Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 57 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření...
Situace a potřeby cizinců s dětmi s postižením žijících v ČR
Strenková, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Diplomová práce pojednává o rodinách cizinců žijících v ČR, kteří mají děti s postižením. Cílem je zjistit, jak vnímají svoji situaci, jaké mají potřeby, jaké využívají zdroje pro naplnění těchto potřeb a s jakými obtížemi se setkávají. První část práce je zaměřena na představení teoretických konceptů v oblasti zdravotního postižení, jsou popsány jednotlivé typy zdravotního postižení, situace rodin s dítětem s postižením a systém pomoci v ČR. Dále je pojednáno o cizincích žijících v ČR a konceptech, které se pojí s kulturními otázkami. Jsou představeny dosavadní zahraniční výzkumy rodin migrantů s dětmi s postižením. Druhá část práce je zaměřena na vlastní výzkum pomocí kvalitativních metod s využitím polostrukturovaného rozhovoru a otevřeného kódování. Výsledky výzkumu jsou představeny v sedmi vzniklých kategoriích - kulturní a jazykové aspekty, soužití s dítětem, zdravotní péče, institucionální podpora, zdroje informací, neformální podpora a vlastní strategie, a nenaplněné potřeby včetně návrhů na zlepšení.
Analýza dokumentů tlumočnické služby Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
Zajíček, Karel ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Kodymová, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na organizaci pro sluchově postižené, její vývoj a specifika. Teoretická část představuje v první kapitole základní terminologii v rámci sluchových postižení a souhrn poznatků ze sociální práce (se zaměřením na zdravotně znevýhodněné). Druhá kapitola se podrobněji zabývá jednotlivými typy tlumočení, navazuje na ni třetí kapitola, jež představuje zkoumanou organizaci poskytující tlumočení - Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN). Teoretickou část zakončuje kapitola o způsobech financování sociální služby. Empirickou část uvádí podrobnější popis databáze - zkoumané místo, kde se prováděla analýza dokumentů. Následuje formulace cílů práce, stejně jako představení metodologie kvantitativního výzkumu související se studiem a analýzou dokumentů a popis samotného vzorku. Dále kapitola předkládá výzkumné předpoklady a výzkumné otázky, které jsou na základě analýzy dokumentů znázorněny tabulkami a následnými komentáři. Výzkum představuje vývoj služby určený časovými intervaly po 10 letech a statistické výsledky využívání této služby v souvislosti s jejím financováním. Klíčová slova tlumočení, neslyšící, sociální služby, tlumočnická služba, financování, analýza dokumentů
Kompetence pracovníků v multidisciplinárním týmu v oblasti péče o duševně nemocné
Dudová, Monika ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Předložená rigorózní práce pojednává o procesu formování multidisciplinárního týmu a o kompetencích psychiatrických sester a sociálních pracovnic v týmu, který se stává nástrojem péče v oblasti služeb duševního zdraví, a to v rámci transformace psychiatrické péče z institucionální sféry do komunitně orientovaných služeb. Multidisciplinární spolupráce by se v moderním pojetí komunitně orientovaných psychiatrických služeb měla stát poskytovatelem komplexnějších, kvalitnějších a efektivnějších služeb pro osoby s duševním onemocněním. Teoretická část tvoří informační rámec pro vymezení základních pojmů z oblasti duševních poruch, komunitní psychiatrie, popis současného stavu péče o duševně nemocné a přináší poznatky z chystaných kroků reformy v oblasti poskytování psychiatrických služeb. Empirická část mapuje proces tvorby multidisciplinárního týmu v nově vzniklém Centru duševního zdraví, nového nízkoprahového pilíře transformace psychiatrických služeb, charakterizuje kompetence sociálních pracovníků a psychiatrických sester v týmu, a navíc přináší pohled všech profesionálů z týmu na proces formování týmu, jejich pohled na vzájemnou spolupráci, zapojení peer pracovníka a současně mapuje bariéry, které brání optimálnímu fungování multidisciplinární spolupráce.
Rodinná péče o seniora z pohledu rodinných pečujících
Mikanová, Anna ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Vodáčková, Daniela (oponent)
Péče o seniory je v dnešní době převážně péčí rodinnou. Tato diplomová práce pojednává o zkušenosti rodinných příslušníků s péčí o nesoběstačného seniora. Cílem je nahlédnout na tuto problematiku pohledem pečujících a zkoumat, jak rodinní pečující nahlížejí na svou situaci péče. Se stárnutím populace vyvstává do popředí otázka, jak správně nastavit systém péče o potřebné stárnoucí občany. Pro vhodné nastavení intervenčních strategií je nutné naslouchat těm, na kterých leží převážná část zodpovědnosti za opečovávané. První část práce je tvořena teoretickým zakotvením problematiky rodinné péče a podpory, která je pečujícím poskytovaná. Pokrývá rovněž témata související se změněnou životní rolí pečující osoby (např. motivace pro péči, potřeby a těžkosti pečujících). Teoretickou část diplomové práce uzavírá kapitola pojednávající o genderové problematice pečujících osob. Pro výzkum byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie a sběr dat byl prováděn prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s 20 pečujícími - 10 muži a 10 ženami. Empirická část mapuje péči o nesoběstačného seniora rodinných příslušníků z pohledu žen a mužů. Popisuje okolnosti, za kterých se osoba stává rodinným pečujícím, podobu péče, těžkosti a potřeby, které pečující při péči má. Centrem pozornosti je rovněž, na jaká témata kladou...
Rizika při poskytování služeb chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním
Henáčová, Michaela ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá riziky, která plynou z využívání služby chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Dlouhodobé duševní onemocnění negativně ovlivňuje člověka v několika oblastech jeho života. Soužití s nemocným za běžných podmínek a bez podpory okolí je velmi náročné, z důsledku čehož se oslabuje sociální síť člověka a snižuje se počet jeho sociálních kontaktů. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká jsou potencionální rizika, která plynou z využívání sociální služby chráněného bydlení a jaká mohou vzniknout doporučení pro sociální službu a uživatele, kteří jsou potencionálně ohroženi sociálním vyloučením. První část práce obsahuje přehled o duševních onemocněních, se kterými se uživatelé chráněných bydlení potýkají. Dále je zaměřena na reformu péče o duševně nemocné a současnou situaci komunitní péče v České republice a v okolních státech, které s Českou republikou sousedí. Poslední kapitola popisuje skupinové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a rizika, která z využívání této sociální služby plynou. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu, který byl uskutečněn ve vybraných šesti chráněných bydleních na území hl. m. Prahy a Moravskoslezského kraje. Výzkum byl uskutečněn za použití metod analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. Při výzkumném šetření...
Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem
Marešová, Zdislava ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Kodymová, Pavla (oponent)
Bakalářská práce s názvem ,,Podpora rodiny, ve které žije dítě s Downovým syndromem" pojednává o potřebách rodin dětí s Downovým syndromem v rozmezí od jejich narození do dospělosti, dále se věnuje otázce, jaké jsou oblasti podpory a jaké potřeby mají rodiny s takovými dětmi. Práce se zabývá tím, co je Downův syndrom, jeho charakteristikou a jakou pomoc takové dítě potřebuje. Následně pak popisuje, jak rodina reaguje na situaci, že se jí narodilo dítě s Downovým syndromem a uvádí sociální rozměr tohoto postižení. Také je zde psáno, jaké služby mohou rodiny s Downovým syndromem využívat a v čem jim mohou pomoci. Obsahuje kvalitativně zpracovaný výzkum. Respondenti jsou rozděleni do dvou skupin podle věku, a to na rodiny s malými dětmi s Downovým syndromem a rodiny s mladými lidmi s Downovým syndromem. Výzkum klade vedle sebe potřeby těchto skupin, a ukazuje oblasti podpory a poukazuje na zkušenosti s ní.
Sebevražednost v ČR jako veřejně-politický problém a možnosti prevence
Kasal, Alexandr ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Míra sebevražednosti je s ostatními státy ČR nadprůměrná a současně je zde dlouhodobě opomíjeno možné řešení problému spočívající v prevenci tohoto jevu. Cílem práce bylo navrhnout obsah politiky prevence sebevražednosti pro české prostředí. Pro potřeby této práce byla adaptována optika přístupu evidence-based policy (politika založená na důkazech) a v souvislosti s ní metoda meta- review (systematická rešerše systematických rešerší; MR) a metoda skupinové diskuze. V rámci MR bylo identifikováno celkem 73 potenciálně efektivních intervencí, 47 (64%) z nich bylo doporučeno ke zhodnocení pro český kontext. Tyto intervence byly v rámci skupinové diskuze kriticky posouzeny sedmi experty a výsledkem je soubor poznámek a dalších relevantních výstupů. Závěry MR a skupinové diskuze byly uvedeny do širšího kontextu a představují tak vhodný základ pro komplexní politiku prevence sebevražednosti v ČR.
Možnosti hodnocení efektivity mentoringového programu "Ve dvou se to lépe táhne",
Pfaurová, Petra ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá měřením efektivity vrstevnického mentoringového programu "Ve dvou se to lépe táhne" pro ohroženou mládež. Jejím hlavním cílem je vybrat vhodný způsob měření efektivity uvedeného programu a ověřit možnost jeho zavedení do metodiky programu. Teoretická část v úvodu definuje období dospívání a změny, ke kterým v jeho průběhu dochází, popisuje ohrožující faktory, které na adolescenty působí, a předkládá přehled programů pro ohroženou mládež, které jsou v České republice poskytovány. Dále také představuje program "Ve dvou se to lépe táhne" a možnosti, kterými je možné tento typ programu hodnotit zejména z hlediska dopadu na klienta. Praktická část zachycuje vybranou evaluační metodu a její modifikaci dle specifik programu, popisuje implementaci této modifikované metody v praxi a na základě sestavených dotazníků ji ověřuje.
Péče o klienty chráněného bydlení v seniorském věku a v době umírání
Nozarová, Štěpánka ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Diplomová práce s názvem Péče o klienty chráněného bydlení v seniorském věku a v době umírání se zabývá problematikou péče o seniory v chráněném bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním. Cílem práce je identifikovat a popsat překážky, které v současnosti brání tomu, aby chráněné bydlení pro lidi s mentálním znevýhodněním mohlo pokračovat v poskytování péče klientům, kteří v zařízení zestárli, chtějí v něm žít i na sklonku života a ve svém prostředí také důstojně zemřít. Tato péče by měla být možná bez ohledu na lokalitu, v níž se chráněné bydlení nachází, na finanční situaci klientů a typ zřizovatele chráněného bydlení. Druhým cílem je následně najít uspokojivá řešení všech identifikovaných překážek, aby mohlo být naplněno právo klientů na výběr prostředí a typ péče v závěru života. Práce je rozdělena do tří částí. První část definuje základní pojmy a popisuje dvě možné varianty chráněného bydlení, jak základní variantu s věkovým omezením, tak variantu s rozšiřujícím programem pro seniory. V dalších kapitolách první části jsou popsána teoretická východiska, která podporují rozšiřující program, a charakterizovány potřeby seniorů. Zmíněny jsou také některé realizované výzkumy v ČR a v zahraničí, které se věnují tématům, jako jsou preferované místo, kde chce senior strávit závěr svého života, jakou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 57 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Dragomirecká, Eva,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.