Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 77 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mezigenerační projekty,
Jakubová, Kateřina ; Dragomirecká, Eva (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Bakalářská práce pojednává o mezigeneračních projektech. Teoretická část popisuje generaci seniorů, mladou generaci a jejich vztahy. Práce se také dotýká témat jako jsou ageismus a mezigenerační učení. Dále jsou v teoretické části popsány mezigenerační projekty obecně. V závěru teoretické části jsou představeny vybrané mezigenerační programy a jejich přínos pro zúčastněné skupiny i celou společnost. Empirická část je zaměřena na hodnocení jednoho mezigeneračního projektu. Tento projekt probíhal ve třetí třídě základní školy. Žáci společně trávili čas se svými prarodiči a na základě jejich vzpomínek následně vytvářeli portfolio. Pro výzkum je využita dotazníková metoda (provedena s žáky) a metoda rozhovoru s jejich třídní učitelkou a s realizátorkou projektu.
Možnosti zaměstnání osob bez domova
Zimová, Marie ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Pěnkava, Pavel (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace.
 Hlavním cílem práce je zmapovat možnosti integrace lidí bez domova na pracovní trh a pokusit se tak o návrat do běžného života. Jelikož však jejich možné integrování stojí na mnoha aspektech, zkoumá tato práce taktéž míru motivace dotazovaných osob a překážky, jenž jim, v případném hledání zaměstnání, brání. První část práce je tvořena teoretickým ukotvením dané problematiky s důrazem na vysokou míru desocializace osob bez domova a obtížemi při procesu změny. Zaměřuje se rovněž na možné způsoby pomoci a podpory při hledání zaměstnání a to jak ze strany státu, tak i nestátních neziskových organizací. Teoretickou část uzavírá kapitola s popisem čtyř nestátních oraganizací, zaměřující se zaměstnávání osob bez domova. Sběr dat byl prováděn na základě kvalitativního výzkumu, a to ve formě 16 polostrukturovaných rozhovorů (4 rozhovory v každé organizaci) s lidmi, v minulosti či aktuálně, žijícími na ulici a zaměstnanými v jedné ze čtyř organizací, jenž ve své práci uvádím.
 Empirická část mapuje důvody, díky nimž se dané osoby ocitly v takto těžké sociální situaci, co bylo hlavním impulsem pro hledání...
Povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci
Fialová, Veronika ; Pazlarová, Hana (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Teoretická část práce je věnována popisu mediace, konkrétně pak rodinné mediaci, v čem jsou její specifika, kdo je mediátor a jaké by měl mít vzdělání. Dále se v teoretické části zaměřuji na rodinu a dítě v kontextu rodinných konfliktů, sociální práce a práva v kontextu mediace a v neposlední řadě přibližuji téma povědomí o mediaci jako o alternativním způsobu řešení konfliktů. Empirická část zkoumá prostřednictvím kvantitativního výzkumu povědomí studentů sociální práce a práva o rodinné mediaci nejprve pomocí porovnání studijních plánů vybraných studijních oborů a následně pomocí online dotazníkového šetření. Jako doplňující metodu výzkumu jsem navíc použila strukturovaný rozhovor s jednatelem společnosti Český mediátor. Vybraný soubor respondentů činí 100 studentů, z toho 47 studentů práv a 53 studentů oboru sociální práce pro dotazníkové šetření a jednoho informanta, s kterým byl proveden strukturovaný rozhovor. Výzkumem bylo zjištěno, že jak studenti sociální práce, tak studenti práv nemají předmět věnovaný mediaci v rámci svých studijních plánů nabízen v povinné formě, ale pouze ve formě volitelné. Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že studenti sociální práce znali rodinnou mediaci z hlediska jejího procesu častěji než studenti práv. Překvapivým zjištěním bylo, že zájem o...
Možnosti zaměstnání osob bez domova
Zimová, Marie ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Šámalová, Kateřina (oponent)
(česky) Diplomová práce pojednává o problematice integrace osob bez domova na pracovní trh. Lidé žijící na ulici ztrácí po určité době pracovní návyky, sociální kontakty a motivaci pro změnu své situace. Hlavním cílem práce je zmapovat možnosti integrace lidí bez domova na pracovní trh a pokusit se tak o návrat do běžného života. Jelikož však jejich možné integrování stojí na mnoha aspektech, zkoumá tato práce taktéž míru motivace dotazovaných osob a překážky, jenž jim, v případném hledání zaměstnání, brání. První část práce je tvořena teoretickým ukotvením dané problematiky s důrazem na vysokou míru desocializace osob bez domova a obtížemi při procesu změny. Zaměřuje se rovněž na možné způsoby pomoci a podpory při hledání zaměstnání a to jak ze strany státu, tak i nestátních organizací. Teoretickou část pak uzavírá kapitola s popisem čtyř nestátních organizací, zaměřující se na zaměstnávání osob bez domova. Sběr dat byl prováděn na základě kvalitativního výzkumu, a to ve formě 16 polostrukturovaných rozhovorů (4 rozhovory ve 4 zařízeních) s lidmi, v minulosti či aktuálně, žijícími na ulici a zaměstnanými v jedné ze čtyř organizací, jenž ve své práci uvádím. Empirická část mapuje důvody, díky nimž se dané osoby ocitly v takto těžké sociální situaci, co bylo hlavním impulsem pro hledání zaměstnání,...
Senior jako dobrovolník v sociální práci
Šedivý, Jiří ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Rigorózní práce "Senior-dobrovolník v sociální práci" pojednává o dobrovolné činnosti seniorů, v oblasti sociální práce a objasňuje, jak jejich činnost ovlivňuje jejich život v období seniorského věku. Teoretická část práce podává ucelený pohled na problematiku seniorského věku a jeho hlavní představitele, seniora/seniorky a kvalitu jejich života v naší společnosti. Dále se zabývá pohledem na seniora-dobrovolníka v současné seniorské populaci, specifičností, možnostmi a úskalími v práci se seniory-dobrovolníky, začleňováním seniorů- dobrovolníků do sociální práce a konkrétními příklady dobrovolnické činnosti seniorů v sociální práci v různých organizacích v České republice. Podrobně jsou podle zahraničních zdrojů zpracovány příklady dobrovolnictví seniorů ve vybraných evropských i mimoevropských zemích. Druhá část rigorózní práce je zpracována v podobě výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat problematiku dobrovolnictví seniorů v sociální práci na základě dvoufázového výzkumného šetření a zjistit, jaké hodnoty přináší seniorům dobrovolnictví v sociální práci v oblasti prohloubení sociálních kontaktů, fyziologických změn, psychologického rozvoje a duchovního rozvoje, ale také jaké dopady má na seniory jejich činnost v dobrovolné práci. Z dosažených výsledků obou fází výzkumného šetření...
Komunitní práce s imigranty
Adamcová, Eliška ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dohnalová, Eva (oponent)
Tato diplomová práce usiluje o prozkoumání možností využití komunitní práce v procesu integrace cizinců do společnosti. Komunitní práce jako nástroj sociální práce napomáhá k budování vzájemných vazeb v rámci komunity, podporuje rozvoj a uplatňování potenciálu komunity a jejích obyvatel a směřuje k posilňování aktivního občanství a participace obyvatel na věcech bezprostředně se jich týkajících. Diplomová práce popisuje způsoby, jakými je do těchto procesů možné zapojovat cizince, aby se tak i oni stali plnohodnotnými spoluobčany dané komunity a plnohodnotnými občany země, do které přicházejí. Teoretickým a filozofickým základem přístupu je uplatňování a rozvoj politických, občanských a sociálních práv, jichž cizinci nabývají spolu se získáním legálního povolení k pobytu ve vybrané zemi, zejména pak trvalého pobytu a občanství. S pomocí kvalitativního výzkumu je přiblížena komunitní praxe dvou zahraničních městech - Sheffield (Velká Británie) a Graz (Rakousko). Na základě těchto příkladů jsou vymezeny oblasti, ve kterých má komunitní práce při integraci cizinců svou nezastupitelnou úlohu, a popsány konkrétní metody, které lze při této práci využívat. Klíčová slova: Komunitní práce, komunitní integrace, komunitní občanství, imigrace, integrace, střet kultur, empowerment, globalizace
Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ - aneb "Paní učitelko, mě to baví"
Šťastná, Jaroslava
Diplomová práce se zabývá výukou geometrie na 1. stupni ZŠ - jaké je v současné době postavení geometrie v porovnání s matematikou a ostatními výukovými předměty. Práce popisuje didaktické zásady výuky geometrie, metody a formy práce. Zabývá se přístupem učitelů k její výuce. Výzkumná část práce je rozdělena do dvou dílů. V prvním díle se zabývá zjišťováním vztahů a postojů učitelů ke geometrii. Zkoumá možné vlivy na jejich kladný či záporný vztah k ní a to, jak tyto podněty ovlivňují jejich současný přístup ke geometrii jako k vyučovanému předmětu. Druhý díl výzkumné části zjišťuje vliv kladného či záporného přístupu učitelů ke geometrii na výsledky žáků v tomto předmětu. Zabývá se konkrétními údaji z pracovních listů, které vypracovali žáci 5. tříd a porovnává je s odpověďmi jejich učitelek v dotazníku na oblibu výuky geometrie. Předpokladem totiž je, že výsledky žáků, které vede učitelka s kladným přístupem ke geometrii, budou lepší, než výsledky žáků, kteří jsou v geometrii vedeni učitelkou se záporným přístupem k tomuto předmětu. Zkoumá rozdíly ve výsledcích mezi jednotlivými testovanými školami a rozdíly v úspěšnosti chlapců a dívek. V práci jsou použity grafy pro zpřehlednění zjištěných dat. Práce je doplněna souborem pracovních listů, které by měly posloužit učitelům jako náměty pro...
