Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Structure and approximation of real planar algebraic curves
Blažková, Eva ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce)
Běžným problémem výpočetní geometrie je hledání topologicky přesné aproximace algebraické křivky, které se většinou zakládá na nalezení sin- gulárních bodů křivky. Ty se hledají pomocí algebraických operací s rovnicí křivky. Náš přístup je geometričtější a bere v potaz i následnou přesnou aproximaci. Náš algoritmus hledá a aproximuje hladké monotónní oblouky křivky, které v některých případech mohou procházet i singularitami. Krajní body těchto oblouků počítáme nejen z rovnice křivky, ale i pomocí opěrné funkce. Jejich konektivita je pak určena pomocí lokálních vlastností křivky v daném bodě, které získáváme z racionálních Puiseových řad. Reprezentaci pomocí opěrné funkce využíváme i pro následnou interpo- laci oblouků. Ty dohoromady tvoří aproximaci celé křivky. Tato aproximace má mnoho praktických vlastností, například: Můžeme efektivně měřit její aktuální Hausdorffovu vzdálenost od křivky a díky tomu jednoduše zkon- struovat aproximaci mající omezenou chybu. Navíc je racionální a zajišt'uje i racionalitu ofsetů. Nicméně se její topologie může lišit od topologie původní křivky. Zavádíme pojem tečných trojúhelníků, jejichž pomocí dokážeme najít a libovolně omezit...
Structure and approximation of real planar algebraic curves
Blažková, Eva ; Šír, Zbyněk (vedoucí práce) ; Lávička, Miroslav (oponent) ; Surynková, Petra (oponent)
Běžným problémem výpočetní geometrie je hledání topologicky přesné aproximace algebraické křivky, které se většinou zakládá na nalezení sin- gulárních bodů křivky. Ty se hledají pomocí algebraických operací s rovnicí křivky. Náš přístup je geometričtější a bere v potaz i následnou přesnou aproximaci. Náš algoritmus hledá a aproximuje hladké monotónní oblouky křivky, které v některých případech mohou procházet i singularitami. Krajní body těchto oblouků počítáme nejen z rovnice křivky, ale i pomocí opěrné funkce. Jejich konektivita je pak určena pomocí lokálních vlastností křivky v daném bodě, které získáváme z racionálních Puiseových řad. Reprezentaci pomocí opěrné funkce využíváme i pro následnou interpo- laci oblouků. Ty dohoromady tvoří aproximaci celé křivky. Tato aproximace má mnoho praktických vlastností, například: Můžeme efektivně měřit její aktuální Hausdorffovu vzdálenost od křivky a díky tomu jednoduše zkon- struovat aproximaci mající omezenou chybu. Navíc je racionální a zajišt'uje i racionalitu ofsetů. Nicméně se její topologie může lišit od topologie původní křivky. Zavádíme pojem tečných trojúhelníků, jejichž pomocí dokážeme najít a libovolně omezit...
Projekt fúze městských lázní Třeboň zhodnocení
BLAŽKOVÁ, Eva
Cílem bakalářské práce je zhodnocení fúze městských lázní Třeboň, s. r. o. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na úvod do problematiky, charakteristiku a cíle projektu restrukturalizace spojovaných lázeňských společností. Tato část vymezuje teoreticko-metodologická východiska, nutná pro zpracování části praktické, dále popisuje město Třeboň i historické skutečnosti vývoje lázeňství v Třeboni, které potvrzují technickou opodstatněnost a tím i perspektivnost lázeňství. Dále uvádím stručnou charakteristiku již nově vzniklé společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o., poskytovaných lázeňských služeb, kapacitu lázní a ekonomický stav lázní před fúzí a po fúzi. V praktické části je použita sekundární analýza dat, při které jsou použita data před fúzí z let 20142016 a data l roku po fúzi, tj. z roku 2017, zaměřená na sledování výkonu lázní počty klientů, jejich struktura dle čerpaných služeb a průměrná délka pobytu. Dále jsou zpracovány ekonomické údaje popisující výkony společnosti, které jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů a přímo ze společnosti Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Pro zhodnocení fúze je také proveden kvantitativní a kvalitativní výzkum zaměřený na získání vhledu do sociální reality prostřednictvím dotazníkového šetření. Jsou také využita data, která společnost shromažďuje pomocí zpětné vazby klientů v systému "AskNow". V další části se práce opírá o statistické potvrzení skutečností kapacitního a především ekonomického vývoje při dodržení celkového rozvoje technického a léčebného standardu, které potvrzují rozpracované údaje SWOT analýzou. Bakalářská práce se snaží dokládat opodstatněnost fúze i z pozice situace českého léčebného lázeňství, které je vyvoláno potřebou financování z více zdrojů než pouze ze zdrojů státního zdravotnictví. Uvedená potřeba financování je dostupná pro ekonomicky a kapacitně silný subjekt, kterým se po provedené fúzi Slatinné lázně Třeboň s.r.o. stávají s perspektivou dalšího rozvoje a získání pevného umístění z pohledu celkové technické a ekonomické atraktivity mezi předními lázeňskými domy v České republice podložené zájmem pacientů o služby a servis městských lázní Třeboň.
