Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Magnetic fabric, magma flow and tectonic deformation in volcano-plutonic systems
Tomek, Filip ; Žák, Jiří (vedoucí práce) ; Lexa, Jaroslav (oponent) ; Petronis, Michael (oponent)
Magnetická stavba, tok magmatu a tektonická deformace ve vulkano-plutonických systémech ABSTRAKT Cílem této doktorské práce je výzkum dynamiky vmístění a historie tektonické deformace ve vybraných vulkano-plutonických komplexech v prostředí kontinentálních magmatických oblouků a zaobloukových oblastí. Práce prezentuje nová data z pěti terénních případových studií, které mohou být považovány za vertikální řezy svrchní částí intermediárního až felzického magmatického systému. Zkoumané jednotky tohoto pomyslného systému představují samostatné kapitoly a od povrchu do hloubky zahrnují: (1) andesitové lávové dómy a (2) sub-vulkanické magmatické komory (hloubka <3 km) z miocenního štiavnického vulkano-plutonického komplexu v Západních Karpatech (Slovensko), (3) Shellenbarger pluton (hloubka <3 km) uvnitř středně-křídové Minarets kaldery, Sierra Nevada batolit v Kalifornii (USA); a ~7-10 km hluboké granitoidy (4) spodně-křídového Wallowa batolitu, provincie Blue Mountains v Oregonu (USA) a (5) svrchně-devonský starosedelský komplex v centrální část Českého masívu (Česká republika). Samotný výzkum zahrnuje rozsáhlá terénní a strukturní data, která jsou podpořená analýzou magmatických textur a anizotropie magnetické susceptibility (AMS), která je dále doplněna o podrobnou analýzu magnetické mineralogie pomocí...
Analýza tektonického vývoje jednotky Královského Hvozdu
Vrtiška, Luboš ; Verner, Kryštof (vedoucí práce) ; Žák, Jiří (oponent)
4 Abstrakt Předkládaná diplomová práce se ve své úvodní části zabývá obsáhlou rešerší dosavadních výzkumů a současných poznatků o geodynamickém vývoji tektonického rozhraní tepelsko- barrandienské jednotky/moldanubika senzu stricto a jednotky Královského Hvozdu na Šumavě, podrobným popisem litologické náplně jednotky Královského Hvozdu a historickými i současnými názory na tektonometamorfní vývoj jednotky Královského Hvozdu a přilehlého Moldanubika a tepelsko-barrandienské jednotky. Ve vlastní výzkumné části jsou prezentovány výsledky analýzy tektonického vývoje jednotky Královského Hvozdu v návaznosti na tektonický vývoj širšího okolí studované oblasti. Tento výzkum probíhal na základě kombinace množství terénních strukturních dat, podrobné mikrostrukturní charakteristiky odebraných horninových vzorků a výsledků výzkumu deformačních mechanismů na vzorcích ortorul z jednotky Královského Hvozdu za použití analýzy EBSD (difrakce zpětně odražených elektronů) na částečně rekrystalovaných křemenných agregátech. Výsledkem výzkumu je sestavení modelu tektonického vývoje jednotky Královského Hvozdu a blízkého okolí. V horninách jednotky Královského Hvozdu byly na základě strukturních záznamů a jejich relativních časových vztahů vyčleněny 4 hlavní deformační události (D1-D4). Na základě kinematických indikátorů byla...
Strukturní vývoj, magnetická stavba a mechanismus exhumace podolského komplexu
Burjak, Miroslav ; Žák, Jiří (vedoucí práce) ; Franěk, Jan (oponent)
V této diplomové práci jsou prezentovány výsledky detailní terénní analýzy podolského komplexu na J a JV od středočeského plutonického komplexu v centrální části Českého masívu. Jedná se o profil Vltavy od Podolí k Týnu nad Vltavou. Bylo proměřeno více než 160 výchozů, vzorky na AMS byly odebrány z 25 různých lokalit a vzorky pro studium mikrostruktur z 12 lokalit. Celkem bylo změřeno 290 válečků na AMS. Studiem mikrostruktur byly v leukokratních migmatitech zjištěny granáty, které by mohly být pozůstatkem relativně nejstarší fáze vysokotlaké metamorfózy. V biotitických migmatitech pestré jednotky je patrná retrogrese, která je zaznamenána sillimanitem a poté chloritem. Hlavní tektonometamorfní událostí podolského komplexu je extenzivní migmatitizace pravděpodobně spjatá s dekompresí a s tvorbou ploché stavby. Výsledky měření anizotropie magnetické susceptibility se shodují s terénními měřeními. Póly ploch foliací v obou případech ukazují hlavní směr SSZ-JJV. Makroskopicky nezřetelné lineace jsou dobře zdokumentovány metodou AMS a jejich směry se téměř shodují se směry lineací z granodioritu červenského typu, který se nachází ve strukturním nadloží podolského komplexu. Tato diplomová práce tedy dokládá výrazné deformační propojení mezi svrchní křehkou a střední silně anatektickou kůrou ve východní části...
Structural and Petrophysical Characterisation of Granite Intended for Radioactive Waste Stocking
Staněk, Martin ; Lexa, Ondrej (vedoucí práce) ; Žák, Jiří (oponent) ; David, Christian (oponent)
Byla provedena studie stavby a fyzikálních vlastností žulového masívu se zaměřením na stavby ovládající přenosové vlastnosti horniny. Stavba masívu byla upřesněna na základě rozsáhlého souboru údajů zahrnujících AMS a terénní měření duktilních a křehkých staveb. Za účelem zobrazení magnetických staveb a systému trhlin byly sestaveny mapy a stereogramy. Systém fraktur byl popsán dvěma hlavními a dvěma vedlejšími sety puklin a zlomy tvořícími se reaktivací puklin nebo méně často střižnými trhlinami. Naměřené petrofyzikální údaje byly použity k charakterizaci vlivu frakturace a alterace na geometrii pórového prostoru stejně tak jako na propustnost, tepelnou vodivost a elastické vlastnosti studované žuly. Odlišné petrofyzikální vlastnosti byly rozpoznány pro zdravou žulu, pro frakturovanou čerstvou žulu a také pro frakturovanou žulu alterovanou oxidy železa, chloritem a jílovými minerály. Vztahy mezi měřenými petrofyzikálními vlastnostmi byly vysvětleny ve smyslu vývoje pórového prostoru. Podrobná mikrostrukturní studie kombinovaná s měřením rychlosti P-vln v mnoha směrech za vysokého omezujícího tlaku a s analýzou AMS byla provedena na vzorku Lipnické žuly se šlíry. Tato studie ukázala, že za nízkých omezujících tlaků je anisotropie VP ovládána intergranulárními mikrotrhlinami propojujících štěpnosti slíd a...
Numerical model for the origin of magmatic textures and its application to the Fichtelgebirge/Smrčiny granite batholith
Špillar, Václav ; Dolejš, David (vedoucí práce) ; Ježek, Josef (oponent) ; Žák, Jiří (oponent)
Shrnutí Magmatické procesy představují hlavní činitele podílející se na diferenciaci zemské kůry. Navzdory velkému množství geochemických dat a vysokému stupni porozumění geochemii magmatických hornin, zůstává fyzikální podstata vzniku, diferenciace a krystalizace magmatu do značné míry neobjasněna. Široká variabilita textur magmatických hornin nicméně poskytuje citlivý záznam fyzikálně chemických procesů a vývoje intenzivních proměnných během krystalizace. V této práci se zabývám vývojem kvantitativních metod pro přímé modelování magmatických textur a jejich interpretaci na základě hlavních činitelů - rychlosti růstu a nukleace. Současně jsou výsledky využity pro interpretaci krystalizační historie smrčinského granitového batolitu. Je vyvinut a implementován nový třírozměrný numerický model pro simulaci krystalizace pevné fáze z jednosložkové taveniny, která probíhá mechanizmy homogenní a heterogenní nukleace a růstu zrn. Simulované textury jsou následně charakterizovány pomocí distribuce velikostí zrn, prostorových distribučních funkcí a kontaktních vztahů. Nový model umožňuje provádět simulace velké oblasti taveniny ve vysokém rozlišení, což poskytuje vysokou míru statistické reprodukovatelnosti vypočtených dat. Naše simulace prováděné pro různé funkční závislosti rychlosti nukleace a růstu na čase...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 ŽÁK, Jakub
10 Žák, Jakub
3 Žák, Jan
3 Žák, Jaromír
3 Žák, Jaroslav
4 Žák, Josef
1 Žák, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.