Název: Metodika určování provenience přírodního kamene – pískovce – exaktními laboratorními metodami
Překlad názvu: Methodology for determining the provenance of natural stone - sandstone – using exact laboratory methods
Autoři: Přikryl, Richard ; Weishauptová, Zuzana ; Přikrylová, Jiřina
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Metodika se zabývá hlavními postupy a analytickými rozbory, které lze využít k petrografickému a geochemickému popisu pískovců, který poté slouží k určování jejich provenience. V metodice je diskutován rozsah použití jednotlivých metod pro popis pískovců a současné možnosti jejich petrografické klasifikace. Certifikovaná metodika je určena pro oblast památkové péče, která využívá výsledků materiálových rozborů objektů kulturního dědictví – sochařských výtvarných děl, architektonických prvků a staveb, zhotovených z pískovců. Výsledky, dosažené pomocí postupy, navrženými v této metodice by měly přispět: (1) ke zpřesnění znalostí o tomto typu sochařského a stavebního materiálu; (2) ke sjednocení postupů, používaných při klasifikaci pískovců; (3) k nalezení zdrojové lokality či alespoň oblasti, z níž byl přírodní kámen (pískovec) odebírán; (4) k hledání vhodného náhradního typu pískovce při nutnosti výměny; (5) k poznání vhodných postupů při restaurování pískovce. Oblast využití této metodiky je tedy při předrestaurátorských materiálových průzkumech památek, na nichž byl použit příslušný typ přírodního kamene, tedy pískovec. Metodika je určena širšímu okruhu specialistů, kteří se podílejí na předrestaurátorských materiálových průzkumech památek. Jedná se nejen o specialisty – geology, kteří provádějí samotný rozbor přírodního kamene z památek, ale též specialisty, kteří rozbor zadávají a kteří výsledky průzkumu potřebují pro volbu vhodné strategie restaurování – tedy restaurátory a technology. Těmto specializacím by metodika měla posloužit při formulování požadavků na typ rozboru a při interpretaci jeho výsledků. Metodika byla certifikována dne 18. 8. 2016, Osvědčení č. 143 (č.j. MK 53116/2016 OVV; sp. zn. MK-S 6346/2016 OVV).
Klíčová slova: architektura; arenity; arkóza; droba; elektronová mikroskopie s mikroanalýzou; geologie; katodová luminiscence; klasifikace pískovců; klastická složka; klastické sedimentární horniny; kulturní tradice; křemenný pískovec; mineralogické složení; optická mikroskopie; petrografický popis; pojivo; práškový RTG difrakční rozbor; pískovce; Pískovec s.l.; pórový prostor; rtuťová porosimetrie; sochařství; texturní parametry pórového prostoru; vnitřní horninová stavba; architecture; arenites ; arkose; cathodoluminescence; classification of sandstones; clastic component; clastic sedimentary rocks; cultural tradition; electron microscopy with microanalysis; geology; greywacke; matrix/cement; mercury porosimetry; mineralogical composition; optical microscopy; petrographic description; pore space; powder X-ray diffraction; quartz sandstone; rock fabric; sandstone; Sandstone s.l.; sculpture; textural parameters of pore space
Číslo projektu: DF13P01OVV008 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury České republiky
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Akademie výtvarných umění (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-253870


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Akademie výtvarných umění
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2016-08-25, naposledy upraven 2021-03-13.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Certifikovaná metodika - určování provenience - pískovce)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Osvědčení č. 143 o uznání uplatněné Certifikované metodiky)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet