Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 53 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozšíření 3D tiskárny o speciální tiskovou hlavu
Helienek, Matúš ; Pavlík, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Témou tejto práce je rozšírenie 3D manipulátora, ktorý slúži na 3D tlač. Jeho vylepšenie sa týka novej tlačiacej hlavy, ktorá bude schopná dosiahnuť rôzne farebné odtiene pri mixovaní až troch materiálov. Zariadenie je ďalej rozšírené o frézovanie ako dokončovací proces, ktorý má za úlohu zvýšiť kvalitu povrchu vytlačeného objektu.
NC řízení frézky na platformě Beckhoff
Jelínek, Pavel ; Bradáč, František (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto odvětví. V další části jsou popsány mechanické a elektrické úpravy stroje. Následující kapitoly jsou věnovány vlastní tvorbě PLC programu a HMI s využitím softwaru TwinCAT. Závěr práce se zabývá oživením stroje, měřením jeho geometrické přesnosti a testováním.
Možnosti propojení reálného řídícího systému do prostředí virtuální reality
Holešovský, Jiří ; Tůma, Zdeněk (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá možnostmi propojení reálného řídicího systému s prostředím imersní virtuální reality. V první části jsou zmíněny možnosti pohybování modelu v IC.IDO. Dále se rešerše zabývá komerčními způsoby získávání dat z řídicího systému Sinumerik 840D sl a následně naprogramovatelnými způsoby tj. bez nutnosti dokupování dalších licencí nebo softwaru. V experimentální části byly napsány dva g-kódy. Jeden pro posuv stroje v ose x a druhý pro čtení polohy stroje v ose x v závislosti na čase. Pro IC.IDO byl vytvořen skript, který podle naměřených dat z řídicího systému pohybuje modelem v IC.IDO.
Modifikace montáže vnějšího skla do tělesa předního světlometu pomocí robotu
Pokorný, Stanislav ; Bradáč, František (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá modifikací montáže vnějšího skla do předního světlometu pomocí robotu ve společnosti Automotive Lighting Jihlava. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem jednotlivých částí montážní linky a stávajícím stavem pracoviště lepení a montáže vnějšího krycího skla. V praktické části bakalářské práce je řešen návrh nového způsobu montáže vnějšího skla průmyslovým robotem.
Konstrukce pily na profily hliníkového konstrukčního systému
Juřicová, Vendula ; Bradáč, František (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na návrh pily na profily hliníkového konstrukčního systému. Nejprve jsou popsány základní typy pil, následuje rozbor variant řešení, výběr nejvýhodnější varianty, návrh výsledného řešení a zhodnocení. Výsledné řešení by mělo být ergonomicky přijatelné, bezpečné, cenově dostupné a efektivní.
Konstrukční návrh 3D tiskárny
Schoula, Šimon ; Blecha, Radim (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je konstrukční návrh prototypu stroje pro 3D tisk, který využívá technologii SLA. Stroj musí být navržen s ohledem na jeho výslednou cenu a snadnou vyrobitelnost. Rešerše je zaměřena zejména na tiskárny využívající technologii FDM, jelikož se jejich konstrukční uspořádání více podobá zvolené koncepci. Na základě systémové analýzy jsou definovány jednotlivé konstrukční uzly. Dále je zde popsána technologie, kterou bude stroj využívat a z ní plynoucí další požadavky na stroj. V další části práce je popsáno výsledné konstrukční řešení včetně nutných výpočtů a simulací. Součástí práce je také návrh způsobu řízení včetně softwaru, zjednodušená analýza rizik a technická dokumentace vybraných částí stroje.
Rozšíření 3D tiskárny o výměnu tiskových hlav
Pavlík, Martin ; Tůma, Jiří (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Práce se zabývá konstrukčním řešením systému výměny tiskových hlav na 3D tiskárně. Důraz u konstrukce je kladen na co možná největší počet vytisknutelných dílů, aby byla zachována koncepce tiskáren typu RepRap. Systém má výměnný mechanismus založený na solenoidovém elektromagnetu.
Hazard analysis of toolroom workshop
Dubovský, Dávid ; Bradáč, František (oponent) ; Blecha, Petr (vedoucí práce)
This master`s thesis deals with a hazard analysis of selected machinery according to an actual legislative documents in Slovakia, which were taken over from Europien Union directives. The thesis is focused on exploring legislation related to the safety of toolroom workshop in the Czech Republic and Germany. Because of that was done the recherché of harmonized standards in these countries. Subsequently is made the identification of hazards under recherched standards and assessment of control system based on the performance level of the system. In the end are all obtained data evaluated and the precautionary measures are suggested. With taking care of economic factors are finally proposed the possibilities of the elimination of risks.
Konstrukce zkušebního zařízení pro ovlivňování adheze v kontaktu kola s kolejnicí
Kejda, Petr ; Pavlík, Jan (oponent) ; Bradáč, František (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je konstrukce zkušebního zařízení pro pozitivní změnu adheze v kontaktu mezi kolem a hlavou kolejnice. Toho lze dosáhnout změnou velikosti koeficientu tření, čímž jsou eliminovány negativní vlivy doprovázející provoz kolejové dopravy (akustická emise a nadměrné opotřebení). Snížením tření však nesmí být ohrožena trakce či brzdění vozidla. Zařízení se řadí mezi Top of Rail systémy, kde je jako aplikační médium použit modifikátor tření. Studie obsahuje přehled dostupných druhů modifikátorů tření a aplikátorů systému Top of Rail. Samotný návrh aplikátoru je postaven na bázi off-board systému, který se umísťuje před kolejový oblouk s malým poloměrem křivosti.
Návrh řízení osy s lineárním motorem
Chaloupka, Roman ; Bradáč, František (oponent) ; Vetiška, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá konstrukcí, zapojením a řízením osy s lineárním motorem. Začátek práce je zaměřen na princip fungování a vlastnosti lineárních motorů. V následující části jsou popsány použité komponenty osy, jejich mechanické uspořádání a elektrické zapojení. Dále práce pojednává o vytvoření PLC programu a uživatelského rozhraní pro řízení osy v systému TwinCAT. V poslední části je řešeno správné softwarové nastavení osy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 53 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Bradáč, Filip
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.