Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 73 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření...
Komunitní práce s imigranty
Adamcová, Eliška ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dohnalová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce usiluje o prozkoumání možností využití komunitní práce v procesu integrace cizinců do společnosti. Komunitní práce jako nástroj sociální práce napomáhá k budování vzájemných vazeb v rámci komunity, podporuje rozvoj a uplatňování potenciálu komunity a jejích obyvatel a směřuje k posilňování aktivního občanství a participace obyvatel na věcech bezprostředně se jich týkajících. Diplomová práce popisuje způsoby, jakými je do těchto procesů možné zapojovat cizince, aby se tak i oni stali plnohodnotnými spoluobčany dané komunity a plnohodnotnými občany země, do které přicházejí. Teoretickým a filozofickým základem přístupu je uplatňování a rozvoj politických, občanských a sociálních práv, jichž cizinci nabývají spolu se získáním legálního povolení k pobytu ve vybrané zemi, zejména pak trvalého pobytu a občanství. S pomocí kvalitativního výzkumu je přiblížena komunitní praxe dvou zahraničních městech - Sheffield (Velká Británie) a Graz (Rakousko). Na základě těchto příkladů jsou vymezeny oblasti, ve kterých má komunitní práce při integraci cizinců svou nezastupitelnou úlohu, a popsány konkrétní metody, které lze při této práci využívat. Klíčová slova: Komunitní práce, komunitní integrace, komunitní občanství, imigrace, integrace, střet kultur, empowerment, globalizace
Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ - aneb "Paní učitelko, mě to baví"
Šťastná, Jaroslava
Diplomová práce se zabývá výukou geometrie na 1. stupni ZŠ - jaké je v současné době postavení geometrie v porovnání s matematikou a ostatními výukovými předměty. Práce popisuje didaktické zásady výuky geometrie, metody a formy práce. Zabývá se přístupem učitelů k její výuce. Výzkumná část práce je rozdělena do dvou dílů. V prvním díle se zabývá zjišťováním vztahů a postojů učitelů ke geometrii. Zkoumá možné vlivy na jejich kladný či záporný vztah k ní a to, jak tyto podněty ovlivňují jejich současný přístup ke geometrii jako k vyučovanému předmětu. Druhý díl výzkumné části zjišťuje vliv kladného či záporného přístupu učitelů ke geometrii na výsledky žáků v tomto předmětu. Zabývá se konkrétními údaji z pracovních listů, které vypracovali žáci 5. tříd a porovnává je s odpověďmi jejich učitelek v dotazníku na oblibu výuky geometrie. Předpokladem totiž je, že výsledky žáků, které vede učitelka s kladným přístupem ke geometrii, budou lepší, než výsledky žáků, kteří jsou v geometrii vedeni učitelkou se záporným přístupem k tomuto předmětu. Zkoumá rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými testovanými školami a rozdíly v úspěšnosti chlapců a dívek. V práci jsou použity grafy pro zpřehlednění zjištěných dat. Práce je doplněna souborem pracovních listů, které by měly posloužit učitelům jako náměty pro...
Soudobé souvislosti a možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Tato rigorózní práce si dala za cíl vytvořit ucelený přehled o zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Kategorie starších osob byla vymezena dle jejich charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. V závěru teoretické části je uvedena i spojitost s Age managementem. Empirická část se věnuje celkové soudobé situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání, jež jsou v této práci popsány v rámci potenciálu a limitů zaměstnávání cílové skupiny v tomto druhu podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie,...
Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi
Michálková, Lenka ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Večerka, Kazimír (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku obchodování s lidmi, s hlavním cílem určit interní faktory, které mohou přispět ke vzniku obchodovací situace. V diplomové práci je obchod s lidmi vymezen z pohledu sociální práce, prevence i legislativy. Kapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmu obchodování s lidmi od ostatních pojmů, se kterými bývá často zaměňován nebo spojován, mechanismus obchodu s lidmi a faktory vedoucí ke vzniku obchodovací situace. Pro výzkum interních faktorů a zodpovězení výzkumných otázek byla použita kvalitativní metoda polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Praktická část diplomové práce obsahuje celkem šest rozhovorů, z nichž jsou vytvořeny příběhy, a tři jsou doslovně přepsány v příloze. Vytvořením kódů a kategorií došlo k analýze zaznamenaných rozhovorů. Jednotlivé kategorie byly porovnány s interními faktory vedoucími k obchodovací situaci dle odborné literatury a byla vytvořena konečná verze deseti kategorií. Nově vzniklé kategorie byly následně interpretovány a došlo k určení faktorů, které ke vzniku obchodovací situace přispívají, a které nikoliv. Mezi faktory, které přispívají ke vzniku obchodovací situace, jsou nefunkční rodina, nízké vzdělání, chudé rodinné poměry, vyrůstání nebo pobyt v dětském domově, zkušenost s...
Využití zahradní terapie při práci se seniory
Míčková, Adéla ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Havránková, Olga (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu zahradní terapie a mapování jejího využívání v České republice, zejména se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Teoretická část obsahuje kapitoly, které se věnují stáří, potřebám ve stáří a v neposlední řadě zahradní terapii, která je efektivní metodou k naplňování potřeb nejen seniorů. Na zahradní terapii je zde nahlédnuto z historického hlediska, dále je obecně popsán stav zahradní terapie v České republice a je rovněž uveden stav zahradní terapie v zahraničí. V teoretické části jsou také uvedeny důležité prvky, které by měla zahradní terapie splňovat, aby byla účinnou metodou. V této části se také práce věnuje terapeutickým zahradám. Dochází rovněž k vymezení zahradní terapie v kontextu ostatních terapeutických přístupů. Praktická část je založena na polo-strukturovaných rozhovorech s relevantními osobami v České republice. Rozhovory byly realizovány se třemi skupinami osob. První skupinou jsou osoby, které se orientují především v teoretické úrovni zahradní terapie, tedy ve stavu zahradní terapie v České republice - realizace vzdělávání v oboru či legislativní problematika. Druhou skupinou jsou osoby, které zahradní terapii praktikují při práci se seniory. A třetí skupinou jsou samotní senioři, kteří se zahradní terapie účastní a práci tak obohacují o náhled...
