Institute of Chemical Process Fundamentals

Latest additions:
2020-01-23
14:06
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael ; Beňo, Z.
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
Sedmihradská, Anežka ; Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Farták, J.
Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, rychlost ohřevu vstupního materiálu, čas zdržení v aktivní zóně reaktoru a typ použité biomasy. Článek se zabývá vlivem teploty na kvalitu biocharu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Experimentální metody studia aerosolových nanočástic.
Ždímal, Vladimír ; Schwarz, Jaroslav ; Ondráčková, Lucie ; Ondráček, Jakub
V novém miléniu enormně vzrostly experimentální možnosti studia aerosolových částic. Nejen, že je možné určit rozdělení velikosti částic v různých metrikách, nejen, že lze určit velikostně rozlišené chemické složení, ale byly vyvinuty metody, které umožňují, aby všechny tyto úlohy byly řešeny naráz v reálném čase. Tyto metody vycházejí z několika základních fyzikálních principů: molekulární difúze založené na Brownově pohybu, elektrostatické separace definovaně nabitých částic, kondenzačního růstu částic, gravitačního usazování, urychlení částic v tryskách, setrvačné impakce a rozptylu světla na částicích.\nPokud bychom se však specificky zajímali o separaci částic o průměru menším než 100 nanometrů, výběr experimentálních metod by se podstatně snížil. Ve skutečnosti máme pouze čtyři fyzikální principy, které lze použít v tomto rozsahu velikostí s rozumnou mírou nejistoty: Brownův pohyb, elektrostatiku, impakci a kondenzaci. Pro stanovení chemického složení v daném rozmezí velikostí je nejběžněji používaná kombinace fyzikálně-chemické ionizace s hmotnostní spektrometrií, avšak rozsah kvantifikovatelných látek je značně omezen.\nV poslední době je stále důležitější sledovat expozici pracovníků aerosolovým nanočásticím. Úloha je komplikována skutečností, že pro stanovení osobní expozice je nutné odebrat vzorky přímo z respirační zóny pracovníka. Pro tuto úlohu dosud není velký výběr možností a experimentální metody se stále vyvíjejí a testují. Slibnou alternativou je stacionární měření, kde jsou nejmodernější aerosolové spektrometry umístěny v blízkosti pracovního prostoru, a z jejich údajů lze skutečnou expozici pracovníka odhadnout. Pro kvantifikaci expozice je však vhodné kalibrovat on-line přístroje srovnáním se současným osobním odběrem.\n

Detailed record
2020-01-23
14:06
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Schwarz, Jaroslav ; Pokorná, Petra ; Rychlík, Š. ; Škáchová, H. ; Smolík, Jiří ; Ždímal, Vladimír ; Vlček, O. ; Hůnová, I.
Hmotnostní koncentrace atmosférického aerosolu (particulate matter – PM) ve městech odpovídá součtu koncentrace naměřené na pozaďových stanicích a rozdílu mezi městskou a pozaďovou stanicí. Z tohoto důvodu je při vysokých pozaďových koncentracích PM výsledek opatření snižujících míru emisí malý. Většina uváděných episod zvýšených koncentrací PM v zimě ve městech střední Evropy je způsobena zdroji lokálního nebo regionálního původu ze spalování uhlí a/nebo biomasy za účelem vytápění. Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení kauzalit především pokud se jedná o atmosférický aerosol a jeho koncentrace, zdroje a původ.\nCílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření atmosférického aerosolu na dvou městských pozaďových stanicích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Porovnání chemického složení a zdrojů na venkovské pozaďové stanici mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší.
Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Krejčí, R. ; Swietlicki, E. ; Havránek, Vladimír ; Ždímal, Vladimír
V této práci prezentovaná data chemického složení PM2.5 z první poloviny 90. let jsou základem k hodnocení legislativních opatření a ekonomického vývoje na kvalitu ovzduší v České republice v průběhu posledních dvou dekád. Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995.

Detailed record
2020-01-23
14:06
Závislost aktivovaného aerosolu na typu horizontálního hydrometeoru.
Zíková, Naděžda ; Pokorná, Petra ; Pešice, Petr ; Sedlák, Pavel ; Ždímal, Vladimír
Atmosférický aerosol (AA) ovlivňuje nejen vznik oblačnosti, ale také další vlastnosti oblaků, např. velikostní rozdělení kapek, jejich chemické složení apod. Interakce mezi AA a oblačností nemusí být zkoumány jenom pomocí leteckých měření, ale stejné procesy mohou být pozorovány i u mlh, resp. nízké oblačnosti. Příkladem stanice vhodné k takovému výzkumu může být stanice Milešovka, kde se mlha (nebo nízká oblačnost) nachází 55 % času. Zde tedy bylo provedeno měření za účelem popisu vlivu mlh na početní velikostní spektra AA a aktivovaných nukleačních jader.

Detailed record
2020-01-23
14:06
ACTRIS IMP - účast České republiky v národních výzkumných infrastrukturách a tématických centrech ACTRIS.
Ondráček, Jakub ; Váňa, M. ; Klánová, J. ; Holoubek, Ivan ; Ždímal, Vladimír
ACTRIS (The Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure) je panevropskou výzkumnou infrastrukturou, jejímž hlavním cílem je tvorba vysoce kvalitních dat a podávání informací o krátkodobých složkách atmosféry a o procesech vedoucích ke změnám těchto složek v přírodním a kontrolovaném laboratorním prostředí. ACTRIS je dlouhodobou aktivitou více než 100 partnerských organizací po celé Evropě, jejichž cílem je integrace, harmonizace a distribuce vysoce kvalitních vědeckých výstupů poskytovaných nejlepšími pracovišti atmosférického výzkumu v (prozatím) 22 evropských zemích. ACTRIS je logickým pokračováním 15-tiletého rozvoje velkých výzkumných infrastruktur financovaného členskými státy a evropskou komisí (EC) prostřednictvím programu výzkumných infrastruktur (Research Infrastructure programme) zahrnujících např. Projekty EARLINET, EUSAAR, CREATE a CLOUDNET.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
NMR Aerosolomics as a Tool to Distinguish Various Types of Aerosol Samples.
Horník, Štěpán ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír ; Sýkora, Jan
In the recent study, the summer and winter aerosol samples were analyzed using NMR aerosolomics approach. The samples were collected in Prague-Suchdol during summer 2008 and winter 2009 in two different particle size fractions - PM2.5 and PM 10. Around 50 compounds were identified in each aerosol spectrum owing to the comprehensive library. The profile of 86 identified compounds, which were identified in the samples altogether, served as an input data for statistical analysis. Multivariate statistical analysis clearly discriminates the two groups studied. Furthermore, it is possible to determine the most significant compounds.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-13
08:29
Materiálové a energetické využití suchého stabilizovaného čistírenského kalu.
Pohořelý, Michael
Příspěvek popisuje nutnost úpravy kalové koncovky či/a způsobu nakládání s čistírenskými kaly (ČK) v České republice. Hlavním důvodem pro úpravu je změna stávající legislativy ČR a EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-13
08:29
Laboratorní termolýzní testy vzorků peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.
Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Hartman, Miloslav
Ve zprávě jsou výsledky laboratorních pyrolýzních testů peletizovaných sklizňových zbytků slunečnice a posklizňových zbytků zrnin.

Detailed record