Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Molekuly "DASH systému" v lokálních a systémových patogenetických procesech revmatoidní artritidy
Šromová, Lucie ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Prokešová, Ludmila (oponent)
Biologická funkce řady lokálních mediátorů účastnících se na patogenezi revmatoidní artritidy (RA) je kontrolována proteolytickým odštěpením dvou aminoterminálních aminokyselin prostřednictvím dipeptidylpeptidázy-IV (DPP-IV) a molekul vykazujících DPP- IV-podobnou enzymovou aktivitu ("Dipeptidylpeptidáze-IV Aktivitou a/nebo Strukturou Homologní molekuly- DASH). Cílem této disertační práce bylo identifikovat spektrum DASH molekul podílejících se na celkové DPP-IV-podobné enzymové aktivitě u nemocných s RA v periferní krvi a synoviální tekutině a srovnat ho s kontrolní skupinou pacientů trpících osteoartrózou (OA) a dále popsat vztah těchto molekul k aktivitě onemocnění u RA. Prokázali jsme, že dominantním nositelem DPP-IV-podobné enzymové aktivity v plazmě a synoviální tekutině u pacientů s RA je kanonická DPP-IV. DPP-IV-podobná aktivita a kanonická DPP-IV byla dále detekována na povrchu mononukleárních buněk v krvi i synoviální tekutině U pacientů s RA jsme pozorovali sníženou DPP-IV-podobnou enzymovou aktivitu i expresi DPP-IV na mononukleárních buňkách synoviální tekutiny. U těchto pacientů navíc zastoupení DPP-IV+ T lymfocytů v synoviální tekutině negativně korelovalo s koncentrací prozánětlivého mediátoru SDF (stromal cell-derived factor-1 který je substrátem DPP-IV. V krevní plazmě jsme u...
Studium epitelově mezenchymových interakcí v nádorech vycházejících z dlaždicových epitelů
Kodet, Ondřej ; Lacina, Lukáš (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Ehrmann, Jiří (oponent)
Tato dizertační práce je tematicky věnována epitelově mezenchymovým interakcím v nádorech vycházejících z dlaždicových epitelů a to včetně minoritní buněčné populace (melanocytů) zastoupené v tomto epitelu. Navazuje také na předchozí studie na téma glykobiologie, resp. studium endogenních lektinů, galektinů, v dlaždicobuněčných karcinomech hlavy a krku. Galektiny reprezentují v současném pojetí buněčné a zejména pak nádorové biologie molekuly s nezanedbatelným potenciálem. Účastní se kromě regulace pre- i postnatální homeostázy v normálních tkáních také mnoha dějů patologických, jako jsou autoimunitní reakce či maligní bujení. V této práci jsme prokázali přítomnost galektinu-1 a -2 a jejich glykoligandů v interfazických a mitotických jádrech, kde se mohou podílet na regulaci buněčného cyklu. Dále jsme prokázali galektin-9 jako poměrně citlivý znak přechodu normálního epitelu v dysplastický dlaždicový epitel v oblasti hlavy a krku. Epitelově mezenchymové interakce reprezentují mechanizmy odpovídající za dynamické udržování homeostázy organizmu jak během prenatálního vývoje, postnatálního růstu, tak i během cyklické obměny některých tkání. Účastní se i fáze hojení, ale také hrají významnou úlohu v procesu nádorové transformace, progrese a metastazování. Tyto interakce napomáhají utvářet specifické...
Definition of the expression pattern of DASH system in transformed glial cells, the coupled expression of fibroblast activation protein and dipeptidyl peptidase-IV.
Balážiová, Eva ; Šedo, Aleksi (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Mareš, Vladislav (oponent)
Dipeptidylpeptidáza-IV (DPP-IV) je multifunkční transmembránový glykoprotein odštěpující X-Pro dipeptid z N-konce peptidového řetězce. Tato evolučně konzervovaná sekvence chrání řadu biologicky aktivních peptidů před nespecifickým štěpením. DPP-IV patří do skupiny "Dipeptidylpeptidáze-IV Aktivitou a/nebo Strukturou Homologních" molekul (DASH), do které mimo ní patří například fibroblastový aktivační protein-/sepráza (FAP) a několik dalších molekul. I když většina z těchto molekul jsou primárně enzymy, je známo, že alespoň některé své biologické funkce mohou vykonávat nezávisle na své vnitřní enzymové aktivitě. DASH molekuly, spolu s molekulami, s nimiž funkčně interagují, představují "DASH systém", který se patrně významně uplatňuje v řadě patologických procesů, například tumorogeneze. O DPP-IV a jejím strukturálně nejbližším protějšku FAP se předpokládá, že jsou zapojeny do regulace mnoha biologických procesů, významných mimo jiné pro vznik a progresi maligních gliálních nádorů. V této práci popisujeme expresi a kolokalizaci DPP-IV a FAP v nádorově transformovaných gliálních buňkách in vitro a v bioptickém materiálu astrocytárních tumorů. Kromě DPP-IV/FAP dvojitě pozitivních buněk jsme v glioblastomu též nalezli kvantitativně významnou populaci FAP pozitivních mesenchymálních buněk přítomných ve...
Aktivita antioxidačních enzymů za různých patofyziologických stavů.
Vávrová, Lucie ; Tvrzická, Eva (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Oliyarnyk, Olena (oponent)
Úvod: U onemocnění spojených se zvýšenou tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku (RONS) se přepokládá účast oxidačního stresu v jejich patogenezi. Oxidační stres hraje roli v řadě onemocnění; významnou úlohu má v patogeneze zánětu a sepse, akutní a chronické pankreatitidy či vzniku rakovinného bujení. Organismus je proti působení RONS chráněn antioxidačním systémem, který je tvořen antioxidačními enzymy a neenzymatickými antioxidanty. K nejdůležitějším antioxidačním enzymům se řadí superoxiddismutasa (SOD), katalasa (CAT), glutathionperoxidasa (GPX), glutathionreduktasa (GR) a paraoxonasa (PON). Cílem této disertační práce bylo vyšetření aktivity tří těchto antioxidačních enzymů - SOD, CAT, PON za různých patofyziologických stavů. Materiál a metody: U šesti různých patofyziologických stavů byly měřeny aktivity CuZnSOD, CAT a PON1. Do jednotlivých studií bylo zařazeno 40 pacientů s metabolickým syndromem (MetS), 35 žen s depresivní poruchou (DD), 30 pacientů se sepsí (SP), 50 pacientů s karcinomem pankreatu (PC), 50 pacientů s chronickou pankreatitidou (CP) a 13 pacientů s akutní pankreatitidou (AP). Ke každé sledované skupině pacientů byla zařazena též kontrolní skupina spárovaná na základě věku a pohlaví (CON). Pacienti s AP a SP byli sledováni v průběhu jejich onemocnění a vzorky byly...
Nastavení optimálního režimu vyšetřování markerů sledovaných klinicky významných infekcí u dobrovolných dárců krve
Dušková, Daniela ; Tesař, Vladimír (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent) ; Průša, Richard (oponent)
Název práce: Nastavení optimálního režimu vyšetřování markerů sledovaných klinicky významných infekcí u dobrovolných dárců krve Autor práce: MUDr. Daniela Dušková Vedoucí práce: prof. MUDr. Vladimír Tesař, Dr.Sc., MBA, FASN Tato disertační práce si klade za cíl přispět k diskuzi o rozšíření rutinního screeningového vyšetřování dárců krve v zařízeních transfuzní služby v České republice zavedením přímého vyšetřování vybraných infekčních agens molekulárně biologickými metodami. V úvodu teoretické části je připomenut stručným pohledem do historie vývoj a přelomové události v transfuzní medicíně. Následuje část věnovaná problematice infekčních chorob souvisejících s transfuzí a obecným vyšetřovacím postupům používaným v transfuzní medicíně při výběru dárců krve. Závěr teoretické části je věnován stávajícím možnostem screeningových testů pro vyšetřování infekčních markerů u dárců krve, včetně přehledu postupů, které jsou používané v České republice, Evropské unii a dalších vybraných státech. V praktické části je popsána prováděná studie, tj. screeningové vyšetřování souboru dárců krve rutinní vyšetřovací metodou (CMIA) a molekulárně biologickými metodami (RT-Real Time PCR) na přítomnost markerů HCV, HBV a HIV. Jsou popsány principy obou metod a vlastní postup vyšetřování v rámci studie. Je uveden souhrn...
Přízemní ozón - sezóny, vztahy, souvislosti
Borovanský, Jan
Přízemní ozon - sezóny, vztahy, souvislosti Jan Borovanský Abstrakt Sezóny zvýšených koncentrací přízemního ozonu se mění v závislosti na typu prostředí. Zatímco v městském prostředí mají krátké trvání a vyskytují se nepravidelně, rozšiřuje se směrem do pozaďových oblastí a vyšších nadmořských výšek délka jejich trvání a klesá ostrost (resp. výraznost) jejich hranic. Zároveň v uvedeném směru roste průměrná roční koncentrace přízemního ozonu. Přízemní ozon je sekundárním polutantem, který je závislý jednak na množství prekurzorů jeho tvorby v ovzduší a jednak na meteorologických podmínkách. Závislost na těchto faktorech se však v případě množství prekurzorů v ovzduší výrazně mění v souvislosti opět s různým typem prostředí, kdežto v případě meteorologických podmínek zůstává neměnná. Zatímco ve městech je vazba na obsah prekurzorů v ovzduší poměrně velká, v pozaďových oblastech je prakticky nulová (pokles závislosti se projevuje i s rostoucí nadmořskou výškou). Dálkový přenos je proto považován za dominantní zdroj přízemního ozonu v těchto oblastech. Objevují se však situace, během nichž může v pozaďových oblastech kromě dálkového přenosu hrát úlohu i jiný faktor. Kromě výše uvedených zjištěných skutečností jsou v práci dále zkoumány souvislosti mezi přízemním ozonem a jeho prekurzory v rámci společného...
Ovlivnění režimu přízemního ozonu vybranými meteorologickými prvky ve středních Čechách
Hybler, Roman ; Kastner, Jiří (vedoucí práce) ; Borovanský, Jan (oponent)
This thesis is concerned with the regime of ground-level ozone and influence of selected meteorological elements on its concentration. Due to short time of persistance in the tropospheric air ground-level ozone has temporally and spatially variable concentration. Therefore we especially in the warm seasons observe high-level concentrations having a negative impact on human health and ecosystems. The aim of this thesis is to recover a possible links of the selected meteorological elements and pollutants concentrations to the ground-level ozone concentration. We discovered that annual regime is managed by sun declination. At comparison of winter minimum and summer maximum the effect of sun declination was express in numbers in order 75 % as far as 80 % for all three stations. But when we focus on short time episodes, e. g. daily changes, the influence of sun declination is almost negligible. The extinction of solar radiation in atmosphere and concentrations of ozone precursors are factors which decisive of ground-level ozone concentration during this short time episodes. When occur a conditions for increased penetration of solar radiation to the earths surface, especially low cloudiness, low absolute humidity and low column of total ozone, photochemical activity becomes more intensive and...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.