Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sociální chování a ekologie netopýrů rodu Pipistrellu
Jahelková, Helena ; Horáček, Ivan (vedoucí práce) ; Řehák, Zdeněk (oponent) ; Červený, Jaroslav (oponent)
Souhrnýsledků dizertdčnípráce Po rozlišenídvoukryptickýchdruhů,netopýrahvízdavéhoa n.nejmenšího(P.pipistrellus a P.pygmaeus)v rárnci širocerozšířenéhoevropskéhodruhuPipistrelluspipistrelluss.l, se začalavěnovattěmtodruhůmvelká pozornost'AčkoliuŽ dřívebyla doloŽenabimodální echolokaceu Pipistrelluspipis|relluss.l teprveJones& van Parijs(1993)položilitentojev do souvislostis přítomnostíkryptickýchdruhů,a pozdějibyl jejichpředpokladpotvrzenna základěmolekulrí'rníchdat(Barrattet al.|997).Takétypiclqimisociálnímisignályvysílanými za letusetytodvadruhyliší(Barlow& Jonesl997).Společněs intenzivnímvýzkumemnově rozlišenýchdruhůse věnova|ai pozornostdalšímpříbuznýmdruhůmroduPipistrellus,n. jiŽnímua n'parkovému(P'kuhliiaP.nathusii)v celéEvropě. Takév Ceskérepublicebyl zahájenrozsáh|ýmonitoringa výzkum těchtodvou druhů (výskytna územíCR za pouŽititradičníchmetoda ultrazvukovýchdetektorů'eko|ogické nároky'výzkumecholokačnícha sociálníchsigná|ů,molekulárníanalýzy).Dílrryrozvojia dostupnostiultrazvukovýchdetektorůsbíralitato data nejenchiropterologové'ale také laikové.Právě pro tentoúčeljsem sepsalasoúrn recentníchpoznatkůo echolokačnícha sociálníchsignálechvšechdruhů.kterése vyskytovaliv tédobéna územíČR (P.nathusii, P.pipistrellus,P'pygmaeus)a doplnilaje o informaceo dalšímdruhl, P.kuhlii (za|oŽenéna vlastníchdatechz...
Experimentální a numerická analýza ŽB prvku namáhaného kroucením
Řehák, Zdenek ; Láník, Jaromír (oponent) ; Žítt, Petr (vedoucí práce)
Návrh způsobu provedení zatěžovacích zkoušek železobetonových prvků namáhaných prostým kroucením. Výpočet mezního torzního momentu prvku podle různých teoretických přístupů. Tvorba matematického modelu programem Atena 3D. Vyhodnocení a porovnání výsledků experimentální a analytické části řešení. Doporučení pro realizaci experimentálních zkoušek obdobného typu.
Zoological days Brno 2013
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2013 bylo registrováno 487 účastníků (z toho 289 studentů), odeznělo 137 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 182 posterů. Tato čísla opět prokazují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou v rámci České republiky a Slovenska. Do již tradiční studentské soutěže (podporované zejména časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) bylo zařazeno 62 přednášek a 109 posterů. Letos poprvé byly uděleny i ceny za nejlepší přednášku a poster s entomologickou tematikou, které byly podporovány Českou společností entomologickou.
Zoological days Brno 2011
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
V roce 2011 bylo registrováno 490 účastníků, odeznělo 141 přednášek ve 21 přednáškových sekcích a bylo vystaveno 172 posterů. Tato čísla zcela jasně naznačují, že Zoologické dny se staly největší pravidelnou konferencí se zoologickou tematikou minimálně v rámci České republiky a Slovenska. Přestože počet účastníků se od loňské konference v Praze příliš nelišil (pravděpodobně již bylo dosaženo jakéhosi "zoologického maxima"), tak se neustále zlepšuje kvalita prezentovaných příspěvků, a to jak po vědecké, tak i formální stránce. Studentské soutěže (podporované firmou Olympus, časopisem Živa a nakladatelstvím Academia) se účastnilo 59 přednášek a 91 posterů.
Zoological days Brno 2009
Bryja, Josef ; Řehák, Z. ; Zukal, Jan
Konference se zúčastnilo cca 450 účastníků, z toho více než polovina byla studentů. V 15 přednáškových blocích (ve třech paralelních konferenčních místnostech) zaznělo 104 přednášek, z toho 5 plenárních. Během čtvrtečního dopoledne mohli účastníci konference zhlédnout rovněž 176 posterových prezentací.
Drobní zemní savci (Insectivora, Rodentia) mokřadních ekosystémů údolních niv řek Odry, Moravy a Dyje
Řehák, Z. ; Bryja, Josef
Příspěvek shrnuje poznatky o drobných zemních savcích osídlujících segmenty aluviální krajiny pouze málo pozměněné lidskou činností. Využívá řady publikovaných i vlastních údajů získaných při výzkumu společenstev hlodavců a hmyzožravců v údolích řek Odry, Moravy a Dyje.

Viz též: podobná jména autorů
2 Řehák, Zdenek
2 Řehák, Zdeněk
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.