Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezigenerační projekty,
Jakubová, Kateřina ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce pojednává o mezigeneračních projektech. Teoretická část popisuje generaci seniorů, mladou generaci a jejich vztahy. Práce se také dotýká témat jako jsou ageismus a mezigenerační učení. Dále jsou v teoretické části popsány mezigenerační projekty obecně. V závěru teoretické části jsou představeny vybrané mezigenerační programy a jejich přínos pro zúčastněné skupiny i celou společnost. Empirická část je zaměřena na hodnocení jednoho mezigeneračního projektu. Tento projekt probíhal ve třetí třídě základní školy. Žáci společně trávili čas se svými prarodiči a na základě jejich vzpomínek následně vytvářeli portfolio. Pro výzkum je využita dotazníková metoda (provedena s žáky) a metoda rozhovoru s jejich třídní učitelkou a s realizátorkou projektu.
Použití sankcí v konfliktních situacích s klientem v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Mudrová, Lucie ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá použitím sankcí v konfliktních situacích s klientem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena do šesti kapitol. První z nich definuje pojem Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dále také NZDM) a zaměřuje se na historii sociální práce "na ulici" a kořeny vzniku NZDM v ČR, přibližuje princip nízkoprahovosti, cíle NZDM a obsah služby. Druhá kapitola definuje pracovníka NZDM dle zákona, jeho dovednosti a kompetence. Ve třetí kapitole je popsána cílová skupina NZDM a čtvrtá se zaměřuje na metody práce s ní. Pátá kapitola pak definuje pojem konflikt, šestá pojem sankce. Praktická část přináší informace o výzkumné strategii, definuje hlavní cíl a výzkumné otázky, které jsou zaměřeny na to, k jakým sankcím pracovníci NZDM v konfliktních situacích přistupují, jak jejich použití hodnotí zpětně a jaké doporučení by dali svým kolegům, kteří by se ocitli v náročné konfliktní situaci. Dále je v této části popsán výzkumný soubor, kterým byli kontaktní pracovníci NZDM, jsou zde uvedeny metody sběru datu, konkrétně polostrukturovaný rozhovor a analýza dokumentů. Čtenáři jsou poté seznámeni s výsledky výzkumného šetření a v závěru práce lze nalézt diskuzi a doporučení pro praxi. Klíčová slova:...
Zkušenost sociálních pracovníků doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny se sebereflexí
Křížová, Hana ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
1 ABSTRAKT Diplomová práce zaměřuje svou pozornost na zkušenost se sebereflexí u sociálních pracovníků, kteří doprovází pěstounské rodiny. Je rozdělená do dvou částí - teoretické a empirické. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou zkušenost mají sociální pracovníci doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny se sebereflexí. Teoretická část má pět kapitol. První kapitola čtenářům přibližuje, co se skrývá za profesí sociálního pracovníka - nejdříve se dívá na sociální práci v kontextu pomáhajících profesí, poté definuje odbornou přípravu, dovednosti a osobnost sociálního pracovníka a neopomíná zmínit ani jeho možnou motivaci k výkonu tohoto povolání. Druhá kapitola přináší téma pěstounské péče a s ní spojenou definici doprovázení, věnuje se doprovázejícím organizacím pro pěstounské rodiny a také roli sociálního pracovníka v nich. Ve třetí kapitole čtenáři naleznou definici sebereflexe (v užším významu pak přiblížení částí sebereflexe jako je sebepojetí, sebepoznání či seberegulace), a dále se třetí kapitola zamýšlí nad tím, jaký význam má sebereflexe pro sociální pracovníky a jaké nástroje pro ni mohou využít. Čtvrtá kapitola cílí svůj pohled na vlivy, které sebereflexi mohou ovlivnit, mezi něž patří emoce pracovníka, projekce, téma moci a bezmoci, práce s hranicemi, syndrom pomocníka a také syndrom...
