Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS
Zlochová, Tereza ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Stanovení senzoricky aktivních látek ve chmelu metodou GC-MS Abstrakt Cílem této práce bylo stanovit senzoricky aktivní látky ze vzorku chmele pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Pro stanovení byly vybrány chmelové silice, které i přes své nízké zastoupení ve chmelu obsahují až několik set složek. Silice byly extrahovány za použití nové metody extrakce na fluidním ethanolovém loži a extrakt byl podroben analýze na GC-MS. Nedílnou součástí této práce bylo určení výtěžnosti metody, která se stala nástrojem pro stanovení obsahu silic v různých odrůdách chmele. Bylo provedeno porovnání získaných výtěžků s literaturou a pátráno po spojitosti mezi chemickou povahou silic a jejich zastoupením ve vzorku chmele s ohledem na jeho stáří. Klíčová slova: extrakce, chmel, chmelové silice, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie
Stanovení netěkavých N-nitrosaminů ve sladu
Vavrová, Dominika ; Sobotníková, Jana (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
V rámci diplomovej práce bola vyvinutá a optimalizovaná metóda stanovenia N-nitrozoprolínu a N- nitrozosarkosínu v slade plynovou chromatografiou s chemiluminiscenčným detektorom. Optimalizácia extrakčnej metódy bola uskutočnená pomocou metódy odezvových plôch. Na kvantifikáciu bola použitá metóda interného štandardu (N-nitrozopipekolová kyselina), v rámci ktorej bolo potrebné overiť vplyv matricových efektov. Tie boli potvrdené v mníchovskom a plzeňskom slade, preto bolo pre kvantifikáciu nutné zostrojiť matricovú kalibračnú krivku. Vyvinutá metóda bola aplikovaná na pšeničný, mnichovský a plzeňský slad. N-nitrozoprolín bol detekovaný len v mníchovských sladoch a v ostatných prípadoch bol pod limotom detekcie (LOD=4,0 µg/kg). N-nitrososarkosín bol vo všetkých prípadoch pod limitom detekcie (LOD=3,7 µg/kg). Matricová kalibračná krivka bola zostrojená pre experimentálny mníchovský slad, kde bola koncentrácia NPRO 13,2 ± 2,9 µg/kg. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Národně-kulturní porovnání generací X a Y v ČR a vliv na marketingový mix
Hebersteinová, Ilona ; Čejka, Pavel (vedoucí práce) ; Matoušek, David (oponent)
Cílem této práce je poskytnout teoretický přehled výzkumných studií kulturních rozdílů a jejich kritické hodnocení. Kvantitativní výzkum národně kulturního porovnání generací X a Y v ČR bude realizován na základě redukovaného dotazníku použitého při výzkumu European Values Survey v r. 2008. Analýza dat bude zaměřena jak na aktuální výzkum, tak na vytvoření časových řad vybraných proměnných za pomoci výsledků minulých výzkumů European Values Survey. Východiskem pro porovnání chování generace X a generace Y bude národně kulturní model World Values Survey, přičemž výsledky budou aplikovány na marketingový mix. Závěr poskytne přehled a hodnocení jednotlivých generací z hlediska kulturního i z hlediska marketingu.
Analýza komunikačního mixu vybraného produktu
Kuklíková, Zdeňka ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou komunikačního mixu společnosti Thermo-mur Praha s. r. o. především pak jejího stejnojmenného stavebního systému. Cílem práce bylo zanalyzování marketingové komunikace stavebního systému a na základě této analýzy navrhnutí různých doporučení na zlepšení. V teoretické části byly vyme-zeny základní pojmy z teorie marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a jejich nástrojů. Praktická část v úvodu představuje společnost, poté byl ana-lyzován komunikační mix stavebního systému a provedena SWOT analýza tohoto mixu. Návrhy a doporučení by měly sloužit jako podklad pro úpravu či sestavení no-vého komunikačního mixu pro společnost a stavební systém Thermomur.
Marketingová situační analýza vybrané společnosti
Doležal, Ondřej ; Svoboda, Petr (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je kvalitní zpracování marketingové situační analýzy vybrané energetické společnosti, konkrétně společnosti ČEZ, a.s. Vyhotovení analýzy společnosti umožní lépe plánovat své marketingové aktivity a obstát tak v konkurenčním prostředí. V teoretické části jsou rozebrány základní pojmy vztahující se k marketingu jako celku a dále teoretická východiska potřebná pro vyhotovení marketingové situační analýzy, kam spadá jak PEST analýza, Porterova analýza pěti sil, SWOT analýza, ale také marketingový mix. Tyto poznatky jsou poté aplikovány do praxe. Získané výsledky z jednotlivých analýz jsou posléze zformulovány do doporučení, které by měly společnosti pomoci úspěšně zvládat marketingové řízení.
