Institute of Chemical Process Fundamentals

Latest additions:
2020-02-12
19:10
Determination of Composition and Anomeric Ratio in Mixtures of Fluorinated Ologosaccharides.
Červenková Šťastná, Lucie ; Kurfiřt, Martin ; Hamala, Vojtěch ; Karban, Jindřich
Plenthora of glycosylation reactions was performed and sophisticated NMR approach for characteriza-tion of the coressponding products was aplied. ID 19F and *H NMR were utilized for accurate derermina-tion of anomeric ratios and 2D NMR techniques as HSQC, HMBC and COSY were used to assign the signals of individual anomers. In some cases, spectrum simulation was necessary to obtain the desired parameters.
Plný text: Stáhnout plný textDOC

Detailed record
2020-02-05
19:10
Decomposition OF 17α-Ethynylestradiol by Photocatalytic Process on Titanium Dioxide Catalyst.
Spáčilová, Markéta ; Spáčilová, Lucie ; Šolcová, Olga
This study is focused on decomposition of the harmful compound, 17α-ethynylestradiol (EE2), which belongs to the group of hormones called estrones. They are compounds with similar structure as estrogen and they have a similar effect on a hormonal system. The group of estrones covers estron, 17β-estradiol, estriol and 17α-ethynylestradiol. \n
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-02-05
19:10
Usability of Extraction Techniques for Practical Applications.
Rousková, Milena ; Šabata, Stanislav ; Maléterová, Ywetta ; Hanika, Jiří ; Šolcová, Olga ; Stránská, M. ; Kaštánek, P. ; Bárnet, M. ; Svátek, A.
The aim of the study was the development of extraction procedures for the isolation of carotenoids, especially lutein, from medicinal plants (Calendula officinalis, Tagetes sp.), the obtaining of fragrances from Magnolia × pruhoniciana blooms, or the separation of waxes from Miscanthus sp. stalks.\n
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-02-05
19:10
Acidic Hydrolysis of Waste Feather Biomass - Processes Scale-Up.
Hanika, Jiří ; Rousková, Milena ; Šolcová, Olga ; Šabata, Stanislav ; Jírů, M. ; Hůrková, K.
The paper present novel data on acidic hydrolysis of waste chicken feathersin presence of water solution containing carboxylic acid catalyst with the pKa value lower than 4, instirred batch reactors, in the temperature range from 114°Cto 150°C and at the pertinent vapour pressure of reaction mixture.The process was scaled-up from laboratory bench scale to pilot plant dimensions using batch high pressure autoclaves. Process conditions were applied according to patent application1. Knowledge of kinetic aspects of the featherhydrolysis and process parameters operation window are inevitable for asuccessful process scale up2,3.
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Detailed record
2020-01-23
14:06
Využití odpadu ze zpracování technického konopí pro výrobu adsorpčních uhlíkatých materiálů.
Šrámek, V. ; Staf, M. ; Pohořelý, Michael ; Beňo, Z.
Využití odpadních materiálů z biomasy pro výrobu uhlíkatých sorbentů může představovat vhodnou náhradu komerčně dostupného aktivního uhlí. Práce se zabývá dvoustupňovou přípravou sorbentu ve dvou samostatných aparaturách vlastní konstrukce provozovaných na VŠCHT Praha. První fáze zahrnuje pyrolýzu konopného pazdeří při teplotách 450–850 °C a druhá fáze aktivaci pyrolýzního zbytku prostřednictvím vodní páry při teplotách 740 a 800 °C. Vzniklý aktivovaný materiál byl zkoumán z hlediska vlastností klíčových pro sorpci, tj. specifického povrchu dle BET a celkového specifického objemu pórů a distribuce velikosti pórů. Výsledné parametry byly porovnány s komerčně dostupným aktivním uhlím vyrobeným rovněž aktivací vodní parou.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Vliv pyrolýzní teploty na kvalitu biocharu.
Sedmihradská, Anežka ; Pohořelý, Michael ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Farták, J.
Pevný zbytek po karbonizaci biomasy, nadále využitelný v zemědělství, se nazývá biochar. Největší vliv na kvalitu biocharu má kromě samotného zařízení také teplota v pyrolýzní zóně generátoru, rychlost ohřevu vstupního materiálu, čas zdržení v aktivní zóně reaktoru a typ použité biomasy. Článek se zabývá vlivem teploty na kvalitu biocharu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Experimentální metody studia aerosolových nanočástic.
Ždímal, Vladimír ; Schwarz, Jaroslav ; Ondráčková, Lucie ; Ondráček, Jakub
V novém miléniu enormně vzrostly experimentální možnosti studia aerosolových částic. Nejen, že je možné určit rozdělení velikosti částic v různých metrikách, nejen, že lze určit velikostně rozlišené chemické složení, ale byly vyvinuty metody, které umožňují, aby všechny tyto úlohy byly řešeny naráz v reálném čase. Tyto metody vycházejí z několika základních fyzikálních principů: molekulární difúze založené na Brownově pohybu, elektrostatické separace definovaně nabitých částic, kondenzačního růstu částic, gravitačního usazování, urychlení částic v tryskách, setrvačné impakce a rozptylu světla na částicích.\nPokud bychom se však specificky zajímali o separaci částic o průměru menším než 100 nanometrů, výběr experimentálních metod by se podstatně snížil. Ve skutečnosti máme pouze čtyři fyzikální principy, které lze použít v tomto rozsahu velikostí s rozumnou mírou nejistoty: Brownův pohyb, elektrostatiku, impakci a kondenzaci. Pro stanovení chemického složení v daném rozmezí velikostí je nejběžněji používaná kombinace fyzikálně-chemické ionizace s hmotnostní spektrometrií, avšak rozsah kvantifikovatelných látek je značně omezen.\nV poslední době je stále důležitější sledovat expozici pracovníků aerosolovým nanočásticím. Úloha je komplikována skutečností, že pro stanovení osobní expozice je nutné odebrat vzorky přímo z respirační zóny pracovníka. Pro tuto úlohu dosud není velký výběr možností a experimentální metody se stále vyvíjejí a testují. Slibnou alternativou je stacionární měření, kde jsou nejmodernější aerosolové spektrometry umístěny v blízkosti pracovního prostoru, a z jejich údajů lze skutečnou expozici pracovníka odhadnout. Pro kvantifikaci expozice je však vhodné kalibrovat on-line přístroje srovnáním se současným osobním odběrem.\n

