Mendelova univerzita v Brně

Nejnovější přírůstky:
2017-03-16
13:50
Metodika odběrů a zpracování vzorků pro geoarcheologický výzkum "Výzkum sedimentárního záznamu"
Bajer, Aleš ; Lisá, Lenka
Geoarcheologie je dnes dynamicky rozvíjející se obor, který se v poslední době významně uplatňuje jako součást archeologických výzkumů především v západní Evropě a Americe. V České republice byla geoarcheologie dlouho chápána zejména ve smyslu určování původu artefaktů, vytipování těžebních okrsků, určení stavebních materiálů, strusek, apod. (Přichystal 2009). V poslední době i u nás došlo k posunu v chápání tohoto meziborového studia, a to směrem k aplikování geovědních disciplín a jejich metod v rámci interpretace formačních procesů archeologických situací a záznamů. Vidění archeologických situací v kontextu geologie, geomorfologie a pedologie může přinést nový pohled v celkové archeologické interpretaci nebo ve směru jakým se bude další archeologický výzkum ubírat. Na rozdíl od principu popisnější archeologie, poskytuje geoarcheologie informace o životním prostředí, využívání a vývoji konkrétních archeologických lokalit a jejich okolí. Může také objasnit způsoby a důvody jejich opuštění. Východiskem georcheologických technik jsou uznávané exaktní metodické nástroje využíváné zejména v geologických vědách. Konkrétní aplikace geoarcheologických metod výzkumu vždy závisí na konkrétní archeologické situaci a tyto mohou být být plně využity pouze při plné součinnosti mezi archeologem a geologem, pedologem (geoarcheologem). Předkládaná metodika si klade za cíl představit a popsat vybrané metody odběru a zpracování vzorků pro konkrétní výzkumné geoarcheologické analýzy. Určena je především terénním archeologickým pracovníkům, studentům přírodovědných archeologických oborů se zájmem o vývoj antropogeně ovlivěné krajiny a všem zájemcům, kteří si chtějí prohloubit znalosti v dané problematice. Metodika je uplatnitelná všemi pracovníky organizací a firem zabývajících se terénní archeologií.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-02-24
08:30
Starobylé výmladkové lesy - metodika inventarizace, evidence a péče
Maděra, Petr ; Buček, Antonín ; Úradníček, Luboš ; Slach, Tomáš ; Friedl, Michal ; Machala, Martin ; Řepka, Radomír ; Lacina, Jan ; Černušáková, Linda ; Volařík, Daniel
Metodika se zabývá návrhem postupu inventarizace, evidence a péče o starobylé výmladkové lesy. Starobylé výmladkové lesy definuje jako dlouhodobě, kontinuálně využívané lesy obhospodařované výmladkovým způsobem.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-10
17:35

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Zhodnocení výkonnosti vybraných finančních nástrojů a akciových indexů
Valášek, Lukáš
Zhodnocení výkonnosti vybraných finančních nástrojů a akciových indexů. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita, 2016. Bakalářská práce se věnuje vzájemné komparaci akciových podílových fondů a fondu burzovně obchodovatelného, kopírující akciový index. Literární rešerše se zabývá předpoklady podmiňující existenci efektivního chování trhů, kolektivním investováním a hodnotícími kritérii. Hlavním cílem práce je na základě analýzy historických dat ověřit, zda je možno aktivní správou fondu překonat benchmark. Výsledky porovnáme s koncepcí Teorie efektivních trhů. Kritérii budou výnosy, volatilita a transakční náklady.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
Kokrdová, Romana
Tato diplomová práce se zabývá novelizací standardu IAS 17 - Leasing, který je výsledkem jednání Rady pro mezinárodní účetní standardy a Rady pro standardy finančního účetnictví. V této práci je primárně věnována pozornost problematice na straně nájemce, přičemž jsou zde řešeny situace, kdy smlouva v sobě obsahuje prvek nejistoty v podobě možnosti uplatnění opce na prodloužení nebo podmíněného nájemného. První část je věnována teoretickému základu zkoumané problematiky. Jsou zde popsány hlavní pravidla a základní terminologie vycházející ze současné úpravy standardu IAS 17. V druhé části je přiblížena historie projektu Leasing a jsou zde vysvětleny nově navrhované metodické postupy. V třetí části jsou aplikovány výše uvedené teoretické poznatky a je zde popsán dopad nové metodiky na rozvahové a výsledkové hodnoty.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Živnostenské podnikanie v Českej a ve Slovenskej republike
Marcinová, Alexandra
Bakalářská práce se zabývá makroekonomickými a dalšími ekonomickými ukazateli, které mají vliv na počet živnostníků ve Slovenské a České republice. Literární přehled je zaměřený na historii podnikání, vysvětluje základní pojmy spojené s podnikáním a podnikatelem, dále malé a střední podnikání a přechází až do explikování živnostenstkého podnikání. Vlastní práce je rozdělená na dvě části. První část je zaměřená na zhodnocení podílu živnostníků jako součást malého a středního podnikání. V druhé části je popsaný vlastní ekonometrický model vytvořený na základě panelových dat, který vysvětluje podíl počtu živnostníků na obyvatele ve Slovenské a České republice v závislosti na kvantitativních makroekonomických datech získaných z pasivního pozorování a z kvalitativních ekonomických dat vyjádřených jako umělé proměnné.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Zhodnocení vybraných investičních certifikátů
Bodeček, Ondřej
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných investičních certifikátů, které jsou zkoumány. Následně je výkonnost jednotlivých certifikátů komparována mezi sebou a také společně s vybranými fondy kolektivního investování za účelem poskytnutí rady investorovi, do kterého ze zkoumaných finančních instrumentů má investovat své peníze.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Založení komanditní společnosti
Plecitá, Veronika
Založení komanditní společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016. V této bakalářské práci je zpracována problematika založení a vzniku komanditní společnosti. Práce se v teoretické části zabývá zejména aktuální právní úpravou, analýzou a popisem komanditní společnosti. Praktická část představuje podrobný návod na založení této společnosti v případě založení právnickou a fyzickou osobou.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Založenie komanditnej spoločnosti
Mišurdová, Viera
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku obchodních společností, konkrétně se zaměřením na společnost komanditní. Práce obsahuje právní úpravu obchodních společností. Také je zde zobrazen přesný postup založení komanditní společnosti se všemi potřebnými náležitostmi a náklady s tím spojené. Výsledek práce vyhodnocuje výhody a nevýhody komanditní společnosti.

Úplný záznam
2016-06-10
17:17
Webová prezentace malých a středních obcí - redakční systém
Kulčák, Jaroslav
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webového redakčního systému pro malé a střední obce. Práce zohledňuje legislativní podmínky určující obsahovou část webových stránek obcí. Vytvořený systém bude pak nasazen i do provozu vybrané obce.

Úplný záznam