Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2020-12-03
22:56
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
X-Ray CT inspection of subsurface areas of concretes exposed to fast flowing liquids
Sitek, Libor ; Hlaváček, Petr ; Souček, Kamil ; Bodnárová, L. ; Foldyna, Josef ; Zajícová, Vendula ; Berčáková, Andrea ; Foldyna, Vladimír
Concrete structures affected for a long time by flowing liquids are exposed to gradual erosion in surface layers caused by a combination of several degradation processes: abrasion, cavitation and chemical or bacterial impacts. Due to the complex phenomena and difficult-to-define initial and boundary conditions, the whole process cannot be easily simulated using the conventional computing tools. Laboratory experimental research is thus the most appropriate approach for the investigation of a suitable composition of concrete resistant to the flowing liquids. However, the methods used are often very time consuming and last even several years. High-speed water flows can be elegantly used for the acceleration of the mechanical simulation of a real situation. Several experiments on the effects of the high-speed water flows on concrete surfaces have been carried out. Using the X-Ray CT methods, subsurface structures of concretes exposed to the accelerated mechanical simulation of the erosion wear caused by fast flowing liquids were investigated and presented in the article. It has been shown that the simulation does not cause initiation of new fractures or cracks in the original concrete structure. The pure water flow mainly removes the hardened cement paste and reveals the aggregate grains. The water flow with abrasive particles disintegrates in greater depths and washes out entire aggregate grains, eventually amputates them and finally smoothens entire surface.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa
Souček, Kamil ; Gong, Libin ; Waclawik, Petr ; Vavro, Martin
Odštěpný závod GEAM s. p. DIAMO předpokládá výstavbu II. Etapy Podzemního Výzkumného Pracoviště (PVP) Bukov v oblasti uranového ložiska Rožná. Záměrem této práce je sestavení 3D matematického geomechanického modelu projektovaných ražeb PVP v softwaru pro matematické modelování geomechanických úloh FLAC 3D. Hlavním výstupem numerického modelování je analýza distribuce “strength factor” (SF faktor) odrážející stabilitu horninového masivu po vyražení laboratorních chodeb a zkušebních komor PVP.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Posouzení seismického zatížení lokality "Ostrava – Tower"
Kaláb, Zdeněk
Rešeršní zpráva shrnuje seismické zatížení lokality Ostrava, v níž se plánuje výstavba velkého objektu.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - závěrečná zpráva
Bukovská, Z. ; Švagera, O. ; Chabr, T. ; Leichmann, J. ; Sosna, K. ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Zuna, M. ; Navrátil, P. ; Bohdálek, P. ; Bošková, M. ; Dobeš, P. ; Filipský, D. ; Franěk, J. ; Galeková, E. ; Georgiovská, Lucie ; Hanák, J. ; Havlová, V. ; Hlisnikovský, K. ; Holéczy, D. ; Jankovský, F. ; Jaroš, M. ; Jelínek, J. ; Knésl, I. ; Koucká, L. ; Kryl, J. ; Kříbek, B. ; Kubeš, M. ; Kubina, Lukáš ; Kučera, R. ; Kukutsch, Radovan ; Laufek, F. ; Mixa, P. ; Mozola, J. ; Násir, M. M. ; Palát, J. ; Patočka, M. ; Pořádek, P. ; Rosendorf, T. ; Soejono, I. ; Staš, Lubomír ; Vavro, Leona ; Veselovský, F. ; Vorel, J. ; Waclawik, Petr ; Wertich, V. ; Zajícová, Vendula ; Zelinková, T.
Závěrečná zpráva projektu „Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná“ prezentuje výsledky studia vlastností horninového masivu s ohledem na přítomnost významné tektonické zóny. Studium se zaměřilo na změnu vlastností v okolí tzv. první zóny ložiska Rožná, ale také na změnu těchto vlastností s hloubkou na úrovni 12.–24. patra bývalého dolu, resp. cca 550-1200 m pod povrchem. Relaizované práce zahrnuly geologický, petrografický, geochemický popis horninového prostředí, geofyzikální práce (zejm. seismika), studium fyzikálně mechanických vlastností hornin, transportní experimenty a ložiskovou revalidaci ložiska Rožná. Veškeré práce byly provedeny pro účely popsání studované zóny a jejího projevu s důrazem na prokázání bezpečnosti potenciálního umístění hlubinného úložiště.

Úplný záznam
2020-02-28
11:29
Evaluation of fracture response of Silesian granite specimens via Effective Crack Model approach and finite element analysis
Malíková, L. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Keršner, Z.
The paper is focused on the advanced evaluation of fracture tests of selected rock specimens. Assessment of fracture response of chevron notch cylindrical specimens of Silesian granite subjected to three-point bending test was performed. The effective crack model is used and academic software chevroncylinder (author Petr Frantík) based on the finite element method is applied for the analyses. Based on the described procedures, estimation of maximum values of the effective fracture toughness are established and discussed.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Charakterizace Božanského pískovce: pilotní lomové testy
Kumpová, I. ; Rozsypalová, I. ; Vavro, Leona ; Vavro, Martin ; Keršner, Z.
Cíl příspěvku představuje charakterizacipískovce zlomu Božanov u Broumova,Česká republika,pomocí pilotních lomových testů. Pět zkušebních těles z jádrových vývrtůnominálního průměru 50mm a délek 100 a125mm bylo před testy opatřeno koncentrátorem napětí ve tvaru šípového vrubu a zatěžováno spožadavkem konstantního přírůstku posunu vkonfiguraci tříbodového ohybu lisemLabTest 6.250 vlaboratoři Ústavu stavebního zkušebnictví FAST VUT vBrně. Snímaných diagramů síla–posun bylo po jejich korekci využito kvyčíslení základních lomově-mechanických parametrůstudovaného pískovce: statického modulu pružnosti, lomové houževnatosti, houževnatostia specifické lomové energie.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě byl v souvislosti s uvažovaným hlubinným dobýváním uhelných zásob a jeho možného vlivu na katastrální území Dětmarovice požádán v roce 2001 Dolem ČSA o posouzení případných vlivů poddolování na stabilitu svahů na vybrané části katastrálního území Dětmarovice. Důsledkem dobývání jsou, mimo jiné, i poklesy povrchu, což vzhledem ke stávající morfologii terénu v předmětném katastrálním území vyvolalo obavu, zda tyto poklesy nebudou dále indukovat svahové pohyby. V listopadu 2001 tedy byla v dané lokalitě vybudována kontrolní monitorovací síť o čtyřech individuálních profilech. Na těchto přímkách bylo doporučeno provádět ve stejných intervalech deformometrická (délková) a nivelační (výšková) měření. První z dvojice plánovaných deformometrických a výškových měření v roce 2019 bylo provedeno v březnu, druhé pak během října.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Výšková měření v severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I v roce 2019
Kajzar, Vlastimil
V severní oblasti dobývacích prostorů Doubrava a Karviná Doly I na hranici KÚ Dětmarovice a Doubrava se realizují dobývací práce. Z toho důvodu jsou za účelem zjišťování možných důlních vlivů na povrch a povrchové objekty pravidelně dvakrát ročně výškově zaměřovány body v této oblasti stabilizované. Od roku 2014 byl za zhotovitele těchto prací vybrán Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava. V červnu a říjnu 2019 se uskutečnily měřické etapy plánované v tomto roce, během kterých bylo prováděno výškové zaměření celkem 4 vzájemně navazujících nivelačních tras, které jsou těmito body tvořeny.

Úplný záznam
2020-01-13
08:29
Seismické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2019 a sledování stability komory K1
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta ; Kaláb, Tomáš
Výzkumná zpráva popisuje výsledky seismologického monitoringu v Dole Jeroným v Čisté v roce 2019. Stručně jsou komentovány také hlavní výsledky monitorování geotechnických parametrů v podzemních prostorách pomocí distribuovaného měřicího systému, jmenovitě stabilita komory K1 a pohyb hladiny důlních vod v delším časovém období. Nově pozorovaným jevem je opad horninového bloku v komoře K1.

Úplný záznam