Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2020-02-28
11:29
Evaluation of fracture response of Silesian granite specimens via Effective Crack Model approach and finite element analysis
Malíková, L. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Keršner, Z.
The paper is focused on the advanced evaluation of fracture tests of selected rock specimens. Assessment of fracture response of chevron notch cylindrical specimens of Silesian granite subjected to three-point bending test was performed. The effective crack model is used and academic software chevroncylinder (author Petr Frantík) based on the finite element method is applied for the analyses. Based on the described procedures, estimation of maximum values of the effective fracture toughness are established and discussed.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy
Kumpová, I. ; Rozsypalová, I. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Keršner, Z.
Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru 50mm a délek 100 a125mm bylo před testy opatřeno koncentrátorem napětí ve tvaru šípového vrubu a zatěžováno spožadavkem konstantního přírůstku posunu vkonfiguraci tříbodového ohybu lisemLabTest 6.250 vlaboratoři Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT vBrně. Snímaných diagramů síla–posun bylo po jejich korekci využito kvyčíslení základních lomově-mechanických parametrůstudovaného pískovce: statického modulu pružnosti, lomové houževnatosti, houževnatostia specifické lomové energie.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2019 bylo provedeno v březnu, druhé pak během října.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Nově pozorovaným jevem je opad horninového bloku v komoře K1.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Získání dat z hlubinných horizontů dolu Rožná - Technická zpráva za rok 2019
Bukovská, Z. ; Bohdálek, P. ; Buda, J. ; Dobeš, P. ; Filipský, D. ; Franěk, J. ; Havlová, V. ; Holéczy, D. ; Chabr, T. ; Jelínek, J. ; Jelínek, J. ; Knésl, I. ; Kryl, J. ; Kříbek, B. ; Laufek, F. ; Leichmann, J. ; Navrátil, P. ; Pořádek, P. ; Soejono, I. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Švagera, O. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Veselovský, F. ; Waclawik, Petr ; Zuna, M.
Tato zpráva shrnuje práce provedené z průběhu druhé etapy třetího a čtvrtého dílčího plnění\nzakázky Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná. Jedná se zejména o technické práce,\npřehled analytických prací in situ a v laboratoři, dokumentačních prací a prací na 3D modelech\noblasti.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Mathematical modelling and computational methods in applied sciences and engineering - Modelling 2019
Blaheta, Radim ; Starý, Jiří ; Sysala, Stanislav
Modelling 2019 is an international conference on Mathematical Modelling and Computational Methods in Applied Sciences and Engineering held in\nOlomouc, Czech Republic, in September 16 - 20, 2019. It aims to be a forum for an exchange of ideas, insights and experiences in different areas\nof mathematical modelling. It includes the fundamental formulation and analysis of mathematical models, the development of numerical methods and exploitation of capabilities of the contemporary high-performance computers or applications of mathematical modelling.\nThis conference belongs to a series of conferences previously held in Roznov in 2014 and 2009, in Pilsen in 2005 and 2001, and in Prague in 1998 and 1994. During the period of 25 years, the focus of the conference has been substantially enlarged. Besides the topics aiming at the development\nof numerical methods and analysis of mathematical models described by the partial differential equations, the conference relates to the inverse\nproblems, quantification of uncertainties in the input data, machine learning and exploitation of high-performance computing systems of petaflops and pre-exaflops performance. Increased attention is devoted to challenging industrial problems and collaboration with industry.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Optimalizace lesnického hospodaření na svazích ohrožených sesuvy a řícením hornin – metodika lesopěstebních postupů
Bajer, A. ; Balková, M. ; Buček, A. ; Divíšek, Jan ; Friedl, M. ; Halas, Petr ; Kirchner, Karel ; Kuda, František ; Lacina, Jan ; Martiník, A. ; Roštínský, Pavel ; Simon, J. ; Vavříček, D.
Sesuvy, stejně jako řícení skal patří mezi přírodní disturbance, na jejichž vznik má lesní hospodářství pouze druhořadý vliv. Na stranu druhou může odpovídající hospodaření vést ke snížení rizika vzniku sesuvů (řícení). V některých konkrétních případech lze očekávat, že uvedené hospodaření může vést i k zabránění vzniku sesuvu. Základním doporučením na úseku pěstování lesů v oblastech postižených (ohrožených) sesuvy je tvorba lesních porostů druhově, věkově a tloušťkově (výškově) diferencovaných, s maloplošnou texturou. V některých případech je možné doporučit také tvar lesa středního. Nedílnou součástí opatření na rizikových územích musí být důsledná péče o lesní dopravní síť.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Cultural functions and services of geodiversity within urban areas (with a special regard on tourism and recreation)
Kubalíková, Lucie ; Bajer, A. ; Drápela, E. ; Zapletalová, D. ; Kirchner, Karel ; Balková, M. ; Zágoršek, K. ; Kuda, František ; Roštínský, Pavel
Geodiversity (or abiotic nature) within urban areas has numerous functions and offers various benefits and services. In addition, it has strong links to cultural heritage and historical aspects and it influences and is influenced by urban development and planning. The geodiversity functions and services can be sorted according to the ecosystem services approach: regulating, supporting, provisioning and cultural services. The last mentioned includes a wide spectrum of aspects (spiritual, religious, historical, archaeological, social, artistic, sense of place etc.) and besides this, it encompasses also the tourist and recreational functions which are (in some cases) unexplored and underestimated in urban areas. The paper presents examples from two different Czech cities – Brno and Liberec. Selected geocultural sites are described and assessed and specific proposals for tourist, recreational and educational use are outlined. The results of evaluation show that they can represent an interesting alternative to the traditional tourist destinations within urban areas.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Thermal behaviour of organically modified smectites
Plevová, Eva ; Vaculíková, Lenka ; Valovičová, Věra ; Simha Martynková, G.
The smectites were modified with different types of alkylammonium cations. The X-ray powder diffraction was used to calculate the values of the basal space of the modified smectites to confirm the intercalation of cations into the structure. The montmorillonites were also characterized by means of FTIR spectroscopy, which proved sorption or intercalation of the alkylammonium cations too. Thermal behaviour of the smectites was investigated by simultaneous thermogravimetry and differential thermal analysis. The temperatures of dehydratation and dehydroxylation and the temperatures related to total melting and recrystallization generally changed. Study of temperatures changes together with determination of kinetic parameters helped to obtained a comprehensive assessment of smectite thermal stability.

Úplný záznam