Ústav výzkumu globální změny

Nejnovější přírůstky:
2021-03-07
00:01
Reakce půdní respirace, teploty a vlhkosti na těžbu v dubovém lese
Dařenová, Eva
Hospodaření v lesích, zejména opatření na ztenčení a těžbu, má významný dopad na uhlíkovou bilanci lesů. V této studii jsme zkoumali vliv sklizně přisedlého dubového lesa na dýchání půdy jako hlavního zdroje emisí CO2 v lesních ekosystémech. Dýchání, teplota a vlhkost půdy byly měřeny během dvou vegetačních období, jedné před a jedné po sklizni aplikovaných na šest z devíti studovaných ploch v dubnu 2018. Sklizeň zvýšila teplotu půdy až o 6 ° C. Vlhkost půdy se mezi parcelami v roce 2017 nelišila, ale na sklizených parcelách byla vyšší ve srovnání s kontrolou v roce 2018. V první polovině vegetačního období 2018 se rozdíl mezi kontrolní a sklizenou parcelou pohyboval mezi 5 a 100% úměrně, zatímco ve druhé polovině se rozdíly snížily pouze na 5%. Dýchání půdy se v průběhu roku 2017 pohybovalo mezi 1,2 a 3,3 µmol CO2 m-2s-1, přičemž mezi následujícími variantami nebyl žádný rozdíl. V roce 2018 se půdní dýchání pohybovalo mezi 1,2 a 7,0 µmol CO2 m-2s-1 a na sklizených plochách mělo tendenci být vyšší ve srovnání s kontrolou. Výjimka byla pozorována krátce po silných srážkách 5. září, kdy půdní dýchání u kontroly významně převyšovalo dýchání na sklizených plochách.

Úplný záznam
2021-03-07
00:01
Respirace půdy smrkového porostu v průběhu čtyř let po aplikaci různých dávek vápnitého dolomitu
Rosíková, J. ; Dařenová, Eva ; Kučera, A.
Studie se zaměřuje na in situ odezvu půdního dýchání při 10 ° C (R10) monokultury smrku norského na aplikaci různých dávek dolomitického vápence (0, 2, 3, 4, 6, 9 a 26 t.ha- 1) po dobu čtyř let. Dýchání půdy bylo měřeno během vegetačních období 2016 - 2019. Kromě toho bylo pH stanoveno v horizontech H a Ah během každé sezóny. Účinek vápnění na dýchání v půdě byl statisticky významný během všech ročních období s výjimkou roku 2017. Největší účinek byl pozorován v první sezóně po vápnění. V květnu 2016 vzrostl R10 na pozemcích s vápnem až o 97% ve srovnání s těmi bez vápna. Půdní dýchání se však přímo úměrně s intenzitou vápnění nezvyšovalo. Zjistili jsme korelaci mezi půdním dýcháním a mikrometeorologickými parametry (teplota a vlhkost), když obě nízkoteplotní vlhkost omezovaly dýchání v půdě. Vzhledem k silné schopnosti pufrovat půdu byl v první studijní sezóně pozorován malý účinek vápnění na kyselost půdy. V následujících sezónách se rozdíly v pH mezi plochami s různou intenzitou vápnění začaly zvyšovat, což však bylo pozorováno pouze v horizontu H. Podstatné zvýšení půdní mikrobiální aktivity doprovázené rychlejším dýcháním po vápnění může vést ke zvýšené hrozbě rychlé mineralizace a ztrátě půdní organické hmoty se všemi jejími negativními dopady\n