Detailed record
2020-01-23
14:06
Původ znečištění ovzduší na základě ročního měření PM2.5 a PM10 na dvou městských pozaďových stanicích v Praze.
Schwarz, Jaroslav ; Pokorná, Petra ; Rychlík, Š. ; Škáchová, H. ; Smolík, Jiří ; Ždímal, Vladimír ; Vlček, O. ; Hůnová, I.
Hmotnostní koncentrace atmosférického aerosolu (particulate matter – PM) ve městech odpovídá součtu koncentrace naměřené na pozaďových stanicích a rozdílu mezi městskou a pozaďovou stanicí. Z tohoto důvodu je při vysokých pozaďových koncentracích PM výsledek opatření snižujících míru emisí malý. Většina uváděných episod zvýšených koncentrací PM v zimě ve městech střední Evropy je způsobena zdroji lokálního nebo regionálního původu ze spalování uhlí a/nebo biomasy za účelem vytápění. Zlepšení kvality ovzduší ve městech je možné za předpokladu pochopení kauzalit především pokud se jedná o atmosférický aerosol a jeho koncentrace, zdroje a původ.\nCílem práce bylo určit původ znečištění ovzduší v Praze na základě ročního paralelního měření atmosférického aerosolu na dvou městských pozaďových stanicích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Porovnání chemického složení a zdrojů na venkovské pozaďové stanici mezi lety 1993/1994/1995 a 2009/2010: Vliv legislativních opatření a ekonomické transformace na kvalitu ovzduší.
Pokorná, Petra ; Schwarz, Jaroslav ; Krejčí, R. ; Swietlicki, E. ; Havránek, Vladimír ; Ždímal, Vladimír
V této práci prezentovaná data chemického složení PM2.5 z první poloviny 90. let jsou základem k hodnocení legislativních opatření a ekonomického vývoje na kvalitu ovzduší v České republice v průběhu posledních dvou dekád. Cílem práce je porovnání chemického složení a zdrojů PM2.5 na venkovské pozaďové stanici, stanovených v letech 2009/2010, se situací v letech 1993/1994/1995.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2020-01-23
14:06
Závislost aktivovaného aerosolu na typu horizontálního hydrometeoru.
Zíková, Naděžda ; Pokorná, Petra ; Pešice, Petr ; Sedlák, Pavel ; Ždímal, Vladimír
Atmosférický aerosol (AA) ovlivňuje nejen vznik oblačnosti, ale také další vlastnosti oblaků, např. velikostní rozdělení kapek, jejich chemické složení apod. Interakce mezi AA a oblačností nemusí být zkoumány jenom pomocí leteckých měření, ale stejné procesy mohou být pozorovány i u mlh, resp. nízké oblačnosti. Příkladem stanice vhodné k takovému výzkumu může být stanice Milešovka, kde se mlha (nebo nízká oblačnost) nachází 55 % času. Zde tedy bylo provedeno měření za účelem popisu vlivu mlh na početní velikostní spektra AA a aktivovaných nukleačních jader.

Detailed record