Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2017-08-18
13:06
Story Maps - dynamický nástroj vizualizace prostorových bezpečnostních hrozeb
Trojan, J. ; Nováková, Eva
Příspěvek je zaměřený na představení možností cloudových forem jednoduché vizualizace bezpečnostních hrozeb na příkladu platformy Story Maps od firmy ESRI. Na diskusi soudobé literatury jsou navázány konkrétní formy aplikace vybraných bezpečnostních rizik v environmentálních vědách, které byly modelově připraveny v Laboratoři GIS na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Příspěvek navazuje i na diskusi masově získávaných dat veřejností v kontextu tzv. citizen science, které jsou předmětem projektu mezinárodního konsorcia European Cooperation in Science and Technology (COST CA15212).

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihelného recyklátu pomocí rentgenové počítačové tomografie
Souček, Kamil ; Georgiovská, Lucie
Pro účely vizualizace struktury vnitřní stavby betonu na bázi cihlového betonu byla použita nedestruktivní metoda 3D rentgenové počítačové tomografie. Analyzované vzorky byly systémovány na RTG počítačovém tomografu XT H 450 2D/3T firmy Nikon Metrology. Zpracování radiografických projekcí do CT objemu bylo provedeno pomocí softwaru CT pro 3D. Vlastní vizualizace, příprava tomografických řezů a analýza pórového prostoru byla zpracována v softwaru VGStudio MAX 2.2.

