úrovně loajality a péče aplikované při jednání za právnickou osobu. V předkládané práci je tento institut popsán a analyzován. Při jejím zpracování bylo vycházeno ze zdrojů jak českých, tak zahraničních, z druhých jmenovaných zejména z mnichovského komentáře k AktG a americké judikatury podle práva státu Delaware. Na začátku se zaměřuji na samotný charakter vztahu mezi členem voleného orgánu a právnickou osobou, který je určující pro řešení náhrady újmy způsobené porušením povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Dále jsou v práci zevrubně rozebrány jak složka řádné péče, tak i nezbytné loajality, v rámci čehož je poukázáno na klady i zápory jejich právní úpravy. Práce se také zaměřuje na úskalí obráceného důkazního břemene při prokazování porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře, specifickou úpravu náhrady újmy způsobené tímto porušením, a v neposlední řadě je zmíněna také zajímavá úprava udělení pokynu do obchodního vedení nejvyšším orgánem obchodní korporace. Mimo optiku...
Lego Mindstorm EV3 ve výuce programování a robotiky
Páral, Jaroslav ; Dvořák, Michal (oponent) ; Orság, Filip (vedoucí práce)
Cílem je umožnit začínajícím programátorům vytvářet i složitější programy, které již nelze jednoduše navrhnout ve standardním prostředí. Práce porovnává dostupné platformy a na základě výskledků testů vybírá jako nejlepší systém EV3RT. Součástí je návrh objektového API, které snižuje obtížnost přechodu z originálního systému.Zároveň poskytuje vhodnou platformu uživatelům, kterým již standardní vývojové prostředí dodávané se stavebnicí nedostačuje a hledají výkonnější alternativu.
Virtuální brána pro počítání počtu průchodů osob
Chudý, Andrej Oliver ; Dvořák, Michal (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá návrhom a realizáciou aplikácie, ktorá je schopná detekovať prechod osôb cez virtuálnu bránu (bez akejkoľvek fyzickej prekážky). Za účelom dosiahnutia čo najväčšej presnosti, boli implementované dva programy. Jeden pre spracovávanie 2D výstupu z web-kamery a druhý, určený pre spracovanie hĺbkových 3D dát. Oba programy boli otestované aj v reálnych podmienkach farmaceutického skladu, kde bola dosiahnutá úspešnosť až 98%. Aplikácia realizovaná v rámci tejto práce má tak potenciál stať sa základom systémov zabezpečujúcich objektovú bezpečnosť alebo jedinečným systémom umožňujúcim zber relevantných štatistických údajov o návštevnosti objektov v reálnom čase. Súčasťou práce je aj porovnanie troch používaných hĺbkomerov.
Aplikace teorií ekonomického růstu na Irsko a komparace s jižním křídlem eurozóny (země PIGS)
Nguyen, Phuong ; Šíma, Ondřej (vedoucí práce) ; Dvořák, Michal (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na identifikací hlavních determinantů hospodářského růstu v Irsku za pomoci modelů růstu v porovnání s jižními zeměmi periferie. Ačkoliv bylo Irsko zařazováno do stejné skupiny (PIIGS) se zeměmi jižní periferie eurozóny, tak se mu podařilo nejrychleji se vyrovnat s následky finanční krize. Vše naznačuje tomu, že znovuobnovení hospodářského růstu v Irsku nebylo podpořeno pouze jedním faktorem, ale mimořádnou kombinací několika faktorů. Irská ekonomika je postavena na vysoké produktivitě výrobních faktorů díky značným investicím do moderních technologií, inovací, vědy a výzkumu. Pro pokrok technologického rázu měly nepopiratelný význam přímé zahraniční investice, díky kterým dochází k transferu know-how, znalostí, myšlenek. Zásluhu na hospodářském růstu má také bez pochyby např. specializace na hi-tech zboží a služby, mladá kvalifikovaná a především flexibilní pracovní síla. Těmito oblastmi Irsko kontrastuje jižním zemím, které by měly následovat irský příklad.