Soudobé souvislosti a možnosti zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích
Holasová, Lenka ; Vojtíšek, Petr (vedoucí práce) ; Šťastná, Jaroslava (oponent)
Tato rigorózní práce si dala za cíl vytvořit ucelený přehled o zaměstnávání starších osob v sociálních podnicích v České republice. V teoretické části je popsána definice sociálního podnikání, jeho legislativní ukotvení spolu s příklady podniků v Evropě a v České republice. Kategorie starších osob byla vymezena dle jejich charakteristik a také podle možného propojení s dlouhodobou nezaměstnaností. V závěru teoretické části je uvedena i spojitost s Age managementem. Empirická část se věnuje celkové soudobé situaci starších osob v sociálních podnicích a dále možným ovlivňujícím faktorům jejich zaměstnanosti v tomto druhu podniků. Výzkumná rešerše přinesla zjištění, že vybraná cílová skupina patří k nejohroženějším na trhu práce a že se současně jedná o jednu z nejméně podporovaných a sledovaných skupin nejen v sociálních podnicích. Osoby 50+ však s největší pravděpodobností budou v budoucnosti tvořit důležitou skupinu na trhu práce. V závěru práce se tedy klade důraz na změnu pohledu na cílovou skupinu, jejich nutnou podporu nejen v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, ale zejména na využití příležitosti zaměstnávání takových osob v sociálním podnikání, jež jsou v této práci popsány v rámci potenciálu a limitů zaměstnávání cílové skupiny v tomto druhu podnikání. Klíčová slova sociální ekonomie,...
Faktory vedoucí k započetí dráhy oběti obchodování s lidmi
Michálková, Lenka ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Večerka, Kazimír (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku obchodování s lidmi, s hlavním cílem určit interní faktory, které mohou přispět ke vzniku obchodovací situace. V diplomové práci je obchod s lidmi vymezen z pohledu sociální práce, prevence i legislativy. Kapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmu obchodování s lidmi od ostatních pojmů, se kterými bývá často zaměňován nebo spojován, mechanismus obchodu s lidmi a faktory vedoucí ke vzniku obchodovací situace. Pro výzkum interních faktorů a zodpovězení výzkumných otázek byla použita kvalitativní metoda polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi. Praktická část diplomové práce obsahuje celkem šest rozhovorů, z nichž jsou vytvořeny příběhy, a tři jsou doslovně přepsány v příloze. Vytvořením kódů a kategorií došlo k analýze zaznamenaných rozhovorů. Jednotlivé kategorie byly porovnány s interními faktory vedoucími k obchodovací situaci dle odborné literatury a byla vytvořena konečná verze deseti kategorií. Nově vzniklé kategorie byly následně interpretovány a došlo k určení faktorů, které ke vzniku obchodovací situace přispívají, a které nikoliv. Mezi faktory, které přispívají ke vzniku obchodovací situace, jsou nefunkční rodina, nízké vzdělání, chudé rodinné poměry, vyrůstání nebo pobyt v dětském domově, zkušenost s...
Využití zahradní terapie při práci se seniory
Míčková, Adéla ; Šťastná, Jaroslava (vedoucí práce) ; Havránková, Olga (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu zahradní terapie a mapování jejího využívání v České republice, zejména se zaměřením na cílovou skupinu seniorů. Teoretická část obsahuje kapitoly, které se věnují stáří, potřebám ve stáří a v neposlední řadě zahradní terapii, která je efektivní metodou k naplňování potřeb nejen seniorů. Na zahradní terapii je zde nahlédnuto z historického hlediska, dále je obecně popsán stav zahradní terapie v České republice a je rovněž uveden stav zahradní terapie v zahraničí. V teoretické části jsou také uvedeny důležité prvky, které by měla zahradní terapie splňovat, aby byla účinnou metodou. V této části se také práce věnuje terapeutickým zahradám. Dochází rovněž k vymezení zahradní terapie v kontextu ostatních terapeutických přístupů. Praktická část je založena na polo-strukturovaných rozhovorech s relevantními osobami v České republice. Rozhovory byly realizovány se třemi skupinami osob. První skupinou jsou osoby, které se orientují především v teoretické úrovni zahradní terapie, tedy ve stavu zahradní terapie v České republice - realizace vzdělávání v oboru či legislativní problematika. Druhou skupinou jsou osoby, které zahradní terapii praktikují při práci se seniory. A třetí skupinou jsou samotní senioři, kteří se zahradní terapie účastní a práci tak obohacují o náhled...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 77 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 ŠŤASTNÁ, Jana
1 Šťastna, Josef
10 Šťastná, Jana
2 Šťastná, Jana,
2 Šťastná, Jarmila
4 Šťastná, Jitka
2 Šťastná, Johana
5 Šťastná, Julie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.