Studie membránového čerpadla s lineárním motorem
Čejka, Pavel ; Uttendorfský, Petr (oponent) ; Pochylý, František (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh membránového čerpadla s lineárním motorem. Toto čerpadlo by mělo být použito v lékařství pro čerpání krve nebo jako náhrada srdce. V prvních bodech práce jsou uvedena základní fakta, která se týkají srdce a náhrad srdce. V dalších kapitolách jsou popsány druhy membránových čerpadel a dále také konstrukční způsoby upnutí jejich membrán. Jsou zde odvozeny základní výpočetní vztahy popisující chování čerpadla a určeny jeho základní parametry. Součástí práce je také popis konstrukce tělesa čerpadla, které předtím než je vyrobeno, je ještě podrobeno optimalizaci pracovní komory pomocí CFD výpočtu. Posledním bodem práce je vyhodnocení měření vyrobeného modelu čerpadla.
Konstrukční provedení čerpadel
Čejka, Pavel ; Himr, Daniel (oponent) ; Klas, Roman (vedoucí práce)
V bakalářské práci jsou obsaženy základní informace o rozdělení hydrostatických čerpadel. V prvním bodě práce bude uvedeno nejzákladnější dělení čerpadel a to na čerpadla hydrostatická a hydrodynamická. V čem se liší a hlavní kriteria jejich rozdělení. Podle tohoto dělení jsou pak dále uvedeny základní konstrukční provedení hydrostatických čerpadel. U každého typy čerpadla budou uvedeny jejich výhody a nevýhody, dále pak jejich princip činnosti a použitelnost pro praxi a to vše bude doplněno jednoduchým schématem nebo obrázkem čerpadel. Dále budou popsány jednotlivé charakteristické části jejich konstrukce doplněné jejich rozborem. Na závěr práce budou uvedeny základní početní vztahy pro charakteristické veličiny čerpadel a jejich vzájemná závislost bude popsána diagramy.
Komparace poboček firmy 3M v Česku a Slovensku prostřednictvím kvantitativní interkulturní metodologie Globe s aplikací výsledků na marketing management
Čiháková, Michaela ; Čejka, Pavel (vedoucí práce) ; Laník, Petr (oponent)
Cílem diplomové práce je interkulturní porovnání poboček společnosti 3M v České republice a na Slovensku za využití studie GLOBE v komparaci s metodou Geerta Hofstedeho a jeho pět hlavních dimenzí. K tomuto proběhne dotazníkové šetření (dle původních otázek studie Globe) mezi zaměstnanci právě daných poboček v Praze a Bratislavě. Výsledky vzešlé z této výzkumné metody budou použity pro osvětlení kulturních rozdílů (jsou-li nějaké) mezi 3M Česko a 3M Slovensko a zda je zapotřebí volit různé marketingové řízení v daných zemích.
A pilot validation of Hofstede's original 4 dimensional cultural model and its marketing implications from the perspective of the Czech Republic, Slovakia and Poland
Čejka, Pavel ; Mohelská, Hana (vedoucí práce) ; Hiršová, Miloslava (oponent) ; Franěk, Marek (oponent) ; Hyršlová, Jaroslava (oponent)
Tato studie ověřuje platnost původně indikovaných hodnot Hofstedova modelu pro Česko, Polsko a Slovensko. Zároveň představuje teoreticky aplikovatelný rámec pro marketingové odborníky. Výsledkem jsou jak teoretická tak praktická doporučení.
Racionalita versus iracionalita v manažerském rozhodování
Daňková, Tereza ; Hiršová, Miloslava (vedoucí práce) ; Čejka, Pavel (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu racionality v manažerském rozhodování. V první části jsou definovány pojmy racionalita, iracionalita a omezená racionalita. V následujících kapitolách je shrnut stav současného poznání o teorii omezené racionality v rozhodování včetně definování specifik manažerského rozhodování. Přiblíženy jsou vybrané projevy omezené racionality včetně heuristik. Účelem druhé části je za pomoci experimentu zjistit, jaký je u studentů Fakulty managementu rozdíl v podléhání heuristikám v závislosti na absolvování předmětu Manažerské rozhodování. Současně je zkoumán i vliv času na podléhání heuristikám.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 ČEJKA, Petr
5 Čejka, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.