National Repository of Grey Literature 13 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Phytoplankton of the Slapy reservoir: seasonal changes and sedimentation losses
Krutílková, Lucie ; Desortová, Blanka (referee) ; Nedbalová, Linda (advisor)
Seasonal development of phytoplankton in the central part of the eutrophic canyon-shaped Slapy Reservoir was studied in 2003-2007. Weekly sampling interval of the euphotic layer (0-4 m) revealed detailed information on the timing and shape of phytoplankton peaks, not clearly detected by previous monitoring carried out in three-week intervals. The phytoplankton biomass (expressed as chlorophyll a concentration) formed usually three sharp peaks during the vegetation period. In winters with little or no ice cover, the winter minimum was followed by an exponential increase under conditions of almost continuous mixing. After the onset of thermal stratification the increase continued due to markedly improved light conditions in the epilimnetic layer, until the first seasonal maximum was reached. After the sudden decline of the spring peak, the clear-water phase occurred in late May or early June. The pattern of the two summer peaks was especially in 2006 more complex, due to their dependence on a set of less predictable factors. Concerning species composition of peaks, a regular pattern was also observed. Typically, the spring maximum was formed by fast growing cryptomonad flagellates (Plagioselmis spp., Cryptomonas spp.) and small centric diatoms from various genera. The other two peaks were less...
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Změny eutrofizace povrchových vod v povodí Labe a jejich vliv na stav společenstva fytoplanktonu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Desortová, Blanka
V rámci zajištění dat pro matematické modelování proběhly odběry v terénu a následné analýzy požadovaných biologických a chemických charakteristik. Vzorkování proběhlo v období červen - září 2009 ve čtrnáctidenních intervalech v úseku Labe mezi profily Valy a Obříství, sledovány byly profily na Labi (Valy, Lysá, Obříství) a závěrové profily přítoků Jizera (Vestec) a Vltava (Zelčín). Proběhlo vyhodnocení dlouhodobých změn koncentrace živin a biomasy a struktury fytoplanktonu v modelovém úseku toku Labe. Na základě analýzy vzorků odebraných z toku Labe byl proveden odhad růstových rychlostí fytoplanktonu.
Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí‚ orientovaný na vliv antropogenních tlaků‚ její trvalé užívání a ochranu‚ včetně legislativních nástrojů: Společenstva a organismy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kokeš, Jiří ; Bílý, Michal ; Desortová, Blanka ; Slavík, Ondřej
Sumarizace metodických výstupů a výsledků z let 2006-2007. Použití fytoplanktonu jako bioindikátoru kvality tekoucích vod s ohledem na dynamiku průtoku, obsah živin a vývoj klimatických změn. Využití společenstev ryb, především jejich prostorových a reprodukčních nároků za různých geomorfologických podmínek, pro popis stavu a předpověď vývoje ekosystémů tekoucích vod. Zhodnocení výskytu zvláště chráněných druhů organismů (např. mlžů a korýšů), sledování změn početnosti jejich populací a tvorba záchranných programů pro jejich další zachování v ekosystému tekoucích vod. Vyhodnocení společenstev makrozoobentosu v podélném profilu říční sítě ČR, určení mikrobiálních společenstev různě znečištěných povrchových vod na základě jejich fylogenetické odlišnosti (metoda FISH) a rozvoj molekulárních metod v mikrobiologii vody.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Změny eutrofizace povrchových vod v povodí Labe a jejich vliv na stav společenstva fytoplanktonu
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Desortová, Blanka
Stručná informace o analýze vzorků odebraných na vybraných úsecích. Analýzy zahrnovaly stanovení koncentrace chlorofylu-a, biomasy vybraných skupin autotrofních mikroorganismů Labe, Jizery a Vltavy. Stanovení biomasy skupin autotrofních mikroorganismů zastoupených ve fytoplanktonu bylo prováděno pro sinice a rozsivky. Proběhlo stanovení počtu jedinců zástupců zooplanktonu ze skupiny Rotatoria. Výsledky byly využity pro modelování.
Labe IV: Koordinace a syntéza, návaznosti, popularizace výsledků
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební ; Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický Jihočeské Univerzity, Vodňany ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Louchovský, Petr ; Císlerová, Milena ; Buzek, František ; Randák, Tomáš ; Soldán, Přemysl ; Nesměrák, Ivan ; Blažková, Šárka ; Rudiš, Miroslav ; Eckhardt, Pavel ; Fuksa, Josef ; Desortová, Blanka ; Slavík, Ondřej ; Blažková, Šárka
Projekt navazuje na dřívější projekty VaV: Projekt Labe (1991-1994), Projekt Labe II (1995-1998) a projekt VaV "Ochrana a užívání vodních zdrojů v rámci uceleného povodí" - zvaný Projekt Labe III (1999-2002), v nichž byla shromážděna data, zpracovány metodiky a vyvinuty postupy matematického modelování. Projekt Labe IV tyto soubory dat prodlouží v čase, metodiky a modely rozvine o nové postupy srovnatelné se světovou úrovní vědy a doplní je tak, aby byly použitelné v jiných povodích.
Labe IV: Fytoplankton. Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton, makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Desortová, Blanka ; Blažková, Šárka
Náplní výzkumu složek vodní flóry (tj. fytoplanktonu a makrofytu) je analýza podmínek a jevů, které mohou významným způsobem ovlivňovat stav těchto autotrofních organismů v tekoucích vodách. Z hlediska fytoplanktonu i makrofyt je to zejména množství a dostupnost živin, hydrologické změny, především kolísání průtoků vyvolané klimatickými podmínkami (včetně souběhu nízkých průtoků a vysokých teplot vody), meteorologické - klimatické podmínky (výskyt dlouhodobých bezesrážkových období, množství slunečního záření) a dále úpravy koryt toků a provoz na tocích.
Labe IV: Cyklický biomonitoring vybraných složek ekosystému Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Vymazalová, Eva ; Svobodová, Zdeňka ; Svoboda, Jan ; Stuchlík, Evžen ; Slavík, Ondřej ; Havel, Ladislav ; Desortová, Blanka ; Baudišová, Dana ; Fuksa, Josef K.
Jsou popsány analytické a vyhodnocovací práce čtvrté etapy biomonitoringu Labe a třetí etapy biomonitoringu dolní Vltavy. Kontaminace všech složek říčního ekosystému je srovnatelná se situací v roce 1999. Stav ekosystémů není uspokojivý a neblíží se přírodnímu stavu. Společenstva ichtyofauny a makrozoobentosu jsou silně antropogenně ovlivněna. V Labi jsou stále indikovány bodové zdroje rtuti v oblasti nad profily Obříství a Hřensko. Je dokázáno stálé zatížení rezidui DDT deponovaných podle toků. Charakteristiky mikrobiálních společenstev ve vodě indikují stálý přísun komunálního znečištění.
Labe IV: Fytoplankton. Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton, makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Blažková, Šárka ; Desortová, Blanka
Náplní výzkumu složek vodní flóry (tj. fytoplankton a makrofyta) je analýza podmínek a jevů, které mohou významným způsobem ovlivňovat stav těchto autotrofních organismů v tekoucích vodách. Z hlediska fytoplanktonu i makrofyt je to zejména množství a dostupnost živin; hydrologické změny, především kolísání průtoků vyvolané klimatickými podmínkami (včetně souběhu nízkých průtoků a vysokých teplot vody); meteorologické - klimatické podmínky (výskyt dlouhodobých bezesrážkových období, množství slunečního záření) a dále úpravy koryt toků a provoz na tocích.
Labe IV: Výzkum složek vodní flóry (fytoplankton, makrofyta) ve vybraných tocích povodí Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Praha ; Blažková, Šárka ; Desortová, Blanka
Náplní výzkumu složek vodní flóry (tj. fytoplankton a makrofyta) je analýza podmínek a jevů, které mohou významným způsobem ovlivňovat stav těchto autotrofních organismů v tekoucích vodách. Z hlediska fytoplanktonu i makrofyt je to zejména množství a dostupnost živin, hydrologické změny, především kolísání průtoků vyvolané klimatickými podmínkami (včetně souběhu nízkých průtoků a vysokých teplot vody), meteorologické - klimatické podmínky (výskyt dlouhodobých bezesrážkových období, množství slunečního záření) a dále úpravy koryt toků a provoz na tocích.

National Repository of Grey Literature : 13 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.