Sborníky

Nejnovější přírůstky:
2020-12-04
11:53
Indikátory zranitelnosti dopravy změnou klimatu
Mertl, Jan
Příspěvek je věnován vyhodnocení zranitelnosti dopravy ČR projevy změny klimatu, a to na základě indikátorů zranitelnosti. Metodickým základem indikátorů zranitelnosti je koncept zranitelnosti rozlišující tři základní komponenty zranitelnosti – expozici, citlivost a adaptační kapacitu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Zrození lidu v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 39. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století
Machalíková, Pavla ; Petrasová, Taťána ; Winter, Tomáš
The theme of the nascent country folk in the Czech culture of the 19-th century does not concert only the past but has strong resonances also in the present. Since the 19-th century there has been arising a rather stereotype concept about the character, protagonists, and importance of the phenomane of folk culture. On the other hand, artistic reflection of traditional folk culture testifies to the variety of inspirations offered by this environment. The essays collected in the book grasp the phenomena from interdisciplinary points of view.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Special issue of the Conference Analytical Methods in Statistics (AMISTAT 2019)
Kalina, Jan ; Jurečková, Jana
This special issue of Applications of Mathematics is devoted to the third workshop on Analytical Methods in Statistics (AMISTAT 2019), which took place in Liberec on September 16–19, 2019. It was organized by the Department of Applied Mathematics at the Faculty of Science, Humanities and Education of the Technical University of Liberec. The workshop was held under the auspices of Miroslav Brzezina, Rector of the Technical University of Liberec.\n

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Topical Problems of Fluid Mechanics 2020
Šimurda, David ; Bodnár, T.
Proceedings consist of contributions dealing with both research on various problems in fluid mechanics and mathematical or experimental methods utilizable for solution of such problems.

Úplný záznam
2020-11-11
12:28
Aktuální informace o změnách legislativy (české, slovenské, EU) v oblasti životního prostředí
Kolář, Jan ; Matušková, Petra
V období září 2018 – červenec 2019 došlo v legislativě České republiky a Slovenska k několika změnám, které mohou mít dopad na provozovatele žárových zinkoven. Jedná se jak o hlavní oblasti životního prostředí (ovzduší, voda, odpady), tak o další relevantní právní předpisy. Na úrovni Evropské unie naopak nedošlo k žádným zásadním změnám, které by měly dopad na provozovatele žárových zinkoven.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-24
16:27

Úplný záznam
2020-09-24
15:40
Distribuce identifikovaných indicií kontaminovaných míst na území ČR
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav ; Krhovský, Jan
Součástí projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) je příprava geografických podkladů. Úvodním a hlavním úkolem této části projektu je pořízení nálezové báze indicií pomocí metod dálkového průzkumu Země (DPZ). Za prvních 16 měsíců projektu NIKM 2 byla interpretací fotomap a dalších geografických podkladů vytvořena tematická vrstva 14 různých typů indicií kontaminovaných míst (KM), resp. potenciálně kontaminovaných míst (PKM). Práce 12 interpretátorů z CENIA se prováděly v prostředí geografického informačního systému QGIS. Interpretací dat DPZ bylo v první fázi interpretace detekováno 34.666 jednotlivých indicií. Primární nálezová báze byla dále podrobena následné revizi s cílem objektivizovat a standardizovat její obsah. Počet platných indicií byl tak snížen cca na polovinu. Tematické třídění indicií umožnilo návazné statistické vyhodnocení, které slouží jako podklad pro optimalizaci terénního šetření, tj. pro plánování postupu plošné inventarizace s ohledem na charakter území. Z vyhodnocení shromážděných dat lze také uvažovat o účinnosti regulací a opatření místních úřadů a o vazbě na socio-ekonomické, resp. demografické ukazatele apod. Grafické a tabulkové výstupy (viz též plakátové sdělení a jeho anotace ve sborníku konference) dokládají prostorové vazby zjištěných indicií kontaminovaných míst a jsou podkladem pro další fáze poskytování geografické podpory pro inventarizační práce projektu NIKM 2 v letech 2019-2021.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
13:17
Průběžný stav sběru indicií kontaminovaných míst metodami DPZ v zahájeném projektu NIKM 2. etapa
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav
V prvním roce realizace projektu 2. etapa Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM 2) (2018-2021) je řešena úloha interpretace indicií kontaminovaných míst pomocí dálkového průzkumu Země (DPZ). Metodika byla vyvinuta v 1. etapě NIKM (2009-2012). Celkem 12 specialistů CENIA systematicky prochází území ČR a interpretací rastrových podkladů (ortofotomapy, topografické mapy, digitální model reliéfu - DMR5 atd.) zaznamenává indicie kontaminovaných kontaminovaných míst. Prvním krokem bylo doplnění znalostní báze projevů zájmových objektů a upřesnění jejich typologie (14 typů indicií) v podobě interpretačního klíče (manuálu). Úloha je řešena v prostředí sw nástroje QGIS (freeware). Pro celý tým byla vytvořena jednotná interaktivní mapová kompozice s možností doplnění dalšími kartografickými zobrazeními dle aktuální a individuální potřeby. Monitorování průběhu prací umožňuje iteraci metodických poznatků pro usměrňování dalších fází prací a statistiku výsledků interpretace. Na základě již provedených interpretačních prací na ploše cca 6000 km2 v 19 ORP jsou porovnány typy a počty indicií s poznatky z 1. etapy NIKM a získána data pokračování prací. Na základě úvodních zkušeností byla mírně upravena metodika vyhledávání indicií. Jemnější odlišení některých typů zájmových objektů a zařazení nových mapových podkladů má za cíl vytvořit kvalitnější a informačně bohatší podklad pro terénní šetření. Oproti výsledkům interpretace indicií v testovacích územích 1. etapy NIKM se jednoznačně zvýšily počty indicií u většiny dříve pouze sporadicky zjišťovaných typů indicií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-16
12:56
Specification of the methodology for the review of clues of contaminated sites obtained with the use of remote sensing
Suchánek, Zdeněk ; Řeřicha, Jaroslav ; Krhovský, Jan
In the initial phase of the 2nd stage of the National Inventory of Contaminated Sites (NIKM), we are focusing on the collection of clues of contaminated sites using Remote Sensing methods. Looking over the first batch (about 38,7 % of the territory is evaluated) of data recorded in the ORPs ("small districts“), we set the details of the methodology for the 2nd degree of interpretation of the clues, i.e. for the review of the data from the 1st degree of interpretation. Four reviewers (review interpreters) are involved in the review of the clues interpreted by twelve 1st degree evaluators. A simulation of three kinds of approaches to the interpretation was done in one “average” ORP. A considerable part of the clues from the 1st stage of interpretation was eliminated via unification in the case of multiplied clues, or deleted in the case of misinterpretation and/or of their little importance or insignificant interpreted volume. In some cases, retyping was applied. Final selection of clues is considered to be the result of the standardized approach of the reviewers. Comments from the discussion forms a set of recommendations for the review process.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2020-09-07
16:09

Úplný záznam