National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Slavic lexicography at the beginning of the 21st century. Proceedings of the international conference. Prague 20. – 22. 4. 2016
Niševa, Božana ; Blažek, David ; Krejčířová, Iveta ; Skwarska, Karolína ; Šlaufová, Eva ; Vašíček, Michal
Proceedings of the international conference which took place on April 20 – 22, 2016 at the Czech Academy of Sciences Headquarters, Národní 3, Praha 1 as a part of the international cooperation between the Institute of Slavonic Studies CAS and the Prof. Lyubomir Andreychin Institute for Bulgarian Language BAS (2013–2016). In the book theoretical and practical knowledge of Slavic lexicography at the beginning of the new century is presented within the broad Slavic context.
Slovenian IT Terminology and its Reflection in the Slovenian-Czech Dictionary
Blažek, David
As has been stated and demonstrated with the examples in the paper, the IT terminology contained in the Dictionary represents the majority of common word-formation procedures. Depending on the frequency of occurrence, the resources for Dictionary spelling variants and terminological doublets, consisting of usually a pair of inherited expressions and new-built expressions, are also included in the Dictionary. The paper demonstrates that the terminology of computer technology is also being built by extending the meaning of existing expressions, the source being the general vocabulary or the terminology of other disciplines.
The emancipation of the Slovenian language in the 20th century
Blažek, David ; Honzak-Jahić, Jasna (advisor)
Uvodпi motto пеЬуlо zvoleпo пahodou. Je v пеm totiz s urcitou пadsazkou (podmiпeпou reklamпim ucelem textu) obsazeпo пekolik zasadпich skutecпosti ve vztahu ke sloviпskemu jazyku. Z motta mimo jiпe vyplyYa, ze Sloviпci jsou (роdоЬпе jako dalsi пагоdу, ktere musely v miпulosti vyпakladat zV}Iseпe usili za zachovaпi svebytпosti) па svem jazyce zivotпe i citove zavisli а pokladaji jej za svou ustredпi kulturпi а socicilпi hodпotu ci prostredek пarodпiho sebeurceпi. z motta je mozпe dale vyvodit, ze sloviпstiпa ke svemu soucasпemu rejstriku fuпkci (vcetпe vyuziti v pocitacoV}Ich programech) пedospela sпadпou cestou. Hledaпi priciп techto skutecпosti se stalo zarodkem dizertacпi prace. Mym puvodпim zamerem bylo zmapovaпi emaпcipace sloviпstiпy od jejich pocatku az do soucasпosti, avsak пarustajici rozsah prace i doporuceпi koпzultaпtu me pi'imely od tohoto zameru upustit. Bylo пutпе zamerit se па kratsi casoV}I usek, zaroven vsak zvolit оЬdоЫ dostatecпe reprezeпtativпi рго popis dyпamiky vyYoje jazyka а jeho emaпcipace. Vzhledem k tomu, ze jsem se chtel v prakticke casti ргасе zamerit па пektere aspekty soucasпeho sloviпskeho jazyka, rozhodl jsem se sve tema vymezit 20. stoletim. Takto оhгапiсепу casoyY usek dava mozпost zamerit se jedпak па jevy, jimz jazykoveda пeveпovala tolik pozorпosti jako procesum...
Comparison of two Czech translations of the Slovenian novel Alamut; translation ageing
Panýrková, Alena ; Nedvědová, Milada (referee) ; Blažek, David (advisor)
Ve své diplomové práci Srovnání dvou překladů slovinského románu Alamut do češtiny; Zastarávání překladu jsem se snažila představit problematiku zastarávání překladu, poukázat na rozdíly mezi překlady, které vznikly v rozmezí padesáti let, a uvést příklady překladatelských řešení. Práci jsem rozdělila na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části hovořím podrobně o autorovi a jeho díle, uvádím zásady translatologické analýzy a cituji významné české a slovenské teoretiky překladu, kteří se vyjadřovali k otázce zastarávání překladu. V části praktické jsem provedla analýzu původního díla a obou překladů. Měla jsem v úmyslu také ukázat rozdíly v interpretaci originálu a dokázat je na obou překladech. Výzkum však prokázal, že je druhý překlad pouhou redakcí překladu prvního, nikoli překlad nezávislý, a proto jsem neměla možnost srovnání překladatelské interpretace. Ve své práci jsem zmínila základní body teorie překladu. Doufám, že tato práce poslouží studentům slovenistiky, kteří se budou připravovat na svou budoucí kariéru překladatelů.
