Národní technická knihovna

Nejnovější přírůstky:
2017-11-08
17:03
Collecting Grey Literature – Institutional Repository versus National Aggregator
Černohlávková, Petra ; Vyčítalová, Hana
The Czech National Library of Technology (NTK) provides two digital repositories – the National Repository of Grey Literature (NRGL) and the NTK Institutional Digital Repository (IDR). NRGL’s primary is providing access to grey literature as well as long-term archiving and preservation of grey literature from various institutions in the Czech Republic. The IDR was created for collecting and archiving of employee-generated content and other documents, including grey literature, connected with the library and its services. Our poster highlights the differences between collecting grey literature at the institutional level (through the institutional repository) and at the national level. What commonalities and differences do they have? What problems do they solve? Differences include not only overall conceptions and document types, but also methods for collecting, legal issues and standards as well as functionality and options. Thanks to our experiences in managing both types of repositories, we define general differences, obstacles, and development possibilities. Information presented here, including a mode for cooperating at the institutional or national level, is useful for all institutions planning to start collecting (not only) grey literature at the institutional or the national level even at cooperating institutional model/level
Obrázek: idr-1184_1 - Stáhnout plný textJPG
Plný text:

Úplný záznam
2017-11-02
16:03
Dizertace a výzkumná data
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène
Co vlastně víme o potřebách a chování Ph.D. studentů ohledně výzkumných dat, zejména v oblasti společenských a humanitních věd? Jak mohou akademické knihovny zlepšit management výzkumných dat (RDM) u Ph.D. studentů? Jak mohou přispívat ke správě, ochraně a sdílení výzkumných dat, které jsou součástí elektronických dizertací? Které cíle jsou reálné? Workshop poskytne úvod a základní přehled o dané problematice a pomůže k lepšímu porozumění RDM jako výzvy pro akademické knihovny. V průběhu workshopu budou popsány různé RDM projekty uskutečněné v kampusu sociálních a humanitních věd Univerzity v Lille, zejména v rámci doktorského vzdělávacího programu. Dále bude popsán rozvoj infrastruktury RDM pro uchovávání, ochranu a sdílení výzkumných dat spojených s dizertacemi. Velká část workshopu bude věnována diskusi o místních iniciativách, projektech a také otázkám účastníků.
Plný text: idr-1182_1 - Stáhnout plný textPDF; idr-1182_2 - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: Workshop_presentation_Schopfel_Prost - Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-11-02
16:03

Úplný záznam
2017-11-02
16:03
10. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích
Národní technická knihovna
Program konference spolu s abstrakty jednotlivých příspěvků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Změny v oblasti rozšířené kolektivní správy ve vztahu k paměťovým institucím
Straková, Lucie
Předkládaný příspěvek se bude zabývat změnami, které přinesla novela autorského zákona (zákon č. 102/2017 Sb.) ve vztahu rozšířené kolektivní správy k paměťovým institucím. Zejména se bude věnovat výjimce pro konzervační a výukové účely a s tím související rozšířené kolektivní správě. Příspěvek představí přijatou úpravu, srovná ji s předchozím stavem, analyzuje její dopady a vlivy zejména na oblast GLAM. Pozornost bude věnována i připravovaným změnám na úrovni Evropské unie, zejména pak návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Výzkum a vývoj v oblasti výzkumných dat a disertací: Projekt Univerzity v Lille (Francie)
Schöpfel, Joachim ; Prost, Hélène ; Malleret, Cécile
Příspěvek prezentuje výzkumný projekt D4Humanities vedený GERiiCO laboratoří na Univerzitě v Lille a zaměřený na management výzkumných dat (RDM). Popíše zejména vývoj zdejšího workfl ow pro odevzdávání výzkumných dat, které patří k doktorským dizertacím, napojení na národní infrastrukturu pro management výzkumných dat Huma-Num (ukládání, ochrana a zpřístupnění výzkumných dat prostřednictvím služby NAKALA) a také výukový program k managementu výzkumných dat pro studenty Ph.D. programu.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Ukládání datasetů do repozitáře ASEP
Chmelařová, Zdeňka ; Doleželová, Jana
V databázi ASEP jsou uloženy bibliografi cké záznamy publikačních a aplikovaných výsledků vědeckého výzkumu pracovišť Akademie věd ČR od roku 1993. Databáze byla v roce 2012 rozšířena o repozitář, do kterého se ukládají plné texty dokumentů a od roku 2017 lze ukládat datové záznamy a datové soubory. Bibliografi cké záznamy výsledků lze propojit s metadatovými záznamy, uživatelé pak mají k dispozici nejen plný text výsledku, ale i data, na jejichž základě výsledek vznikl. Datový soubor má vlastní popis, metadata s využitím mezinárodních standardů. V příspěvku seznámíme posluchače s workfl ow repozitáře, popisem ukládaných datasetů a ukážeme různé typy uživatelských rozhraní.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Šedý abART
Hůla, Jiří
Archiv výtvarného umění shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje dokumenty a informace o současném výtvarném umění. V archivu je registrováno téměř 200 různých typů dokumentů, část z nich patří do šedé literatury, např. tisková zpráva, diplomová práce, soupis díla, katalogy z výstav, výroční zpráva aj. V příspěvku představíme naši šedou literaturu a způsob jejího zpracování a ukládání v informačním systému abART, který Archiv výtvarného umění vyvíjí od roku 2003. Zaměříme se také vyhledávání šedé literatury v systému, vazby mezi záznamy a dostupnost jednotlivých dokumentů.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Přehodnocení role šedé literatury ve čtvrté průmyslové revoluci
Savić, Dobrica
Příspěvek zkoumá potenciální vliv nastupující čtvrté průmyslové revoluce na šedou literaturu a také změny, které se promítnou do oblasti informačního managementu. Na základě analýzy současných převládajících trendů se zdá, že bude nutné přehodnotit defi nici šedé literatury a také vše, co s ní souvisí – její vznik, typy, zpracování, archivaci, udržitelnost a použitelnost. Informační specialisté, zejména odborníci na šedou literaturu, budou potřebovat nové znalosti a školení.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-10-30
13:45
Postoje akademických pracovníků Univerzity Karlovy ke sdílení výzkumných dat
Jarolímková, Adéla ; Drobíková, Barbora ; Souček, Martin
Management a sdílení dat jsou v současnosti nedílnou součástí výzkumné činnosti. V rámci Univerzity Karlovy jsme provedli průzkum, který se týkal vybraných aspektů práce s výzkumnými daty a postojů vědců k managementu a sdílení dat. V příspěvku představujeme část výsledků týkajících se akademických pracovníků a srovnání jejich odpovědí s odpověďmi doktorandů, dále mezioborová srovnání u vybraných otázek, vybrané komentáře respondentů a doporučení, která z výzkumu vyplývají.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam