Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití 3D technologií při realizaci silničních staveb
Bartlík, Aleš ; Tejkal, David (oponent) ; Hýzl, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití 3D technologií při realizaci silničních staveb. První část práce obsahuje obecné informace o problematice BIM, její výhody a překážky a popisuje využití stavebních strojů včetně jejich propojení s 3D modelem stavby. V druhé, praktické části je posouzena konkrétní stavba, na které byl využit 3D model k navádění stavebních strojů.
Detekce objektů v laserových skenech pomocí konvolučních neuronových sítí
Zelenák, Michal ; Kodym, Oldřich (oponent) ; Veľas, Martin (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na segmentáciu vozovky v laserových skenoch, pomocou konvolučnej neurónovej siete. Pre riešenie uvedeného problému, ktorý nájde uplatnenia v oblastiach údržby vozovky, boli použité konvolučné neurónové siete pre ich flexibilitu a rýchlosť. Práca prináša implementáciu a modifikácie existujúcej metódy, ktorá daný problém rieši pomocou plne prepojenej konvolučej neurónovej siete. Týmito modifikáciami sú napríklad použitie rôznych parametrov pre chybovú funkciu, použitie iného počtu tried v modeli a datasete. Vplyv modifikácií bol experimentálne overený a bola dosiahnutá presnosť 96.12%, a hodnota F-measure 95.02%.
Uplatnění termografie při diagnostice objektů dopravní infrastruktury: Certifikovaná metodika
Janků, Michal ; Stryk, Josef
Za účelem zachování řádného stavu budov, mostů, silnic a dalších staveb je nezbytná jejich pravidelná údržba. Často platí, že pokud se podaří zachytit poruchu na počátku jejího vzniku, jsou náklady na její odstranění daleko nižší, než po měsících až letech nekontrolované degradace. Lokalizovat poruchu včas, často znamená, detekovat ji ještě dříve, než je viditelná pouhým okem. Klíčovým prostředkem ke zjištění skrytých poruch jsou nedestruktivní diagnostické metody, mezi něž patří i termografické zkoušení. Účelem předkládané metodiky je poskytnutí efektivního nástroje, který umožní rychlé zhodnocení stavu objektů dopravní infrastruktury a pomůže s určením míst, na která je potřeba zaměřit vizuální prohlídku či podrobnou diagnostiku. Měření je bezkontaktní a lze jej provádět bez nutnosti vyloučení provozu na pozemní komunikaci. Metodika popisuje možné způsoby použití infračervené termografie, zejména při diagnostice stavu mostů, vozovek a tunelů. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena správcům pozemních komunikací na všech úrovních (stát, kraje, města), projektantům, stavebním firmám a dalším subjektům, které mohou využívat data a zpracované výstupy z termografického měření.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Hodnocení stavu vozovek kombinací rázového zařízení FWD a georadaru: Certifikovaná metodika
Stryk, Josef ; Březina, Ilja ; Matula, Radek ; Grošek, Jiří ; Janků, Michal
V rámci provádění diagnostického průzkumu vozovek se čím dál častěji uplatňuje kombinace dvou nedestruktivních diagnostických zařízení – rázového zařízení FWD, které se používá pro účely hodnocení únosnosti vozovek, a georadaru, který se využívá ke zjišťování tlouštěk konstrukčních vrstev, k identifikaci nehomogenit, skrytých vad a poruch. Účelem metodiky je upřesnit postup pro provádění měření kombinací těchto dvou zařízení, v kontextu provádění diagnostického průzkumu vozovek pozemních komunikací. Upozorňuje na přínosy, které plynou ze zpracování dat naměřených oběma zařízeními a jejich využití při tvorbě homogenních sekcí, které slouží jako podklad pro plánování údržby, oprav a rekonstrukcí vozovek. Předkládaná metodika byla zpracována v rámci projektu TE01020168 – Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI), se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Centra kompetence. Tato metodika je určena především pro zpracovatele diagnostického průzkumu vozovek.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studie strojů pro tvorbu asfaltových krytů vozovek
Calábek, Daniel ; Škopán, Miroslav (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se bude zabývat shrnutím technologického řešením konstrukce asfaltových vozovek a jejich tvorby s novodobými trendy. Dále rozborem shrnujícím přehled současného stavu silničních strojů-finišerů, s jejich technickými a provozními parametry. Následným rozdělením finišerů do kategorizovaných skupin a jejich popisem. Závěrem uvedením několika zástupců finišerů z řad světových výrobců.
Rekonstrukce a výstavba lesních cest
Lejsek, Ivo ; Tománek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Ctibor, Ctibor (oponent)
Tato bakalářská práce vznikla za účelem zhodnocení současných trendů ve výstavbě a možností rekonstrukce lesních cest. Na úvod byly charakterizovány základní vlastnosti a nezbytné součásti při budováni lesní dopravní sítě a jejich způsoby výstavby. V praktické části byly zhodnoceny rekonstrukce pěti lesních cest v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí, a byly porovnány jejich konstrukční skladby a možnosti odvodnění.
Využití asfaltových a betonových recyklátů do pozemních komunikací
Svrčina, Vít ; Valentin, Jan (oponent) ; Stehlík, Dušan (vedoucí práce)
V současné době je důležité řešit znovupoužití stavebních materiálů z konstrukce rekonstruovaných nebo modernizovaných vozovek. Velmi používané technologie recyklací za studena, za horka se dnes začínají doplňovat technologiemi využití studených asfaltových směsí s „oživením“ rejuvenátory nebo změkčovadly. Tento typ asfaltových směsí je možné použít do konstrukcí vozovek s nižším dopravním zatížením. Práce se zabývá laboratorním návrhem a posouzením nestmelených a stmelených směsí R-materiálu a betonového recyklátu. Experimentálně ověřuje možnost využití funkčních zkoušek pro optimalizaci návrhu asfaltové směsi se 100% zastoupením R-materiálu s případným oživením asfaltovou emulzí s rejuvenátory.
Variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička
Kovářová, Veronika ; Čepil, Jiří (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Předmětem mé diplomové práce je, variantní řešení silnice I/57 v úseku Semetín-Bystřička. Trasa navržené komunikace, byla v části stávající komunikace zachována, pro její plné využití. Byly vypracovány 4 navržené varianty daného řešení, 3 varianty se snaží co nejvíce využít stávající komunikaci, za obcí Jablůnka, jedna navržená varianta B, vede mimo stávající komunikaci.
Jeseník, Rejvízský most
Dvořák, Jan ; Smítal, Petr (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Náplní diplomová práce je návrh křižovatky silnic I/44 a II/453 v intravilánu města Jeseník. Součástí návrhu je řešení pěší dopravy a napojení na přilehlé účelové komunikace.
Návrh vedení sběrné místní komunikace s tramvajovou tratí linky č.3 areálu Zbrojovky v Brně
Paszandová, Zuzana ; Veselý, Josef (oponent) ; Pavlíček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh vedení páteřní sběrné komunikace a tramvajové trati linky číslo 3 v přestavbovém území areálu bývalé Zbrojovky Brno a jejich napojení na stávající dopravní infrastrukturu. V novém areálu je navrhována zóna bydlení, odpočinku a administrativy, zastávky se navrhují vzhledem k dostupnosti těchto oblastí. Na východě areál ohraničuje těleso železnice, které se v budoucnu bude rozšiřovat, z toho vyplývá možnost propojení tramvajové dopravy a IDS JMK v Židenicích. Součástí řešení je i návrh přemostění řeky Svitavy a propojení areálu s okolním územím. Při oddělení trasy individuální automobilové dopravy (IAD) od trasy tramvaje, je navrhováno vedení trolejbusové dopravy v trase IAD.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam: