Institute of Chemical Process Fundamentals

Latest additions:
2019-04-15
07:50
NMR Aerosolomics as a Tool to Distinguish Various Types of Aerosol Samples.
Horník, Štěpán ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír ; Sýkora, Jan
In the recent study, the summer and winter aerosol samples were analyzed using NMR aerosolomics approach. The samples were collected in Prague-Suchdol during summer 2008 and winter 2009 in two different particle size fractions - PM2.5 and PM 10. Around 50 compounds were identified in each aerosol spectrum owing to the comprehensive library. The profile of 86 identified compounds, which were identified in the samples altogether, served as an input data for statistical analysis. Multivariate statistical analysis clearly discriminates the two groups studied. Furthermore, it is possible to determine the most significant compounds.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Metabolomics Study of the Association between Pancreatic Cancer and Diabetes Mellitus.
Michálková, Lenka ; Horník, Štěpán ; Sýkora, Jan ; Habartová, L. ; Setnička, V.
In our study, 1H NMR metabolomics was employed to plasma samples of pancreatic cancer patients, individuals with long-term diabetes mellitus type 2 (lasting more than 5 years) and healthy controls. The NMR analyses were followed by establishing a statistical model based on principal component analysis and discriminant analysis. The aim was to discover differences between these groups and to define a potential biomarker panel. The statistical evaluation of metabolomics-based profiles provided high values of sensitivity and specificity. Subsequently, plasma samples of the risk group, specifically patients with recently diagnosed diabetes mellitus with a duration of <3 years (possible T3cDM), were analysed and the possibility of PC development was predicted. The achieved results showed strong potential of 1H NMR metabolomics to establish a biomarker panel that would facilitate the early diagnosis of PC and the possibility identify diabetic individuals, who are at risk of developing PC.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Dialytic Separation of Anions from DMSO Solution Facilitated by dendritic Receptors.
Cuřínová, Petra ; Winkler, Maximilian ; Krupková, Alena ; Budka, J. ; Wun, Ch.N. ; Blechta, Vratislav ; Červenková Šťastná, Lucie ; Sýkora, Jan ; Strašák, Tomáš
As the dialytic tubing is impermeable for big molecules of receptor, the anions crossing the barrier of dialytic tubing to form complex with the receptor stay entrapped inside and can be removed from the solution. NMR methods were used to study the complexation properties of given receptors as well as to determine the concentration changes during dialytic experiments.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
NMR Aerosolomics as a Tool to Distinguish Various Types of Aerosol Samples.
Horník, Štěpán ; Schwarz, Jaroslav ; Ždímal, Vladimír ; Sýkora, Jan
In the recent study, the summer and winter aerosol samples were analyzed using NMR aerosolomics approach. The samples were collected in Prague-Suchdol during summer 2008 and winter 2009 in two different particle size fractions - PM2.5 and PM 10. Around 50 compounds were identified in each aerosol spectrum owing to the comprehensive library. The profile of 86 identified compounds, which were identified in the samples altogether, served as an input data for statistical analysis. Multivariate statistical analysis clearly discriminates the two groups studied. Furthermore, it is possible to determine the most significant compounds.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Multinuclear NMR Spectroscopy of Azo Dyes: NMR Metabolomics Study of the Association between Pancreatic Cancer and Diabetes Mellrtus.
Michálková, Lenka ; Horník, Štěpán ; Sýkora, Jan ; Habartová, L. ; Setnička, V.
In our study, 1H NMR metabolomics was employed to plasma samples of pancreatic cancer patients, individuals with long-term diabetes mellitus type 2 (lasting more than 5 years) and healthy controls. The NMR analyses were followed by establishing a statistical model based on principal component analysis and discriminant analysis. The aim was to discover differences between these groups and to define a potential biomarker panel. The statistical evaluation of metabolomics-based profiles provided high values of sensitivity and specificity. Subsequently, plasma samples of the risk group, specifically patients with recently diagnosed diabetes mellitus with a duration of <3 years (possible T3cDM), were analysed and the possibility of PC development was predicted. The achieved results showed strong potential of 1H NMR metabolomics to establish a biomarker panel that would facilitate the early diagnosis of PC and the possibility identify diabetic individuals, who are at risk of developing PC.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Versatile Receptor Moieties for Anion Recognition and Structural Features Thereof.
Cuřínová, Petra ; Salvadori, K.