Úplný záznam
2017-07-21
12:45
Dynamization of spatial data using location-based services: Tourist potential of industrial heritage
Malý, Jiří ; Krejčí, Tomáš ; Trojan, Jakub ; Chudáček, Stanislav ; Nováková, Eva
The paper deals with industrial heritage and its potential in tourism. Although the post-industrial landscape is an integral part of all the countries that went through a period of de-industrialization and economic transformation, presentation and publicity of valuable industrial monuments that are linked with post-industrial landscape in many cases are not fully utilized. This paper aims to acquaint readers with a possibility of transformation of data on industrial objects into augmented reality, while using location-based services. The final result is the web-based platform allowing easy data transformation. The paper has thus largely methodological-application character. The outcomes of the testing phase indicate that information about the objects do have their limits, but respecting them brings their effective performance in augmented reality.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-04-28
14:22
Dílčí zpráva V/2017 - Hodnocení monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba-pilíř v OPJ Dolu ČSM-SEVER
Waclawik, Petr ; Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Staš, Lubomír
Monitoring napěťodeformačního stavu horninového masivu je nezbytným předpokladem pro ověření nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř a jejího dalšího použití v podmínkách české části hornoslezské uhelné pánve. Tato dobývací metoda je projektována pouze na základě zkušeností a postupů, které jsou ověřeny v odlišných přírodních podmínkách a hloubkách pod povrchem a proto je nezbytná její verifikace pro podmínky české části hornoslezské pánve na základě geotechnického monitoringu. Předkládaná zpráva je zpracována na základě smlouvy o dílo č. 942/50/10, kde se Ústav Geoniky AV ČR, v.v zavazuje provádět pravidelné vyhodnocování dat monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu. V souladu s výše uvedenou smlouvou, je zpráva zpracována v 6-ti měsíčním intervalu a navazuje tak na dílčí zprávu IV/2016 (Waclawik et al. 2016) předanou odběrateli v dubnu tohoto roku. Průběžné výsledky geotechnického monitoringu, tak jak zkušenosti získané v době dobývání první dobývky V, ukazují na specifika přírodních podmínek v lokalitě zkušebního provozu nové neschválené dobývací metody chodba-pilíř.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Assessment of the Aggregate in Historical Plasters
Rezek, P. ; Martinec, Petr
This article deals with the analysis of the aggregates of historical plasters. In the paper there is described the assessment methodology of the aggregates of historical plasters. The assessment of the aggregates is carried out with the example of a set of original and modern-day aggregates taken in the prelature and convent of the Želiv Monastery. Composition of fine aggregates of historical plasters was compared to the composition of the aggregates from resources of nearby watercourses. As well as it was assessed the geological character of nearby vicinity of the Monastery. For the analysis of character of the plaster fine aggregates it is applied the optical microscopy of the plaster thin sections, grain size analysis, mineralogical and petrographic analysis of the aggregates. The presented results document the differences in the origin of the aggregate used in plasters.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Regional and flash flood as a limiting factor for development
Kolejka, Jaromír ; Krejčí, Tomáš ; Rapant, P. ; Inspektor, T.
Locating and developing factors are generally well known, studied and taken into account in the accepting of the solution. In contrast, the limiting factors of development usually stands in the background. Current data sources, knowledge and modelling technologies allow greatly anticipate the extent of the flood situation. Evaluation of the risk of regional or flash floods is not discouraging information for investors, but rather to guide their activities to a safe area. Knowledge of risk locations in the Czech Republic in terms of these types of floods also help for the safety of visitors and the local population. Appropriately incorporated findings into the development plans of all dimensions support the initiatives of local and external investors. The paper illustrates the unconventional use of public available geodata in the form of an offer vital information into regional development plans.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Geografické sucho - jiný pohled na problematiku a její aplikaci v praxi
Kolejka, Jaromír ; Batelková, Kateřina ; Ruda, A.
Česká republika jako středoevropská země čelí riziku sucha především v posledních dvou desetiletích a sucho představuje důležitý předmět pozornosti řady projektů akademické i aplikačních pracovišť. Zaměřili jsme se na tzv. geografické sucho způsobené společným účinkem reprezentativních faktorů všech přírodních složek krajiny a využitím ploch člověkem. Použitím technologie GIS jsme provedli vzorový výzkum vyvolaný vlnou horka a deficitem srážek v létě roku 2013. Použití detailních komponentních dat a dat o využívání ploch v rozlišení 1:50 000, bylo odlišeno územní pěti tříd rizika sucha. Některé z nejvíce ohrožených území leží v nejúrodnější oblasti zemědělské půdy na jižní Moravě. Umělé zavlažování zde musí být vybudováno především na velkých pozemcích, aby se po spuštění vlny horka předešlo ztrátám na úrodě.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Parametrická studie využitelnosti zvoleného měřického vybavení pro potřeby sledování stability důlních děl na poddolovaném území
Kajzar, Vlastimil ; Kukutsch, Radovan ; Koníček, Petr ; Waclawik, Petr ; Šňupárek, Richard
Přestože měření deformací je v důlní praxi rutinní činností, s rozvojem informačních a měřických technologií se ukazuje, že lze k řešení této problematiky přistupovat zcela novým způsobem. Jednou z nabízených možností je aplikace technologie pozemního 3D laserového skenování, kterou lze s úspěchem využít jak k účelům sledování deformací objektů na poddolovaném území, tak i důlních děl jako takových.\nPředložená parametrická studie prezentuje využití laserové technologie při výzkumných aktivitách Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v rámci projektu ICT-PU. Studie se zabývá technickými a teoretickými aspekty laserového skenování, jejichž ověření in situ bylo nutnou podmínkou pro následnou úspěšnou aplikaci této technologie jak na povrchu, tak i v důlním prostředí. Hlavní prostor studie je věnován nasazení zvolené technologie při řešení konkrétních, montánních úkolů. Na poddolovaném území byly dosažené poznatky využity při řešení problematiky sledování stability svahů či skalních stěn důlní propadliny. V rámci důlních pracovišť hlubinných dolů pak byla tato technologie s úspěchem nasazena pro účely sledování časoprostorových deformací výdušné chodby vybraného porubu na Dole Karviná a následně při dlouhodobém monitoringu ponechaných uhelných pilířů v rámci pilotního projektu zavádění dobývací metody Room and Pillar na Dole ČSM.\nV závěru parametrické studie je zvláštní prostor věnován shrnutí limitujících faktorů 3D laserového skenováníi a rovněž souhrnu doporučených postupů skenování v takto exponovaném prostředí.\n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Vodní mlýny, hamry, pily, valchy a papírny za přívalové povodně v létě 1714.
Elleder, L. ; Šírová, J. ; Munzar, Jan ; Ondráček, Stanislav ; Lopaur, M. ; Dragoun, Z.
Mimořádná povodňová katastrofa v létě 1714 v povodí Sázavy, Svratky, Loučné i Chrudimky představuje jednu z největších známých přívalových povodní v české povodňové historii. Tato povodeň zničila nejen desítky obytných domů, ale i řadu mlýnů, hamrů a dalších hospodářských budov. Významnou roli v průběhu povodně sehrálo i množství protržených rybníků. Tato událost podstatným způsobem ovlivnila vývoj vodních mlýnů a možná i vývoj rybniční sítě v postižené oblasti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015
Blaheta, Radim ; Maryška, J. ; Březina, J. ; Stebel, J. ; Šembera, J. ; Balvín, A. ; Bruský, I. ; Hasal, Martin ; Michalec, Zdeněk ; Staš, Lubomír ; Sysala, Stanislav
Tato závěrečná zpráva shrnuje průběh prací a výsledky za celé období řešení projektu. Obsahem je modelování úloh podle zadání projektu Decovalex-2015, vývoj softwaru Flow123d a příprava podkladů pro jeho standardizaci s využitím porovnání výsledků se zahraničními týmy. Tým TUL se účastnil řešení úloh Task C1 (THMC procesy v jednotlivé puklině) pomocí softwaru Geochemist’s Workbench a vlastního nástroje TrAper pro propojení mezi chemií a deformací a Task C2 (proudění a transport v okolí tunelu Bedřichov) s pomocí softwaru Flow123d. Tým ÚGN se účastnil řešení úlohy Task A, zaměřené na sycení bentonitové zátky v jílové hornině a uzavírání mezery, s pomocí softwaru COMSOL Multiphysics. Výsledkem řešení jsou společné zprávy mezinárodních týmů a články ve speciálním čísle časopisu. Vyvinuté modely a získané zkušenosti přispívají k možnostem predikovat jevy v úložišti vyhořelého jaderného paliva. Dalším výsledkem je sada dokumentů k softwaru Flow123d. Všechny jsou ke zprávě připojeny jako přílohy.

Úplný záznam