Historický ústav

Nejnovější přírůstky:
2021-04-11
00:00

Úplný záznam
2021-04-11
00:00

Úplný záznam
2021-03-28
00:01
Metodika evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech
Synovcová Borovičková, Jana ; Lehečka, Boris ; Valentová-Bobková, Kateřina
Cílem metodiky je připravit cesty, jakými lze využívat informace narativních pramenů o hmotných památkách. Je založena na zpřístupnění editovaného textu, získání informací v něm obsažených a jejich začlení do sítě informací získaných jinde, které pak využívá v rámci nástrojů umožňujících pochopení textu i pro jeho rejstříkování.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Krajina jako fixátor lidské paměti – příklad královéhradeckého bojiště z roku 1866
Kessler, Vojtěch ; Šrámek, J.
Vztah člověka a krajiny v 19. století bývá obvykle nahlížen prizmatem fundamentálních soudobých fenoménů, tedy v první řadě průmyslové revoluce, budování a zahušťování železniční sítě a urbanizace. Autoři se ve svém příspěvku zaměřují na jinou rovinu, a sice přiblížení toho, jak se krajina proměnila vlivem válečných událostí a vlivem rozvoje dobové paměťové kultury a historismu. Za příklad jim v tom slouží dějiště největší bitvy 19. století na českém území, bojiště z prusko-rakouské války u Hradce Králové (Sadové). Na jeho příkladu pak demonstrují proměnu někdejšího válečného pole ve specifické pietní a sepulkrální lokalitu a následně památkovou oblast, jejíž existence přečkala nejen poryvy 20. století, ale především se stala vlivným fixátorem paměti na válku z roku 1866 nejen v bezprostředním regionu. Přičemž krajina sama, od 19. století vlivem památkové péče zásadněji nezměněná, je podle jejich soudu důležitým faktorem této recepce.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Město v klauzuře aneb Pevnostní kapitola v dějinách Hradce Králové v 19. století
Kessler, Vojtěch ; Šrámek, J.
Liberalizační politicko-společenská transformace v 60. letech 19. století s sebou přinesla zrod struktur a institucí, které v mnoha případech tvoří rámec občanské společnosti dodnes. V habsburské monarchii a tudíž i v českých zemích se tehdy utvářely společenské vztahy a vazby nejen na státní a národní úrovni, ale i v rámci obecních komunit. V našem příspěvku bychom se rádi na příkladu Hradce Králové zaměřili na omezující, nebo naopak aktivizační rámce, v nichž vznikal sociální komplex měst, která byla současně vojenskými objekty, tj. pevnostmi. Třecí plochy mezi správními kompetencemi vojenské a samosprávné instituce zde získávaly na brizanci zejména v souvislosti s postupným ústupem dominantní role pevnostního velitelství a naopak ziskem sebevědomí městské samosprávy tváří v tvář válečným událostem prusko-rakouského konfliktu.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Don Martin Hoeff Huerta, klatovský dobrodinec se špatnou pověstí
Čornejová, Ivana
Žoldnéř, který dobyl během tažení třicetileté války nejen slávu na polích válečných, ale získal i značný majetek, na jehož využití mu však nebyl vyměřen dlouhý čas. Stal se držitelem statků v jižních a jihozápadních Čechách, ale dle všeho si úctu poddaných nevydobyl, jak svědčí aspoň dochované pověsti. Byl také štědrým mecenášem katolické církve. Byly jeho odkazy pro církev výrazem pokání a touhy po odčinění špatných skutků?

Úplný záznam
2021-02-24
00:43

Úplný záznam
2021-02-24
00:43

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
The Telč Jesuit Library
Bobková, Kateřina ; Kuchařová, Hedvika
The paper summarised the research abouth library of the Telč College and Tertianship House, examined the funding, the physical space and furnishing of the library, the diff erent means of acquiring books, the library list, as well as the librarians who cared for it.

Úplný záznam