Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic
Ambriško, Róbert ; Dingová, Vilma ; Dvořák, Michal ; Hájková, Dana ; Hromádková, Eva ; Kulhavá, Kamila ; Štiková, Radka
V tomto článku popisujeme model veřejných financí České republiky, v rámci kterého se zaměřujeme na modelování hlavních zdrojů rizika pro dlouhodobou fiskální udržitelnost, tedy výdajů souvisejících se stárnutím populace a souvisejícím vývojem vládního dluhu. Základní model se odvíjí od aktuální demografické projekce Českého statistického úřadu, která předpovídá klesající podíl populace v produktivním věku. Demografický vývoj ovlivňuje ekonomický růst, vládní výdaje a příjmy v dlouhodobém horizontu v součinnosti s regulací a mikroekonomickými pobídkami vestavěnými v daňovém systému, resp. v systému vyplácení dávek. Stárnutí populace tak výrazně dopadá na budoucí vládní výdaje skrze starobní penze a výdaje na zdravotnictví, kde jsou náklady modelovány tak, aby odrážely technologický pokrok v léčbě nemocí spojených se stárnutím. Naše analýza ukazuje, že za předpokladu zachování současného nastavení parametrů fiskální politiky bude demografický vývoj od začátku 30. let 21. století implikovat záporné saldo primární bilance. Rostoucí primární deficity a související nárůst úrokových plateb pak povedou k rychlé eskalaci vládního dluhu. I když jsou kvantitativní výsledky modelu závislé na specifickém nastavení parametrů popisujících makroekonomický vývoj a fiskální politiku, široké spektrum našich citlivostních analýz ukazuje, že bez reakce hospodářské politiky i nejoptimističtější populační scénář implikuje neudržitelný vývoj veřejných financí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Development and structure of state debt of the Czech Republic and Slovakia
Burdová, Diana ; Štiková, Radka (vedoucí práce) ; Serdarevič, Goran (oponent)
Témou tejto bakalárskej práce je vývoj a štruktúra štátneho dlhu v Českej a Slovenskej republike v období od ich vzniku v roku 1993 do roku 2010. Hlavným cieľom je porovnanie vývoja zadlženia a spôsobu riadenia štátneho dlhu v týchto dvoch štátoch. Prvá časť práce podáva teoretické poznatky o verejnom zadlžení. Druhá časť je samotnou komparáciou a podáva obraz o výške a štruktúre štátneho dlhu v nadväznosti na ekonomické udalosti a činnostiach na jeho riadenie. Záver práce zhrňuje spoločné rysy vývoja a poukazuje aj na niektoré odlišnosti. Do určitej miery načrtáva predpokladaný vývoj štátneho dlhu Českej a Slovenskej republiky.
Parliamentary Elections and the Stock Markets: Evidence from CEE countries
Bláhovec, Tomáš ; Štiková, Radka (vedoucí práce) ; Turnovec, František (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přítomností volebního a stranického cyklu ve výnosech devíti akciových trhů střední a východní Evropy a zároveň posuzuje konzistenci zjištěných cyklů s hypotézou efektivních trhů. Empirické výsledky podporují domněnku o politickém vlivu na akciové trhy, nicméně zjištěné vlivy často neodpovídajím hypotézám politického cyklu. Volební cyklus má očekávaný vliv na výnosy estonského a maďarského akciového trhu, ve čtyřech dalších státech je však vliv volebního cyklu opačný, tj. výnosy před volbami klesají. Stranický cyklus se překvapivě projevuje vyššími výnosy především za levicových vlád, což platí pro Českou republiku, Litvu a Rumunsko. Výsledky se obecně neliší pro nominální a reálné výnosy. Oba cykly jsou rovněž významné v kontextu panelu všech zemí. Pozorované cykly lze jen zřídkakdy vysvětlit pomocí změn v makroekonomických podmínkách, což naznačuje možnou tržní neefektivitu. Efektivitu popírá i analýza volatility akciových výnosů, protože nebyl nalezen žádný vztah mezi pozorvanými cykly a rizikovostí akciových výnosů.
Politika hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a absorpční kapacita České republiky v období 2007-2009 s důrazem na rok 2009
Macháčková, Táňa ; Štiková, Radka (vedoucí práce) ; Glazar, Ondřej (oponent)
Tato bakalářská práce představuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie, a také její místo v České republice. Dále uvádí problém absorpční kapacity a ověřuje, zda v České republice existuje problém s absorpční kapacitou. Možnost nevyužití veškerých poskytnutých prostředků v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie je hodnocena na základě veřejně dostupných dat za období 2007 - 2009 s hlavní pozorností věnovanou roku 2009.