Specifika komunikace s dětmi s poruchou autistického spektra
Milsimerová, Andrea ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce je zaměřena na cílovou skupinu dětí s poruchami autistického spektra, konkrétně na komunikaci a její specifika. Teoretická část se zabývá jednotlivými typy poruch, věnuje se verbální a neverbální komunikaci těchto dětí a problémy, které při komunikaci vznikají. Nakonec představuje Son-rise program, což je program domácího vzdělávání pro děti a dospělé s poruchami autistického spektra, jehož hlavním cílem je navázat a prohlubovat vztah s dítětem, který je využíván už třicet let. Praktická část bakalářské práce je tvořena výzkumnou sondou a šesti kazuistikami dětí s poruchou autistického spektra. Cílem bakalářské práce je zmapovat a charakterizovat způsob a vývoj komunikace dospělých jedinců s dětmi, které trpí poruchami autistického spektra, a poukázat na to, kde bývá v oblasti komunikace největší potíž a jak lze posílit vztah mezi dospělým a dítětem, ať už je to rodič, sociální pracovník, či asistent pedagoga. V jednotlivých kazuistikách dostali prostor rodiče, aby popsali, jak se u jejich dítěte komunikace vyvíjela a jak vypadá dnes. Kazuistiky byly sepsány na základě rozhovorů s rodiči, některé prostřednictvím emailové komunikace. Do výzkumné sondy byly použity rozhovory se sociálními pracovníky z neziskové organizace a asistenty pedagoga ze soukromé základní školy s integrovanými...
Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření...
Situace a potřeby cizinců s dětmi s postižením žijících v ČR
Strenková, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Diplomová práce pojednává o rodinách cizinců žijících v ČR, kteří mají děti s postižením. Cílem je zjistit, jak vnímají svoji situaci, jaké mají potřeby, jaké využívají zdroje pro naplnění těchto potřeb a s jakými obtížemi se setkávají. První část práce je zaměřena na představení teoretických konceptů v oblasti zdravotního postižení, jsou popsány jednotlivé typy zdravotního postižení, situace rodin s dítětem s postižením a systém pomoci v ČR. Dále je pojednáno o cizincích žijících v ČR a konceptech, které se pojí s kulturními otázkami. Jsou představeny dosavadní zahraniční výzkumy rodin migrantů s dětmi s postižením. Druhá část práce je zaměřena na vlastní výzkum pomocí kvalitativních metod s využitím polostrukturovaného rozhovoru a otevřeného kódování. Výsledky výzkumu jsou představeny v sedmi vzniklých kategoriích - kulturní a jazykové aspekty, soužití s dítětem, zdravotní péče, institucionální podpora, zdroje informací, neformální podpora a vlastní strategie, a nenaplněné potřeby včetně návrhů na zlepšení.
Analýza dokumentů tlumočnické služby Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Zajíček, Karel ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Kodymová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na organizaci pro sluchově postižené, její vývoj a specifika. Teoretická část představuje v první kapitole základní terminologii v rámci sluchových postižení a souhrn poznatků ze sociální práce (se zaměřením na zdravotně znevýhodněné). Druhá kapitola se podrobněji zabývá jednotlivými typy tlumočení, navazuje na ni třetí kapitola, jež představuje zkoumanou organizaci poskytující tlumočení - Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN). Teoretickou část zakončuje kapitola o způsobech financování sociální služby. Empirickou část uvádí podrobnější popis databáze - zkoumané místo, kde se prováděla analýza dokumentů. Následuje formulace cílů práce, stejně jako představení metodologie kvantitativního výzkumu související se studiem a analýzou dokumentů a popis samotného vzorku. Dále kapitola předkládá výzkumné předpoklady a výzkumné otázky, které jsou na základě analýzy dokumentů znázorněny tabulkami a následnými komentáři. Výzkum představuje vývoj služby určený časovými intervaly po 10 letech a statistické výsledky využívání této služby v souvislosti s jejím financováním. Klíčová slova tlumočení, neslyšící, sociální služby, tlumočnická služba, financování, analýza dokumentů
Kompetence pracovníků v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševně nemocné
Dudová, Monika ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu a o kompetencích psychiatrických sester a sociálních pracovnic v týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a to v rámci transformace psychiatrické péče z institucionální sféry do komunitně orientovaných služeb. Multidisciplinární spolupráce by se v moderním pojetí komunitně orientovaných psychiatrických služeb měla stát poskytovatelem komplexnějších, kvalitnějších a efektivnějších služeb pro osoby s duševním onemocněním. Teoretická část tvoří informační rámec pro vymezení základních pojmů z oblasti duševních poruch, komunitní psychiatrie, popis současného stavu péče o duševně nemocné a přináší poznatky z chystaných kroků reformy v oblasti poskytování psychiatrických služeb. Empirická část mapuje proces tvorby multidisciplinárního týmu v nově vzniklém Centru duševního zdraví, nového nízkoprahového pilíře transformace psychiatrických služeb, charakterizuje kompetence sociálních pracovníků a psychiatrických sester v týmu, a navíc přináší pohled všech profesionálů z týmu na proces formování týmu, jejich pohled na vzájemnou spolupráci, zapojení peer pracovníka a současně mapuje bariéry, které brání optimálnímu fungování multidisciplinární spolupráce.
Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících
Mikanová, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Péče o seniory je v dnešní době převážně péčí rodinnou. Tato diplomová práce pojednává o zkušenosti rodinných příslušníků s péčí o nesoběstačného seniora. Cílem je nahlédnout na tuto problematiku pohledem pečujících a zkoumat, jak rodinní pečující nahlížejí na svou situaci péče. Se stárnutím populace vyvstává do popředí otázka, jak správně nastavit systém péče o potřebné stárnoucí občany. Pro vhodné nastavení intervenčních strategií je nutné naslouchat těm, na kterých leží převážná část zodpovědnosti za opečovávané. První část práce je tvořena teoretickým zakotvením problematiky rodinné péče a podpory, která je pečujícím poskytovaná. Pokrývá rovněž témata související se změněnou životní rolí pečující osoby (např. motivace pro péči, potřeby a těžkosti pečujících). Teoretickou část diplomové práce uzavírá kapitola pojednávající o genderové problematice pečujících osob. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a sběr dat byl prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s 20 pečujícími - 10 muži a 10 ženami. Empirická část mapuje péči o nesoběstačného seniora rodinných příslušníků z pohledu žen a mužů. Popisuje okolnosti, za kterých se osoba stává rodinným pečujícím, podobu péče, těžkosti a potřeby, které pečující při péči má. Centrem pozornosti je rovněž, na jaká témata kladou...
Rizika při poskytování služeb chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním
Henáčová, Michaela ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá riziky, která plynou z využívání služby chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Dlouhodobé duševní onemocnění negativně ovlivňuje člověka v několika oblastech jeho života. Soužití s nemocným za běžných podmínek a bez podpory okolí je velmi náročné, z důsledku čehož se oslabuje sociální síť člověka a snižuje se počet jeho sociálních kontaktů. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká jsou potencionální rizika, která plynou z využívání sociální služby chráněného bydlení a jaká mohou vzniknout doporučení pro sociální službu a uživatele, kteří jsou potencionálně ohroženi sociálním vyloučením. První část práce obsahuje přehled o duševních onemocněních, se kterými se uživatelé chráněných bydlení potýkají. Dále je zaměřena na reformu péče o duševně nemocné a současnou situaci komunitní péče v České republice a v okolních státech, které s Českou republikou sousedí. Poslední kapitola popisuje skupinové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a rizika, která z využívání této sociální služby plynou. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu, který byl uskutečněn ve vybraných šesti chráněných bydleních na území hl. m. Prahy a Moravskoslezského kraje. Výzkum byl uskutečněn za použití metod analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. Při výzkumném šetření...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dragomirecká, Eva,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.