Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Antošová, Eliška ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo provést podrobnou rešerši odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince. Metody: K rešerši literatury byly použity především databáze odborných zahraničních článků především PubMed, Medline, Scopus. Výsledky: Studie zkoumají působení přírodního prostředí na jedince ve třech úrovních: fyziologické, psychologické a kognitivní. Výsledky poukazují na potenciální pozitivní efekt přírodního prostředí na jedince na všech zkoumaných úrovních. Studie tento efekt prostředí popisují jako restorativní, který je vysvětlován dvěma teoriemi: 1) Teorie regenerace pozornosti - tento restorativní efekt vysvětluje na základě obnovení kapacity záměrné pozornosti. 2) Teorie snížení stresu - vysvětluje restorativní účinek z hlediska pozitivního ovlivnění emočního stavu jedince, což má za následek snížení stresové reakce organismu a navození fyziologických procesů vedoucích k relaxaci, regeneraci a uvolnění. Dále studie poukazují na podstatnou roli přírodního prostředí v celkovém vývoji jedince a negativní důsledky plynoucí z nedostatečného kontaktu jedince s přírodou, které popisují jako "Nature Deficit Disorders". V neposlední řadě studie pokazují na potenciál využití přírodního...
Právní následky porušení smlouvy v občanském právu
Antošová, Eliška ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Téma této diplomové práce je "Právní následky porušení smlouvy v občanském právu". Cílem diplomové práce je zejména analyzovat právní následky porušení smlouvy v občanském právu. Text je rozdělen do šesti kapitol. Každá kapitola popisuje jeden následek porušení smlouvy. Práce se také zaměřuje na hlavní změny a výhody, které přinesl nový občanský zákoník účinný od 1. ledna 2014. První kapitola se zabývá institutem předsmluvní odpovědnosti. Tato kapitola popis institutu a jeho hlavní prvky. Druhá kapitola analyzuje aspekty prodlení. Kapitola třetí vysvětluje základní body institutu odstoupení od smlouvy. Čtvrtá kapitola popisuje a analyzuje právní institut odpovědnosti za vady. Kapitola pátá se zabývá institutem odpovědnosti za škodu. Cílem této kapitoly je poskytnout základní přehled o institutu, a osvětlit jeho hlavní aspekty. Kapitola šestá popisuje smluvní pokutu, frekventovaný nástroj utvrzení dluhu. V této části je prostor věnován také platnému ujednání smluvní pokuty a předpokladům vzniku práva na smluvní pokutu. Poslední kapitola se dále mimo jiné zaměřuje na subjekty smluvní pokuty, povahu utvrzované povinnosti a charakter smluvní pokuty. V závěru je celá problematika stručně shrnuta, přičemž je kladen důraz zejména na praktickou stránku výše uvedených právní následků porušení smlouvy. Powered by...
Vliv dizocilpinu na behaviorální strategie potkanů v úloze aktivního vyhýbání se místu
Antošová, Eliška ; Valeš, Karel (vedoucí práce) ; Frynta, Daniel (oponent)
Látky působící jako nekompetitivní antagonisté NMDA receptorů mohou mít psychomimetický efekt - jsou schopné vyvolat u zdravých dobrovolníků chování podobné schizofrenii. Jednou z látek s těmito vlastnostmi je i dizocilpin (MK-801), který se často využívá k modelování chování podobného schizofrenii u experimentálních zvířat ve farmakologickém modelu schizofrenie. Krom toho mají ale nekompetitivní antagonisté NMDA receptorů prokazatelné antidepresivní účinky u pacientů trpících depresí. Kognitivní deficit je v současnosti považován za jeden ze stěžejních symptomů schizofrenního onemocnění. Klíčovou roli by v kognitivním deficitu mohl hrát proces kognitivní koordinace, který se podílí na rozlišování mezi relevantními a irrelevantními stimuly. Užitečným nástrojem pro studium tohoto procesu by mohla být úloha aktivního vyhýbání se místu (AAPA), ve které experimentální zvíře musí rozlišovat mezi podstatnými a nepodstatnými stimuly ze dvou prostorových referenčních rámců. Cílem této práce bylo studium 1) behaviorálních strategií laboratorních potkanů v úloze AAPA a 2) vlivu MK-801 na behaviorální strategie a kognitivní výkonnost potkanů v této úloze. Během tohoto experimentu zaujali potkani v úloze AAPA dvě zcela odlišné behaviorální strategie. Potkani buď úlohu řešili aktivním vyhýbáním se averzivnímu sektoru,...
Účinek parciálních agonistů 5HT1A receptorů na kognitivní funkce v animálním modelu schizofrenii podobného chování
Antošová, Eliška ; Valeš, Karel (vedoucí práce) ; Telenský, Petr (oponent)
Serotonin je neurotransmiter podílející se na regulaci mnoha fyziologických funkcí. Hlavní serotoninergní neurony se vyskytují v rafeálních jádrech mozkového kmene. Rafeální jádra inervují mnoho oblastí mozku včetně mozkové kůry a hipokampu. Tyto struktury jsou důležité pro řízení vyšších kognitivních funkcí. 5HT1A receptor je jedním z mnoha podtypů serotoninových receptorů a jeho aktivací dochází k inhibici vzniku akčních potenciálů. 5HT1A receptor je exprimován presynapticky jako autoreceptor v rafeálních jádrech. Aktivací 5HT1A autoreceptorů dochází ke sníženému výdeji serotoninu v cílových strukturách. Tato klíčová pozice mu tak umožňuje regulovat hladinu serotoninu v mozku. 5HT1A receptor se také vyskytuje postsynapticky jako heteroreceptor v hipokampu a mozkové kůře, kde ovlivňuje výlev mnoha dalších neurotransmiterů. Experimentální studie naznačují, že ovlivněním funkce 5HT1A receptoru může dojít ke zlepšení řady neuropsychiatrických onemocnění například schizofrenie, úzkosti a deprese, a také ke zmírnění kognitivního deficitu. Předpokládá se, že aktivace 5HT1A autoreceptorů a inhibice 5HT1A heteroreceptorů může vést k pozitivnímu ovlivnění kognitivních schopností. Zdá se, že presynaptické 5HT1A autoreceptory jsou citlivější k farmakologickému ovlivnění než postsynaptické 5HT1A heteroreceptory. Proto...

Viz též: podobná jména autorů
3 Antošová, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.