Význam průmyslových vztahů pro výkon ekonomiky : (komparace vybraných ekonomických zemí)
Malá, Barbora ; Streblov, Pavel (vedoucí práce) ; Štiková, Radka (oponent)
Cílem této bakalářské práce je poukázat na systém průmyslových vztahů jako na jeden z klíčových aspektů produktivity práce, potažmo charakteru ekonomiky. V první, teoretické části práce stručně charakterizuji úlohu odborových organizací v evropských ekonomikách v transformačním období, dále pak v ekonomikách tradičně demokratických, přičemž poukazuji na značné rozdíly v pojetí významu odborů. Vybraná skupina západních demokratických zemí je dále předmětem vlastní analýzy práce. Jejím smyslem je pokusit se pomocí empirických dat zjistit, zda existuje určitá závislost mezi mírou odborové organizovanosti a vývojem produktivity práce. K analýze mám k dispozici data z let 1990 až 2005, přičemž ke komparaci jsem si vybrala pět evropských demokratických zemí: Švédsko, Německo, Itálii, Francii a Velkou Británii. Mým záměrem je poukázat na fakt, že ačkoli napříč evropskými zeměmi došlo k plošnému oslabení odborových členských základen, současná síla odborů a úspěšnost kolektivního vyjednávání vychází převážně z tradice pojetí systému pracovních vztahů té které země. Otázkou pro tuto práci je, do jaké míry ovlivňují instituce, příznačné pro každý ze systémů, charakter produkčního procesu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Mikroekonomická analýza dopadu Daňovej reformy 2008 na ČR z hľadiska dane z príjmu
Murková, Viera ; Hollmannová, Monika (vedoucí práce) ; Štiková, Radka (oponent)
Diplomová práca sa zaoberá popisovaním zmien, ktoré všeobecne nastali u dane z príjmu, ale pozornosť sa upriamuje na zmeny, ktoré prebehli v posledných rokoch v Českej republike, konkrétne daňovú reformu, ktoré je účinná od 1.1.2008. Práca je rozdelená na tri väčšie časti. Prvá časť je potom rozdelená na dve skupiny: fyzické a právnické osoby. Jej súčasťou je teoretická charakteristika týchto osôb. Táto je potrebná z dôvodu študovania konkrétnych dopadov zmien daňovej reformy, ktorým sa venujú ďalšie kapitoly. Druhá časť je taktiež rozčlenená na dve podkapitoly, ktoré sa postupne venujú rozboru daňovej reformy z pohľadu fyzickej a právnickej osoby. Táto časť je taktiež obohatená o krátke príklady počítané vždy podľa úpravy dane z príjmov platnej v rokoch 2007, 2008 a 2009 tak, aby bolo možné prakticky a v číslach vidieť, ako sa táto reforma prejavila v jednotlivých zmenách. V tretej časti je popísaná mikroekonomická analýza dane z príjmu ako u fyzických, tak u právnických osôb. Súčasne sú v nej analyzované výhody a nevýhody existencie dane z príjmu vôbec a prezentovaný pohľad na to, prečo je táto daň rozdelená na dve časti. Záver práce zhŕňa dopady reformy dane z príjmov na jednotlivé osoby, taktiež sú bilancované výhody a nevýhody tejto reformy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
NEZAMĚSTNANOST MLADÝCH LIDÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Zemanová, Ivana ; Langhamrová, Jitka (vedoucí práce) ; Štiková, Radka (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na nezaměstnanost mladých lidí. Mladí lidé patří mezi znevýhodněné skupiny na trhu práce, proto jim je věnována zvýšená pozornost. Hlavním cílem této práce je analyzovat nezaměstnanost mladých lidí (15 -- 29 let) v České republice, sledovat její vývoj, porovnat s celkovou nezaměstnaností a vyhodnotit změny, ke kterým došlo od počátku devadesátých let. Pozornost je věnována souvislosti nezaměstnanosti a vzdělání. K hodnocení vzdělanosti je kromě vzdělanostní struktury použit ukazatel průměrné délky vzdělání. Práce se také zaměřuje na ekonomickou aktivitu mladých lidí, jež se za poslední roky výrazně snížila. Na trh práce tak v nižším věku vstupují jen mladí lidé s nižším vzděláním a vyšším rizikem nezaměstnanosti. Dále je analyzována nezaměstnanost mladých a jejich vzdělanost v krajích České republiky.
SLDB v České republice - historie, význam, budoucnost
Skořepová, Kateřina ; Miskolczi, Martina (vedoucí práce) ; Štiková, Radka (oponent)
Bakalářská práce na téma Sčítání lidu v České republice -- historie, význam a budoucnost má za úkol zhodnotit a zkompletovat dostupné informace týkající se účelu a historie sčítání lidu. Význam sčítání lidu není jen demografický a statistický, jak by se mohlo na první pohled zdát. Získaná data lze využít v mnoha dalších oblastech, například politice, ekonomice, sociální oblasti, oblasti zdravotnictví a vzdělání a v několika dalších. Nastínění možného vývoje sčítání nelze posoudit, pokud nejsou známy některé historické okolnosti vzniku a fungování metod a postupů použitých při sběru a zpracování dat. Proto je k odhadu budoucnosti potřeba znát alespoň částečně minulost. Tato minulost je v práci velice podrobně popsána, zobrazeny jsou změny, kterými sčítání od období středověku až po současnost prošlo. Možný vývoj podoby sčítání se bude odvíjet od několika aspektů a v současné době nelze jednoznačně říci, jak bude následující sčítání v České republice vypadat. Návrhy a doporučení ovšem existují. Způsobů sčítání, které by mohly být v budoucnosti použity, je hned několik. V úvahu přicházejí registry, výběrová šetření nebo ponechání stávající kombinace celoplošného sčítání a dat z administrativních zdrojů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.