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Interactive effects of elevated CO2 concentration, drought and nitrogen nutrition on malting quality of spring barley
Simor, J. ; Klem, Karel ; Psota, V.
Elevated CO2 concentration [EC] generally leads to increased rates of photosynthesis, increased formation of assimilates and finally to storing them in the grain. Increased storage of starch in the grain, however, leads to an unbalanced proportion to the proteins, and their relative content decreases. This is particularly apparent in the conditions of nitrogen deficiency. The interactive effects of EC, nitrogen nutrition and reduced water availability are, however, not yet sufficiently understood. Within the manipulation experiment in open top chambers (Domaninek near Bystrice nad Pernstejnem) that allow simulation of EC (expected by the end of this century 700 ppm) and drought, the effect of these interactions on protein content, and other quality parameters of spring barley grain was studied. EC reduced grain protein content, increased extract, Kolbach index and also summary Malting quality index. Such effect was more pronounced under higher nitrogen dose, which generally worsened malting quality parameters. Reduced water availability slightly enhanced all malting quality parameters and also showed slight synergistic effect to EC. No clear interactive effects on malting quality were found for nitrogen nutrition and water availability.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Systém indikátorů rizik přírodních požárů (ověření různých postupů stanovení rizika vzniku přírodních požárů) včetně návodu na použití integrovaného předpovědního systému
Trnka, Miroslav ; Čermák, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Brovkina, Olga ; Zemek, František ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Skalák, Petr ; Bláhová, Monika ; Jurečka, František ; Janouš, Dalibor ; Žalud, Zdeněk ; Marek, Michal V. ; Cienciala, Emil ; Beranová, J. ; Zatloukal, V. ; Albert, J. ; Tumajer, J. ; Možný, M. ; Hájková, L. ; Chuchma, F.
Předkládaná metodika představuje vylepšení doposud používaného systému sledování a předpovědi rizika meteorologických podmínek vhodných pro vznik přírodních požárů. Na základě obšírného testování definuje dva indexy požárního počasí, jejichž kombinací lze dospět k robustním odhadům požárního rizika. Oba indexy byly použity pro generování předpovědi požárního počasí, ale také ke kvantifikaci vztahu mezi četností příznivých podmínek pro vznik přírodních požárů a jejich reálného počtu, a to v několika časových krocích (od 1 dne po sezónu). Metodika je nyní rutinně implementována v rámci portálu www.firerisk.cz , kde slouží jako nástroj operativní předpovědi požárního rizika. Text metodiky tak zároveň obsahuje i návod na použití portálu firerisk.cz.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Doporučená adaptační a mitigační opatření v rizikových oblastech výskytu přírodních požárů s přihlédnutím k měnícímu se klimatu
Trnka, Miroslav ; Čermák, Petr ; Kudláčková, Lucie ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Brovkina, Olga ; Zemek, František ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Bláhová, Monika ; Cienciala, Emil ; Beranová, J. ; Zatloukal, V. ; Albert, J. ; Tumajer, J. ; Možný, M. ; Hájková, L. ; Chuchma, F.
Metodika formuluje odstupňovaná adaptační a mitigační opatření ke zmírnění požárního rizika a šíření požáru v krajině (les a zemědělská půda). K tomu je předkládán postup variantního posouzení požárního rizika podle datových možností uživatele. Algoritmizace požárního rizika v lesích vychází z lesnické typologie k posouzení stanoviště, a přidává charakteristiky lesní vegetace. Na zemědělské půdě pak agronomické faktory zahrnují druh plodiny, souvislost pokryvu, vlastnosti stanoviště a vodní režim. Pro obě územní kategorie jsou uvedeny předpokládané dopady změny klimatu na požární riziko stanoviště ve střednědobém horizontu (k roku 2050). Metodika závěrem na příkladové studii demonstruje možnosti uplatnění modelového nástroje FlamMap k analýze požárních charakteristik.

