Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2017-04-28
14:22
Dílčí zpráva V/2017 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Staš, Lubomír
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu IV/2016 (Waclawik et al. 2016) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Assessment of the Aggregate in Historical Plasters
Rezek, P. ; Martinec, Petr
This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of the aggregates is carried out with the example of a set of original and modern-day aggregates taken in the prelature and convent of the Želiv Monastery. Composition of fine aggregates of historical plasters was compared to the composition of the aggregates from resources of nearby watercourses. As well as it was assessed the geological character of nearby vicinity of the Monastery. For the analysis of character of the plaster fine aggregates it is applied the optical microscopy of the plaster thin sections, grain size analysis, mineralogical and petrographic analysis of the aggregates. The presented results document the differences in the origin of the aggregate used in plasters.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Regional and flash flood as a limiting factor for development
Kolejka, Jaromír ; Krejčí, Tomáš ; Rapant, P. ; Inspektor, T.
Locating and developing factors are generally well known, studied and taken into account in the accepting of the solution. In contrast, the limiting factors of development usually stands in the background. Current data sources, knowledge and modelling technologies allow greatly anticipate the extent of the flood situation. Evaluation of the risk of regional or flash floods is not discouraging information for investors, but rather to guide their activities to a safe area. Knowledge of risk locations in the Czech Republic in terms of these types of floods also help for the safety of visitors and the local population. Appropriately incorporated findings into the development plans of all dimensions support the initiatives of local and external investors. The paper illustrates the unconventional use of public available geodata in the form of an offer vital information into regional development plans.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi
Kolejka, Jaromír ; Batelková, Kateřina ; Ruda, A.
Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Parametrická studie využitelnosti zvoleného měřického vybavení pro potřeby sledování stability důlních děl na poddolovaném území
Kajzar, Vlastimil ; Kukutsch, Radovan ; Koníček, Petr ; Waclawik, Petr ; Šňupárek, Richard
Přestože měření deformací je v důlní praxi rutinní činností, s rozvojem informačních a měřických technologií se ukazuje, že lze k řešení této problematiky přistupovat zcela novým způsobem. Jednou z nabízených možností je aplikace technologie pozemního 3D laserového skenování, kterou lze s úspěchem využít jak k účelům sledování deformací objektů na poddolovaném území, tak i důlních děl jako takových.\nPředložená parametrická studie prezentuje využití laserové technologie při výzkumných aktivitách Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu ICT-PU. Studie se zabývá technickými a teoretickými aspekty laserového skenování, jejichž ověření in situ bylo nutnou podmínkou pro následnou úspěšnou aplikaci této technologie jak na povrchu, tak i v důlním prostředí. Hlavní prostor studie je věnován nasazení zvolené technologie při řešení konkrétních, montánních úkolů. Na poddolovaném území byly dosažené poznatky využity při řešení problematiky sledování stability svahů či skalních stěn důlní propadliny. V rámci důlních pracovišť hlubinných dolů pak byla tato technologie s úspěchem nasazena pro účely sledování časoprostorových deformací výdušné chodby vybraného porubu na Dole Karviná a následně při dlouhodobém monitoringu ponechaných uhelných pilířů v rámci pilotního projektu zavádění dobývací metody Room and Pillar na Dole ČSM.\nV závěru parametrické studie je zvláštní prostor věnován shrnutí limitujících faktorů 3D laserového skenováníi a rovněž souhrnu doporučených postupů skenování v takto exponovaném prostředí.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.
Elleder, L. ; Šírová, J. ; Munzar, Jan ; Ondráček, Stanislav ; Lopaur, M. ; Dragoun, Z.
Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila nejen desítky obytných domů, ale i řadu mlýnů, hamrů a dalších hospodářských budov. Významnou roli v průběhu povodně sehrálo i množství protržených rybníků. Tato událost podstatným způsobem ovlivnila vývoj vodních mlýnů a možná i vývoj rybniční sítě v postižené oblasti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015
Blaheta, Radim ; Maryška, J. ; Březina, J. ; Stebel, J. ; Šembera, J. ; Balvín, A. ; Bruský, I. ; Hasal, Martin ; Michalec, Zdeněk ; Staš, Lubomír ; Sysala, Stanislav
Tato závěrečná zpráva shrnuje průběh prací a výsledky za celé období řešení projektu. Obsahem je modelování úloh podle zadání projektu Decovalex-2015, vývoj softwaru Flow123d a příprava podkladů pro jeho standardizaci s využitím porovnání výsledků se zahraničními týmy. Tým TUL se účastnil řešení úloh Task C1 (THMC procesy v jednotlivé puklině) pomocí softwaru Geochemist’s Workbench a vlastního nástroje TrAper pro propojení mezi chemií a deformací a Task C2 (proudění a transport v okolí tunelu Bedřichov) s pomocí softwaru Flow123d. Tým ÚGN se účastnil řešení úlohy Task A, zaměřené na sycení bentonitové zátky v jílové hornině a uzavírání mezery, s pomocí softwaru COMSOL Multiphysics. Výsledkem řešení jsou společné zprávy mezinárodních týmů a články ve speciálním čísle časopisu. Vyvinuté modely a získané zkušenosti přispívají k možnostem predikovat jevy v úložišti vyhořelého jaderného paliva. Dalším výsledkem je sada dokumentů k softwaru Flow123d. Všechny jsou ke zprávě připojeny jako přílohy.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Jaderná elektrárna Dukovany. Geomorfologická analýza oblasti v blízkosti NJZ EDU
Roštínský, Pavel
Geomorfologická analýza vybraných jevů v oblasti jihovýchodně od stávajícího i nově plánovaného jaderného zařízení Elektrárny Dukovany – topografické uspořádání, sklonitost povrchu, lineamenty v reliéfu, pozice fluviálních sedimentů. Studie byla zpracována na požadavek české energetické společnosti ČEZ, a.s. v souvislosti s hodnocením seismického rizika četných příčných struktur směru ZSZ–VJV.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Jaderná elektrárna Dukovany. Paleoseismologický průzkum lokality NJZ EDU (DBZ). II. etapa. DP-4. Průzkum příčných lineamentů
Špaček, P. ; Roštínský, Pavel ; Tábořík, P. ; Valenta, J.
Zhodnocení dosavadních geologických znalostí o četných příčných strukturách směru SZ–JV až ZSZ–VJV v širším okolí jaderné elektrárny Dukovany jako podklad pro návrh podrobnějších prací k ocenění jejich seismického rizika (pro provozovatele tohoto zařízení – česká energetická společnost ČEZ, a.s.). Doplněno bylo pilotní geofyzikální měření napříč několika vybranými prvky tohoto směru.

Úplný záznam
2017-02-23
15:49
Overlapping domain decomposition preconditioners for elliptic and parabolic problems in primal and mixed form
Blaheta, Radim
In this lecture, we concern the numerical solution of PDE problems and describe overlapping domain decomposition, which provides a tool for the construction of parallelizable Schwarz type iterative solvers and preconditioners. The idea of using overlapping domain decomposition goes back to Schwarz alternating method from 1870, see [1]. The analysis of this alternating iterative method was evolved by great mathematicians, see e.g. S.L. Sobolev (1936), R. Courant and D. Hilbert (1937), S.G. Michlin (1951), M. Práger (1958), I. Babuška (1958), F.E. Browder (1958). The use of overlapping domain decomposition for parallel computations started in the late eighties in the work of M. Dryja and O. Widlund [4], P.L. Lions [5, 6], S. Nepomnyaschikh [7] and others and continue up to the present days. The origin of the alternating Schwarz method is nicely described in [8].

Úplný záznam