Rizika při poskytování služeb chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním
Henáčová, Michaela ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá riziky, která plynou z využívání služby chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Dlouhodobé duševní onemocnění negativně ovlivňuje člověka v několika oblastech jeho života. Soužití s nemocným za běžných podmínek a bez podpory okolí je velmi náročné, z důsledku čehož se oslabuje sociální síť člověka a snižuje se počet jeho sociálních kontaktů. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká jsou potencionální rizika, která plynou z využívání sociální služby chráněného bydlení a jaká mohou vzniknout doporučení pro sociální službu a uživatele, kteří jsou potencionálně ohroženi sociálním vyloučením. První část práce obsahuje přehled o duševních onemocněních, se kterými se uživatelé chráněných bydlení potýkají. Dále je zaměřena na reformu péče o duševně nemocné a současnou situaci komunitní péče v České republice a v okolních státech, které s Českou republikou sousedí. Poslední kapitola popisuje skupinové chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním a rizika, která z využívání této sociální služby plynou. Druhá část práce je věnována vlastnímu výzkumu, který byl uskutečněn ve vybraných šesti chráněných bydleních na území hl. m. Prahy a Moravskoslezského kraje. Výzkum byl uskutečněn za použití metod analýzy dokumentů a polostrukturovaných rozhovorů. Při výzkumném šetření...
Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování
Makrlíková, Petra ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Vojtíšek, Petr (oponent)
Cílem mé bakalářská práce ,,Podporované zaměstnání jako nástroj sociálního začleňování" je analyzovat službu určenou lidem, kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání na otevřeném trhu práce. Cílová skupina této služby potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo sociální situaci odbornou pomoc při nalezení práce. Teoretická část práce zabývá principy, vznikem a zastoupením služby Podporovaného zaměstnání v České republice. Teoretická část se zaměřuje také na problematiku osob se zdravotním postižením, mechanismy zapojování do společnosti, právo na práci a zaměstnání, otázky nezaměstnanosti a nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Praktická část práce vychází z výsledků kvalitativního výzkumu autorky této práce. Srovnává životní situaci lidí, kteří využívají/li službu podporovaného zaměstnání a lidí, kteří se s touto službou nikdy nesetkali.
Sociální podnikání jako způsob sociálního začlenění znevýhodněných osob
Návratová, Anna ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Víšek, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá průsečíkem sociálního podnikání a komunitního zahradničení. V jádru obou totiž stojí člověk, jeho blaho i blaho celé planety. Obě tyto sociální a občanské aktivity mají potenciál pro sociální začleňování znevýhodněných osob. Tato práce se tedy věnuje konceptům sociální exkluze a inkluze, dále sociálnímu podnikání a komunitním zahradám a také práci a zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce. Je doplněna evaluací programu o.p.s. Kokoza, komunitní zahrady a integračního sociálního podniku, který zaměstnává lidi se zkušeností s duševní poruchou. Na případu tohoto podniku se ukazuje, že spojení komunitní zahrady a sociálního podniku může být vhodným řešením pro zakládající organizaci, pro zaměstnance podniku i pro uživatele komunitní zahrady. KLÍČOVÁ SLOVA Sociální podnikání, Sociální ekonomika, Komunitní zahrada, Sociální exkluze, Sociální inkluze, Lidé s duševní poruchou, Evaluace, Evaluační výzkum
Znalosti a dovednosti, které dobrovolníci získali v projektu Lata
Hanzalová, Lucie ; Matoušek, Oldřich (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
HANZALOVÁ, L. Znalosti a dovednosti, které dobrovolníci získali v projektu Lata. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta filozofická, 2017, 89 s. Diplomová práce. Diplomová práce pojednává o mentoringovém programu "Ve dvou se to lépe táhne", který poskytuje pražská nezisková organizace Lata. Teoretická část popisuje oblast dobrovolnictví, mentoringové programy a klíčové kompetence člověka, tzv. "soft skills". Stěžejní kapitola přibližuje Latu, její mentoringový program a postavení dobrovolníků v organizaci. Praktická část diplomové práce zkoumá vliv dobrovolnického programu na profesní dráhu dobrovolníka. Data pro výzkum byla sesbírána za použití několika technik, dotazníkového šetření, polostrukturovaných rozhovorů a obsahové analýzy dat. Klíčové informace výzkumu byly zjištěny prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů, které byly následně vyhodnoceny metodou zakotvené teorie. V závěrečné části výzkumu je provedena syntéza všech výsledků a nalézání odpovědí na výzkumné otázky a cíle práce. Klíčová slova dobrovolník, dobrovolnictví, mentoringový program, Lata, měkké dovednosti

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 73 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 ŠŤASTNÁ, Jana
1 Šťastna, Josef
10 Šťastná, Jana
2 Šťastná, Jana,
2 Šťastná, Jarmila
4 Šťastná, Jitka
2 Šťastná, Johana
5 Šťastná, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.