Úplný záznam
2020-03-19
09:41
Postupy tvorby aplikačních map se zohledněním variability agrochemických vlastností půdy a výnosové úrovně pozemků
Lukas, V. ; Neudert, L. ; Širůček, P. ; Kraus, M. ; Novák, J. ; Mezera, J. ; Zemek, František ; Pikl, Miroslav ; Žížala, D.
Metodika popisuje postupy tvorby aplikačních map na základě digitálního mapování půdy a z výsledků půdního vzorkování a způsob stanovení dávky variabilní aplikace hnojiv s ohledem na stav zásobenosti půd přístupnými živinami a plošnou nevyrovnanost výnosových úrovní v rámci jednotlivých pozemků. Současně zahrnuje výsledky porovnání těchto postupů s ohledem na celkové množství aplikovaných hnojiv a přesnost rozložení dávek v rámci půdních bloků.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29
Effect of exogenous application of growth regulators on the physiological parameters and the yield of winter wheat under drought stress
Barányiová, I. ; Klem, Karel ; Křen, J.
The field trial aimed to evaluate the effect of different growth regulators in winter wheat under growth stress was conducted in 2013/2014. Within this experiment following growth regulators and fungicide with growth regulation effect were used: Retacel extra R68 (chlormequat chloride 720 g/l), Moddus (trinexapac-ethyl 250 g/l), Cerone (ethephon 480 g/l), Amistar (strobulirin 250 g/l). These growth regulators were applied at growth stages between BBCH 31 and BBCH 59. The aim of the experiment was to determine the impact of these regulators on the growth, development and yield of winter wheat when simulating the drought stress using experimental rain-out shelters. The attention was paid to assess the effect of exogenous application of growth regulators on the physiology and the yield of selected varieties of winter wheat under drought stress. From our preliminary results it can be concluded that almost all growth regulators increase the rate of CO2 assimilation and the stomatal conductance. Definitely positive effect on water use efficiency was found in fungicide treatment with growth regulation effect azoxystrobin. Under drought stress the decrease of chlorophyll content in leaves was found. Growth regulators CCC and trinexapac mitigate the decline of chlorophyll content caused by drought in the upper leaves but rather increased the impact in older (lower) leaves. Fungicide azoxystrobin alleviates the decrease of chlorophyll caused by drought in all leaves. The results show that all regulators increased yield, which demonstrate a positive effect under dry conditions because the vegetation season was very dry and lodging did not occur. Furthermore, the most pronounced mitigation of drought stress was found for strobilurin and partly also trinexapac. Results of field experiments can contribute to mitigating the impact of drought on yield formation and quality of winter wheat production in the realization of biological potential of wheat genotypes.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017
Seják, J. ; Cudlín, Pavel ; Petříček, V. ; Prokopová, Marcela ; Cudlín, Ondřej ; Holcová, D. ; Kaprová, K. ; Melichar, J. ; Škarková, P.
Metodika hodnocení biotopů AOPK ČR 2017 je novelizace metody hodnocení a oceňování biotopů ČR, vytvořené Českým ekologickým ústavem pro MŽP (Seják, Dejmal a kol., 2003). Principem metodiky je expertní hodnocení typů biotopů České republiky, které využívá vybrané parametry, založené převážně na hodnotách biodiverzity různých úrovní. Peněžní hodnocení je založené na analýze nákladů na revitalizační opatření. Metodu lze využít k hodnocení a peněžnímu ocenění ekologické kvality biotopů a krajinných segmentů s praktickým využitím při kvantifikaci ekologické újmy, ale také při porovnávání různých alternativ návrhů revitalizace krajiny.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29
Assessment of the Estimates of Sun-induced Fluorescence in large masses of Vegetation
Rodriguez-Moreno, Fernando ; Zemek, František ; Pikl, Miroslav
The remote estimation of the sun-induced fluorescence has been successful in fields in which, in addition to the measurements for the verification, there is also a detailed characterization\nof the atmosphere, besides being an optimal environment, flat surface without interferences. Revealing the fluorescence is a process of precision because the minimum error tolerated forces each element of the chain to fulfill its function exactly and consistently. The detailed monitoring of a flight line is not feasible, hence the uncertainty in this process and the reason for the series of publications with the new estimation of fluorescence.

Úplný záznam
2020-02-12
19:10

Úplný záznam