Mendelova univerzita v Brně

Nejnovější přírůstky:
2020-07-30
09:04
Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče
Borusík, Pavel ; Martinek, Jiří ; Šimek, Pavel
Porosty představují strukturálně složité uskupení dřevinných vegetačních prvků v úzké vazbě na funkční, provozní a kompoziční podstatu památky zahradního umění. Metodika hodnocení porostů v sobě zahrnuje jak popis současného stavu a perspektivy vegetační složky, tak soubor informací o funkčním, provozním a kompozičním stavu hodnoceného porostu. Model hodnocení obsahuje doporučenou a ověřenou strukturu atributů hodnocení včetně popisu metod zjišťování jejich hodnot. Metodika je zaměřena na popis stavu porostů, jako podkladu pro návrh pěstební péče, ale současně je velmi cennou součástí stavebně historického (zahradně architektonického) průzkumu celého objektu památky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Zhodnocení způsobů financování založení Stříbrnictví
Novotná, Věra
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdrojů financování na českém trhu. Podává přehled o zdrojích financování, poukazuje na jejich výhody a nevýhody. Největší pozornost je kladena na externí zdroje. Existuje velké množství zdrojů financování. Pro začínajícího podnikatele je nabídka značně užší. Největším problémem je nulová podnikatelská historie. Jednotlivé zdroje financování jsou rozebrány z pohledu možnosti využití začínajícím podnikatelem. Dále jsou po-rovnány nabídky společností poskytujících kapitál. Na základě zjištěných sku-tečností jsou určeny zdroje financování dostupné pro začínající drobné podniky.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Zhodnocení finanční situace podnikatelského subjektu
Pilát, Tomáš
Cílem bakalářské práce je navrhnout opatření pro zlepšení finanční situace daného podniku na základě rozboru jednotlivých účetních výkazu a následného sestavení finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě hlavní části -- 1)Literární rešerši 2)Analýza finanční situace. Literární rešerše se zabývá objasněním pojmu "Finanční analýza", jejich metod a podkladů potřebných k jejímu sestavení. V analýze finanční situace jsou jednotlivé metody popsané v první části aplikovány v praxi s použitím hodnot z účetních výkazů daného podnikatelského subjektu za dané období. Závěr práce pak obsahuje celkové zhodnocení výsledků a návrh opatření pro zlepšení finanční situace podniku.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví
Laubová, Lenka
Tato diplomová práce se zabývá přenesením rizik z pojišťoven na další instituce, na zajišťovny. Práce se zaměřuje na důležitost zajištění v pojišťovnictví. V úvodní části je uveden význam, funkce a úkoly zajištění. Dále práce pojednává o vzniku a prvopočátcích zajištění. Práce rozebírá klasifikaci zajištění dle nejrůznějších hledisek, včetně alternativního přenosu rizik, a také další možnosti zajistných vztahů. Důležitou součástí práce je analýza nové legislativní úpravy zajištění, která je obsažena v zákoně o pojišťovnictví. V závěrečné části práce je popsáno fungování zajištění z praktického hlediska v Životní pojišťovně a ve VIG RE zajišťovně, která je první zajišťovnou se sídlem v Praze. Součástí práce je také pojednání o katastrofických událostech, které významně ovlivnily světové a české pojišťovnictví, včetně zajištění.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Zhodnocení finanční situace podniku metodami finanční analýzy
Šabatová, Sandra
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci podniku Řetězárna, a.s. využitím ukazatelů finanční analýzy a na základě výsledků navrhnout vhodné opatření pro odstranění zjištěných nedostatků v činnosti podniku. Finanční analýza podniku byla provedena pomocí absolutních, rozdílových a poměrových ukazatelů, dále pomocí analýzy pyramidových soustav a modelů predikce finanční tísně podniku.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Využití metod finanční analýzy ke zhodnocení finanční situace podniku
Skybová, Nikola
Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace soukromého podniku Inter Eko CZ s.r.o. pomocí metod finanční analýzy. Základní vstupní data pro zpracování práce jsou čerpány z odborných moderních publikací a z účetních výkazů analyzované společnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou popsány zvolené metody finanční analýzy, a praktickou část, kde jsou tyto metody aplikovány na danou společnost. Těmito metodami jsou analýza stavových, rozdílových, tokových a soustav ukazatelů, poměrová analýza a predikční modely. Cílem práce je posouzení finanční situace a vytvoření vhodných návrhů a doporučení, které povedou k redukci slabých míst a posílení finanční stability a prosperity podniku.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Využití metod finanční analýzy ke zhodnocení finanční situace podniku
Honza, Filip
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., pomocí metod finanční analýzy v letech 2004 až 2008. První část práce je tvořena teoretickými východisky finanční analýzy. V praktické části jsou uplatněny základní metody finanční analýzy, a to analýza absolutních, poměrových, rozdílových a pyramidálních ukazatelů a predikce finanční tísně. Vypočítané výsledky jsou zhodnoceny a popřípadě jsou navrhnuta opatření.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Využití metod finanční analýzy k zhodnocení finanční situace podniku
Kravalová, Iva
Cílem této práce bude zhodnocení finančního zdraví daného podniku v letech 2005 až 2009. Finanční situaci podniku posoudím na základě firmou poskytnutých účetních výkazů za pomoci využití metod finanční analýzy. Použitím finanční analýzy chci diagnostikovat finanční hospodaření firmy, včas odhalit případné poruchy a napravit je. Na základě podrobného ověření dosažených výsledků, kvantifikace příčin, které měly vliv na dané výsledky, a následné hodnocení vzájemných souvislostí zjistím skutečné postavení podniku a pak budu schopna navrhnout opatření a doporučení pro zlepšení její stávající finanční situace, tedy budu se snažit eliminovat slabé stránky a využívat ve prospěch firmy stránky silné.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Vyhodnocení způsobu hospodaření majetkem městské části Brno-Královo Pole
Jakubková, Alena
Práce je zaměřena na vyhodnocení způsobu hospodaření majetkem brněnské městské části Královo Pole a na doporučení, prostřednictvím kterého dojde ke zvýšení jeho efektivnosti. Pro tento účel bude analyzován současný stav majetku i jeho vývoj. Důležitými prvky analýzy bude také rozpočet hlavní činnosti a finanční plán činnosti vedlejší, které napomohou k pochopení ekonomických vztahů této účetní jednotky. Výsledky budou prezentovány jak z pohledu ekonomického, tak právního.

Úplný záznam
2017-08-21
15:03
Využití metod finanční analýzy k zhodnocení finanční situace podniku
Geyerová, Vladimíra
Tato bakalářská práce se zabývá metodami finanční analýzy a jejich využití k zhodnocení finanční situace podniku JULI Motorenwerk s.r.o. Základním vstupním zdrojem informací pro finanční analýzu jsou účetní výkazy za období 2005-2008. První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky finanční analýzy a pojmem podnik. V praktické části jsou použity základní metody finanční analýzy a to analýza absolutních, rozdílových, poměrových a pyramidových ukazatelů a predikce finanční tísně. Na základě zjištěných výsledků jsou navrhnuty opatření a doporučení pro další vývoj podniku.

Úplný záznam