Ochrana dodavatele proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Blažková, Eva ; Plíva, Stanislav (vedoucí práce) ; Liška, Petr (oponent)
Ochrana dodavatele proti postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek Cílem této práce je analyzovat právní nástroje, kterými se dodavatelé mohou bránit proti nezákonným postupům zadavatelů. Důvodem pro volbu tohoto tématu je můj hluboký zájem o tuto oblast. Každoročně je v České republice oznámeno více než osm tisíc výběrových řízení. Působí zde více než patnáct tisíc zadavatelů. Veřejný sektor vynakládá na realizaci veřejných zakázek více než 600 miliard Kč ročně. Jednání subjektů zapojených do zadávacích procesů je často nezákonné. Je proto nutné stanovit právní rámec hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek tak, aby se předešlo protiprávním postupům těchto subjektů majících vliv na zadávání veřejných zakázek a bylo zajištěno co nejefektivnější vynakládání veřejných prostředků. Tato práce se skládá ze čtyř kapitol. První z nich pojednává o nejdůležitějších zásadách souvisejících se zadávání veřejných zakázek. Jsou zde rovněž uvedeny příklady praktické aplikace těchto principů do jednotlivých zákonných ustanovení. Druhá kapitola je věnována institutu námitek proti postupu zadavatelů. Kapitola třetí je zaměřena na přezkum zadávání veřejných zakázek Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Právní rámec upravující postup při tomto přezkumu obsahuje zákon o veřejných zakázkách, což je...
Ekoporadna průmyslově postiženého regionu
Blažková, Eva ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Kulich, Jiří (oponent)
Předmětem diplomové práce Ekoporadna průmyslově postiženého regionu (identifikace potřeb, témat, nástrojů a metod ekoporadenství v závislosti na potřebách regionu na příkladu regionu Chomutovska) je analýza vybraných ekoporaden působících na území České republiky a tvorba obecných modelů těchto poradenských míst. Z výsledků analýzy se vychází v navazující části práce, kde se navrhuje teoretický model ekoporadny pro konkrétní oblast Chomutovsko. K tomu dále slouží studium podmínek a charakteristik této lokality. Pro tuto práci byly stanoveny následující výzkumné otázky: 1) Jaké modely poskytování bezplatného ekoporadenství fungují v České republice?; 2) Jaký model ekoporadny odpovídá poptávce na Chomutovsku s přihlédnutím k dalším charakteristikám regionu? Základním výzkumným přístupem byla zvolena mnohopřípadová studie, která využívá metody rozboru výročních zpráv. Nově práce přináší typologii ekoporaden na území České republiky a zdůvodňuje jejich závislost na podmínkách území, ve kterých pracují. Dále navrhuje funkční model ekoporadny pro oblast Chomutovsko.
Vstup filmové služby Netflix na český filmový trh
Kawulok, Filip ; Hanzlík, Jan (vedoucí práce) ; Blažková, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zaměří na distribuci filmů přes internet, zejména na americkou službu Netflix a její dopad na nedávný vstup na český filmový trh. V teoretické části bude zpracován přehled minulých a současných filmových distribučních oken. V praktické části bude zpracováno dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit, jak se službě Netflix podařilo dostat se do povědomí konzumentů filmové kultury v České republice.
Modifikace utěsnění víka primárního kolektoru PG VVER 440
Blažková, Eva ; Martinec, Jiří (oponent) ; Šen, Hugo (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je řešení problematiky, týkající se utěsnění víka primárního kolektoru parogenerátoru bloku jaderné elektrárny typu VVER 440. Tyto parogenerátory jsou těsněny v původním provedení niklovými kroužky. Modifikací stávajícího způsobu těsnění za nový druh těsnícího materiálu, zejména z expandovaného grafitu, lze podstatně snížit tlak v těsnící ploše a tím i napjatost svorníků a přírubového spoje. Nové řešení utěsnění spoje kolektoru a víka by mělo zvýšit životnost spoje a tím i jadernou a technickou bezpečnost. Práce je rozdělena na teoretickou a výpočtovou část. V teoretické části je uveden princip činnosti PG, data o funkci a provedení PG a popis spoje a víka v původním provedení. Výpočtová část uvádí výpočet nového spoje, původního spoje a srovnání obou řešení a hodnocení, z pohledu technické a jaderné bezpečnosti. Součástí práce je výkresová dokumentace nového spoje.
Stavebně technologický projekt Trutnovského divadla
Blažková, Eva ; ing.Zdeněk Nevosád,CSc. (oponent) ; Lízal, Petr (vedoucí práce)
Předmět diplomové práce je stavebně technologický projekt Trutnovského divadla. Jedná se o novostavbu. Technologický předpis je zpracován pro monolitický strop.
Stanovení perfluorovaných sloučenin pomocí separačních metod
Blažková, Eva ; Márová, Ivana (oponent) ; Vávrová, Milada (vedoucí práce)
V teoretické části diplomové práce byla řešena aktuální problematika přítomnosti perfluorovaných organických sloučenin ve složkách životního prostředí. Pozornost byla zaměřena na perfluorooktanovou kyselinu (PFOA), perfluorooktansulfonát (PFOS) a pefluorooktansulfonamid (FOSA). Popsány byly fyzikálně-chemické vlastnosti těchto organických polutantů a jejich toxikologické a environmentální aspekty. Uvedeny byly také možnosti jejich analytického stanovení. V experimentální části byla zkoumána účinnost extrakčních technik (sonikace, tlaková extrakce rozpouštědlem, extrakce na pevnou fázi) používaných k separaci PFAS ze vzorků půd z požářišť. Identifikace analytů proběhla s využitím vysoko účinné kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Blažková, Edita
13 Blažková, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.