Dopad finančních krizí v období 1992-2014 na ruský bankovní sektor
Zhuravlov, Valerii ; Dvořák, Michal (vedoucí práce) ; Šíma, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o šesti bankovních krizích v Rusku v letech 1992-2014 a o jejich vlivu na bankovní systém a následně i na ekonomiku státu. V první části práce jsou popsána teoritická východiska bankovních krizí. Pozornost je věnována jak makroekonomickým, tak institucionálním faktorům. Ve druhé části jsou popsány a zhodnoceny jednotlivé krizové epizody, jsou analyzovány jejich příčiny a je vyhodnocen jejich dopad na ruský bankovní sektor. Důraz je kladen na srovnání krizí v letech 1998 a 2008 a odlišnosti v politice Ruska a USA při obnovování stability bankovního sektoru v prostředí Globální finanční krize po roce 2008. Cílem práce je i) určit, jak velký dopad měly jednotlivé krize na ruskou bankovní soustavu i ekonomiku a co k tomu přispělo, a ii) přinést na základě tohoto zkoumání doporučení, jak těmto krizím přecházet, nebo snižovat jejich závažnost.
Zátěžové testy ČNB a modelování tržního rizika u velkých českých bank
Fedynets, Yuriy ; Šedivý, Jan (vedoucí práce) ; Dvořák, Michal (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bankovních zátěžových testů a modelováním, měřením a řízením tržních rizik v bankovním sektoru. Teoretická část je zaměřena na popis druhů tržních rizik a modelů pro jejich měření, stávající regulaci, vysvětlení podstaty zátěžových testů a jejich klasifikaci. Výstupem obsaženým v praktické části je analýza zátěžových testů České národní banky v uplynulých letech a jejich porovnání se skutečností, replikace výpočtu VaR měnových nástrojů skutečného bankovního portfolia a měření dopadů realizace nepříznivých tržních událostí na finanční pozici banky.
Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic
Ambriško, Róbert ; Dingová, Vilma ; Dvořák, Michal ; Hájková, Dana ; Hromádková, Eva ; Kulhavá, Kamila ; Štiková, Radka
V tomto článku popisujeme model veřejných financí České republiky, v rámci kterého se zaměřujeme na modelování hlavních zdrojů rizika pro dlouhodobou fiskální udržitelnost, tedy výdajů souvisejících se stárnutím populace a souvisejícím vývojem vládního dluhu. Základní model se odvíjí od aktuální demografické projekce Českého statistického úřadu, která předpovídá klesající podíl populace v produktivním věku. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomický růst, vládní výdaje a příjmy v dlouhodobém horizontu v součinnosti s regulací a mikroekonomickými pobídkami vestavěnými v daňovém systému, resp. v systému vyplácení dávek. Stárnutí populace tak výrazně dopadá na budoucí vládní výdaje skrze starobní penze a výdaje na zdravotnictví, kde jsou náklady modelovány tak, aby odrážely technologický pokrok v léčbě nemocí spojených se stárnutím. Naše analýza ukazuje, že za předpokladu zachování současného nastavení parametrů fiskální politiky bude demografický vývoj od začátku 30. let 21. století implikovat záporné saldo primární bilance. Rostoucí primární deficity a související nárůst úrokových plateb pak povedou k rychlé eskalaci vládního dluhu. I když jsou kvantitativní výsledky modelu závislé na specifickém nastavení parametrů popisujících makroekonomický vývoj a fiskální politiku, široké spektrum našich citlivostních analýz ukazuje, že bez reakce hospodářské politiky i nejoptimističtější populační scénář implikuje neudržitelný vývoj veřejných financí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 45 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
19 DVOŘÁK, Marek
59 DVOŘÁK, Martin
4 DVOŘÁK, Matěj
7 DVOŘÁK, Miloš
9 DVOŘÁK, Miroslav
1 Dvořák, M.
1 Dvořák, Marcel
19 Dvořák, Marek
1 Dvořák, Marian
59 Dvořák, Martin
59 Dvořák, Martin
4 Dvořák, Matěj
1 Dvořák, Max
1 Dvořák, Michael
13 Dvořák, Milan
3 Dvořák, Miloslav
1 Dvořák, Miloň
7 Dvořák, Miloš
9 Dvořák, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.