Technological solution for the education complex in Brno
Blažek, David ; Mohapl,, Martin (referee) ; Lízal, Petr (advisor)
This master’s thesis deals with construction of the gross building of new building of learning complex FEKT VUT in Brno. It contains the design of earthworks, underground setting piles, monolithic structures and isolation of the building for further construction. Construction and technological project includes technical report, time and financial plan of construction, study of the implementation of major technological stages of site preparation, budget of facilities, technological regulation to solved stages, inspection and test plan of monolithic structures, health and safety plan and energy label of objects.
A comparison of selected ethological aspects of chosen tortoise species
BLAŽEK, David
In this thesis we studied individuals of 4 species of tortoises, often bred in captivity genus Testudo species T. hermanni, T. graeca, T. horsfieldi and T. marginata, in possession of the ZOO Hluboká nad Vltavou. We studied and analyzed their morphological parameters, size measurements, their weight and biometrical indexes, wheather they follow described sexual dimorphism as it was found out in non-captive populations. We also studied and analyzed their food preferences to find out differences between sexes and between keeping individual animal versus a group, by giving them a choice between 4 types of food (the red cabbage, leaves of dandelion and clover, and carrot roots). Sexual dimorphism displayed by different body proportions was most apparent in Testudo hermanni. In specimen from the ZOO of Testudo horsfieldi a T. graeca was sexual dimorphism less prominent. Measured Testudo females from the ZOO were in lowest, approximate and highest values bigger and heavier than males of the same species, which mirrors data from other studies of non-captive populations. Males are quicker to get to and quicker to start eating food than females. Males preffered red cabbage and carrot while the females clover and dandelion. The amplitude of preference change between individual and group experiment was not correlated by individual´s sex, species or size. We found out no apparent hierarchical enforcement from the side of faster or bigger specimen in the feeding process.
Autecology of local population of European green lizard (\kur{Lacerta viridis}) in Český kras.
BLAŽEK, David
European green lizard (Lacerta viridis) is critically endangered species. Bohemian populations are usually isolated and with lower degree of genetical variability, which gives them a higher degree of vulnerability. Isolated populations are interesting because animals often live there under ultimate possible life conditions for given species, usually in original environment. For the sake of an effective protection of the species morfological, ethological and ecological data are necessary, as well as comparisions between populations of this character, so we studied from this point of view given population of European green lizard and conclusions and comparisions were made.
Translated works of Edvard Kocbek into the Czech language
Blažek, David ; Nedvědová, M. K.
In this chronological text are mapped the translations of the poetry and prose of E. Kocbek into the Czech language. The translations were published in books and periodicals and broadcasted as well.
Slovenian linguistics 2000-2005
Blažek, David
The article presents a compendium of the works from Slovenian linguists as well as some moments of the language situation in Slovenian in the determinate period.
Matija Majar Ziljski and his contribution to the emancipation of the Slovene language in 19th century
Blažek, David
The article is devoted to Matija Majar Ziljski who stimulated a wider use of the Slovenian language in the educational system and state administration in the middle of the 19th century. His language demands were the part of his political programme, whose importance exceeded the frontiers of Carinthia.

See also: similar author names
9 BLAŽEK, David
2 Blažek, Daniel
4 Blažek, Dušan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.