This work is directed towards obtaining of receptor moieties containing a complexaciton site based on urea moiety, derivatized by suplhonamidic aromatics, which can be attached to a carrier.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Možnosti získávání Zn z popílků ze ZEVO
Korotenko, Ekaterina ; Šyc, Michal ; Jadrný, J. ; Mašín, J. ; Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr
Současné hospodářství je charakterizováno bezprecedentně rostoucí spotřebou surovin a produktů. Těžké kovy představují pouze 10 % spotřeby anorganických komodit, ale díky svým specifickým fyzikálním a chemickým vlastnostem jsou nesmírně důležité v každodenním životě. Zinek je čtvrtým celosvětově nejčastěji používaným kovem. Vzhledem ke zmenšování snadno dostupných přírodních zdrojů a rostoucímu nedostatku Zn je potřeba najít sekundární suroviny a způsoby recyklace kovu z nich. Popílek z energetického využití odpadů se díky produkovanému množství a obsahu Zn jako v chudé rudě jeví jako vhodná surovina pro recyklaci Zn. Příspěvek je věnován problematice recyklace Zn z popílku v reálných provozních podmínkách na ZEVO v ČR. Bylo provedeno ověření možností získávání Zn z popílku pomocí kyselé extrakce technologickou vodou z 1. stupně mokré pračky spalin. Výsledky byly porovnány s publikovanými výsledky získávání Zn pomocí švýcarské technologie FLUWA/FLUREC a švédské technologie HALO SEP. Průměrná účinnost extrakce Zn na reálném zařízení se blíží 60 %, což je srovnatelné s výše uvedenými technologiemi. Dalšími přínosy kyselé extrakce jsou především neutralizace dvou nebezpečných odpadních proudů ze ZEVO (popílku a technologické vody z pračky spalin), snížení spotřeby chemikálií a nákladů na čištění pevných a kapalných proudů ze spalování odpadu, produkce stabilních anorganických zbytků a posun procesu v hierarchii nakládání s odpady od skládkování k recyklaci kovů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Moderní postupy využití škváry ze ZEVO.
Šyc, Michal ; Baloch, T. ; Veselý, Václav ; Zuda, M.
Hlavní pevný výstup z energetického využití odpadů je škvára. Náhled na škváru jako na nežádoucí odpad se v poslední době změnil i díky přechodu na cirkulární ekonomiku, neboť škvára obsahuje velké množství železných a neželezných kovů. Škvára po separaci kovů lze úspěšně využít jako náhradu primárních surovin v různých stavebních aplikacích. Příspěvek sumarizuje výsledky aktivit pro využití škváry v rámci ZEVO Malešice z posledních let.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Příprava biocharu v kvalitě aktivního uhlí pyrolýzou odpadu z technického konopí
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael
Příspěvek pojednává o přípravě adsorpčních materiálů na bázi aktivního uhlí z odpadní biomasy. Primární surovinou je pazdeří z technického konopí a refernčním materiálem je tvrdé dřevo. Jedná se o dvoustupňovou přípravu, kdy v první fázi dochází k pyrolýze v teplotním intervalu 450-850 °C v horizontální peci a v druhé fázi dochází k aktivaci vodní parou a oxidem uhličitým ve vertikálním reaktoru. U biocharu byly stanoveny relevantní materiálové vlastnosti mj. BET povrch a distribuce velikosti pórů s cílem nalézt nejvhodnější provozní podmínky pro výrobu biocharu v kvalitě aktivního uhlí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-04-15
07:49
Odstraňování toxických kovů z kontaminovaných vod metodou elektrokoagulace.
Mašín, P. ; Krystyník, Pavel ; Klusoň, Petr ; Jadrný, J. ; Krušinová, Z. ; Kroužek, J.
Předkládaný příspěvek se zabývá pilotní jednotkou elektrokoagulace pro odstranění toxických kovů ze znečištěných podzemních a odpadních vod. Účinnosti odstranění pro šestimocný chrom nebo dvojmocný nikl byly více než 99 % při počátečních koncentracích 40, resp. 90 mg/l. Nevýhodou procesu je pokrývání povrchu elektrody usazeninami směsných oxido-hydroxidů, které snižují účinnost procesu. Proto je nutný periodický oplach tlakovou vodou a občasná regenerace roztokem kyseliny fosforečné.\nDále byla jednotka použita pro odstraňování zinku, kadmia a olova z odpadní vody odtékající ze ZEVO. Ukázalo se, že oproti zinku a olovu, kadmium není možné dostatečně odstranit elektrokoagulační metodou, pro něj je nutné užití sulfidického srážení pomocí sulfidu sodného. Nicméně pro odstranění zinku se elektrokoagulace jeví jako velmi slibná metoda. \n
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record