Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Study of cerium oxide-metal interaction with gases - carbon monoxide oxidation and methanol decomposition
Kolářová, Tatiana ; Nehasil, Václav (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Jirka, Ivan (oponent)
Název práce: Studium interakce systémů oxid ceru-kov s plyny - oxidace oxidu uhelnatého a dekompozice metanolu Autor: Tatiana Kolářová Katedra/Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr., Katedra fyziky povrchů a plazmatu Abstrakt: Dizertačná práca je venovaná štúdiu dvoch typov katalytických systémov na báze oxid céru-kov. Systémy boli charakterizované rôznymi metódami analýzy povrchov. Prvá časť sa zaoberá vplyvom parametrov prípravy na charakter zlatých nanočastíc deponovaných z roztoku na naprašovanú vrstvu oxidu céru. Katalytická aktivita pripravených systémov Au/CeOx/(C)/Si, obsahujúcich častice s priemernou veľkosťou 4-10 nm, bola testovaná pri CO oxidácii za atmosférického tlaku. Výsledky ukazujú, že so zvyšujúcim sa množstvom zlata na povrchu vzoriek zaznamenávame počas reakcií rastúcu produkciu CO2. Práca sa ďalej zaoberá prípravou inverzného modelového systému CeOx/Pt(111). Na tomto systéme bola sledovaná adsorpcia metanolu za nízkych teplôt a jeho rozklad pri následnom ohreve. Z prezentovaných výsledkov je zrejmé, že rozklad metanolu na inverzných systémoch CeOx/Pt(111) prebieha odlišným spôsobom ako v prípade čistej platiny a hrubej vrstvy CeO2/Pt(111). Vplyv na priebeh rozkladu metanolu a prítomnosť konkrétnych fragmentov má stupeň oxidácie...
Preparation and basic properties of nanostructured plasma polymers
Serov, Anton ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Novák, Stanislav (oponent)
Hladké fluorouhlíkové plazmově polymerní vrstvy byly dlouho zvažovány pro výrobu hydrofobních a kluzkých povlaků. Zájem o fluorouhlíkové materiály byl podpořen i jejich vynikajícími samomaznými a dielektrickými vlastnostmi a chemickou inertností. Tato práce je zaměřena na vývoj nových metod pro přípravu fluorouhlíkových plazmově polymerních nanostruktur, které by mohly kombinovat chemické složení a fyzickou strukturu nutnou pro dosažení superhydrofobního charakteru vrstev. Poly(tetrafluorethylen) byl zkoumaným materiálem. RF magnetronové naprašování v plynově agregačním nanočásticovém zdroji bylo přizpůsobené pro přípravu fluorouhlíkových nanostrukturovaných vrstev s chemickým složením podobným konvenčnímu PTFE ale s vysokým stupněm sesíťování a větvení. Byl diskutován teoretický model růstu takových plazmově polymerních nanostruktur.
XPS analysis of plasma polymers and nanocomposite films without breaking vacuum
Artemenko, Anna ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Novák, Stanislav (oponent)
Název práce: XPS analýza plazmových polymerů a nanokompozitních vrstev bez přerušení vakua Autor: Anna Artemenko Ústav: Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Abstrakt: Plazmové polymery a nanokompozity kov/ plazmový polymer byly široce používány pro různé biomedicínské účely. Pro bioaplikace přirozeně požadovány vlastnosti jakými jsou vysoká smáčivost, stabilita materiálů na vzduchu, ve vodném prostředí odolnost vůči různým sterilizačním procesům, adhese buněk. Tato práce se věnuje zejména zkoumání chemického složení připravených vrstev pomocí XPS analýzy. Plazmový polymer na bázi nylonu, PEO-podobné vrstvy, fluorouhlikové vrstvy a nanokompozitní vrstvy Au/PEO-podobné, Ag/C:H a Al/C:H nanokompozity byly vybrány jako zkoumané materiály. Kromě toho byly výsledky měření XPS použity pro počítačovou simulaci pro výpočet faktoru plnění nanokompozitů kov/plazmový polymer. Byla dosažena dobrá shoda s experimentem. Klíčová slova: plazmový polymer, nanokompozity, XPS analýza, bioaplikace, simulace.
Stabilita plazmových polymerů za různých podmínek
Matoušek, Jindřich ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Novák, Rudolf (oponent)
Název práce: Stabilita plazmových polymerů za různých podmínek Autor: Jindřich Matoušek Katedra/Ústav: Katedra makromolekalární fyziky/Univerzita Karlova v Praze Vedoucí doktorské práce: prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Katedra makromolekulární fyziky Abstrakt: Byly prováděny depozice plazmových polymerů pomocí plazmové polymerace ve směsi pracovního plynu sestávající z argonu a par monomeru. Použité výchozích monomery byly n-hexan a terthiofén. Byly též provedeny depozice nanokompozitních vrstev Sn/pp n-hexan pomocí magnetronového naprašování ve směsi pracovního plynu argonu s parami n-hexanu. Byly provedeny charakterizace tenkých vrstev pomocí metod XPS, FTIR, AFM, SEM, TEM, optické mikroskopie a elipsometrie. Byl zkoumán vliv depozičních parametrů na výsledné vlastnosti deponovaných vrstev. Bylo zkoumáno stárnutí vrstev ve vlhkém prostředí a v destilované vodě. U vybraných vrstev byly měřeny elektrické vlastnosti (voltampérové charakteristiky). Klíčová slova: plazmový polymer, nanokompozity, stárnutí.
Mechanická odezva skleněnými vlákny vyztuženého polymerního kompozitu
Širjovová, Veronika ; Svěrák, Tomáš (oponent) ; Čech, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických vlastností polymerních kompozitů vyztužených skleněnými vlákny v závislosti na povrchové úpravě vláken a na objemovém podílu vláken v kompozitu. Testovanými vzorky byly kompozitní trámečky tvořené matricí z polyesterové pryskyřice vyztuženou dlouhými skleněnými vlákny bez povrchových úprav a s komerční lubrikací. Pro posouzení míry adheze na rozhraní mezi výztuží a matricí byly prováděny smykové a ohybové testy. Teoretická část představuje literární rešerši o kompozitech, jejich složkách (matrice, výztuž, mezifáze) a způsobech testování jejich mechanických vlastností. Experimentální část popisuje použité materiály, postupy a metody. Ve výsledkové části je uvedeno posouzení vlivu daných podmínek na smykovou a ohybovou pevnost kompozitu.
Mechanické vlastnosti skleněných vláken
Ševnina, Marija Vladimirovna ; Svěrák, Tomáš (oponent) ; Čech, Vladimír (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním mechanických vlastností skleněných vláken bez povrchové úpravy a s komerční povrchovou úpravou. Hlavním cílem je stanovit pevnost v tahu, modul pružnosti a tažnost pro vlákna v závislosti na povrchové úpravě. Pro stanovení těchto vlastností byly změřeny průměry vláken pomocí optického mikroskopu Olympus BX 50 s následnou tahovou zkouškou na zařízení ZWICK/Z010/TH2A.
Nano-structured multicomponent plasma polymers for controlled immobilization of biomolecules
Melnichuk, Iurii ; Shukurov, Andrey (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Pavlík, Jaroslav (oponent)
Název práce: Nanostrukturované plazmové polymery pro řízenou imobilizaci biomolekul Autor: Iurii Melnichuk Katedra/Ústav: Katedra Makromolekulární Fyziky/Univerzita Karlova Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. Abstrakt: V této práci studujeme možnosti aplikace nanostruktur při funkcionalizaci povrchů pro interakce s biomolekulami. V první části práce zkoumáme vznik a počáteční stadia růstu tenkých nano- strukturovaných polymerních vrstev nanášených metodou vakuové termální depozice. Růst polyethylenových (PE) ostrůvků je diskutován jak z hlediska kinetických rovnic, tak pomocí teorie dynamického škalování. Druhá část práce je věnována imobilizaci proteinů prostřednictvím kovalentního navázáni na nano- strukturované povrchy aktivované bariérovým výbojem. Diskutujeme jak ovlivňuje morfologie povrchu a přítomnost tropoelastinu proces přežívání buněk na takových površích. Ultra-tenké hydrokarbonové vrstvy schopné imobilizace proteinů jsou vytvořeny metodou plazmové polymerace. Mezi hlavní výsledky práce patří stanovení kritického rozměru ostrůvků a objasnění průběhu nukleace v počáteční fázi jejich růstu. Ošetření PE nanostruktur atmosférickým nízko-teplotním plazmatem vede k jednoduché a účinné kovalentní imobilizaci proteinů na povrchu. Chování buněk na takových površích je závislé na...
Mechanical and Electrical Properties of Microcrystalline Silicon Thin Films
Vetushka, Aliaksei ; Fejfar, Antonín (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Sládek, Petr (oponent)
Amorfní a nano- nebo mikro- krystalické tenké vrstvy křemíku jsou intenzivně studované materiály pro fotovoltaické aplikace. Jsou používány jako intrinsické vrstvy (absorbéry) v p-i-n solárních článcích. V porovnání se solárními články založenými na deskách řezaných z krystalického křemíku, tenkovrstvé články obsahují asi 100x méně křemíku a mohou být deponovány při výrazně nižších teplotách (typicky okolo 200 0 C). To umožňuje ušetřit energii nutnou pro výrobu a dovoluje použití různých levných (i ohebných) podložek. Nicméně, tyto vrstvy mají komplexní mikrostrukturu, která komplikuje měření a popis elektronického transportu fotogenerovaných nosičů náboje. Pochopení struktury a elektronických vlastností materiálů v měřítku nanometrů je přitom zásadní na cestě ke zlepšení účinnosti tenkovrstvých solárních článků. Jedním z hlavních cílů této práce je studium strukturních a mechanických vlast- ností smíšených tenkých vrstev křemíku s různými tloušťkami a strukturou. Klíčovým parametrem mikrokrystalického křemíku je krystalinita, tj. objemový podíl mikrokrys- talické fáze. Ten určuje interní strukturu vrstvy, která rozhoduje o mnoha dalších vlastnostech jako je transport...
Studium modelových katalytických systémů CeOx-Pd, Sn,AU metodou SRPES
Škoda, Michal ; Matolín, Vladimír (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Plšek, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá studiem modelových katalytických systémů Ce(Ox)-Pd(111), Sn-CeO2(111) a Au-CeO2(111). Interakce kov-kov a kov-oxid jsou zkoumány metodou fotoelektronové spektroskopie (PES), především její modifikací rezonanční fotoelektronovou spektroskopií (RPES). Výsledky získané metodou RPES ukazují, že změna chemického stavu systému je doprovázena významnou modifikací pásové struktury atomů sytému, která se projevuje výraznými změnami obzvláště ve valenčním pásu. Metoda RPES se ukázala být velmi mocným nástrojem ke studiu elektronové struktury valenčního pásu modelových katalytických systémů na bázi sloučenin ceru.
Preparation of Nanocomposites TiOx /Plasma Polymer and Study of Their Properties
Drábik, Martin ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Špatenka, Petr (oponent)
Název práce: Příprava nanokompozitů TiOx/plazmový polymer a studium jeho vlastností Autor: Mgr. Martin Drábik Katedra: Katedra makromolekulární fyziky Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. e-mail vedoucího: bieder@kmf.troja.mff.cuni.cz Abstrakt: Práca sa zaoberá štúdiom nanokompozitných vrstiev TiOx/plazmový polymér pripravených rôznymi depozičnými technikami z rôznych prekurzorov. Procesy prípravy tenkých vrstiev bol diagnostikované in-situ pomocou optickej emisnej spektroskopie a meraním depozičnej rýchlosti metódou kmitajúceho kremenného kryštálu. Vlastnosti nakompozitných vrstiev boli charakterizované rôznymi technikami. Morfólogia nanokompozitných vrstiev bola študovaná pomocou AFM, TEM a SEM. Prvková analýza a chemické zloženie tenkých vrstiev bolo študované pomocou XPS, RBS, SIMS a FTIR. Kryštalická štruktúra TiO2 tenkých vrstiev bola identifikovaná pomocou XRD. Charakterizácia optických vlastností pripravených vrstiev bola vykonaná pomocou UV-Vis spektroskopie. Elektrické vlasnosti vrstiev boli vyhodnotené z V-A a SPV charakteristík. Nakoniec boli prostredníctvom chemických postupov pripravené TiO2 nanoštruktúry a organické tenké vrstvy pre porovnanie s vákuovými depozičnými technikami a kompozitnými vrstvami založenými na plazmových polyméroch. Klíčová slova: nanokompozitná...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Čech, Viktor
2 Čech, Vlastimil
3 Čech, Vojtěch
1 Čech, Vratislav
1 Čech, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.